Regiondirektör - Västra Götalandsregionen

Report
Välkomna till
Västra Götalandsregionen!
14 oktober 2014
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör
Västra Götaland
• 49 kommuner
• 1,6 miljoner invånare
• Västra Götalands län
• Landskap: Västergötland,
Bohuslän och Dalsland
• Största stad: Göteborg
• Minsta kommun: Dals Ed
• Regionhuvudstad:
Vänersborg
• 29 611 öar, varav
153 bebodda
• 30 mil långt, 25 mil brett
Tre stora ansvarsområden
• Hälso- och sjukvård
• Kollektivtrafik
• Tillväxt och hållbar utveckling
– som tillsammans skapar mervärden. En långsiktigt hållbar utveckling
med ökad tillväxt och sysselsättning betyder att intäkterna ökar.
Därmed säkras tillgången på vård och välfärdstjänster.
Vi äger och driver…
…sjukhus, vårdcentraler, folktandvårdskliniker,
GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst,
Västtrafik, Västsvenska Turistrådet, Göteborgs botaniska
trädgård, museer, teatrar, folkhögskolor,
naturbruksgymnasier…
En vanlig dag…
• görs drygt 11 500 besök på våra vårdcentraler.
• görs drygt 7 500 besök på våra sjukhus.
• föds i genomsnitt 50 barn på våra sjukhus.
• utförs ca 90 tolktimmar för döva.
• körs 38 000 mil med Västtrafiks fordon (ca 9,4 varv runt jordklotet).
• kommer i genomsnitt 1 500 besökare till Göteborgs botaniska
trädgård.
En vanlig dag …
• kommer 2 200 besökare till Västarvets museer och övrig publik
verksamhet.
• ser ca 6 400 biobesökare i hela landet någon av Film i Västs
samproducerade filmer.
• kommer i genomsnitt 1 000 personer till varje föreställning på
GöteborgsOperans stora scen.
• kommer i genomsnitt 1 000 besökare till varje konsert som Göteborgs
Symfoniker håller på Konserthuset.
Västra Götalandsregionens
tjänstemannaledning
Kansliledning
Ledningskansli
Regiondirektör
Stabschef
Direktör ägarstyrning
Affärsutvecklingsdirektör
Administration
Ekonomi
HR
Hälso- och sjukvård
Kommunikation
Koncernledningsgrupper
Hälso- och sjukvård
Tillväxt och Utveckling
Regiongemensamma
stödfunktioner
Koncernledningsgrupp Hälso- och sjukvård
Primärvård
Tandvård
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Regiondirektör
Hälso- och
sjukvårdsdirektör
Ordförande
Vice ordförande
Habilitering & Hälsa
Södra Älvsborgs
Sjukhus
Beställare
Skaraborgs sjukhus
Ekonomi
NU-sjukvården
HR
Ägarstyrning
Fristående sjukhus
Kungälv Angered
Frölunda Alingsås
Koncernledningsgrupp Tillväxt och utveckling
Kultur
Regiondirektör
Regionutvecklingsdirektör
Ordförande
Vice ordförande
FoU
Hälso- och
sjukvård
Kollektivtrafik
Näringsliv
Miljö
Koncernledningsgrupp
Regiongemensamma stödfunktioner
Ekonomidirektör
Ordförande
IT
Fastighet
Regionservice
Inköp och
upphandling
Tjänstemannaorganisation
Tillväxt och Utveckling
Regionutvecklingssekretariatet
Regiondirektör
Miljösekretariatet
Revisionsenheten
Patientnämndens kansli
Kultursekretariatet
Ledningskansliet
Kollektivtrafiksekretariatet
Folkhälsokommitténs sekretariat
Rättighetskommitténs kansli
Naturbruksförvaltningen
Hälso- och sjukvård
• Regiondirektörens stab
• Administrativa avdelningen
• Ekonomiavdelningen
• HR-strategiska avdelningen
• Hälso- och sjukvårdsavdelningen
• Kommunikationsavdelningen
Folkhögskolor
Västtrafik AB
Göteborgs Botaniska trädgård
Västsvenska turistrådet AB
Kulturförvaltningar och bolag
• Kultur i Väst
• Västarvet
• GöteborgsOperan
• Göteborgs Symfoniker
• Film i Väst
• Regionteater Väst
Regiongemensamma
stödfunktioner
Hälso- och
sjukvårdsnämndernas kansli
Sjukhus
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Skaraborgs sjukhus
• Södra Älvsborgs sjukhus
• NU-sjukvården
• Alingsås lasarett
• Kungälvs sjukhus
• Frölunda specialistsjukhus
• Angereds Närsjukhus
Hälsan och Stressmedicin
Primärvården (Närhälsan)
Regionservice
Folktandvården
VGR IT
Habilitering & Hälsa
Västfastigheter
Sahlgrenska I.C.
Fyra övergripande måldokument
• Framtidens hälso- och sjukvård
• VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling
• Regionalt trafikförsörjningsprogram
• Kulturstrategi för Västra Götaland
Mål för hälso- och sjukvården
Vi skapar en hälso- och sjukvård
av högsta klass genom att:
 Vi utvecklar vården med
fokus på hög kvalitet och
patientsäkerhet
 Vi arbetar förebyggande
och hälsofrämjande
 Vi utvecklar sammanhållna
vårdprocesser
 Vi erbjuder goda möten i
vården
 Vi är en attraktiv
arbetsgivare
 Vi utvecklar och tar aktivt
del av ny kunskap
Hälso- och sjukvården
består av:
Specialistsjukvård:
Universtitetssjukhus, Akutsjukhus,
Närsjukhus
Primärvård: Cirka 200 vårdcentraler.
Tandvård: 164 folktandvårdskliniker
Hälsa och Habilitering
Folkhälsa
Avtal med privata vårdgivare
Sjukhus i VGR
Fyra sjukhusgrupper:
• Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
• Skaraborgs Sjukhus
• NU-sjukvården
• Södra Älvsborgs Sjukhus
Fyra fristående sjukhus:
• Alingsås lasarett
• Angereds Närsjukhus
• Frölunda
Specialistsjukhus
• Kungälvs sjukhus
• Capio Lundby Sjukhus
Folktandvården
• Avgiftsfritt för barn- och ungdomar t.o.m. 23 år.
• Förebyggande tandvård för alla åldrar.
• Frisktandvård (tandvård till fast pris).
• Specialisttandvård.
• Högspecialiserad vård inom bland annat
käk-kirurgi.
• Forskning.
• Grundutbildning.
• Specialisttandläkarutbildning.
• Samverkan med Göteborgs universitet.
• 95 % av barnen och 50 % av de vuxna är
patienter hos folktandvården.
Kollektivtrafik
• Västra Götalandsregionen är regional
kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för
kollektivtrafiken i länet.
• Politikerna i kollektivtrafiknämndens beslutar
om mål för trafiken och fattar inriktningsbeslut
i övergripande frågor.
• Västra Götalandsregionen äger också bolaget
Västtrafik.
• Västtrafik sköter upphandling av trafikföretag,
planerar och utvecklar trafik och tidtabeller
samt ansvarar för information och
kundkontakt.
En god folkhälsa
Så många som möjligt ska ha en bra hälsa fysiskt och psykiskt - och hälsan ska vara
jämlikt fördelad mellan olika grupper i
samhället.
I Västra Götaland är folkhälsan generellt god,
men inte jämlikt fördelad.
Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete
utgår från den folkhälsopolitiska policyn:
• Jämlika och jämställda livsvillkor
• Trygga och goda uppväxtvillkor
• Livslångt lärande
• Ökat arbetsdeltagande
• Åldrande med livskvalitet
• Goda levnadsvanor
Rättighetsfrågor
Målet är full delaktighet och jämlikhet. Alla medborgare ska
• ha möjlighet och tillgång till sysselsättning, kulturliv, rekreation och
idrott.
• kunna färdas kollektivt.
• ha ekonomisk och social trygghet, socialt umgänge och
personlig integritet.
• kunna utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
Vi är en av Sveriges största arbetsgivare
• I december 2013 hade Västra Götalandsregionen drygt 51 000
anställda på närmare 2 000 arbetsplatser.
• Majoriteten av de anställda arbetar inom vården.
• Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen, de utgör 27,1 procent av
de anställda.
• Majoriteten, närmare 80 procent, är kvinnor.
Personalstruktur
Så här fördelas skattepengarna
Aktuella frågor
 Regiongemensam
produktionsstyrning
 Hälso- och sjukvårdsutbudet i
Storgöteborg
 Översyn av centrala kanslier
 Koncernledning HoS:s
förändringsagenda 2015
 Genomförande av VG 2020
Koncernledning HoS:s
förändringsagenda
1. Vi har en patientdriven vård
o Patienten är en medaktör i
vården
o Vi har hög patientsäkerhet
o Vi har goda medicinska
resultat
Koncernledning HoS:s
förändringsagenda
2. Vi har lätt att rekrytera rätt
kompetens.
o Vi har rätt kompetens på rätt
plats
o Vi har goda
utvecklingsmöjligheter
Koncernledning HoS:s
förändringsagenda
3. Vi har ett sammanhållet
vårdsystem
o Vi har hög tillgänglighet
o Vi har en gemensam och
funktionell IT-miljö
o Vi har en stark ekonomi
”Västra Götaland 2020”
- strategi för tillväxt och utveckling
• En ledande kunskapsregion
• En region för alla
• En region som tar globalt ansvar
• En region som syns och engagerar
Bidrar till att ge invånarna bästa
möjliga förutsättningar att utvecklas

similar documents