powerpointpræsentation

Report
Lokal
kompetencedag
marts / april 2012
Velkommen
Lokal kompetencedag:
• Opfølgning fra internatet
• Fastholdelse af projektets mål
• Input fra nulpunktsanalysen fra Rambøll
Management
2
Dagens program
 Projektrammen og vores 1. erfaringer
 Roller vi indtager som professionelle
 At arbejde hen mod fælles mål og delmål –
skabe scenarier og styrke nysgerrigheden
 Sags-gennemgang i teamet med fælles
feedback efterfølgende - 1 til 2 sager
3
Projektrammen og vores 1. erfaringer
Teamet – rammer og arbejdet: 2 og 2
Stil hinanden nedenstående spørgsmål. Den der interviewer
skriver stikord ned, så I kan refererer hvad I har talt om
• Hvad synes du I særligt er lykkedes med?
– Hvordan ser du det?
– Hvad har det betydet for dig / teamet?
• Hvor synes du der er brug for opmærksomhed?
– Hvordan viser det sig?
– Hvad vil det bibringe at der kommer fokus på
det?
4
Projektrammen og vores 1. erfaringer
Beslutninger om hvad vi skal have fokus på i den
næste tid i teamet:
5
Roller vi indtager som professionelle
Som professionel indtager vi forskellige roller –
positioner.
• Vi er professionelle – vi har en funktion – vi indtager en
position
• Vi er i en relation med borgeren – men en professionel
relation
• Vi har en selvforståelse af vores rolle/roller
• Vi har ofte en for-forståelser af hinandens roller
Bevidsthed om ud- og indtræden i disse
roller/positioner
6
Roller vi indtager som professionelle
Eksperthjælp
Den professionelle vurderer borgeren (og dennes virkelighed) og
kommer med forslag til ”diagnose”, handlinger, strategi. Mer-viden
om sagen.
Proces-hjælp
Den professionelle giver støtte til borgerens egen afklarings-,
problemløsnings- eller udviklingsproces. Hjælp til selvhjælp. Viden
om den type processer, som kan kvalificere borgerens egen
afklaring og problemløsning.
Omsorg
Den professionelle lever sig empatisk ind i borgerens situation og
virkelighed, og tilbyder hjælp f.eks. til at overtage en opgave fra
borgeren
Information
Den professionelle giver saglige informationer til borgeren, f.eks.
når borgeren spørger efter det, eller fordi den professionelle har
pligt til at oplyse om dette eller skønner at borgeren kunne have
fordel af at vide det.
Opmuntring
Den professionelle viser med kropssprog og talt sprog sin støtte til
borgerens handling eller overvejelse og forsøger herved at fremme
bestemte handlinger.
7
Roller vi indtager som professionelle
Eksperthjælp
Den professionelle vurderer klienten (og dennes virkelighed) og
kommer med forslag til ”diagnose”, handlinger, strategi. Autoritet:
Mer-viden om sagen. Umyndiggørelse, mulighed for klienten til merviden?
Proceshjælp
Den professionelle giver støtte til klientens egen afklarings-,
problemløsnings- eller udviklingsproces. Hjælp til selvhjælp.
Autoritet: Viden om den type processer, som kan kvalificere klientens
egen afklaring og problemløsning. Bemyndigelse
Omsorg
Den professionelle lever sig empatisk ind i klientens situation og
virkelighed, og tilbyder hjælp f.eks. til at overtage en opgave fra
klienten. Umyndiggørelse, mulighed for klienten til at deponere
ansvar for en stund
Information
Den professionelle giver saglige informationer til klienten, f.eks. når
klienten spørger efter det, eller fordi den professionelle har pligt til at
oplyse om dette eller skønner at klienten kunne have fordel af at
vide det. Bemyndigelse, mulighed for klienten til mer-viden.
Opmuntring
Den professionelle viser med kropssprog og talt sprog sin støtte til
klientens handling eller overvejelse og forsøger herved at fremme
bestemte handlinger. Bemyndigelse? Umyndiggørelse?
8
Roller vi indtager som professionelle
• Bevidsthed om ud- og indtræden i disse
roller/positioner
• Bevidsthed om vores hensigt og dermed
rolle/position vi indtræder i
• Bevidsthed hos os selv om, hvilke
roller/positioner vi har en ”svaghed” for ”at
falde i” og hvilke roller/positioner vi har
”forelsket” os i
9
Tværfaglighed – delmål / scenarier / nysgerrighed
• Hvad var det nu lige med den tværfaglighed
• Hvad er teamets overordnede mål – og hvordan
arbejder vi os hen mod fælles delmål / scenarier
for hver enkelt sag
• Hvordan arbejde vi med nysgerrighed for at
fremme teamets arbejde
10
Tværfaglighed
• Monofaglighed – seriel
• Tværfaglighed
 parallel
 sammenhængende
 synergi
• Hvad kræver tværfaglighed
 fælles ide om opgave og mål
 nysgerrighed
11
Tværfaglighed – delmål / scenarier / nysgerrighed
Teamet:
Sammenhængende indsats
Koordineret indsats
Udforske nye perspektiver og handlemuligheder
Skabe kloge beslutninger/konklusioner
Alle skal have ideer om at alle har relevante bud, så det er
værd at være nysgerrig
• Alle skal være relativt frie til at lade sig bevæge og berige
under samtalen, dvs. ikke for bundne af loyaliteter over for
andre
• Der må ikke være for meget passion, da det vil give mere
kampberedthed end nysgerrighed
•
•
•
•
•
12
Tværfaglighed – delmål / scenarier / nysgerrighed
Vær ikke for hurtig med at reducere
kompleksiteten og finde løsningen
(sandheden), men vær nysgerrig over for
de andres bidrag (værdsæt andres
faglighed, viden og erfaringer), så man
kan skabe bevægelse, sam-skabe en
løsning, så der kan konkluderes/besluttes.
13
Tværfaglighed – delmål / scenarier / nysgerrighed
•
•
•
Arbejde med fælles delmål – hvad er målene for
denne borger
Scenarier – et trick til at folde forskellige
muligheder ud – nysgerrighed
”Djævlens advokat” – hvordan bruger vi det
bevidst
2 og 2 – hvordan kan vi skabe/sikre denne måde at lave sagsgennemgang på?
14
Sags-gennemgang
Formål:
At få og give feedback på formen
Form:
• Almindelig sags-gennemgang
• Teamets egne refleksioner
• Feedback fra CABI – særligt på dagens
opmærksomhedspunkter
• Fælles refleksioner i teamet – evt.
beslutninger/opmærksomhedspunkter
15

similar documents