3.) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP

Report
Felkészülés az Európai Parlament
tagjainak 2014. május 25-ei
választására
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra
vonatkozó különös részi szabályai
Előadó: Dr. Molnár Krisztián
főjegyző, TVI vezető
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény EP választásra vonatkozó különös részi
szabályai
I.
Vannak olyan országgyűlési képviselők választására vonatkozó különös részi
szabályok, amelyeket az EP különös részi szabályinál is alkalmazni kell:
1.) Az országgyűlési képviselők (Európai Parlament tagjainak)
választásán a következő választási bizottságok működnek:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
c) szavazatszámláló bizottság (egy szavazókörös településen a helyi
választási bizottság).
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény EP választásra vonatkozó különös részi
szabályai
2.) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék nem tartalmazza a
külképviseleti névjegyzékben és – a 257. § (1b) bekezdésében foglalt
kivétellel – a levélben szavazók névjegyzékében szereplő
választópolgárok adatait sem.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a mozgóurna iránti
kérelemben a település területén lévő tartózkodási helyet jelölhet
meg, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.
3.) Az átjelentkezésre vonatkozó szabályok (Ve.: 250. §) ugyanazok, mint
az OGY választáson,
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény EP választásra vonatkozó különös részi
szabályai
4.) A megismételt szavazás névjegyzékére vonatkozó szabályok (Ve.: 251. §)
ugyanazok, mint az OGY választáson,
5.) A 256. § (2) bekezdésének alkalmazása téves hivatkozás, nincs levélben
szavazás!
6.) A kijelölt szavazókör mozgóurnás illetékességi szabálya (Ve.: 257. § (3)
bek.) ugyanazok, mint az OGY választáson,
7.) A külképviseleti névjegyzékre vonatkozó szabályok (Ve.: 259-264. §)
ugyanazok, mint az OGY választáson,
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény EP választásra vonatkozó különös részi
szabályai
8.) A külképviseleti szavazásra vonatkozó szabályok (Ve.: 269-273. §)
ugyanazok, mint az OGY választáson, azzal a kivétellel, hogy most
nem a lakcíme szerinti OEVK szavazólapot kapja meg a
választópolgár.
9.) A jogorvoslati résznél (Ve.: 297. §) a bizottsági hatásköri szabályok is
megegyeznek az OGY választásnál alkalmazott hatásköri
szabályokkal:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény EP választásra vonatkozó különös részi
szabályai
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt:
a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról,
valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel
kapcsolatos kifogásról,
b) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni
választókerületi választáshoz kapcsolódik.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény EP választásra vonatkozó különös részi
szabályai
A Nemzeti Választási Bizottság dönt:
a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) bekezdés b)
pontja alá,
b) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntése
elleni fellebbezésről.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény EP választásra vonatkozó különös részi
szabályai
1.) Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele iránti kérelem
- Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző 16.
napon kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak
választására is kiterjedjen. A kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokon
túl tartalmaznia kell:
a) a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja,
b) ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését,
amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.
- Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is
kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb a szavazást
megelőző 10. napon kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament
tagjainak választására ne terjedjen ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény EP választásra vonatkozó különös részi
szabályai
2.) Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele
- A Nemzeti Választási Iroda legkésőbb a szavazást megelőző tizenötödik napig értesíti az
Európai Unió tagállamainak az európai parlamenti választás során ezen adatok fogadására
illetékes központi szerveit azokról az állampolgáraikról, akik a szavazóköri névjegyzékében
szerepelnek. Az értesítés a választópolgár következő adatait tartalmazza:
a) név,
b) nem,
c) születési hely és idő,
d) állampolgárság,
e) az a település vagy választókerület, amelynek névjegyzékében az érintett az
állampolgársága szerinti államban utoljára szerepelt.
- Az Európai Parlament tagjainak választására az Európai Unió más tagállamában
névjegyzékbe vett magyar állampolgárokról kapott értesítés alapján az érintett
választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda törli a szavazóköri névjegyzékből.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény EP választásra vonatkozó különös részi
szabályai
3.) Szavazás
Ha a külképviseletről érkezett urnában lezáratlan boríték van, az le nem
adott szavazatnak számít, és külön kell csomagolni.
4.) A szavazatszámlálás
A külképviseleten leadott szavazatokat a Nemzeti Választási Bizottság
felügyelete mellett a Nemzeti Választási Iroda számlálja meg. A
számlálást nem lehet megkezdeni a szavazás napján 19 órát
megelőzően.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény EP választásra vonatkozó különös részi
szabályai
5.) A választás eredményének megállapítása
A szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a
helyi választási iroda a Nemzeti Választási Irodához továbbítja.
A Nemzeti Választási Bizottság
a) a szavazóköri jegyzőkönyvek,
b) a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv
alapján megállapítja a választás eredményét.
A választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat,
valamint a választási eredményt csak azt követően lehet közzétenni, hogy a
szavazás az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött. (2014.
május 25-én 23.00-tól)
28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet
EP választásra vonatkozó fontosabb
rendelkezései
Figyelem!!!
A rendelet 2014.05.06 –ai hatállyal módosult!
1.) Megváltoztak a napközbeni jelentések időpontjai és újabb időpont
került be (18.30)
2.) A rendelet mellékletében található egyes nyomtatványok tartalma
változott.
Felkészülés az Európai Parlament
tagjainak 2014. május 25-ei
választására
Köszönöm a figyelmet!
Dr. Molnár Krisztián
főjegyző, TVI vezető

similar documents