Presentasjon fra May Britt Postholm 6

Report
1
7. Konsolidering
av ny praksis
1. Stille
spørsmål
6. Refleksjoner
rundt prosessen
2A. Historisk analyse
2B: Nåværende empirisk
analyse
5. Implementering
av nytt opplegg
3. Utforming av
nytt opplegg
4. Gjennomgang
av nytt opplegg
2
Aksjonslæring
1. SAMLING med May Britt
Forarbeid: Skolen har valgt tema på forhånd.
a) Innledning: Hva er aksjonslæring?
Klasseledelse og læreres læring
Mellomarbeid: Refleksjon: Hva er viktig for meg i forhold til tema?
Skriftlig, individuelt arbeid som deles med kollegaer på samling 2.
2. SAMLING (på team)
a) ”Å finne fokus”. Dele egen forståelse/ hva som er viktig i forhold til tema
b) Visjoner. Utvikle en felles visjon (først i team)
3. SAMLING
a) Visjonsdeling. Dele refleksjon rundt visjon i kollegiet og utvikle felles visjon (hvor vil vi)
b) Utvikle konkrete problemstillinger med visjonen som ramme.
4. SAMLING med May Britt og en person til
Innledning: Observasjon - logg – skriving i aksjonslæring
Eventuelt forelesning i annet tema i tillegg til klasseledelse.
MELLOMARBEID:
Kartlegge nå-situasjonen i egen praksis (bruke observasjon, logg, annen form for skriving)
(hvor er vi)
4
Utviklingsspørsmål
• Hvordan kan ulike arbeidsmåter med fokus på læringsstrategier
bidra til hver enkelt elevs sosiale og faglige utvikling?
5
• Linda:
• Jon:
• May Britt:
• Jon:
•
•
•
•
Janne:
Jon:
Janne:
Tor:
• Anne:
Ja, det er det, men det er aldri satt av tid til det.
(overlapper). Det er aldri tid.
Men dersom dere synes at det er meningsfylt, ser
bruk av tiden som meningsfull?
Jeg er enig, jeg er ikke uenig. Men det kommer
sammen med resten. Og hver gang vi har møter på
storteamet, må vi slette saker fra saklisten. Og vi må
ha tid til å planlegge.
Det er tid, men det handler om hva vi bruker den til.
Ja, vi må se på hva vi bruker tiden vi har til.
Ting som er nyttige må få prioritet.
Hele tiden blir vi pålagt å gjøre nye ting, og det bør
ikke legges skjul på at når du kom, det føltes akkurat
på samme måten, som en ny ting å gjøre. Hva med alt
det andre som vi må gjøre?
Men å dele ideer er nyttig.
6
7
• Vi har oppdaget at når vi går i lag, blir vi mer synlig kompetent. Vi
har fått mange tips og aha-opplevelser gjennom observasjoner og
gjennom refleksjoner over vår egen praksis. Vi har fått mer innsikt
både i våre kolleger og elever. Vi stoler enda mer på hverandre, og
støtter hverandre. Svært nyttig. De er vi lærerne som skal lære av
dette, men vår aksjonslæring vil også bidra til at elevene lærer mer.
Derfor vil vi også fortsette med dette neste år, ved å følge samme
plan
8
Læreres læring
Lærere profesjonelle utvikling:
læreres læring
hvordan de lærer seg å lære
hvordan de tar i bruk kunnskapen i praksishandlinger
(Avalos, 2011)
9
Formell videreutdanning
• Viktig funn når det gjelder formell videreutdanning:
• Videreutdanningen må være tett koblet til og relevant for
yrkeshverdagen
10
Læring i skolen
• Timperley, Wilson, Barrar og Fung (2007)
syntese av 97 individuelle studier og grupper av studier assosiert med
læreres profesjonelle utvikling.
• Sørge for nok tid for langvarig å få muligheter til å lære og bruke tiden
effektivt
• Engasjere ”utenforstående” ekspertise
• Fokusering på engasjement i læreprosessen heller enn på at den er
frivillig eller ikke
• Sørge for muligheter for samhandling/kommunikasjon i et fellesskap
av profesjonelle
• Passe på at innholdet er i tråd med politiske føringer/trender og
skolebaserte initiativ
• Ledere delta aktivt i de ulike profesjonelle læringsmulighetene
11
• Den profesjonelle utviklingen ble vanligvis påvirket av nyere forskning
• Behovet for ekstern hjelp var forståelig
• Lærerne må oppleve læringen som meningsfull og gjennomførbar i
undervisningen
12
Et utfordrende aspekt:
• mangel på forståelse for hensikten med engasjement/deltakelse
• http://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0017/16901/
TPLandDBESentire.pdf
13
• Den skolebaserte kompetanseutviklingen innebærer at alle i
skolen, både lærere og ledere, skal utvikle en felles kunnskap,
ferdigheter og holdninger til undervisning, læring og samarbeid
• En skoleleders oppgave:
Ytre og indre ansvarlighet (Elmore, 2008)
Støtte, oppmuntre, kreve og ha forventninger
• Skoleeieres oppgave: Støtte, oppmuntre, kreve og ha
forventninger
• Handlingsrom i skolen: vilje til å ta i bruk handlingsrommet
14
• Skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse
– en riktig vei å gå for å skape endring og utvikling i skolen
• Prosess: motiverte elever som opplever mestring
• Elevene lærer mer – MÅLET for skolens virksomhet
• Læring på alle nivå: skoleeiere, skoleledere, lærere og elever
• Skoleeiere, skoleledere: kompetanse i endrings- og utviklingsarbeid
15
En gavepakke til ungdomstrinnet!
• Postholm, M.B. (2008). The Start-Up Phase in a Research and
Development Work Project: A Foundation for Development". Teaching
and Teacher Education, 24(3), 575-584.
• Postholm, M.B. (2008). Teachers Developing Practice: Reflection as Key
Activity. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1717-1728.
• Postholm, M.B. (2007). Refleksjon, nøkkelen til utvikling i skolen?
Bedre skole, nr. 4, 45-49.
• Postholm, M.B. (2007). Tid til utvikling i skolen. Bedre skole, nr 2, 8185.

similar documents