hva skal vi fokusere på vårkonf mai 2012-2

Report
STØY –
hva skal vi fokusere på i BHT?
NFAM/NAMFs vårkonferanse 2012
Jon Storstein, Hjelp24 HMS, Kongsberg
2
Måling og kartlegging av støy i
Hjelp24 HMS
 Det ble utført støymålig og støykartlegging i 220
virksomheter (Ca 5% av kundemassen) i 2011
 Tyder på aktiv bistand til arbeidsgiver mht til
overvåkning av støy?!
3
Audiometrier i Hjelp24 HMS
Det var foretatt 34667 audiometrier i perioden 2009 - 11.
En person kan være testet flere ganger.
Status Hørsel
Resultat
Prosentfordeling
Normal
14661
42,3
Grad 1
12072
34,8
Grad 2
4907
14,2
Grad 3
3027
8,7
Totalt
34667
100,0
4
Registrerte hørselsskade forårsaket av
støy Hjelp24 2009-11
I audiometriregisteret finner vi antall tilfeller:
• Støyskade
570
• Arbeidsrelatert skade
332
• Rapport skade
134
5
Hva skal vi fokusere på i BHT?
Følge Arbeidstilsynets føringer for systematisk
arbeid med støyovervåkning og risikovurdering
6
Forskift: Vern mot støy på
arbeidsplassen. best.nr 398,
• §6 Risikovurdering – kartlegge og dokumentere
arbeidstakernes støybelastning.
• §9 Måling av støy på arbeidsplassen. Kvalitetssikret
metode.
•
– BHT oppgave å bistå arbeidsgiver som trenger hjelp til
dette.
• Men gjøres det nye risikovurderinger? Er BHT proaktive
nok i dette arbeidet?
7
Arbeidstilsynet - støyforskriften, §14
Hørselsundersøkelse
• Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstagere som
utsettes for støy over 80 dB i snitt over 8 timers
arbeidsdag eller topptrykknivå over 130 dB, gjennomgår
helseundersøkelse som omfatter hørselskontroll.
• Hyppighet av undersøkelsen avgjøres av kompetent lege.
AT Veiledning. Hørselskontroll av
støyeksponerte. Best nr 416
• Svært god beskrivelse for gjennomføring av audiometri i
BHT sammenheng. Les den!
• Obs tekst i veiledning ikke korrigert etter revisjon av
støyforskriften. Viser til den gamle forskriftens §20 bla når
det gjelder intervaller for hørselsundersøkelse.
9
Hva skal vi fokusere på i BHT?
Kvalitetssikre våre metoder for
hørselsovervåkning
10
Metode for audiometriundersøkelse
- Kvalitetskrav
• Kompetent operatør. Minst 1-dags kurs
• Undersøkelse tidlig på dag, eventuelt bruke H-vern siste
1-2 timer før undersøkelse
• Pasient skal ikke kunne se bevegelser til operatør
• God instruksjon om hva som skal skje
• Fjerne brille, ørepynt og hodeplagg
• Begynne test på 1000 hz, høyre først
11
Feilkilder ved audiometri (1)
• Audiogram: kalibrering, mekanisk feil.
• Bakgrunnsstøy
• Langvarig testing over 20 min kan gi upålitelige målinger
• Forskjell test/retest kan være 5-10 dB
• Utsatt for musikk eller annen støy siste timen før
undersøkelse
– Ta audiometriundersøkelsen så tidlig som mulig på dagen
Feilkilder ved audiometri (2)
• Ørevoks og akutt otitt, forkjølelse
• Personer med øresus har problem med å skjelne mellom
øresus og testtone, dette bør bemerkes i journalen.
• Ved forskjell over 40 db mellom to ører vil tonen som
sendes til det svake øre høres på motsatt øre. Motsatt øre
skal derfor maskeres. (spesialist oppgave)
Audiogram
X= venstre, O = Høyre
Hva skal vi fokusere på?
Kvalitetssikre tolkning og tyding av
våre audiometri resultater
15
Anamnese
• Aktuell og tidligere sykdom i hørselsorgan
• Hodeskade?
• Medfødt hørselstap?
• Nedsatt hørsel i slekt?
• Støyananmnese
– arbeid
– fritid
16
Klinisk undersøkelse - Otoscopi
• Inspeksjon av trommehinne
• Arr etter tidligere sykdom?
• Nedsatt bevegelighet i trommehinne?
17
Stemmegaffelprøver - Weber
• Vibrerende stemmegaffel (256 Hz, c1, med fot) settes
midt på issen.
• Ved mekanisk hørselstap høres lyden best på det
dårlige øret.
• Ved sensorinevralt hørselstap vil lyden høres best på
det gode øret.
Stemmegaffelprøver - Rinne
• Vibrerende stemmegaffel settes på benet bak øret, når
personen ikke hører vibrasjoner lenger flyttes
stemmegaffelen foran øret.
– Eventuelt: hører du lyden sterkest bak øret eller foran øret
• Rinne positiv: Tonen høres fortsatt foran øret. Ved normal
hørsel og ved sensorinevralt hørselstap
• Rinne negativ: Personen hører ikke stemme-gaffelen
lenger. Mekanisk hørselstap.
Gradering av hørselstap
• Grad I: økt terskel på mellom 25 -40 dB for en eller flere
av frekvenser på 3, 4 eller 6 kHz, eller økt terskel på 20
dB for alle tre frekvenser
• Grad II: økt terskel på 40 dB eller mer for 3, 4 eller 6 dB,
men ikke mer enn 20 dB for 2 kHz
• Grad III: økt terskel på 40 dB eller mer for 3, 4 og 6 kHz,
og mer en 20 dB for 2 kHz
Tolkning audiometri
Permanent terskelendring:
Når det ved to undersøkelser er det påvist endret
høreterskel på 15 db ved en eller flere frekvenser
sammenlignet med tidligere undersøkelser.
AT – indikasjon på støyindusert hørselsskade
• Indikasjon på støyindusert hørselsskade får man når man
får permanent terskelhevning i frekvensområdene 3, 4
eller 6 KHz oppstått siste 3 år eller mindre hos en
støyeksponert arbeidstager
• Eldre kan ha 15 db øket terskel i løpet av 3 år. Man skal
ikke justere for alder.
Hørselsskade forårsaket av støystøyindusert hørselstap
• Støyindusert hørselstap foreligger når det er hørselstap på 25 db
for en av frekvensene 3, 4 eller 6 KHz, eller 20 db for alle tre
frekvensene, forutsatt at det foreligger holdepunkter for skadelig
støypåvirkning. Anamnesen er avgjørende for om foreligger en
larmskade.
• En jevn økning av terskelen for samtlige målefrekvenser mot 8
KHZ tyder på hørselstap som ikke er fremkalt av støy, bortsett fra
impulsstøy.
• Presbiacusis (aldersbetinget hørselstap): dobbeltsidig hørselstap
med jevnt økende terskel
Når henvise til ØNH lege (1)
Følgende resultater ved hørselsmålingen kan tjene som
rettesnor for henvisning, dersom sykehistorien og kliniske
funn taler for det:
• Terskelaudiometrien viser at hørselen forverres med 15
dB eller mer for to eller flere frekvenser fra gang til gang.
• Hørselstapet er 35 dB eller mer for en eller flere av
frekvensene 500, 1000 og 2000 Hz.
• Ved første gangs påvisning av støyindusert hørselstap
grad II eller III.
24
Når henvises ØNH lege (2)
• Ved vedvarende tinnitus (øresus) eller
hyperacusis.
• Asymmetriske hørseltap (mer enn 15 dB ved tre
eller flere frekvenser).
• Ved støyskade som kan få trygdemessige
konsekvenser
Hva skal vi fokusere på?
Melde og registrere arbeidsrelatert
støyskade
26
Ved påvist støyindusert hørselsskade
• Informere pasient
• AML §5-3 Leges meldeplikt:
 (1) Permanent hørselstap gr I-III (konstatert ved minst 2 undersøkelser)
skal meldes når legen antar det skyldes hørselsskadelig støy i arbeidet. Melde AT
skjema 154 b. Sende del 2 til NAV mht til godkjent yrkessykdom eventuelt
yrkesskadeerstatning. Husk samtykke. NAV vil ofte be arbeidsgiver om
skademelding
 (2) Ved samtykke underrette arbeidsgiver
Hva skal vi fokusere på i BHT?
Vurdere om ressursbruk på denne oppgaven kan
minskes til fordel for andre oppgaver
28
Ressursbruk ved audiometri
• Timebestilling, taking, vurdering og avtale om oppfølging
34600 audiometrier - tidsbruk15 minutter pr. stk
= totalt tidsbruk ca 5200 timer 2009 – 11
• Vi har ikke oversikt over antallet audiometrier utført pga av
støyeksponering.
• Vi har grunn til å tro at helsesertifisering av røykdykkere,
offshoreattester og liknende utgjør den klart største
andelen
29
Støy - hva skal vi fokusere på i BHT?
• Følge Ats føringer for systematisk arbeid med
støyovervåkning og risikovurdering.
• Kvalitetssikre hørselsovervåkning
• Kvalitetssikre tolkning og tyding av
audiometriresultater.
• Melde og registrere arbeidsrelatert støyskade
• Vurdere om ressursbruk på denne oppgaven kan
minskes til fordel for andre oppgaver.
30
Ha en fortsatt flott dag!
Mer informasjon om Hjelp24 får du på:
På telefon: 02442
og på nett www.hjelp24.no
31

similar documents