1 Kurs i leseopplaering Haugalandet 290114

Report
Hva skjer i den første
leseopplæringen?
Haugalandet
29. januar 2014 ved Sture Nome
Hva er status for arbeidet med
grunnleggende ferdigheter i norsk skole?
Evalueringer av LK06 viser:
at intensjonene rundt
grunnleggende ferdigheter ikke
er forstått
at det ikke har ført til
praksisendring (kanskje med
unntak av lesing?)
grunnleggende ferdigheter blir
forstått som noe elementært
Hvorfor er lesing viktig?
• Fordi lesing er en viktig tilgangskompetanse
• Gjennom å få tilgang til skriving og lesing, som
grunnleggende ferdigheter, får elevene tilgang
• Til det sosiale livet, seg selv og andre, slik dette har
blitt etter digitaliseringen av de unges livsverden
• Til utdanning, som for det meste er basert på læring
gjennom lesing, skriving, samtaler eller lytting
• Til arbeidslivet som i tiltakende grad er basert på
tilgang gjennom tekster, lesing eller skriving.
• Derfor er tilgang til tekst avgjørende for at vi skal si at
vi lykkes med opplæringen og derfor er
Kunnskapsløftet en literacy-reform
Målet er mer læring gjennom lesing
• Prinsippene henter vi fra vurdering for læring
• Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av
dem
• Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om
kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
• Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg
• Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant
annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling
• Her kan dere lese mer om underveisvurdering:
• http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Underveisvurdering_
i_fag_bm.pdf
Hva er leseopplæring visualisert i leselos
Hva er utfordringen?
At vi trenger en eksplisitt lese- og skriveopplæring i alle fag og
på alle trinn
Hvor foregår den eksplisitte lese- og skriveopplæringen etter
den første lese- og skriveopplæringen i dag? I norskfaget.
Hva er problemet med dette?
I hovedsak er problemet at det er skjønnlitterære tekster som
tar det meste av plassen i lesing og skriving i grunnskolens
norskfag.
Det fører til et gap, mellom de teksttypene som dominerer i
skolens andre fag og i arbeidslivet, som er sakprosaen.
Vi må ha en eksplisitt skrive- og leseundervisning i sakprosa
og vi må ha det i alle fag som bruker tekster.
Hva er leseforståelse?
Leseforståelse, ifølge leseforskerne bak nasjonale prøver og i testformatene PISA og
PIRLS, er ferdigheten å kunne finne informasjon, tolke og reflektere. Der er lesing:
Å avkode
Å reflektere
Å finne informasjon
Å tolke
Leseforståelse er altså definert som å kunne finne informasjon, tolke og reflektere over
tekster.
Avkoding er ikke en del av leseforståelse, men det må være med som et nødvendig
aspekt ved lesing når vi snakker om hva lesing er…
Se for eksempel boksen med opplegg for ulike trinn: Lesing er…
Hva skal vi gjøre i leseopplæringen?
Så dette er altså lesing.
Her er så underlig.
Hvorfor er det slik?
Vi må jobbe med alle disse områdene av lesing.
Hvordan kan vi gjøre det?
Ved å drive en mer eksplisitt leseopplæring
Ved å kartlegge alle elevene slik at vi vet hva elevene våre kan og ikke
kan
Ved å være leselærere i alle fag
Ved å jobbe med en bevissthet om hva vi jobber med når vi
gjennomfører ulike aktiviteter i klasserommet
Vi må jobbe både med avkoding og leseforståelse ved hjelp av
lesestrategier
Ved å jobbe mer sammenhengende med lesingen og skrivingen
gjennom samtaler og skriving om leste tekster.
Materiell til utvikling av leseopplæring
i Leselos
• Her:
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdffiler/Hefter/Leselos/Leselos_hefte_small.pdf
• Eller gå på Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og finn
skjema og det som dere trenger der, eller annet på
Lesesenteret sine sider som dere kan bruke for eksempel:
• http://mediasite01.uis.no/mediasite/Viewer/?peid=1b46a5
5b2f974a1483c8c5e99a55d9e7
• Denne siste er en film om metakognisjon som en sentral del
av leseopplæringen.
• Leselos-skjemaet for 1. til 4. trinn.
• http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/1.__4._trinn/article26756-998.html
Målsettingen er å få en mer eksplisitt
leseopplæring
• Gjennom å klarere uttrykke hva som er formålet
med leseaktiviteten til elevene.
• Gjennom å tilby strategier til elevene som de
trenger for å lese med bedre utbytte.
• Strategiene må ha faglig fokus og en forståelse av
at det faglige blir tilgjengelig gjennom
leseaktiviteten
• Strategier blir virksomme gjennom modellering
og stillasbygging som gradvis erstatter
elevinitierte strategier som er internaliserte og
tilpasset den enkelte teksten og dens formål
Hva er målet med leseopplæringen?
•
•
•
•
•
•
•
•
Å fremme elevenes leseforståelse og gi dem bedre utbytte av tekstene som vi bruker på
skolen, i livet og i arbeidslivet
Hva er leseforståelse: PIRLS, PISA og Nasjonale prøver i lesing måler leseforståelse gjennom å
operasjonalisere leseforståelse til å handle om tre delaspekter: Å finne informasjon, å tolke
og å reflektere.
Men dette kan jo norsklæreren holde på med, sier kanskje dere? Men å lese med forståelse
er en faglig aktivitet og å finne informasjon, å tolke og reflektere er noe vi gjør også når vi
leser i matematikk. Hvis ikke vi kan lese, kan vi heller ikke lære å løse matmatikkoppgaver,
eller lese med utbytte i samfunnsfag, naturfag eller mat og helse.
Alle må definere seg som leselærere og legge til rette for at elevene skal kunne lese i fagene
våre.
Vi må kunne lese alle typer tekster og i alle fag med forståelse
Dette er selvsagt noe dere gjør alle sammen, men vi må kunne se at det vi gjør når vi driver
faglig lesning er å oppfylle kravene i Kunnskapsløftet, og vi må gjøre det i alle timer, med alle
tekster og mye mer systematisk.
Men vi må gjøre det på faglig holdbare måter… Slik at elevene lærer mer.
Og alle lærerne på skolen må definere dette som sitt oppdrag gjennom hele barnetrinnet.

similar documents