Källkritiska övningar Amerikanska revolutionen

Report
Källkritiska övningar Amerikanska
revolutionen
Bakgrund till de första striderna i den
Amerikanska Revolutionen
Den 19:e april 1775, utspelade sig den amerikanska revolutionens första skärmytslingar, vid Concord och
Lexington. 700 brittiska soldater var på väg från Boston till Concord för att beslagta de ovan nämnda vapnen.
De möttes utanför Lexington av ett mindre antal revolutionära milismän som varskotts om britterna var på väg
dit.
Det är oklart vilken sida som faktiskt avfyrade det första skottet vid Lexington som kom att bli amerikanska
revolutionens första strid, men klart är att amerikanerna tvingades dra sig tillbaka och den brittiska styrkan
fortsatte sin marsch mot Concord.
Striderna vid Lexington och Concord var den gnista som behövdes för att ett större uppror mot britterna skulle
inledas, vilket senare eskalerade till en regelrätt belägring av den brittiska garnisonen i Boston:
den amerikanska revolutionen och det amerikanska frihetskriget var nu i full gång.
Källa: http://www.amerikanskainbordeskriget.com/amerikanska-frihetskriget-strider/amerikanskarevolutionen-inledningen-av-frihetskriget/
2014-10-09
Skärmytsling = strid.
Kolonister = De som bor i Amerika men tvingas betala skatt till Storbritannien.
Milismän= Personer som inte är soldater men som har vapen hemma för att försvara sin hembygd.
Patriot = den som slåss för sitt hemland. I det här fallet är patrioterna de amerikaner som gör uppror mot
storbritannien
Minutemen= Amerikanska milismän.
Tavla 1: The dawn of liberty by Henry Sandham, 1886.
Tavlan beställdes av staden Lexington och var en hyllning till de amerikanska patrioter
som kämpade mot britterna i slaget vid Lexington 1775.
Tavla 2: The Battle of Lexington, April 19th, 1775, by Amos Doolittle, 1775
Tavlan målades samma år som slaget vid Lexington.
Uppgift 1
Gör en källkritisk studie av Tavla 1 och 2 genom att besvara
frågorna a-f.
A) Besvara frågorna i bedömningsmallen
Uppgift 1 B-F
B) Vilka detaljer är likadana i båda bilderna?
C) Vilka detaljer skiljer sig från varandra?
D) Hur avbildas de brittiska trupperna i de olika bilderna?
E) Hur är patrioterna (kolonisterna) avbildade i de olika bilderna?
F) Vilka källkritiska frågor talar emot att tavlan ”The dawn of Liberty” är en
tillförlitlig källa?
Källkritiska frågor
Identifikation av källan.
Vem är avsändaren?
Samtidighetskriteriet
Hur nära händelsen var den som återberättar?
Urvalskriteriet
Vilket urval har källan gjort av informationen?
Utelämnar källan någonting?
Beroendekriteriet
Säger olika källor samma sak?
Tendenskriteriet
Har källan något intresse av att lyfta fram viss information?
Källa 1:
Löjtnant Barkers krigsdagbok
”19 april. Vi påbörjade vår marsch genom att vada genom en flod som nådde oss till midjan; efter några miles kom
vi fram till en stad som heter Lexington. Vi hade hört att det hade samlats hundratals personer där som hade
planerat att försöka stoppa oss.
Vid femtiden såg vi massor av människor, mellan 200 och 300, som hade grupperat på en äng (Lexington Green) i
mitten av staden. Vi fortsatte att marschera, förberedda på att bli attackerade, men utan avsikter att attackera
själva.
När vi närmade oss, sköt de ett eller två skott. Så fort det hände, reagerade våra män utan order och rusade efter
dem, sköt och fick dem att fly.
Vi omgrupperade med svårigheter, då våra män var så uppjagade att de inte kunde höra några order.”
Källa: Entry for April 19,1775, från den brittiske officeraren Löjtnant John Barkers dagbok. Den engelska texten är hämtade
från
http://books.google.se/books?id=_0Yng0NoZJUC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=battle+of+Lexington+Sandham&source=bl&ots=
n4Q90DRmYV&sig=vNcWs9wcUPcdEjZla_2XR4bL0Fs&hl=sv&sa=X&ei=Em46VLz6HOe9ygP93oKwCw&ved=0CEAQ6AEwBA#v
=onepage&q=battle%20of%20Lexington%20Sandham&f=false 2014-10-12. Översättning av Per Wehlin, 2014-10-12.
Källa 3:
34 Minutemens edsvurna vittnesbörd
Vi, Nathael Mulliken, Philip Russell (följt av en lista på 32 andra män som var närvarande vid Lexington Green
19 april, 1775) är av myndig ålder och är invånare i Lexington, vi vittnar och svär att den 19 april, mellan kl.1
och 2 på eftermiddagen, blev vi informerade om att Brittiska soldater marscherade från Boston mot Concord.
Vi blev beordrade att samlas på ängen i stadens centrum (Lexington Green),där vi blev tillsagda av vår kapten
att gå hem, men att vi skulle vara beredda att samlas igen när vi hörde trumslag.
Vi vittnar och svär även att ca kl. 5 på morgonen, hördes trumslagen och vi återvände till Lexington Green. Vi
upptäckte att en stor styrka av Brittiska soldater marscherade mot oss.
Vid den här tidpunkten var några ur vår grupp fortfarande på väg till Lexington Green, medan andra redan hade
hunnit dit. Våra män började lämna ängen och gå därifrån. När vi vände våra ryggar mot de Brittiska
soldaterna, blev vi beskjutna och många av våra män blev dödade eller sårade.
Oss veterligt avfyrades inte ett enda vapen av oss före de Brittiska soldaterna började skjuta. De fortsatte att
skjuta mot oss ända till vi lyckades fly därifrån.
Källa: Lexington, April 25, 1775.Nathaniel Mulliken, Philip Russell (and the 32 men) edsvurna vittnesmål inför tre fredsdomare den
25 april 1775. Den engelska texten är hämtad från
http://books.google.se/books?id=_0Yng0NoZJUC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=battle+of+Lexington+Sandham&source=bl&ots=n4Q90
DRmYV&sig=vNcWs9wcUPcdEjZla_2XR4bL0Fs&hl=sv&sa=X&ei=Em46VLz6HOe9ygP93oKwCw&ved=0CEAQ6AEwBA#v=onepage&q
=battle%20of%20Lexington%20Sandham&f=false 2014-10-12.
Översättning av Per Wehlin, 2014-10-12.
Uppgift 2
Studera källa 1 ”Löjtnant Barkers dagbok” och källa 2 ”34
Minutemens edsvurna vittnesbörd”
A) Vilka detaljer är likadana i båda källorna?
B) Vilka detaljer skiljer sig från varandra?
C) Hur beskrivs de brittiska trupperna i de olika källorna?
D) Hur beskrivs patrioterna (kolonisatörerna) i de olika källorna?
F) Baserat på de båda texterna –vilken sida sköt först? Vilka detaljer i texterna får
dig att dra den slutsatsen?

similar documents