8_Workshop Medarbeider innovasjon

Report
Learning by doing
- workshops!
MEDARBEIDERDREVEN INNOVASJON
Hvordan kan vi mobilisere
medarbeiderne i
hverdagen til å "tenke"
endring og innovasjon?
Mål for workshop!
Drivere og barrierer for innovasjon i offentlig sektor
Medarbeiderdreven innovasjon – MDI
Definisjon: angitt i St.melding nr 7, 2009 som ”medarbeideres aktive deltagelse i
utvikling av varer, tjenester og produksjonsprosesser og knoppskyting av
eksisterende virksomhet”.
MDI er løftet frem som ett av de mest strategiske virkemidlene for å bevare
produksjons-arbeidsplasser i Norden og sikre en stadig mer effektiv og fleksibel
offentlig sektor. (Stortingsmelding, nr 7/2008-2009; et alt: Nordiske strategier for
medarbeiderdrevet innovasjon – 2013) Det nordiske fokuset på MDI samsvarer
med en internasjonal trend for `employee driven innovation` (Høyrup, 2012)
Drivere og barrierer for innovasjon i offentlig sektor
HVA ER DE VIKTIGSTE DRIVERNE?
En lang rekke studier viser at interne faktorer så som ledelse og medarbeidere utgjør de
viktigste driverne for innovasjon i offentlig sektor. Deretter kommer politiske drivkrefter
som budsjettforandringer, lovgivning og prioritering. Disse drivkreftene anses for viktigere
for offentlig innovasjon enn bedriftenes (som leverandører og brukere) og borgernes
adferd og etterspørsel. Ifølge en nordisk måling av offentlig innovasjon er det de samme
drivkreftene som har størst betydning – på tvers av de nordiske land.
Drivere og barrierer for innovasjon i offentlig sektor
HVA ER DE VIKTIGSTE DRIVERNE?
• Lederskap
• Medarbeiderskap
• God organisering av innovasjonsarbeidet
Teknologi for et bedre samfunn
HelseOmsorg21
Teknologi for et bedre samfunn
Hvordan kan vi mobilisere "endringshodene" i hverdagen?
Første spørsmål:
1:
Hva kan mobilisere medarbeidernes initiativ og
involvering i endring- og innovasjonsarbeid?
Kan vi identifisere barrierer som "bremser"
medarbeidernes initiativ og involvering i endring- og
innovasjonsarbeid?
Andre spørsmål:
2:
Kjenner vi enkle verktøy for kvalitetsoppfølging og
forbedring som medarbeiderne kan ta med seg i
hverdagen for å avdekke behov eller jobbe med
kontinuerlig forbedring eller innovasjon?
Kan vi tenke på enkle organisatoriske knep som gir
medarbeiderne rom/anledning for å avdekke behov
eller jobbe med kontinuerlig forbedring i
hverdagen?
Prosess:
Del 1: Vi deler oss inn i 3 grupper:
1.
Spørsmål 1: Noter alle innspill – deretter skal dere
kategorisere hva dere tenker er de viktigste barrierene og
suksessfaktorene for medarbeiderne (15 minutter)
2.
Spørsmål 2: Noter alle innspill – for så å trekke ut de 3
"beste" forslagene (15 minutter)
3.
Felles: Hver gruppe får 10 minutter til å presentere sine
besvarelser.
4.
Til slutt vil prosessleder forsøke å "tolke" resultatene.
Drivere og barrierer for innovasjon i offentlig sektor
HVA ER DE VIKTIGSTE DRIVERNE?
• Lederskap
• Medarbeiderskap
• God organisering av innovasjonsarbeidet
• Synliggjøring av hva tjenesteinnovasjon i offentlig sektor er
• At det finnes pådrivere i offentlig sektor som kan drive prosessen fram
• At ledere på ulike nivå støtter innovasjon
• At det er risikovilje til stede
• Mobilitet mellom forskning og praksis
• Kunnskap og kompetanse om brukerbehov
• Evnen til å se åpninger eller skape åpninger for å fange opp gode ideer er avgjørende
• Pådriverne er sentrale i innovasjonsarbeidet. Mellomlederne er ofte nøkkel-personer,
fordi de kjenner brukernes behov og har myndighet til å sørge for at nye løsninger
utvikles
Teknologi for et bedre samfunn
Drivere og barrierer for innovasjon i offentlig sektor
HVA ER DE VIKTIGSTE BARRIERENE?
• Realisering av offentlig innovasjoner i dag foregår alt for tilfeldig og personavhengig.
Det er generelt stor usikkerhet om hvem som tar ansvar for offentlig innovasjon i Norge.
• Nullfeilkultur - Nytenking og innovasjon belønnes ikke - men mer kontroll og regelverk.
• Betingelsene for innovasjon er annerledes i offentlig sektor; i privat sektor får du
konkurransefordeler, mens i offentlig sektor får du økte kostnader og økt risiko
• Offentlige aktører mangler interesse for innovasjon og forskerne har ikke interesse for
offentlig sektor fordi det ikke gir incitamenter for publisering.
• Årlige budsjetter medfører kortsiktige innkjøpsprosser i offentlig sektor fordi man
ønsker å kunne disponere og sette i gang innenfor samme budsjettår
• Det mangler aktører som kan sikre et generelt fokus og som tar ansvar for den tidlige
fase i offentlige innkjøp, når innovasjonsbidraget skal planlegges
• Norge har særlige problemer med å sikre at bare noen av de mange pilotprosjekter i
offentlig sektor også kan bli implementert
Teknologi for et bedre samfunn
Hvordan kan vi bli bedre?
Tenk enkle rutiner for systematisk læring og forbedring
Planleggingsmøter?
Samhandlingsarenaer?
Systematikk
Arena
nå
t
Hvordan kan vi bli bedre?
Systematikk
nå
t
Læring fra forrige måned
Planlegging
• Hva lyktes vi med (og bør • Som før?
gjøre mer av)?
• Hva ønsker vi å forbedre?
• Hvilke problemer hadde
vi?
Referat med tiltak & oppfølging
inkl. ansvarlig person
Hvordan kan vi bli bedre?
Opplever jeg noe plunder-og-heft i hverdagen / siste
uke/måned?
Hvordan kan vi bli bedre?
Hvordan bruke PDCA-syklusen?
Hvordan kan vi bli bedre?
Mulig tilnærming: "Bottom up vs top down"
1. "Bottom up" - medarbeiderdrevet innovasjon
• Fokus på "endringshodene"
• Fokus på kontinuerlig endring i hverdagen
• Særskilt fokus på å avdekke behov (Lean, rotårsaksanalyse, BLT-metodikk)
2. "Top down" - ledelse
• Rolleutvikling, Verktøy og metodikk, styring og strategi
• Håndtere barrierer og mobiliseringsfaktorer
• Balanse mellom drift og endring/innovasjon
3. Organisering av innovasjonsarbeidet
• Endringsteam og prosjektledelse
• Håndtere metodikk og prosess
• Eksterne allianser og nettverk
• Finansiering
Teknologi for et bedre samfunn
Takk for
innsatsen!

Velkommen
Åse Bente Mikkelborg, prosjektleder, Bodø Kommune
Kurs Kleppe Josefsen, Prosjektleder, Vestre Viken Sykehus
Siv Iren Stormo, Kommunalsjef, Bjugn Kommune
Teknologi for et bedre samfunn
Kommunikasjon ad modum
Tuba Atlantica
Teknologi for et bedre samfunn
Hvordan skal vi lykkes med å realisere ambisiøse mål?
A) Hvorfor skal vi bli god på endring og
innovasjon i vår organisasjon?
B) Hva tror du er sentrale barrierer for å kunne
lykkes med innovasjon i offentlig sektor?
C) Hva tror du er de viktigste
driverne/forutsetningene for å lykkes med
innovasjon i offentlig sektor?
D) Hva er det som gjør at Norge, sammenlignet
med andre land, synes å ha et særskilt problem
med implementeringsfasen?
Refleksjon
Dele
Praktisere
"Best practice"
E) Hvordan bør vi tenke for å bli enda bedre på
endring- og innovasjonsarbeid i våre
organisasjoner?
Teknologi for et bedre samfunn
Takk for
innsatsen!


similar documents