Debattopplegg Foreldremøte (Bokmål) .PPT

Report
Tør å sette grenser!
Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol for foreldre med tenåringer
www.settegrenser.no
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
Hvor mye drikker ungdom?
Du påvirker ditt barn!
Hvilke grenser skal vi sette?
Hva sier ungdommene?
Grenser gir resultater!
Er grenser nok?
Felles kjøreregler?
www.settegrenser.no
Grenser gir resultater!
•
De siste årene har Helsedirektoratet fokusert på at foreldre er viktige
grensesettere for ungdoms alkoholbruk. I løpet av få år har
drikkemønsteret blant ungdom endret seg drastisk:
•
•
•
•
•
•
Ungdom, jenter spesielt, drikker sjeldnere i dag
Langt færre ungdommer drikker seg fulle i dag
Færre ungdommer kjenner noen med alkoholproblemer i dag
Flere ungdommer mener foreldre ikke bør sende med unge alkohol på fest i dag
Flere ungdommer mener foreldre ikke bør gi unge alkohol hjemme i dag
Like mange unge ønsker grensesetting fra foreldrene i dag, som for 5 år siden
www.settegrenser.no
Store lokale forskjeller
• Hvordan er rusmiddelsituasjonen hos oss:
• Hva vet vi om alkoholbruk i ungdomsmiljøet hos oss?
• Når drikker ungdommene – er det spesielle dager/anledninger det er
mer vanlig å drikke?
• Er det spesielle steder ungdommene samles for å drikke?
• Hvordan skaffer ungdommene seg alkohol?
www.settegrenser.no
Du påvirker ditt barn!
•
•
•
Ungdom som har foreldre som setter få grenser, drikker mer enn annen
ungdom
Ungdom som vokser opp i et hjem der det drikkes mye alkohol, drikker
generelt mer enn annen ungdom
Dette betyr at du har stor innflytelse på dine barns alkoholvaner gjennom å:
– sette tydelige grenser
– være en god rollemodell
www.settegrenser.no
Hvilke grenser
skal vi sette?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvorfor er det viktig å sette tydelige grenser for våre barn?
Hvor mye vet vi om hva våre barn gjør og hvem de omgås?
Hvordan bør vi praktisere 18-årsgrensen på alkohol?
Hvor lenge får våre barn lov til å være ute i helgene?
Når skal de få lov til å dra på hjemme-alene fest og til sentrum / andre
aktuelle samlingssteder?
Er det ok at de overnatter hos hverandre uten at det er voksne hjemme?
Bør foreldre kontakte hverandre i forbindelse med overnatting?
Hva sier vi til våre barn hvis vi oppdager at de har drukket alkohol? Og når
er det lurt å ta det opp?
Er det ok at andre sier fra hvis de ser ditt barn beruset?
www.settegrenser.no
Hva sier ungdommene?
•
•
•
•
De aller fleste ungdommer liker at foreldrene setter tydelige grenser
Ungdom sier at det er en sammenheng mellom grenser hjemme og hvor
mye de drikker
Mange ungdommer synes det er bra å bruke som unnskyldning at
foreldrene er strenge
De aller fleste norske ungdommer opplever at de har et godt forhold til sine
foreldre
www.settegrenser.no
Hva sier ungdommene?
”Ungdom med lite støtte i hjemmet tyr oftere til alkohol, dvs. foreldrene
setter ikke strenge nok grenser, for dem.”
”Vi unge gjør motstand. Dersom foreldrene mine nekter meg noe gjør jeg
det likevel. Det er bedre at vi kan stole på hverandre slik at vi tør å ringe
foreldrene våre dersom det er noe som skjer. Det er et sånt forhold mamma
og jeg har og jeg er utrolig heldig.”
www.settegrenser.no
Ungdom drikker
mindre
• Nasjonale undersøkelser viser:
•
•
•
•
Flertallet av 15-åringene har ikke debutert med alkohol
Ungdom drikker mindre i dag enn hva de gjorde for noen få år siden
Fortsatt er det store problemer knyttet til ungdommers alkoholbruk
Jentene har halt kraftig inn på guttene – og de tåler mindre
www.settegrenser.no
Er grenser nok?
•
•
Vi setter ikke bare grenser med ord, men også gjennom våre handlinger
Hvordan vi er som rollemodeller påvirker også våre barns alkoholbruk
•
Barneombud Reidar Hjermann sier det så sterkt:
“Foreldrenes viktigste jobb er ikke å sette
grenser, men å representere
grensene gjennom å være gode rollemodeller”
www.settegrenser.no
www.settegrenser.no
Felles kjøreregler?
• Kan vi bli enige om noen felles grenser og kjøreregler, for eksempel:
•
•
•
•
•
•
•
om hvordan vi stiller oss til å gi alkohol til mindreårige
om våre holdninger til alkohol på fest
om det alltid skal være voksne til stede på fester og ved
overnattinger hos hverandre
om innetid i helgene
om lav terskel for å kontakte hverandre når det gjelder alkohol
om felles reaksjoner på regelbrudd?
NB!
Vi må huske på å informere barna våre om det vi har snakket om og
hva vi har blitt enige om!
www.settegrenser.no

similar documents