Bakgrund och syfte - Mälardalens högskola

Report
Visionsarbete
Högskolebiblioteket
MDH
Lisa Petersen
Presentation för Biblioteksrådet 2014-05-14
Bakgrund och syfte
● Medarbetarenkäten 2013 visar att det finns ett
missnöje i gruppen och ett behov av att tydliggöra
roller, mandat och beslutsvägar och se över
organisationen.
● Men hur vi ska organisera oss beror på vad vi vill
åstadkomma. Vad är det för stora utmaningar vi
står inför?
● Om vi inte vet vart vi ska styra verkar alla förslag
lika bra.
● Vi behöver genomföra ett visionsarbete innan vi
kan besluta om en ny organisation
2
Visionsarbetets olika delar
● Motivation – varför finns vi?
● Vision – vart är vi på väg?
● Strategier – hur kan vi arbeta?
● Kompetens – vilka kompetenser behövs?
● Prioriteringar – vad är viktigast?
------------------------------------------------------------● Resurser – vilka resurser behövs?
● Organisation – hur behöver vi organisera oss?
------------------------------------------------------------● Aktiviteter – vad ska vi konkret göra?
3
Aktiviteter och tidplan
●
●
●
●
●
Workshops i mars, personaldag i juni
Kontinuerligt arbete i ledningsgrupp och på APT
Förankring i biblioteksrådet och dekangruppen
Ytterligare en personaldag under hösten
Målet är att ta fram en vision för 2020, strategier
för att nå dit samt prioriterade områden 20152016
● Dokumentet klart i slutet av 2014
-------------------------------------------------------● Förslag på ny organisation tas fram av
ledningsgruppen, diskuteras på APT, med MDH:s
ledning och samverkas
● Ev. nya tjänster utlyses i vanlig ordning
4
Inledning på workshops- och
visionsarbetet
● Arbetssätt
●
●
●
●
Användarfokus
Tillåtande arbetsklimat
Generositet
Bejaka olikheter
● Styrdokument
● Interna på Mälardalens högskola
● Statliga, t ex Bibliotekslagen och Högskolelagen
● Internationella, t ex IFLA:s manifest och FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter
● Statistik
● Elektroniska resurser alltmer dominerande
5
Upplägg av workshops
1. Värderingar och värdeord
2. Bibliotekets uppdrag och
existensberättigande
3. Vilka är våra användare och varför kommer
de till oss?
4. Vision 2020
5. Strategier för att nå visionen
6. Kompetenser för att arbeta med
strategierna
6
Resultat av workshops
● 1. Värderingar och värdeord (axplock)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Engagemang
Tillförlitlighet
Ser varje person
Överbrygga
Service
Lyhördhet
Respekt
Akademisk förankring
Professionella
Saklighet
Kompetens
Tillgänglighet
7
Resultat av workshops,
forts.
● 2. Varför finns vi? Existensberättigande? (axplock)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Medieförsörjning, vetenskaplig informationsförsörjning
Samling med kvalitet, rätt resurser i rätt tid
Tillgängliggörande
Stöd till studenter och forskare att lyckas
Vägleda studenter, informationskompetens
Attraktiv studiemiljö
Mötesplats på campus
Stödja forskare i publiceringsfrågor
Stöd till skolans administration
Samlande funktion för högskolan
Symbol för kunskap och bildning
Kvalitetshöjare
8
Resultat av workshops,
forts.
● 3. Vilka är våra användare och varför kommer de till
oss? (axplock)
● Studenter, lärare, forskare, doktorander, personal,
studenter från andra lärosäten, allmänhet
● Hjälp med informationssökning, vetenskapliga artiklar,
databassökningar, orientera sig i informationsöverflödet,
värdera källor, hjälp till självhjälp
● Studiero, en lugn studiemiljö, en ”oas”, läsplatser
● Tekniskt stöd – datorplatser, kopiering, utskrifter,
skanning etc.
● Studenter – kört fast, behöver hjälp att komma vidare,
verktyg för att klara sina studier
● Forskare – publiceringsstöd
● Administrationen – bibliometriska analyser
9
Resultat av workshops,
forts.
● 4. Vision 2020
● Vetenskaplig informationsförsörjning
● Rikt och relevant utbud
● Lätt att hitta och lätt tillgängligt
● Attraktiva studiemiljöer
● Ergonomiskt och flexibelt
● Förstklassig IT-miljö
● Varierade och tillgängliga lärandemiljöer för olika behov
● Hög kompetens inom publiceringsfrågor och bibliometri
● Biblioteket ett självklart stöd i forsknings- och publiceringsprocessen
samt till MDH:s forskningsadministration
● Biblioteket är väl integrerat med MDH:s verksamhet
● Medie- och informationskompetens integrerat i den ordinarie
undervisningen, i rätt sammanhang och vid rätt tillfälle för studenten
10
Resultat av workshops,
forts.
● Strategier (axplock)
● Mer samarbete, nätverkande, kommunikation, integration
med övriga MDH
● Mer samarbete med akademierna om mediaförsörjning
● Utveckla systemlösningarna, satsa på teknisk utveckling,
ha kontroll över tekniken, utveckla webben, prioritera
webbutveckling
● Anpassa och förnya lokalerna, mer ytor för lärande,
mindre ytor för böcker
● Möta studenterna där de är, både fysiskt och virtuellt
● Mer kommunikation med studenterna om vad de vill ha
och behöver
11
Resultat av workshops,
forts.
● 6. Kompetenser
● Systemkompetens, webbutveckling, webbdesign,
programmering, integrering av olika system
● Kompetens om e-media, databaser, licenser, innehåll
● Metadatakompetens
● Pedagogisk kompetens, webbpedagogik
● Kompetens om publiceringsfrågor och Open Access
● Bibliometri
● Ökad förståelse för olika vetenskapsområden,
vetenskapsteori
● Språklig kompetens, kommunikation
● Projektledning / projektarbete
12

similar documents