Administrative pejlemærker i BUF

Report
Administrative pejlemærker i BUF
Dialogproces
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Baggrund - hvorfor administrative pejlemærker?
Direktionen har besluttet, at BUF’s designprincipper skal
erstattes af administrative pejlemærker i lighed med de faglige
pejlemærker, der er udviklet for folkeskole og dagtilbud
De administrative pejlemærker skal:
• beskrive de grundlæggende værdier som BUF´s administrative
organisation består af og udvikles efter.
• skabe en klar fortælling om de forandringer, som allerede er
gennemført i BUF.
• pege fremad og dermed understøtte BUF i fremtidige
organisatoriske forandringer.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Hvad kendetegner et administrativt pejlemærke?
Kvalitetskriterier – hvad kendetegner et godt administrativt
pejlemærke?:
De skal altid starte med et værdiudsagn, der kan stå alene efterfulgt af en
opfølgende uddybning - ”det betyder at…”.
 De skal enkelt beskrive hvordan vi arbejder og hvad vi stræber i mod, således at de udgør
BUF’s identitet for den administrative organisation.
 De skal være konkrete, simpelt formuleret og handlingsanvisende.
Succeskriterier – de administrative pejlemærker har været en
succes:
 Når de skaber klarhed over, hvorfor vi er organiseret, som vi er
 Når de er retningsanvisende for den løbende udvikling af organisationen – nu og fremover
 Når de er kendte af alle administrative medarbejdere
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
De 7 administrative pejlemærker
• Solid politisk betjening: Vi sikrer politikerne robuste
beslutningsgrundlag og rettidig eksekvering. Det betyder, at
vores beslutningsoplæg altid er funderet i velkommunikeret
og saglig faglighed. Og at vi altid tilstræber rettidig og grundig
eksekvering.
• Børnene i centrum: Vi har altid effekten hos børn og unge i
centrum for vores arbejde. Det betyder, at vores
opgaveløsning skal præges af et vedholdende fokus på at
forbedre forholdene for børn og unge i København gennem
gode rammer og faglige resultater.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
De 7 administrative pejlemærker
• Behovsstyret faglig support: Vi yder faglig support til
institutioner og skoler med afsæt i deres behov og med
respekt for deres faglige viden. Det betyder, at vi starter med
institutioner og skolers konkrete behov og her fra yder
professionel, kvalificeret og serviceorienteret faglig support,
så de kan lykkes endnu bedre.
• Dialogbaseret ledelse: Vi leder og styrer BUF gennem
ledelsesstrengen med tillid og dialog. Det betyder, at der er
tydelige rammer og klare mål, at vi bruger MED til at sikre
solid inddragelse og at vi har tillid til, at alle yder deres bedste
og påtager sig deres ansvar. Sammen bruger vi dialog og
ledelsesinformation til at følge op og handle på resultater.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
De 7 administrative pejlemærker
• Afbureaukratisering: Vi arbejder for et enkelt og smidigt
BUF. Det betyder, at vi stræber efter en afbureaukratiseret
organisation, som effektivt bruger ressourcer og
kompetencer. Og at vores administrative support er
standardiseret og enkel med udgangspunkt i skoler og
institutioners konkrete behov.
• Tillidsfuldt samarbejde: Vi samarbejder med tillid og
respekt overalt i BUF. Det betyder, at vi arbejder for at
nedbryde faggrænser, skabe høj videndeling og tæt
koordination både i og imellem vores mange enheder.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
De 7 administrative pejlemærker
• Effektiv resurseudnyttelse: Vi er økonomisk ansvarlige og
udnytter vores ressourcer optimalt og effektivt. Det betyder,
at vores budgetter altid er forankret i både økonomi og
faglighed og har fokus på den samlede forretning, så vi opnår
den højest mulige kvalitet for pengene.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Fælles Drøftelse
A) Er de administrative pejlemærker rummende for de værdier
som BUF’s administration grundlæggende består af og
udvikles efter?
B) Hvordan kan MED organisationen medvirke til
implementering af de administrative pejlemærker?
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Næste skridt
• Februar – (medio) marts - dialogproces i BUF med følgende
interessenter:
• Chefgruppen
• MED – organisationen – Hoved MED, HNG MED og Lokal MED
for områdeudvalg
• Fagkontorer
• (Ultimo) marts – resultater fra dialogprocessen samles og
sidste finpudsning af de Administrative Pejlemærker
• Direktionen godkender de Administrative Pejlemærker og
plan for implementering – april 2014
• Frem mod sommer implementeres de Administrative
Pejlemærker i BUF
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen

similar documents