Så här arbetar vi

Report
Så här arbetar vi, och
några exempel på
utmaningar
Avsnitt 1: We Effects system och arbetssätt
Avsnitt 2: utmaningar för att öka utvecklingseffektivitetet
Viveka Carlestam – Härnösand feb. 2014
Avsnitt 1: We Effects system
och arbetssätt
VERKLIGHETEN ÄR KOMPLEX
• Övergripande global strategi som anger riktning och ambition
• Regionala strategier (4 regionkontor, flera landkontor)
• Decentraliserat arbetssätt – lokal närvaro och kunskap (lokal
personal)
• Program dokument med mål och indikatorer:
landsbygdsutveckling
bostäder
finansiella tjänster
jämställdhet
Styrd av
egen
policy
Varje sektor har en
global expertgrupp som
kvalitetssäkrar
17 program och 176 partnerorganisationer
För att underlätta aggregering:
Alla program inom samma sektor har samma programmål och
indikatorer:
”Empowered partnerorganisations providing services to address the
rights of their members in a sustainable way”
Indicators: score from organisational analysis, change in number of
members per sex, degree of self-sufficiency of the partner organisation,
number of successful lobby and advocacy processes
Vår förändringsteori
Påverka orsakerna
till fattigdom
Strukturella
förändringar
Partner
organisation
Legitimitet & representativitet
Minskad fattigdom
och orättvisa
Medlemsnytta
Förbättrade
levnadsförhållanden
(för medlemmarna)
6
Kriterier för val av partner organisationer
• Potential att bidra positivt till uppfyllnad av programmålet
• Demokratiska
• Medlemsbaserade
• Baskapacitet och kontroll
• Delar grundvärderingar
Ex: bondeorganisationer/unioner, producentkooperativ, spar & kredit
föreningar, bostadskooperativ, NGOs som är specialister inom relevant
område, kvinnorättsorganisationer, bondeorganisationer för kvinnor
etc.
Exempel: Ett landsbygdsutvecklingsprogram
Landsbygdsutvecklingsprogrammet i Latinamerika
Programme objective: Empowered partner organisations providing services to address the rights of their members in a
sustainable way.
Kluster:
Organisation
Produktion
Lobby och påverkan
Regionalt gemensamt projekt för politisk påverkan och lobby, regional synergier, studier, konferenser, nätverkande etc
PARTNERORGANISATION A
INSATS X
LAND Z
PARTNERORGANISATION C
INSATS X
LAND Z
PARTNERORGANISATION E
INSATS X
LAND Z
PARTNERORGANISATION G
INSATS X
LAND Z
PARTNERORGANISATION I
INSATS X
LAND Z
PARTNERORGANISATION B
INSATS X
LAND Z
PARTNERORGANISATION D
INSATS X
LAND Z
PARTNERORGANISATION F
INSATS X
LAND Z
PARTNERORGANISATION H
INSATS X
LAND Z
PARTNERORGANISATION J
INSATS X
LAND Z
PIMS –Programme Info
Management System
Här matas all information in för att möjliggöra aggregering, lärande och
effektivisering
Kapacitets- och organisationsutveckling
•
•
•
•
•
•
INTRACs holistiska definition
Oktagonen – resultat blir baseline
Partnerskap
Good donorship
”In its own right” dvs inte som kanal
Givarsamordning där det är möjligt
TO BE
TO DO
TO RELATE
Avsnitt 2: Utmaningar för att
öka utvecklingseffektivitetet
Initiativ för ökad utvecklingseffektivitet 20142016
• Globalt program för landsbygdsutveckling – knyter ihop alla de
regionala programmet och skapar en gemensam global verksamhet
för politisk påverkan, studier, kampanjer etc. Ex på partners: ILC, Via
Campesina, World Farmers Organisation, ICRW (Int. Center for
research on women)
• Jämställdhetsprogram överallt och 50% eller mer av alla pengarna till
kvinnor
• Mer och mer fokus på strukturella/politiska orsaker till fattigdom och
orättvisa (tex förbättrad lagstiftning)
Finns det en motsättning mellan
resultatagendan och ”good
donorship”, tex lokalt ägarskap
och kärnstöd?
Exemplet kärnstöd
• Sida ber oss redovisa andel kärnstöd
• Sidas definition av kärnstöd: …”insatser som stöder genomförandet av
lokala samarbetspartners egna strategiska planer eller program”
(definition från Sidas instruktion, 2012)
Hur ska vi tolka den definitionen? Är det så vi redan gör? Vad innebär
kärnstöd i praktiken? Ger Sida oss ramar kärnstöd?
Exemplet PBA
• Sidas definition av Programbaserad ansats (Eng. Programme-based
Approach PBA): ”…där allt stöd och dialog tar sin utgångspunkt i
existerande policy, organisation, arbetscykel och kapacitet hos den
lokala samarbetspartnern. Det innebär även att insatser tar hänsyn,
anpassar sig och bidrar till det större sammanhanget inom tex ett
tematiskt och/eller geografiskt område…” (definition från Sidas
instruktion, 2012)
• Återigen; hur ska vi tolka den här definitionen? Är det så vi redan
arbetar med våra partners?
Choice of financing modality
Full alignment
Non-earmarked budget
support /core support
Basket/ Pooled funding
Earmarked Programme
funding
Project funding
Full bypass
Från ”Guidance on programme-based Approaches”, Sida, 2008
Samtidigt ska vi redovisa resultat – gärna
konkreta och snabba
• strukturella orsaker till fattigdom och orättvisa tar lång tid att
förändra och är ofta svåra att mäta och svåra att härleda till vårt stöd
• Sida kräver direkt koppling mellan resultat och vår insats
• Lättare mäta kvantitativt än kvalitativt
• Givare vill ha konkreta handfasta exempel
• Vi har förhållandevis korta cykler
• Höga krav om kontroll
• Mekaniskt synsätt framför processtänk
Kärnstöd och tydliga resultat, går det att
kombinera?
Minns ni den här insatsen?
PARTNERORGANISATION C
INSATS X
LAND Z
Partnern är en av många partners, vald för att bidra till uppfyllanden av
ett relativt kortsiktigt programmål. Insatsen genererar specifika resultat
som aggregeras uppåt och kan härledas/attribueras till vårt stöd.
Hur skulle det se ut om det istället var helt och hållet kärnstöd till
samma partner? Svårare att attribuera resultat till oss? Ta längre tid?
Vad behöver förändras i
styrningen av CSO-stödet för att
öka utvecklingseffektivitet?
Vad kan vi lära oss när vi jämför kartan med verkligheten?

similar documents