Presentation om Att få rätt saker att hända

Report
Att få rätt saker att hända
Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter
ESV vägledning 2014:49
Översiktligt presentationsmaterial
Se sammanhanget
2
Myndigheterna är delar av
koncernen staten
• Uppgiften är att genomföra och förverkliga regeringens
politik.
• Den statliga budgetprocessen är den sammanhållande
länken.
• Ett gemensamt regelverk gäller för statens verksamhet
– såväl resurstilldelning och redovisning som regler för
viktiga demokratiska principer.
• Riksdagen och regeringen följer upp hur förvaltningen
fungerar.
3
Den statliga budgetprocessen
4
Valet av styrmodell utgår från
verksamhetens uppdrag
• Regeringen beslutar om ledningsform och vem som
ska styra myndigheten.
• Givet detta väljer man hur verksamheten ska styras
internt.
• För att verksamhetsstyrningen ska bli effektiv måste
den byggas utifrån myndighetens specifika
förutsättningar och behov.
• Ekonomin, resurserna, är inte ett mål utan ett medel för
att uppnå målen eller det efterfrågade resultatet.
5
Diskutera
• Hur arbetar vi med det förvaltningspolitiska målet i vår verksamhet?
• Har vår verksamhet granskats/utretts av Riksrevisionen, Statskontoret eller
någon annan aktör? Hur kan vi använda deras analys för att utveckla vår
verksamhet? Finns det andra exempel vi kan använda oss av?
• Vad betyder den statliga värdegrunden för oss i vår verksamhet? Hur
använder vi den i vår vardag?
• Vilken karaktär har vår verksamhet? Är det enkla, komplicerade eller
komplexa uppgifter? Hur påverkar det förutsättningarna för vår styrning?
• Hur finansieras vår verksamhet och hur påverkar det våra förutsättningar att
styra och bedriva verksamheten?
• Vilka ramar sätter vår myndighets storlek och geografiska placering för
styrningen av verksamheten?
• Vilka andra myndigheter och aktörer har närliggande uppdrag och/eller
verksamhet? Hur förhåller vi oss till dem?
6
Förstå styrmodellen
7
Styrmodellen lägger grunden
för den dagliga styrningen
8
Vad är effektiv styrning?
För att styrningen ska bli effektiv krävs att den
övergripande styrningens struktur och form liksom
den värdering som man vill ska prägla
verksamheten samspelar med medarbetarnas
roller, ansvar, de verktyg och rutiner som används
samt medarbetarnas motivation.
9
En förutsättning är att
styrningen på organisationsoch individnivå hänger samman
10
Strategin är grunden
• Analysfas
11
Verksamhetslogik är exempel
på ett strategiskt verktyg
12
Diskutera
• Visar vår strategi tydligt vad som är prioriterade
områden? Har vi en röd tråd?
• Är våra mål tydligt formulerade och hanterar vi
målkonflikter på ett bra sätt?
• Vad är syftet med vår styrmodell? Vad vill vi styra och
tydliggörs detta i styrmodellen?
• På vilket sätt kan vi använda oss av verksamhetslogik
och andra strategiska verktyg?
• Hur hänger styrform, styrmedel och styrverktyg
samman i vår styrmodell?
• Har vi rätt ambitionsnivå i förhållande till våra behov?
13
Styrform anger styrningens
form och riktning
14
Resultat-, värderings- och
regelstyrning
15
Diskutera
• Vilka styrformer har vi i vår verksamhet och hur
samspelar de med varandra?
• Vilka styrmedel använder vi och hur samspelar de med
varandra?
16
Många olika styrmedel ska
samverka i en helhet
17
Styrmedel
• Organisatoriska
styrmedel
• Regler
• Arbetsgivarpolitiska
styrmedel
• Styrmedel för
verksamhetens inriktning
18
Man måste veta vad man ska ha
verktygslådan till
19
Styrverktyg är den mest
praktiska nivån
• Internredovisning kopplar ihop ekonomi och
verksamhet.
• Systemstöd för verksamhetens behov.
• Resultatanalys ska ge bilden av produktivitet,
effektivitet och kvalitet.
20
Diskutera
• Hur har vi utformat våra styrverktyg internredovisning,
systemstöd och planerings- och uppföljningsprocess?
Hur stödjer verktygen våra styrmedel och vår
styrmodell?
• Stödjer redovisningsplanen verksamhetsstyrningen?
• Behöver redovisningsplanen ses över på grund av
förändrade uppgifter i instruktion, återrapporteringar
och uppdrag från regeringen i regleringsbrev?
• Har vi i verksamhetsplaneringen hanterat hur vi ska
uppfylla och redovisa i enlighet med de externa
kraven?
• Är vår redovisningsplan utformat så att vi kan följa upp
i enlighet med de externa och inter
21

similar documents