Referat HMS møtet

Report
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
I BORE BARNEHAGE
Referat frå Hms årsmøtet
05.11.2014 .
Til stede: Agnes,Anne Rose,Christin.Gunhild, Marie,Mette
Marit,Maiken og Torill
Forfall : Thomas, Aud og Mona.
HVORFOR HMS MØTET
• Hms års møtet er pålagt.
• Målet med dette er å ivareta alle ansatte og sørge
for videre utvikling.
• Hovedfokus her er : DE ANSATTE .
FYSISK OG PSYKISK ARBEIDSMILJØ.
▫ Hvilke fysiske rammer har vi ?
▫
▫
▫
▫
▫
Hva gjør du for å lette arbeidet for dine medarbeiderer ?
Christin informerte om kjøkken rutiner:
Husk å skrive opp det som mangler på matbestilling i god tid.
Husk oppgavene dine og å dokumentere når de er utført.
Sett dere inn i rutiner som gjelder behandling av mat. Skriv
dato på det du åpner og det du fryser,
FYSISK OG PSYKISK ARBEIDSMILJØ
• Gjør du dine arbeidsoppgaver ? Eller gjør du
bare dine?
• Er du lojal ?
• Hvordan i varetar du din helse ?
• Kva gjør du for at sykefraværet skal gå ned ?
• Drøfting
FYSISK OG PSYKISK ARBEIDSMILJØ
• Det fysiske og psykiske arbeidsmiljø på
arbeidsplassen er alle sitt ansvar.
• Alle bør ryddet etter seg og gjøre de oppgaver en
gang.
• Hvordan er du med barn, mot nye og gamle
kollegaere, mot foreldre ?
• Pauser er til avkobling og sosialt samvære. Ikkje
til mobil. Pausene er betalte, ikkje arbeids tid,
• Vi har ansvar for at de andre har det greitt.
FYSISK OG PSYKISK ARBEIDSMILJØ
•
•
•
•
•
Kva gjør du for at arbeidsplassen skal bli en god plass å være for alle ?
Hva gjør du for at dine kollegaer skal ha det bra og utvikle seg i jobben?
Ta vel i mot nye, opp og avlaste hverandre, gi hverandre ros og konstruktiv kritikk.
Søke kunnskap og holde seg oppdatert. Dele av kunnskap og gi rom for tabber.
Sette seg inn i regler og rutiner og overholde sikkerhets rutiner.
FLAKS ELLER UFLAKS
• Er det flaks eller uflaks at du havnet i Bore
barnehage , dine kollegaer eller barna vi har her .
Faglig utvikling
• Hvordan utvikler vi oss faglig ?
• Tar vi ansvar?
• Møter barna, foreldre og kollegaer faglig bevisst
personalet ? Eller er vi så effektive og praktiske
at vi glemmer det faglige.
• Drøfting
PLANER
• Hvor ofte tar du fram planene og ser om det du gjør henger sammen med
det som står der.Dette bør vi bruke både plantid og basemøter/ledermøter
til. Vi bør og bergrunne på månedsplaner og ha planer med på alle møter.
VI ER DET VIKTIGSTE
ARBEIDSREDSKAPET
•
•
•
•
Vi med vår kunnskap
Vår væremåte
Vår respekt.
I BARNEHAGEN MÅ VI VÆRE LEVENDE
MENNENSKER OG HELT OG FULLT TIL
STEDE.
• Vi må være effektive i det som ikkje involvere
barna, men ha god tid i det som involverer
barna.
Skyld ikkje alltid på andre/annet(tid ol.) Men utnytt de ressurser vi til
evhver tid har.
• Karsten Isaksen sier: Å være levende mennesker
er å våge å sette ordet ”jeg” foran alle sine verb.
VÅR HMS PLAN
1.Vår HMS plan er en sovende plan. Det må vi
gjøre noe med med. Vi må ta den fram med jevne
mellomrom
Alles anvsvar:
• Overordnet mål for hms arbeidet i Bore
barnehage .
•
• Overordna mål for helse-,miljø og sikker hets
arbeidet i Klepp kommune og dermed Bore
barnehage er å sikra liv og helse og skapa trivesel på
arbeidsplassen for alle medarbeidarene.
•
• Mål for Bore barnehage er at visjonen vår:
Trivsel,leik og læring i Bore Barnehage , er en
rettesnor for for HMS arbeidet.
RUTINER
• For at arbeidet vårt skal fungere, så må rutinene
være klare og fungere godt.
• De må ligge i kroppen vår. Slik vi kan gjøre den
automatisk , være effektive og ikkje utsette eller
bruke mye tid på det.
HUSK !
• Mora di jobber ikkje her : I bore barnehage må
vi jobbe en del medorden, der er vi dårlige.
Slik vil vi ha det .
Trivsel sol . Vi evaluerte denne.
.
God informasjon
Mykje lesestoff
Folk gjer kontruktiv
kritikk utan å ”hogge”.
Får utvikle meg .
Postive tilbakemeldingar.
Nøgde foreldre og barn.
Evaluert triveselsol
Medarbeidere som
gjer meg ros for det eg
prøver på eller eit
klapp på skulderen.
Tar ”problem” på
alvor når det
gjeld barna her,
utfrå dei
ressursane vi har.
Liten barnehage,
men også med
mange
utfordringar.
Me samarbeidar godt
med kvarandre. Me
hjelpar kvarandre,
spesielt når me står fast
og ikkje får ting til.
Tradisjonar.
Dette gjer at eg
trivst i Bore
barnehage.
Revidert 05.11.14
Relasjonar til barn og
vaksne
Fornøyde foredlre og
barn
God humor
Liten barnehage. Vi blir godt kjent
med alle. Liten personalgruppe.
Alle kjenner alle. Jobber tett med
kvarandre. Gode kollegaer.
Alle vaksne har eit greit
overblikk over alle barna
Medarbidere som er
flinke til å stå når det er
travelt og lite
bemanning. Lite sure
miner,
Eg kan påverka. Debattere fag og
praktisk arbeid. Me kan vera
uenige.Her er tryggeht slik eg kan
sei nesten alt eg meiner.
Kurs og fagleg
utvikling
Me får god mat på
personalmøta.
Me dreg lasset i
saman.
Godt miljø blant
dei tilsette.
Godt samarbeid ,
gode rutiner og
god
kommunikasjon
STOLTHETS SOL
Me står samen når vi er
under press/lite folk på jobb.
Positive
tilbakemeldinger frå
foreldra og andre
Fordi eg har møtt så
mange utfordringar
som eg tar med meg
videre.
Er stolt
over å
jobbe i ein
liten
barnehage.
Er stolt over mine
arbeidkollegaer. Dei
kan mykje og eg har
lært utruleg mykje av
dei.
Fordi barna står
i sentrum
At eg er ein av
personalgruppa i Bore
barnehage.
Dei vaksne kjenner og
føler ansvar for alle
barn.
Stolt av å vere ein
barnehage der alle gjer
det beste dei kan.
Fordi me har
nærhet til
brukarfamilian
e
Ein trygg barnehage
Dette gjer meg stolt
av å jobbe i Bore
barnehage.
Revidert 05.11.2014
Dyktige personalet
som har ein
hensikt,med det dei
held på med.
Festane og
opplevingane me gjer
barna.
Veldig åpenhet
mellom basene.
Alle hjelper alle.
Samarbeid på
tvers av basene.
Visjonen vår.
Tradisjonane våre
Fordi me har ein uteplass som
er bra for barna. Flott
uteleikeplass
Me har mykje litteratur til
utlån
Me har Inspireande
lokaler
At me gjennomfører
Oppsatte planar.
FLAKS /UFLAKS
• Vi jobbet i grupper med :Hvordan gi barna i
Bore barnehage gyldne øyeblikk i egenhånd og i
grupper. Torill syr dette saman og vi jobber
videre med senere.

similar documents