SINTEF Teknologi og samfunn

Report
FAKTAARK
SINTEF Teknologi og samfunn
Oktober 2012
SINTEF Teknologi og
samfunn
Sentrale forskningsområder
SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig
forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell
og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som
strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de
nasjonale teknologiprosjektene.
Gjennom strategiske satsinger og utstrakt
prosjektsamarbeid utnytter vi den brede kompetansen
i avdelingene og i andre fagmiljøer i og utenfor
SINTEF.
Vår helhetlige forståelse av menneske, teknologi,
organisasjon, økonomi og sikkerhet gir oss generisk
kompetanse rettet mot industri, tjenesteytende
næringer og offentlig sektor. Samtidig driver vi
forskning, utvikling og rådgivning rettet mot
spesifikke bransjer som energisektoren, helsesektoren
og transportsektoren.
Vi har et omfattende internasjonalt
forskningssamarbeid, både innenfor EUs programmer
og i verden forøvrig. Vi driver forskning og utvikling
av teknologiledelse i næringsliv og offentlig sektor.
I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til
industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på
samfunnsutfordringene innenfor
• helse, omsorg og velferd
• verdige arbeidsforhold
• et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv
• bærekraftig, effektivt og sikkert transportsystem
• klima og miljø
Forskningsinstituttet har seks fag-avdelinger med til
sammen rundt 220 medarbeidere:
• Anvendt økonomi
• Helse
• Medisinsk teknologi
• Sikkerhet
• Teknologiledelse
• Transportforskning
Forskningen vår bidrar til økt verdiskaping som
samtidig ivaretar sikkerhet og miljø, i samspill mellom
teknologi, menneske, organisasjon og samfunn. Det er
grunnleggende for vår forskning at teknologiutvikling
og implementering av ny teknologi og prosesser
reflekterer økonomisk robusthet både industrielt og
samfunnsøkonomisk. Teknologiske muligheter og
knapphet på arbeidskraft får konsekvenser for
verdiskapingen og måten vi organiserer arbeid og
næringsliv på.
Gjennom flerfaglig tilnærming bidrar vi til økt
verdiskaping innenfor tradisjonell produksjon og
tjenesteproduksjon på tvers av bransjer. I tillegg er
forskning på innovasjon sentralt for å bidra til gode
løsninger og økt konkurranseevne.
Trondheim
Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim,
Tel 73 59 03 00
Strengere krav til sikkerhet gir utfordringer i en tid
der virksomheter må levere mer komplekse produkter
og tjenester til stadig lavere pris. Vi vil bidra med
kompetanse om hvordan risiko kan vurderes,
overvåkes og håndteres.
Vi forsker på framtidas transportsystemer. Vår
forskning har et teknologisk utgangspunkt hvor målet
er at all transport gjennomføres sikkert, effektivt og
miljøvennlig. Et transportsystem med et minst mulig
ressursforbruk er et viktig overordnet hensyn.
Utnyttelse av mulighetene som ny teknologi gir, er
viktig i mye av vår forskning, både for næringsliv og
offentlige etater.
Helseforskningen vår er knyttet til medisinsk
teknologi, helse- og omsorgstjenester, sykehusplanlegging, forebyggende helsearbeid, arbeid og helse og
globale helse-utfordringer. Vi er viktige rådgivere for
helsemyndighetene i Norge om helsetjenestenes
virkemåte, effekt for brukerne og framtidige
utfordringer. Vi bidrar til å realisere de store
samfunnsgevinstene som ligger i forebyggende
helsearbeid, og utvikler teknologi og løsninger som
gir bedre helse, sikkerhet og yteevne i arbeidslivet. Vi
er en aktiv bidragsyter i forskning om fattigdom og
helse i lavinntektsland. Sammen med
forskningsmiljøer i og utenfor SINTEF utvikler vi ny
kunnskap som kan gi bedre helse økt livskvalitet for
alle.
Oslo
Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo
Tel 73 59 03 00
E-post: [email protected] Nettside: www.sintef.no/ts
SINTEF Teknologi og samfunn
Seks fagavdelinger
Konsernledelse
Konserndirektør Per J. Lillestøl
Stab
Økonomisjef Berit Stavran
Personalsjef Hjørdis Bjørseth
Anvendt økonomi
Vi utvikler beslutningsgrunnlag for
virksomheter i privat og offentlig rektor ved å
modellere og optimere komplekse
sammenhenger. Bedriftsøkonomisk og
samfunnsøkonomisk teori utgjør grunnlaget for
vår forskning.
Forskningssjef Frode Rømo
Helse
Vi arbeider med forskning og utvikling
innenfor helse og velferdstjenester både i og
utenfor arbeidslivet. Vi bidrar til innovasjon i
helsesektor og næringsliv, behovsdrevet
produktutvikling og profesjonell prosjektledelse.
I tillegg bidrar vi med forskning til å møte
helseutfordringer knyttet til økonomiske, sosiale
og politiske vilkår for folks helse i en
globalisert verden.
Teknologiledelse
Vi driver forskning, utvikling og rådgivning
mot næringsliv og offentlig sektor. Vårt arbeid
skal fremme verdiskapning, sikkerhet og miljø,
i samspill mellom teknologi, organisasjon,
menneske og samfunn.
Forskningssjef Tore Nilssen
Forskningssjef Randi E. Reinertsen
Medisinsk teknologi
Vi utvikler ny teknologi som gir pasientene
sikrere diagnoser og bedre behandling. Basert
på behov i helsesektoren bidrar vi til å skape
ny næringsvirksomhet. Vår styrke er kunnskap
om behovsdrevet produktutvikling og tett
kontakt med både helsesektor og næringsliv.
Forskningssjef Toril N. Hernes
Sikkerhet
Samfunnet stiller stadig strengere krav til
sikkerhet. Dette gir spesielle utfordringer i en
tid der nye organisasjonsformer og økt
konkurranse betyr at virksomheter må levere
mer komplekse produkter og tjenester til stadig
lavere pris. For SINTEF er det et viktig mål å
bidra med kompetanse om hvordan risiko kan
vurderes, overvåkes og håndteres.
Transportforskning
Vi er et nasjonalt kompetanse-senter innenfor
transportforskning med et teknologisk
utgangspunkt. Vår forskning er basert på
flerfaglig tilnærming og samhandling.
Transportsystemet skal være sikkert, effektivt,
tilgjengelig for alle og innebære et lavt
ressursforbruk for å unngå negative virkninger
for omgivelser og klima.
Forskningssjef Lars Bodsberg
Forskningssjef Per J. Lillestøl
Trondheim
Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim,
Tel 73 59 03 00, Fax 73 59 03 30,
Oslo
Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo
Tel 73 59 03 00, Fax 22 06 79 09
E-post: [email protected] – Url: www.sintef.no/ts

similar documents