Ledelse i barnehage v/ Jorunn Arnesen

Report
KONGSVINGER KOMMUNE
Ledelse barnehage
Mandat
1. Utvikle ledelse i Barnehagene i Kongsvinger.
• Hva slags ledelse vil fremme læring / brukerperspektivet i
barnehagen?
• Beskrivelse av ulike lederroller innen barnehagen ift ansvar og
styringslinjer.
• Hvordan kan en ledelsesmodell med teamledere utvikles og
implementeres i barnehagene. Hvordan operasjonalisere
roller/ansvar/oppfølging på ulike nivåer?
• Er det andre ledelsesmodeller som er mer hensiktsmessige?
2. Anbefaling av fremtidig ledelsesmodell for barnehagene i
Kongsvinger
Prosjektgruppe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jorunn Arnesen (Sentrum)
Liv Sutterud (Marikollen)
Theresa Jacobsen (Marikollen)
Inger Leer Sandstad (Vangen)
Annette Wilhelmsson (Vangen)
Grethe Bråthen (Sentrum)
Kristine Mellem –Grønnerud (Vinger)
Tove Nygårdseter (Vinger)
Hvordan har vi jobbet, hvordan har vi
tenkt
•
Vi har sett på ulike modeller for ledelse. Ved å innhente
informasjon fra andre kommuner så vi at det ikke bare er
ledelse i barnehagen som blir avgjørende, men den totale
organiseringen av barnehagesektoren.
•
Dette gjorde at vi startet i en annen ende.
Vi startet med ”oss selv”.
Hva har vi i dag?
Hvem er vi i dag?
Hvordan vi har jobbet, hvordan har vi tenkt

Barnehageloven bestemmer at det skal være en ped.leder
pr. gruppe barn, og ellers en pedagog pr. 9/18 barn.

I Kongsvinger kommune har det i snart 20 år bare vært
tilsatt ped.ledere. Kommunestyrevedtak i desember 2012
bestemte at vi nå skal ha 1 ped.leder pr. avdeling, men
følge pedagognormen om en pedagog pr. 9/18 barn.

Etter sammenslåingen av barnehager i 2009 har det
nødvendigvis blitt utviklet noe forskjellig praksis for
ped.lederne i de kommunale barnehagene.
•Prosjektgruppa har utfordret hverandre ved å se på praksis i dag.
•Så har vi diskutert hva er nødvendig ledelse for at ped.leder skal få
gjort sin jobb?
•Vi har risikovurdert og suksessanalysert
•I barnehagesektoren er det ikke bare endringer i form av
ledelsesmodell som er framtiden.
•Nedleggelse av 4 avdelinger. Medarbeidere i fare for oppsigelser.
•Nedbemanning som følge av kommunestyrevedtak om ikke å dekke
opp for ½ times åpningstid pr. dag for alle avdelinger.
•Ufrivillig oppsigelse av ped.leder funksjon.
•Og som for alle andre – kutt og endring i merkantil ressurs.
•I tilegg til alle andre endringer/prosjekter som berører direkte og
indirekte.
Alle planlagte endringer vil få konsekvenser i en ny ledelsesmodell.
En stor utfordring i dette arbeidet er:
Å klare å holde mandatet fremst i hodet når vi reflekterer.
Fokus på barna, og hvilken ledelse de profitterer på.
Det er lett å ha sin egen stilling, egen rolle og egne behov fremst i
hodet når store endringer skal komme.
Tanker
Prosjektgruppa er på langt nær ferdig med å se på ulike modeller.
Teamledermodell kontra andre modeller
–
Erfaringer fra Vinger og Sentrum i forhold til prosessen rundt
forrige endring, basert på kutt har gitt verdifull praksisendring.
–
Pedagogisk leders myndiggjøring og bevissthet/profesjonalitet i
rollen. Noe som samsvarer godt med KK´s øvrige mål – myndige
medarbeidere, og selvledelse på alle nivå. Dette er starten på
Pedagogisk leders rolle i forhold til lovverk ligger tett opp til
teamleders rolle slik det defineres i omstilling 2012.
•
•
Også for enhetsleders rolle har den forrige endringen gitt
erfaringer som for ped.ledere.
I forhold til økonomiplan og mandat for prosjektet er
kvalitetssikring av det faglige innholdet for barna det overordna,
og faglig utvikling for personalet de viktigste perspektivene for
tankegangen.
Med alle andre endringsprosesser i Kongsvinger kommune
mener vi teamledermodellen ikke gagner barna pr.nå.
Blant annet har vi ikt løsninger som ikke er gode nok til å
forsvare all tid og tilstedeværelse som må fjernes fra barna som
konsekvens av dette.
Modellen vi foreløpig mener er best, mener vi vil ivareta
prinsipper i omstilling 2012 i forhold til praksisendring som
målsetting for å gi barna best mulig
læringsutbytte/barnehagetid:
Modell
Modellen vi foreløpig mener er best, mener vi vil ivareta
prinsipper i
omstilling 2012 i forhold til praksisendring som målsetting for
å gi
barna best mulig læringsutbytte/barnehagetid:
Organisering:
2 store barnehager – 1 på hver side av elva
(Marikollen og Vinger med 1 enhetsleder, Vangen og
Sentrum med 1 enhetsleder)
1 pedagogisk leder pr avdeling
1 til 2 årsverk fagleder/faglig veileder som jobber med
utvikling overordna for alle barnehagene. (ikke
ferdigregnet)
Modell
I forhold til summer som er lagt inn i økonomiplan 2013-16 vil
ikke
denne modellen koste mer.
Med endring, kutt og endring av organisering av
støtteressurser ser vi
det som nødvendig at det fortsatt er 2 enhetsledere. Med blant
annet
manglende ikt løsninger i barnehagene, tid til opplæring
av personale i forhold til alle fagsystemer, tid til oppfølging av
sykemeldte (med alle krav fra NAV), og flere oppgaver lagt til
enhetene, vil det slik vi ser det ikke være med på å støtte opp
under
mandat og mål slik verden ser ut i dag, og slik vi mener å
oppfatte
Modell
Enhetslederne vil i den tenkte modell kunne etterfølge krav til
Administrative oppgaver og overordna strukturell utvikling.
Oppgaver vil i hovedsak være som i dag.
Pedagogisk leder har ansvar for sin avdeling. Være en del av
lederteamet for barnehagen.
Ansvar for daglig drift av avdelingen, pedagogisk ansvar,
ansvar for
foreldrearbeid, veiledningsansvar og personaloppfølging for
avdelingspersonalet.
Modell
Fagleder/faglig veileder for alle barnehagene skal kun ha faglig
utvikling og veiledning som oppgaveområde.
Det vil være med å kvalitetssikre at alle barn i kommunale
barnehager i denne modellen har oppdaterte voksne rundt
seg,
Altså et mer likeverdig tilbud.
Fagleder/veileder tenkes lokalisert i en av barnehagene, og
være
underlagt de to enhetslederne.

similar documents