Den urene pædagogik - Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Report
Uren pædagogik
LENE TANGGAARD, CAND.PSYCH. PH.D.,
PROFESSOR, INSTITUT FOR
KOMMUNIKATION, AALBORG UNIVERSITET
Aktuelle krav
Uddannelse skal være et sikkert,
stærkt og forudsigeligt projekt.
Formål: Effektiv produktion af
på forhånd definerede
læringsresultater.
Udfordringer
 Uddannelse involverer altid risiko
– fordi uddannelse ikke handler om
at fylde en spand, men om at tænde
et bål (Biesta, 2014).
 Uddannelse er ikke en interaktion
mellem robotter, men mellem
mennesker.
Derfor
Uddannelse er et svagt
projekt: Den
uddannelsesmæssige tilgang er
den langsomme, vanskelige og
frustrerede tilgang – fordi
resultaterne aldrig kan
garanteres.
Eller et urent projekt?
 Læring er ikke en intrapsykisk proces per se – en
ren, indre proces.
 Læring sker gennem det, Climacus betegner som en
åbenbaring. Der, hvor noget kommer til eleven, som
eleven ikke allerede selv besidder.
 Som Climacus formulerer det: ”Hvis den lærende
selv var betingelsen for at forstå sandhed, behøver
han blot at erindre”.
 Undervisning er essentielt snarere end accidentelt i
relation til læring.
Uren pædagogik som kritik
1) Kritik af
”indholdstømning”
2) Fremvækst af
’rene’ metoder –
læringsstile, cooperative learning,
blended learning,
der risikerer at
fortrænge
spørgsmål om
værdi, mål og etik
Hvad er uren pædagogik?
 Pædagogik er per definition er uren – det vil sige formet
af bestandige fortolkninger og vurderinger af, hvad der
skal gøres her og nu i mødet med en konkret elev,
skoleklasse og af ting og sager i al almindelighed.
 Der findes ikke lærere, pædagoger, ledere, skoler eller
institutioner, der praktiserer ren pædagogik forstået som
anvendelse af pædagogiske metoder uafhængigt af
indhold, faglighed og skolekultur, og hvis de gør det, så
sker det ofte halvhjertet.
 Og hvis dette er rigtigt, er der mere end
nogensinde brug for at tage den urene pædagogik
alvorligt
Løgstrup, i artiklen ”Opdragelse og etik”,
Uddannelse 1/2 1972
 Medens vi bakser med opgaven udvikles den karakter,
der betinger løsningen af den. Fæstnelsen af karakteren
er et resultat af fornøjelsen, der indfinder sig i det heldige
resultat og allerede under kampen med
vanskelighederne. Men en fatal forskydning er det, hvis
man vender ryggen til opgaven og ansigtet til karakteren
for at give sig til at fornøje sig ved den. Det bliver meget
snart ødelæggende, og det på mere end én måde.
Karaktertrækket stivner og bliver til sin egen karikatur,
og selvbehageligheden breder sig. (s.20)
Lidt mere Løgstrup via Madsen (2014)
 Hvorfor i særlig grad det uformidlede møde,
når det gælder fagligt svage elever?
 Vi må have sans for, at hjerteligheden i
samværet ikke mindskes det mindste af at
være sagligt formidlet (1975, 149). Det er
ligefrem nødt til at være det (Madsen, 2014,
p. 979
Hvorfor metode- og evidenspolitik i en usikker
verden?
 Det synes at
repræsentere et samlet
forsøg på at indføre
(eller måske genindføre)
videnskabelig sikkerhed
og systemledelse i en
stadigt mere kompleks
og usikker social verden
(Torrance 2008: 508).
At værdsætte hvad vi måler eller måle, hvad vi
værdsætter?
 Målbarhed og evidens: Måler vi faktisk, hvad vi
værdsætter, eller måler vi blot det, vi med lethed kan
måle og dermed kommer til at værdsætte?
 Kan uddannelser, der ikke er effektive (som vi måler
dem), faktisk være ønskværdige, fordi de giver børn
og elever mulighed for at udforske nye verdener
(andet end forudbestemte mål)?
Kontrol og ansvar
 Accountability – at
stå til ansvar for – i
et demokratisk
fællesskab
 Tendens til at
vægten forskydes
hen imod
sikkerheds- og
kontrolprocedurer
(Biesta, 2011)
Hvad er uren pædagogik?
 Læring handler altid
om noget
 Vi lærer bedst, når vi
ikke koncentrerer os
om at lære (men i
stedet om genstanden
for læring)
 Forankringen i
konkrete praksisser
gør det
meningsfuldt og
formålstjenligt at
lære
Tese nummer et: Tænkning og læring foregår ikke inde i hovedet
 ”Læring er en proces, der finder
sted gennem deltagelse og ikke i
isolerede, individuelle
bevidstheder” (Lave & Wenger,
1991: 15, min oversættelse).
Uren undervisning
 1. Vi kan være omhyggelige med at beskrive det, vi
faktisk ser, vide, at vi ikke ser det hele og kende
konsekvensen, når vore beskrivelser er upræcise.
Billederne fanger!
 2. Vi kan bruge vores viden om elevens
livsomstændigheder til at møde eleven med åbenhed. De
ting eleven gør, kan have årsager, vi ikke kender, - og
aldrig vil kende til bunds
 3. Og ikke mindst kan vi overveje, hvordan vi bedst
møder eleven med det fag, som eleven er i færd med at
tilegne sig (inspireret af Bente Morre Madsen, oplæg på læreruddannelsen)
Overvejelser
 ’Effektiv uddannelse’ er ikke
nødvendigvis ønskværdigt
 Fra ’hvad virker’ som abstrakt,
indholdsløst ideal til overvejelser over
strategier og mål i konkrete praksisser
 Der findes kun uren pædagogik i
praksis
Konklusion
 Uren pædagogik er en kreativ foreteelse
 Denne position åbner i særlig grad blikket for
nødvendigheden af udvikling af en fri, åben,
demokratisk samtale om pædagogik, måske endda
en udvikling af et bedre pædagogik sprog, end det
der er er tilgængeligt i øjeblikket.
 Her kan der opfindes nye samtaler om og nye
begreber, der kan betegne, beskrive og analysere
(nogle gange glemte) fænomener som opdragelse,
forundring, nysgerrighed, virksomhed (evidens),
kundskaber, kunnen, viden etc.

similar documents