personalepolitik_for_ringsted_kommune

Report
Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik
Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune.
Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en vækstkommune - en attraktiv
kommune med ’Hjertet i midten’, hvor borgere, virksomheder og medarbejdere trives og udvikles.
Hermed bliver personalepolitikken det redskab, der binder kommunens personaleressourcer
sammen med mål og strategier for opgaveløsning, økonomi og organisation.
Personalepolitikken beskriver holdningerne, ambitionerne og målsætningerne for, hvilke vilkår vi
ønsker gældende for medarbejdere i Ringsted Kommune. Politikken er bygget op om den naturlige
cyklus i et ansættelsesforløb – fra du bliver ansat til du forlader kommunen.
Det er et fælles ansvar for både ledere og medarbejdere at få politikken til at leve. Det kan vi gøre
ved i hverdagen at tage udgangspunkt i personalepolitikken, så vi får arbejdspladser, hvor ledere
og medarbejdere trives.
Personalepolitikken er udarbejdet i et samarbejde med ledere og medarbejderrepræsentanter,
den er drøftet i MED-organisationen og efterfølgende godkendt i Økonomiudvalget.
Med venlig hilsen
Jacob Nordby
Formand for HMU
Niels Ulrich Hermansen
Borgmester
Lisbeth Søndergård
Næstformand for HMU
2
I Ringsted er vi DUS
Som så mange andre offentlige arbejdspladser står vi i Ringsted
Kommune overfor kravet om fortsat at levere bedre kvalitet for færre
penge. For at kunne leve op til dette, er det afgørende, at vi går i
DIALOG og møde folk i øjenhøjde. Vi har brug for at kunne spille
sammen både med hinanden og med borgerne i kommunen, når vi
skal skabe nye og bedre løsninger. Det kræver, at vi forbedrer os
løbende, og at vi er i stand til at arbejde aktivt med UDVIKLING udvikling af vores kompetencer, men også udvikling af den måde, vi
løser opgaverne på. Vi skal som kommune fungere både som
myndighed, serviceleverandør og som rammesættende organisation,
der giver mulighed for, at borgere og virksomheder selv kan tage
ansvar og bidrage positivt til udviklingen i kommunen. Vi ønsker at
skabe enkle og effektfulde løsninger fremfor besværlige og
uhensigtsmæssige arbejdsgange. Vores fokus er samarbejde på tværs
af kommunen og på tværs af fagligheder – det vil sige skabe
SAMMENHÆNG.
Kort sagt har vi tre leveregler:
Dialog - vi vil den anerkendende og respektfulde dialog
Udvikling - vi udvikler løbende os selv og den måde vi løser
opgaverne på
Sammenhæng - vi arbejder sammenhængende og skaber enkle og
effektfulde løsninger
Rekruttering
Vores ambition er, at
tiltrække og udvælge de bedst
kvalificerede medarbejdere og
samtidig skabe en mangfoldig
arbejdsplads. Vi ønsker, at mødet
med Ringsted Kommune er en positiv
oplevelse – både inden, under og
efter en evt. ansættelse.
Vores mål er, at
• Ringsted Kommune er en attraktiv arbejdsplads, så
vi tiltrækker kvalificerede ansøgere - både indenfor
og udenfor kommunen - til alle ledige stillinger
• alle der søger en ledig stilling tilbydes en ordentlig
og respektfuld behandling.
• nyansatte introduceres til arbejdet og kollegerne på
en veltilrettelagt og imødekommende måde, så de
hurtigt får den nødvendige viden og kompetencer til
at løse deres opgaver
• Ringsted Kommune er et spejl af det øvrige
samfund.
Du kan læse mere her:
Rekruttering
Introduktion af en nyansat
medarbejder
Løntilskud og fleksjob
Mangfoldighed
4
Motivation & arbejdsglæde
Vores ambition er, at
Ringsted Kommune er kendetegnet
ved trivsel, arbejdsglæde og et sundt
arbejdsmiljø. Vi ønsker at skabe
arbejdsglæde gennem resultater, og
resultater gennem arbejdsglæde.
Vores mål er, at
• vi gennem professionel rekruttering og
gennem årlige medarbejderudviklings-samtaler
sikrer, at alle arbejder med opgaver, de finder
motiverende.
• der løbende iværksættes aktiviteter, som
forebygger arbejdsskader og ulykker, og som
fremmer trivsel og sundhed.
• vi arbejder for, at alle oplever balance mellem
arbejdsliv og privatliv samt arbejdstid og
arbejdsmængde.
Du kan læse mere he
Balance i arbejdslivet - forebyggelse
arbejdsbetinget stress
Et trygt og sikkert arbejdsliv - forebyg
håndtering af vold
Samarbejde og trivsel - forebyggelse o
mobning
Hjælp til fremmøde – forebyggelse og
sygefravær
Bedre sundhed – forebyggelse og hån
misbrug og rygning
Personalegoder
Brug af sociale medier på ar
Udvikling
Vores ambition er, at
alle medarbejdere løbende lærer og udvikler
sig i opgaveløsningen. Vi ønsker at være en
arbejdsplads, hvor forskellighed og
forskellige perspektiver på opgaveløsningen
styrker os i vores måde at løse opgaverne på.
Vores fokus er samarbejde på tværs af
kommunen og på tværs af fagligheder
Vores mål er, at
• alle medarbejdere bliver anerkendt og
styrket i deres kompetencer
• alle medarbejdere årligt har en
medarbejderudviklings-samtale, og der
følges systematisk op på indgåede
aftaler.
• udvikle organisationens og
medarbejdernes kompetencer, så vi
sikrer, at vi har kompetencerne til de
fremtidige opgaver.
Du kan læse mere her:
Medarbejdersamtalen (MUS)
Lederudviklingssamtalen (LUS)
Gruppeudviklingssamtalen (GRUS)
Ligestilling
Livsfaser
Mangfoldighed
6
Ledelsesgrundlaget
m
Fratrædelse
Vores ambition er, at
når en medarbejder fratræder sit job
sker det på en respektfuld måde.
Vores mål er at
• afskeden med arbejdspladsen sker på
en værdig og professionel måde, hvor
alle medarbejdere tilbydes
fratrædelsessamtale med nærmeste
leder eller chef.
• Vi lærer og udvikler os på baggrund af
den fratrædende medarbejders
tilbagemelding.
Du kan læse mere her:
Fratrædelsessamtalen – et tilbud til
medarbejderen, der har sagt sin
stilling op
7

similar documents