Power point til prosessen

Report
Til veilederen
o Gratulerer du har muligheten til å utvikle en svømmeklubb 
o Planarbeid er sentralt – skill mellom klubbhåndbok, sportslig plan og
virksomhetsplan
o Viktig å få klubben til å PRIOITERE besøket!! Ring klubben. Agenda,
parktiske og deltakelsen klar??
o Vi ønsker flest mulig ”riktig mennesker” tilstede, stort engasjement,
diskusjon og deltakelse fra alle! Det gir helt klart størst utbytte!
o Denne power pointen er en utgangsmal – DU må styre hvilke foiler som
skal brukes. Prosessen er viktigere enn foiler!
o Se evt power pointen ”Input til klubbene” for tips om hva du kan ta med i
presentasjonen! (den ligger i nettverksportalen)
o Viktig å presisere valgkomiteens sentrale rolle, skape engasjement i
klubben
o Sett utgangspunkt for dato og agenda for oppfølgingsmøte
o Er ikke klubben med i, Norges svømmeskole? få den med!!!
1
Lykke til;)
Planutvikling
Virksomhetsplan
Hvorfor virksomhetsplan?
Hvilke forventninger har
du til prosessen?
Planutvikling
• Hva er det?
• Hva har vi i dag?
5
Norges Svømmeforbund har sin
Visjon – Verdier - Motto
Grensesprengende
Lekende
VISJON
Svømming skal være den mest
fremgangsrike idretten i Norge
Ansvarlig
Norges Svømmeforbunds motto:
Dristig
Inkluderende
"Hver nordmann en svømmer,
hver svømmer en livredder".
”GLAD I” VANN!
6
Fortell om klubben din på 30 sek til den du
sitter ved siden av
7
VISJON
Hovedmål
Innsatsområder
Delmål
Virkemidler
Handlingsplan
Verdigrunnlag
Virksomhetsidé
Organisasjonsraketten
• Organisasjonsraketten er et
forsøk på å billedgjøre en
organisasjons
virksomhetsplan.
• Består av styreraketter i
form av verdigrunnlag og
virksomhetside
• Har visjonen øverst og nære
stjernene
• Hoveddelen består av
hovedmål, delmål,
innsatsområder og
virkemidler
• Har årlige handlingsplaner
Gjennomføring av prosessen
Innledende fase – brainstorming med GAP-analyse
• hvor står vi, hvor vil vi, hvordan tar vi oss dit?
Verdidiskusjon
• hva skal prege vår atferd?
Virksomhetsidé
• Hvilken type klubb skal vi være?
Visjonsprosess
• Hva er vår absolutte drømmetilstand?
Målsettingsdebatt
• Hvilke mål har vi på ulike områder?
• Innsatsområder
Valg av virkemidler
• Hvilke virkemidler/strategier skal føre oss til målet?
Klubbens VVV og mål
• Visjon:
• Verdier:
• Virksomhetside:
• Hovedmål
• Delmål
Fjellet
Hvor vil vi?
Hvordan tar vi oss dit?
Hvor står vi?
Hvilket planstadium
befinner klubben seg på?
1) Det planløse stadiet
- Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av
året.
2) Budsjetteringsstadiet
- Tilfeldige planer på ting som skal skje.
- Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte
tiltak.
3) Handlingsplanstadiet
- Plan først, så penger.
- Pengene fordeles i forhold til planlagte tiltak og enkelte mål.
4) Årsplanstadiet
- Klubben setter mål og gjør prioriteringer for året.
- Penger fordeles i forhold til mål og planlagte tiltak.
5) Stadiet for strategisk planlegging
- Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier.
- Penger fordeles i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som
deles opp i årlige handlingsplaner med kontinuitet mot hovedmålene
Hvor vil vi?
”Drømmen min”
Du våkner i morgen og klubben er
blitt akkurat slik du ønsker!
Beskriv hvordan klubben ser ut da?
Grovsortering fra øvelsen
”drømmeklubben”
VISJON
Plasser utsagnene
under det elementet
som dere synes er
riktig?
Hovedmål
Virkemidler
Verdigrunnlag
Virksomhetsidé
Hvor er vi i dag i forhold til
målene i drømmen?
Jobber folk slik at klubben beveger seg riktig vei?
Hvor langt har dere kommet?
Hvor begynner vi?
Ønsket situasjon
Hvor vil klubben i fremtiden?
Hva ønsker klubben å oppnå?
Klubbens nå - situasjon:
Hva funger bra?
Hva fungerer mindre bra?
• I en GAP-analyse ser man på avviket (gapet) mellom den
nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen.
• Klubbens må finne konstruktive måter å lukke gapet mellom
dagens situasjon og foretrukket fremtid.
Nå situasjonen
Å finne klubbens ståsted - hvordan sjekker vi det?
GAP-analyse: Hva er status i forhold til målene vi har satt?
Minianalyse: Hva er vi gode til og hvor kan vi bli bedre?
Situasjonsanalyse: Sterke og svake sider, muligheter og trusler?
Effektivitetsanalyse: Hvordan løses oppgavene i dag og kan
oppgavene løses mer effektivt?
Medlemsstatistikk: Hvor store er vi?
Målgrupper: Hvilke ulike medlemskategorier har vi?
Medlemsundersøkelse: Kartlegge forventninger, behov/ønsker i
våre målgrupper?
Tilbudsanalyse: Hva tilbyr vi i dag?
Organisasjon: Hvilke funksjoner og hvilken kompetanse er i
foreningen?
Konkurrenter: Er det andre som tilbyr det samme som oss?
Verdiene
Grunnlaget for hvordan vi skal ta oss til målene
MÅL
Klubben sine kjerneverdier - det som skal prege oss i
alt vi gjør!
Hvorfor er verdier viktige for oss?
FELLES VERDIER, NÅR DE ER GODT
FORANKRET OG SYNLIGGJORT:
•
•
•
•
•
•
•
•
Skaper fellesskapsfølelse og harmoni,
Skaper lojalitet og forpliktelse,
Skaper mening og motivasjon
Øker ansvarsfølelsen,
Skaper stabilitet
Gir kriterier og retning for handling
Skaper identitet
Gir grunnlag for kommunikasjon
og samhandling
Beskriv klubben som en person!
Utseende / ytre kjennetegn…?
Personlighet og egenskaper…?
Oppførsel / handlingsevne…?
KLUBBENS OMDØMME
IMAGE og PERSONLIGHET
Slik ser vi på oss selv i dag!
•
•
•
•
________________
________________
________________
…
Ut fra drømmeklubben og
beskrivelsen av personlighet:
Hvilke 3-4 verdier greier ikke klubben å leve
uten?
Verdigrunnlag
xxxx
xxxx
xxxx
Avklarte verdier gjør det lettere å ta
veivalg og holde stø kurs
Det er verdiene vi bygger vår adferd på!
Konkrete normer og spilleregler
De verdiene dere har bestemt
dere for kan danne
utgangspunkt for:
•
•
•
•
spilleregler i styret
spilleregler for trenerteamet
foreldrevettregler
spilleregler i en gruppe / et lag
Hemings lille grønne er et godt
eksempel!
Norsk idrett har et felles verdigrunnlag
VIRKSOMHETSIDE
Et av våre to fundamenter
Verdigrunnlag
Virksomhetsidé
Hva er en virksomhetside?
Virksomhetsidé kan defineres
som «en ide som gir et
fortrinn for å nå et mål»
Virksomhetsideen angir hvorfor
klubben ble startet og beskriver
hva som gjør den så unik at det
er verdt å utøve frivillighet eller
jobbe hos oss, samtidig som den
angir hvorfor medlemmene skal
velge akkurat vår organisasjon
fremfor noen andre.
Skaping av en virksomhetsidé
Forståelsen
for hva man
kan bli
best på
Vår virksomhetside!
Formuler en virksomhetside
for vår klubb?
Bruk stikkordene på neste foil som hjelp!
Tenk på:
• Våre mål
• Hva er våre mål og ambisjoner?
• Hvordan skal vi komme dit?
• Vårt kjennetegn
• Hva skal vi holde på med?
• Hvilken opplevelse skal medlemmene sitte igjen med?
• Våre omgivelser
• Hvilken rolle skal vi spille i lokalsamfunnet?
• Våre medlemmer
• Hvem er vi til for?
• Våre konkurrenter
• Hvorfor trengs vi?
VISJON
En visjon er et
barrierebrytende
mentalt bilde av en ønsket
fremtid
Willy Railo, 1988
Felles visjon
En felles visjon beskriver
et framtidig bilde som
mange mennesker føler
seg oppriktig forpliktet
ovenfor, fordi det også
gjenspeiler deres egne
personlige visjoner
Kollektiv kraft !
Skal en organisasjon få en visjon til å virke,
må så mange som mulig bidra med sine
personlige visjoner og drømmer - tidlig i
prosessen
Visjonsprosessen
1. Individuelle visjoner
Dere har alle laget et mentalt bilde av klubben
gjennom øvelsen ”drømmeklubben min”
2. Gruppe
Gruppa skal lage en felles tekst som beskriver
dette framtidige bildet. Alle bidrar og drøfter.
3. Felles visjon
Til slutt formuleres en felles visjon!
VISJON
Formuler en visjon ut fra de foreløpige
tankene som kom opp i første del av
prosessen?
”………”
Målsettinger
”Mål er en beskrivelse av en ønsket
fremtidig tilstand”
Et mål beskriver noe som ligger i
framtiden.
Det er noe vi skal oppnå, enten en
tilstand eller et konkret resultat.
Målet er ikke kommet til oss ennå, så
vi må tenke oss målet i dag.
Hvis du ikke vet hvor du vil,
da spiller det ingen rolle hvor du
går…
Hvorfor skal vi ha mål?
Mål beskriver hvilken retning klubben skal gå.
Mål gir fokus for innsats og energi.
Mål definerer ambisjonsnivå.
Et akseptert mål gir lyst til endring av adferd.
Et målbart mål gir mulighet for suksessfølelse.
Å arbeide mot et mål gir mulighet for refleksjon,
og dermed ny læring
Hovedmål
Hovedmål
Ut fra ønsket situasjon:
Dere har allerede sagt noe om hvor dere vil at klubben skal
være i fremtiden.
Nå skal de være mer konkrete på hva dere ønsker å oppnå?
• Formuler målene ambisiøst, men realistisk
• Tenk fremtid og ha en tidsbestemt horisont
• Forsøk å skille mellom MÅL og tiltak/virkemidler
Delmål
Ut fra hovedmålene
lages delmål som
beskriver forventede
resultater hvert år?
SMARTE mål
Spesifikke
Målbare
Ambisiøse
Realistiske
Tidsbestemte
Evaluerbare
Målsettingsarbeidet
VALG
• Når realismen i målene vurderes, må dere se på
idrettslagets nå-situasjon i forhold til målene?
• Er hovedmålene konkrete nok nå, eller bør noe
omformuleres?
• Hvordan vil dere jobbe videre med delmålene for
områdene i klubben?
• Skal avdelinger lage dette etter at veileder går ut av
prosessen?
Virkemidler
Med virkemidler menes
de midler – det være
seg praktiske verktøy,
organisering, rutiner,
menneskers innsats
eller materialer som
brukes for å oppnå mål.
Virkemidlene kan
tilhøre et eller flere mål
Mål - virkemidler
Hovedmål
Delmål 1
Virkemidler
Delmål 2
VM
VM VM
Delmål 3
Handlingsplan - tiltaksnivå
Handlingsplanen beskriver konkret
•
•
•
•
hvilke tiltak som skal gjennomføres
når tiltakene skal gjennomføres
hvem som skal gjøre hva og
hvilke ressurser som skal settes inn.
Det kan utarbeides både langsiktige
handlingsplaner (over 4 år), og årlige.
Prioriteringer mellom innsatsområder og
tiltak må komme fram i budsjetter som
utarbeides.
Handlingsplan
Delmål
Tiltak / virkemiddel
Hvem
Når
Ressurser
Sy sammen planen
Bestem hva dere vil ha med av innsatsområder og strategier.
Oppfølging av virksomhetsplanen
• Hvordan følger dere opp planen?
• Hvordan skal den forankres og vedtas?
• Hvilke handlingsplaner trengs for å iverksette det dere har
bestemt?
• Når lages handlingsplanen, og hvordan fordeles ansvaret
for handlingsplanen mellom ledelsen og
områdene/gruppene?
• Hvordan sjekker dere og evaluerer planen?
• I hvilken grad kan dere benytte dette som
organisasjonsplanen på årsmøtet?
VISJON
Hovedmål
Innsatsområder
Delmål
Virkemidler
Handlingsplan
Verdigrunnlag
Virksomhetsidé
Organisasjonsraketten
Har vi bygget
organisasjonsrakette
n slik at dere kan ta
arbeidet videre?
Sjekk av måloppnåelse
• Kan du bruke organisasjonsraketten som verktøy
for å lage idrettslagets virksomhetsplan?
• Er du bli bevisst hvilket verdigrunnlag idrettslaget
skal fungere etter?
• Har du fått bevissthet og eierskap til
idrettslagets virksomhetside, visjon og hovedmål?
• Vet du hvordan klubben skal jobbe for å realisere
det klubben skal gjøre (handlingsplan)?
• Forstår du hvordan virksomhetsplanen skal
forankres?
VISJON
Hovedmål
Innsatsområder
Delmål
Virkemidler
Handlingsplan
Verdigrunnlag
Virksomhetsidé
Organisasjonsraketten
En billedgjøring av
virksomhetsplanen.
Det er HER det begynner...

similar documents