Folkeskolereform på Ørum Skole 2014

Report
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014




Mål:
Alle børn skal lære så meget de kan
Betydningen af negativ social arv skal mindskes
Tilliden til – og trivslen – i folkeskolen skal stige
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Vi bliver målt på:
 Resultater i dansk og matematik
 Elevtrivsel
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014





Midler:
En længere og mere varieret skoledag
Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning
Den åbne og udadvendte skole
Synlig læring
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Hvad er synlig læring:
 Tydelige læringsmål; dvs. eleverne ved, hvad de er ved at
lære og vejen derhen
 Læringsprocessen er genstand for løbende feedback og
evaluering fra lærere, forældre og elever
 Høje forventninger - forskning viser, at det har effekt på
læring, når undervisere opstiller synlige og konkrete
faglige læringsmål med tydelige kriterier for, hvad der skal
til for at opfylde dem.
 Barnet skal have udfordringer, der passer til ham/hende
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014








Vi er allerede på vej
Læsebånd, hvor store og små læser sammen, makkerlæsning
Elevplaner, med hvad der skal være fokus på – individuelle læringsmål
Venskabsklasser
Fællessamlinger, hvor børnene lærer af hinanden
Ung til ung læring, samarbejde med Grenaa Gymnasium, UngNorddjurs
Samarbejde med Grenaa FC
Lærere og pædagoger arbejder sammen om elevernes faglige
udviklingstrin og trivsel
 Læsevejleder guider børn, forældre og personale, hvad der er det
bedste for det enkelte barn
 Årlige klassekonferencer med fokus på læse- og staveresultater
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Fokus i 2014-15
 Dansk og matematik – arbejde med individuelle
læringsmål
 Disse kommer til at indgå i elevplanen
 Alle lærere skal efteruddannes i ”synlig læring” i de
kommende 2 år
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Elementer i dagsskemaet:
 Fagdelt undervisning som vi kender det
 Vi håber, at vi skemamæssigt kan lægge dansk og
matematik i 1.-2, 3.-4 og 5.-6 parallelt nogle lektioner om
ugen
 Læsebånd/Individuelle læringsmål/
klasselærer/kontaktlærertid
 Morgensamling
 IdrætMotionBevægelse
 Lektiecafé
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014






En længere skoledag
0. – 3. årg. 30 timer
4. – 6. årg. 33 timer
Det enkelte fags antal lektioner
3 lektioner i hjemkundskab 6. årg.- Bestyrelsesbeslutning
Tilbud om kreativ brugskunst, hvis muligt Bestyrelsesbeslutning
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Understøttende undervisning – hvad er det?
 På Mølleskolen skelner vi ikke imellem fagdelt og
understøttende undervisning
 Vi arbejder for at skabe ”flow” i undervisningen og bygge
videre på vores gode erfaringer med at have pædagoger
inde i undervisningen i de små klasser i almenskolen og
erfaringer fra SPM. Læreren har ansvaret for det faglige
indhold, men både lærer og pædagog deltager i læringen –
kan være sammen, holddeling, ude-inde mm.
 Lærere og pædagoger har de samme roller som hidtil
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014






Idræt/motion/bevægelse
Lovkrav: I gennemsnit 45 minutter om dagen
0-3. årgang: 1 ugentligt idrætsmodul a 2 lek.
4-6. årgang: 1 ugentligt idrætsmodul a 3 lek.
Bevægelse/fri leg i pauserne/frikvartererne
Ekstra dagligt bevægelsesmodul på 25 min, hvor børnene
deltager i aktiviteter styret af lærere/pædagoger. I denne
periode også mulighed for at drøfte individuelle
læringsmål og samarbejde mellem lærere og pædagoger
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Idræt/motion/bevægelse
 Samarbejde med idrætsforeninger og UngNorddjurs
ad hoc
 fælles idrætsdage KaMølTo og måske i hele Norddjurs
kommune
 Bevægelse indgår i den daglige undervisning
 Store elever er instruktører for små
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Lektiecafe – vi vil hellere kalde det ”Træn selv og
faglig fordybelse”:
 2 timer om ugen for 0-3. årgang, sidst på dagen
 3 timer om ugen for 4-6. årgang, sidst på dagen
 Tilbydes som Lille – stort hold
 Bindende tilmelding for perioden sommer til
efterårsferie, efterårsferie til jul osv. Bestyrelsesbeslutning
 BYOD - Bestyrelsesbeslutning
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Kontaktlærer
 En kontaktlærer har ansvaret for en gruppe elever på
en årgang
 Fokus er læringsmål og elevens trivsel
 Klassens trivsel m.m. er et anliggende for
kontaktlærer-teamet på årgangen
 På Mølleskolen er kontaktlærerne de to primære
lærere omkring klassen (det vi før kaldte
klasselærerne) - Bestyrelsesbeslutning
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Ny arbejdstid for lærere (og pædagoger)
 Al arbejde foregår på skolen
 Lærerne arbejder 214 dage á 7,85 time pr. dag = en
fuld årsnorm
 Lærerne får tillæg for arbejde efter kl. 17.00 og i
weekender
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Forældresamarbejde
 2 forældremøder om året – fra kl. 17 - 19
 0-6 årgang: 2 årlige skolehjem-samtaler med
kontaktlærerne . Disse samtaler kan ligge på
forskellige tider for eleverne, evt. samlet, men også
efter behov individuelle læringsmål
 Skolehjem-samtaler finder sted inden kl. 17.00
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 ”Spontane forældrehenvendelser”
 Man kan ikke længere ringe til læreren ”døgnet
rundt”
 Kontakt læreren i deres arbejdstid.
Informationsskrivelse sendes ud.
 Benyt Intra og bed om en opringning eller et møde
 Ved akut behov kontaktes skolens kontor – eller uden
for normal åbningstid – skolens ledelse
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 SFO
 Indhold og organisering af SFO
 Indholdet i SFO skal være med til at opfylde Folkeskolereformens
mål om øget læring og trivsel
 Personale i SFO indgår i og er en del af skoledagen, ved hvad der
sker og kan følge op på det
 Personale ved hvad der sker i undervisningen og kan følge op på det
 Arbejde med 7 temaer
 Hvad er Mølles profil ?
 Balance mellem planlagte- og selvvalgte aktiviteter
 Priser SFO
 Bustider
7 temaer i SFO
Møllefritterens profil
 Udeliv
 Kreativitet
 Leg
 Venskaber
 Bevægelse
 Sund kost
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014
 Er vi i mål 1.8.2014?
 NEJ – men vi er i proces og gør det så godt, som vi
kan. Så vi har brug for tillid, tålmodighed og
opbakning – som I plejer 
 Den nye arbejdstidsaftale er meget mere fleksibel, så
vi lettere kan ændre/justere i løbet af året.
 Spørgsmål???
Folkeskolereform på Mølleskolen
2014

similar documents