140403 Varför ska vi mäta – Linda Sanneving

Report
Varför ska vi mäta?
Spridningsseminarium barn och unga
3 april 2014, Umeå
Linda Sanneving ([email protected])
Ca 2 miljoner barn i Sverige
2-5% behöver omfattande
insatser
20-30 % behöver särskilt stöd i
skolan, av första linjens
hälso- och sjukvård, och av
socialtjänst
Alla behöver en bra skola,
bra föräldrar och uppväxtvillkor
Vad är första linjen
Första linjen är den eller den eller de funktioner eller verksamheter
som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer
som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet
har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker.
Socialt
problem
Skol
problem
?
Psykiskt
problem
Kroppsligt
problem
Första linjen ska bygga på ett helhetstänkande, med en förståelse
för att psykisk hälsa, medicinska faktorer, sociala faktorer och
skolsituation kan påverka varandra och bildar en helhet.
Se problemen i
sitt sammanhang
Ge vård och stöd
i ett sammanhang
I samarbete med
föräldrar, skola och
socialt nätverk.
Varför ska vi mäta?
Varför ska vi använda instrument och formulär för att förstå och
utveckla verksamheter som arbetar på första linjen.
Varför ska vi använda instrument och formulär vid mötet med barn,
unga och deras familjer som söker hjälp på första linjen nivå.
Att bygg en fösta linjen
• Målgrupp
• Kompetens
• Samverkan
Första linjen – något nytt
Vad är första linjen?
Vem är första linjen?
Vad gör man inom första linjen?
Blir det som vi tänkt oss?
Instrument, formulär och checklistor
God kunskap om vad vi bör fokusera på finns.
Ökad kunskap kring vilka insatser som är effektiva.
Men….
Det finns en alltför stor tilltro till att utbildning och erfarenhet
räcker.
Att implementera kunskap
God kunskap om att
handhygien räddar liv.
Självrapporterad handtvätt
bland läkare 73% observerad 9%.
Erfarna läkare tvättade
händerna 2 ggr under 21
timmars ronder.
Ca 3-17% leder till komplikationer eller dödsfall.
Inte ovanligt att enkla handhavandefel eller bristfällig
planering av operationen är orsaken.
Komplikationer
minskade med 36 %.
Dödsfall minskade
med 47 %.
(ref Gawande, 2010)
Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av
Risk och skyddsfaktorer - ESTER
30 socialsekreterare som
INTE använde checklista
30 socialsekreterare som
använde ESTER-checklistan
ETER
Ramen för första linjen
Kunskap och erfarenhet är
nödvändig för att hjälpa barn,
unga och deras familjer som
söker hjälp inom första linjen.
Formulär, instrument och
checklistor ökar möjligheten
att upptäcka och bedöma barns
problematik och behov av
insats.
Psynkprojektet – utvärdering av första linjen
1 mars -30 September 2014
 Implementera instrument och
formulär
 Beskriva verksamheter
 Skapa rutiner och processer för
samverkan
 Erfarenhetsutbyte
Mål med utvärderingen
Är första linjen ett bra sätta att fånga upp barn och unga med lätt
till medelsvår psykisk ohälsa?
Vad kan och borde vi erbjuda barn, unga och deras föräldrar på
första linjen?
Mätperiod 2014
Vilka barn tar vi emot, varför söker de hjälp och vilken insats får de.
 Enkäten
 SDQ/CORE
 C-GAS
 Måluppfyllelse
 Brukarupplevelse
Umeå
Ungdomshälsan
Hudiksvall
Elevhälsan
Uppsala
Råd och stöd,
Ungdomshälsan,
primärvårdspsykologer
Gagnef
Famnen
Värmdö
Hamnen
Hagfors
VISIT
Askersund
BVC. Familjecentral,
elevhälsa, elevhälsoteam,
barnhälsoteam
Angered
Ungdomshälsan, resursenheten
Jönköping
Barn- och ungdomshälsan
Kronoberg
Barn- och ungdomshälsan
Region Skåne
Första linjen - BUP
Motala
Familjecentral, elevhälsa,
ungdomsmottagningen
Linköping
Råd, stöd och hälsa
www.skl.se/psynk
Linda Sanneving
[email protected]

similar documents