Hvad er skabelsesteologi og hvilket ansvar har vi for

Report
Grøn Kirke Kursusdag
Roskilde, 3. September 2011
Ulrik Becker Nissen
Oversigt
 Hvad er skabelsesteologi?
 Hvilket ansvar har vi for skaberværket?
 Hvad er teologiens og kirkens ansvar?
Skabelsesteologiens tvetydighed
 Kristendommen er
medvirkende til den
økologiske krise
 Kristendommen betoner
menneskets
forskellighed fra og
herremandat i forhold til
den øvrige del af naturen
 Kristendommen understøtter
antropocentrismen
 Radikale udgaver af
kristendommen er blevet
undertrykt
Skabelsesteologiens tvetydighed
 1 Mos 1 (Herremandat)
 Menneskets
gudsbilledlighed giver det
en særlig rolle
 Mennesket er givet et
mandat til at gøre sig til
herre over jorden
 Mennesket skal
underlægge sig (træde
under fode) jorden
 1 Mos 2 (Forvaltermotiv)
 Mennesket er sat i en have
og betros et
forvalteransvar som
gartner
 Mennesket skabes af jord
– det er af samme væsen
som skaberværket i øvrigt
(adam – adamah)
 Mennesket er en del af en
større helhed og ikke sat
over denne
Skabelsesteologiens tvetydighed
Nyere skabelsesteologi
 Michael Northcott (2007)
 Bibelske forståelse af relationen
ml Gud, menneske og jorden
som grundlæggende moralsk
 Klimaproblemer er udtryk for
problemer med forholdet til
Gud
 Menneskelig trivsel og vækst
udspringer af freden ml
mennesker, jorden og Gud
Nyere skabelsesteologi
 Sallie McFague (2008)
 Teologien er udfordret på to
spørgsmål – hvem vi er og hvem
Gud er
 Klimaforandringerne nødvendiggør
en ny forståelse af forholdet til Gud
 Nødvendigheden af at skifte fra
individ- til fællesskabstænkning
 Kristen tro er optaget af en retfærdig
og bæredygtig eksistens for hele
Guds skaberværk
Nyere dansk skabelsesteologi
 Ole Jensen (2011)
 Inspiration fra K. E. Løgstrup
 Nødvendigheden af et
forandret natursyn
 Naturens værd i sig selv
 ”Universet er vores ophav”
 Universet bærer meningen
Har vi et ansvar for klimaet?
 Hensynet til andre
mennesker
 Antropocentrisme
 Retfærdighed
 Fremtidige generationer
 Hensynet til naturen
 Biocentrisme
 Naturens rettigheder
 Naturens værd i sig selv
 Gensidige afhængighed
 Indbyrdes relationer
 Gud, menneske og
skaberværk er forbundet
 Gudsforholdet /
forholdet til
skaberværket
 Mandat / påbud
 1 Mos 2
 Ét af mandaterne?
 Ansvar for klimaet?
Hvad er ’ansvar’?
 Terminologisk
 An-svar, gen-svar
 Tage ansvar for
 Blive holdt ansvarlig for
 Former for ansvar
 Agentisk. Ansvaret knyttet til enkeltindivid
 Dialogisk. Responsen på den anden / det andet
 Social. Funktioner og roller
 Responsen på naturen
 Responsen på livet som Guds gave
Ansvaret for skaberværket
 Hans Jonas
 Ansvarets princip (1979)




Teknologien kræver en ny
form for etik
Menneskets magt over
naturen rækker ind i
fremtiden
Nødvendigheden af et
forsigtighedsprincip i
etikken
Naturens sårbarhed
afkræver et særligt ansvar
for fremtiden
 William Schweiker
 Responsibility and
Christian Ethics (1995)



Førmoralske (kropslige),
sociale, refleksive goder
Det etiske gode kræver en
helhed af disse goder
Ansvarets imperativ: Vi
bør i alle handlinger og
relationer respektere og
fremme livets integritet
foran Gud
Ansvaret for skaberværket
 Dietrich Bonhoeffer (1906-45)
 Guds og verdens virkelighed kan
ikke skilles fra hinanden
 Kristusvirkeligheden omslutter
begge
 Kristus er Kristus i midten af
verden
 Guds ja til verden, jorden og
menneskets kropslighed
Ansvaret for skaberværket
”Jorden forbliver vores moder, ligesom Gud forbliver
vores fader, og jorden vil alene lægge dem i Faderens
arme der forbliver tro mod hende. Jorden og dens
lidelser – det er den kristnes højsang.” (Dietrich
Bonhoeffer, ”Grundfragen einer christlichen Ethik”)
Klima, ansvar og kirke
 Hvad med kristologien?
 Solidariteten med den nødlidende – skaberværket
 Korsets og lidelsens fællesskab
 Opgivelsen af vores eget
 Villigheden til at give sig selv hen for næsten
Klima, ansvar og kirke
 Hvad med helligåndsteologien?
 Guds Ånd som livgivende i skaberværket
 Guds Ånd som livsfornyende i skaberværket
 Guds Ånd som fornyende i menigheden



Kaldet til fredens rige – freden med skaberværket
Kaldet til kærlighedens fællesskab – med nødlidende
mennesker
Kaldet til solidaritet med nødlidende lemmer på legemet –
den hellige, almindelige kirke
Klima, ansvar og kirke
 Klimaetik – mellem ’fasting’ og ’feasting’
 Vi skal anerkende klimaproblematikken


Kirkerne bør udfordre vores natursyn
Klimaproblematikken er en del af den kristne troværdighed
 Vi skal huske at udleve evangeliets frihed


Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt
Kristus – lovens fuldendelse (telos)
Tak til …
 Michael Northcott, Sallie McFague, Ole Jensen, Hans
Jonas, William Schweiker, Larry L. Rasmussen,
Dietrich Bonhoeffer, og mange andre gode folk

similar documents