Prezentare APA SERV ALEXcu design

Report
Scurta descriere
Operatorul judeţean S.C.
APA SERV S.A este
constituit la nivelul jud.
Teleorman, situat in partea
sudică a României
la
confluenta râurilor Olt şi
Vedea cu fluviul Dunărea,
având
ca punct sudic
extrem oraşul Zimnicea.
Scurta descriere
Operatorul deserveşte 5 oraşe ale judeţului
canalizare si a fost infiintat in 2007.
prin
sisteme
de alimentare cu apă şi
In acest moment se afla in curs de derulare proiectul “Extinderea si reabilitarea sistemelor
de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”, proiect finantat prin Programul
Operational Sectorial - ”Mediu”, avand contractul de finantare nr. 89275 din 16.03.2009,
incheiat intre Ministerul Mediului si S.C. Apa Serv S.A.
Dupa terminarea lucrarilor cuprinse in acest proiect, in etapa a doua a Master Planului,
este prevazuta extinderea ariei de operare si in zona rurala din judetul Teleorman.
In prezent in mediul rural, din cele 92 de comune, numai 24 au sisteme de alimentare cu
apa, din care 3 au si sistem de canalizare .
Situatia actuala privind monitorizarea calitatii apei
Monitorizarea calitatii apei brute si apei potabile se realizeaza conform normelor
in vigoare, respectiv:
458/2002 – privind calitatea apei potabile;
Legea 311/2004 – pt. modificarea si completarea Legii 458/2002;
H.G. 974/2004 – norme de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a
calitatii apei potabile;
H.G. 930/2005 – norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara si hidrogeologica
Legea
Pentru imbunatatirea activitatii actuale de monitorizare a calitatii apei, s-au
intocmit analize SWOT, pe baza carora s-au stabilit obiectivele tinta.
De asemenea s-au intocmit strategii de monitorizare a calitatii apei potabile si
uzate, finalizate cu planuri de actiuni cu termene pana in anul 2013 si persoane
responsabile pentru indeplinirea acestora.
ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE MONITORIZARE
A CALITATII APEI
Puncte tari
Monitorizarea
calitatii apei brute si potabile, pe
conductele de transport si pe reteaua de distributie;
Proiect ISPA de reabilitare si extindere a
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in
judet;
Laboratoare de analize avand certificate sistemul
ISO 9001; ISO 14001.
Permanenta cunoastere a calitatii apei brute si
potabile si interventia rapida in caz de
neconformitate;
Oportunitati
Echiparea
laboratoarelor si dotarea lor cu
echipamente moderne, software pt. gestionarea
activitatii de laborator, precum si inregistrarea
rezultatelor analizelor si interpretarea acestora;
Acreditarea laboratoarelor;
Instruirea personalului de laborator pentru
utilizarea noilor tehnologii
Puncte slabe
Laboratoare dotate necorespunzator;
Laboratoare de
analize neacreditate conform ISO 17025;
Nu se fac determinari microbiologice;
Lipsa
personalului calificat pentru determinari
microbiologice;
Cheltuieli mari generate de analiza microbiologica cu
terti
Amenintari
Constatarea contaminarii apei
potabile cu intarziere;
Furnizarea de apa la parametri necorespunzatori
consumatorilor
Monitorizarea calitatii apei brute
Calitatea apei se monitorizeaza in laboratoarele proprii de analize pentru
parametrii fizico - chimici, iar pentru parametrii microbiologici monitorizarea se
realizeaza la Directia de Sanatate Publica.
Monitorizarea calitatiii apei brute se realizeaza cu o frecventa semestriala, pentru fiecare
front de captare, pe fiecare put. Se urmaresc urmatorii parametrii:












pH,
amoniu,
nitriti si nitrati,
cloruri,
oxidabilitate,
duritate,
calciu,
magneziu,
fier,
mangan,
fosfati,
sulfati.
Monitorizarea calitatii apei potabile pe retea



Monitorizarea calitatii apei potabile pe retea se realizeaza pentru punctele, stabilite de comun
acord cu Directia de Sanatate Publica, cu urmatoarele frecvente:
in sucursala Alexandria, monitorizarea se face cu o frecventa de 2 probe/saptamana;
in sucursalele Rosiori de Vede si Turnu Magurele monitorizarea se face cu o frecventa de 1
proba/ saptamana;
in sucursalele Zimnicea si Videle monitorizarea se realizeaza lunar
Se analizeaza urmatorii parametrii:
 pH,
 clor rezidual liber,
 amoniu,
 nitriti si nitrati,
 cloruri,
 oxidabilitate,
 duritate,
 calciu,
 magneziu,
 alcalinitate
Monitorizarea apei in interiorul Statiilor de Tratare
Sucursalele Alexandria, Rosiori de Vede, Zimnice si Videle au numai instalatii de dezinfectie
a apei brute (din puturi), prin clorinare. La acestea se realizeaza numai monitorizarea
clorului rezidual liber si total, la iesirea din bazin, cu o frecventa orara;
 Sucursala Turnu Magurele are statie de tratarea apei brute de suprafata din fluviul
Dunarea. Apa bruta predecantata in Decantorul VII al S.C. DONAU CHEM S.A. este
trimisa in uzina de Apa “DUNAREA”, unde este potabilizata. Monitorizarea apei, in
interiorul statiei se face la un intervale de 4 ore, in urmatoarele puncte:
 intrare statie;
 iesire trepta de sedimentare;
 iesire trepta filtrare;
 iesire statie
Se monitorizeaza urmatorii parametrii:
 pH, amoniu, nitriti, oxidabilitate, duritate, turbiditate, alcalinitate si clorul rezidual
liber.
EXEMPLU DE MONITORIZARE A CALITATII APEI IN RETEAUA DE
DISTRIBUTIE A APEI POTABILE
EXEMPLU DE MONITORIZARE A CALITATII APEI IN STATIA DE
TRATARE
Monitorizarea calitatii apei uzate
Situatia actuala
Monitorizarea calitatii apei uzate se face conform normelor aflate in vigoare,
respectiv: HG 352/2005 (pt. modificarea si completarea HG 188/2002), NTPA
001/2002, NTPA 002/2002 si NTPA 011/2002, precum si in conformitate cu
autorizatia de functionare eliberata de Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea.
Monitorizarea calitatii apei uzate in interiorul statiilor de epurare
Monitorizarea calitatii apei uzate in interiorul statiilor de epurare se realizeaza in
laboratorele proprii de analize si cu terti conform autorizatiei de functionare.
In localitatile Alexandria,Turnu Magurele si Rosiori de Vede, punctele de prelevare
sunt: intrare statie, decantare primara, si iesire statie.
In localitatile Videle si Ziminicea,bilunar se preleveaza probe de apa uzata de la
intrarea si iesirea statie de epurare.
ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE MONITORIZARE A
CALITATII APEI UZATE SI A NAMOLULUI DIN S.E.
Puncte tari
Monitorizarea
Retea
poluare;
Proiect ISPA de reabilitare si extindere a sistemelor
de canalizare in judet;
Descarcarea apei uzate vidanjate in puncte stabilite si
monitorizate;
Laboratoare de analize avand certificate sistemul ISO
9001; ISO 14001;
Cunoasterea in permanenta a gradului de poluare in
caminele de racord ale potentialilor poluatori;
veche cu defectiuni frecvente;
Laboratoare dotate necorespunzator si neacreditate
conform ISO 17025;
Nu se face monitorizarea si neutralizarea namolului;
Nu functioneaza treapta biologica a statiilor de
epurare;
Nu se face monitorizarea calitatii apei uzate pe retea;
Cheltuieli cu terti, pentru indicatorii de calitate
prevazuti in autorizatia de gospodarire a apei ce nu pot
fi monitorizati in laboratoarele proprii;
Oportunitati
Amenintari
Reabilitarea
agentilor economici, cu risc mare de
Puncte slabe
si echiparea laboratoarelor cu
echipamente si tehnologii moderne, software pt.
stocarea datelor si eventuala lor interpretare;
Instruirea
personalui pentru utilizarea noilor
echipamente si tehnologii;
Acreditarea laboratoarelor;
Poluarea mediului, datorita scurgerilor din retea;
Poluarea biologica a
emisarului;
Poluarea mediului cu namol activ;
Plata penalitatilor pentru indicatrorii de calitate ce
inregistreaza valori
peste limitele prevazute in
autorizatia de ape;
EXEMPLU DE MONITORIZARE A CALITATII APEI UZATE IN
STATIA DE EPURARE
Elaborarea stategiilor de monitorizare a calitatii apei pentru 2010 – 2013
Pe parcursul derularii programului de management al proiectului, au fost elaborate: “Strategia de
monitorizare a calitatii apei potabile furnizata consumatorilor”, “Strategia de monitorizare a
calitatii apelor uzate deversate in emisar si a namolului din statiile de epurare”, din care s-au
extras datele prezentate.
In urma acestor strategii s-au stabilit actiuni viitoare pentru imbunatatirea activitatii de
monitorizare a calitatii apei potabile si uzate, intocmindu-se planuri de actiuni cu responsabili
si durate de timp.
Planurile de actiune, parte integranta a PLANULUI DE ACTIUNE TEHNIC, au fost integrate in
PLANUL DE AFACERI.
Implementarea planurilor de actiune va fi definitivata odata cu realizarea proiectului major
“Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul
Teleorman”, si a altor proiecte realizate in localitatile Alexandria si Turnu Magurele din
fondurile autoritatilor locale respective.
Tintele stabilite la finalizare proiectelor duc la imbunatatirea monitorizarii calitatii apei potabile si
uzate conform obiectivelor din PLANUL DE ACTIUNE TEHNIC
Situatia viitoare privind activitatea de monitorizare a calitatii apei
Realizarea proiectului de investitie amintit ne permite atingere unor tinte ca: puncte noi de
monitorizare la intrarea in statiile de clorinare, puncte noi de monitorizare pe reteaua de
distributie, puncte noi de monitorizare in statiile de epurare, in functie de tehnologia adoptata,
modernizarea si acreditarea laboratoarelor de analize, instruirea personalului de laborator.
Tintele stabilite la finalizare proiectelor duc la imbunatatirea monitorizarii calitatii apei potabile si
uzate, conform obiectivelor din PLANUL DE ACTIUNE TEHNIC.
Investitiile in curs de implementare prin POS Mediu, in perioada 2010 - 2013, cu impact asupra
imbunatatirii monitorizarii calitatii apei sunt:





reabilitarea aductiunii de apa bruta pentru aglomerarea Alexandria;
extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie, tratare si pompare apa pentru aglomerarea
Alexandria;
extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie, tratare si pompare apa pentru aglomerarea
Turnu Magurele;
extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie, tratare si pompare apa pentru aglomerarile
Rosiori de Vede,Videle si Zimnicea;
extinderea si reabilitarea statiei de epurare pentru aglomerarea Alexandria
Situatia viitoare privind activitatea de monitorizare a calitatii apei






extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Turnu Magurele;
extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiori de Vede;
extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Zimnicea;
extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle;
reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a retelelor de canalizare, inclusiv statii
de pompare ape uzate din alomerarile Alexandria,Videle si Zimnicea;
reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a retelelor de canalizare, inclusiv statii
de pompare ape uzate din aglomerarile Turnu Magurele si Rosiori De Vede
IMBUNATATIREA PROCEDURILOR DE MONITORIZARE A CALITATII APEI
POTABILE IN RETEAUA DE DISTRIBUIE
1.MONITORIZAREA - PLANUL DE INTERVENTII IN CAZ DE URGENTA
ELEMENT
SURSA
ADUCTIUNE APA
BRUTA
TRATARE/CLORINARE
REZERVOARE
ADUCTIUNE APA
POTABILA
RETEA DE
DISTRIBUTIE
MONITORIZARE
MASURA
Calitate apa bruta
Anunturile legale si oprirea captarii,
folosirea rationala a rezervei de apa;
Calitate apa bruta
Folosirea altei surse,cand este posibil;
Folosirea altei aductiuni, cand este
posibil;
Determinare clor rezidual Anuntarile legale si orpirea furnizarii
liber si clor rezidual total apei.
Folosirea altei instalatii de clorinare;
Calitate apa potabila
Folosirea altui rezervor;
Calitate apa potabila
Utilizarea altei aductiuni , cand este
posibil
Anuntarile legale si oprirea apei.
Izolarea portiunii afectate si orpirea apei
in aceea zona si efectuarea anunturilor
legale.
IMBUNATATIREA PROCEDURILOR DE MONITORIZARE A CALITATII APEI
POTABILE IN RETEAUA DE DISTRIBUIE
2..ACTIUNI PE TERMEN SCURT IN MONITORIZAREA CALITATII APEI PENTRU
EVITAREA POLUARII ACCIDENTALE
ELEMENT
SURSA
ADUCTIUNE APA BRUTA
TRATARE/CLORINARE
REZERVOARE
ADUCTIUNE APA POTABILA
RETEA DE DISTRIBUTIE
ACTIUNI
Micsorarea intervalului de monitorizare
Supravegherea traseelor aductiunilor
Efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii
Supravegherea procesului de clorinare
Marirea numarului punctelor de control pentru analize
Marirea numarului parametrilor analizati
3. INFORMAREA CONSUMATORILOR CU PRIVIRE LA CALITATEA APEI
POATABILE SI INREGISTRAREA PLANGERILOR BENEFICIARILOR
Datele cu privire la calitatea apei potabile pe retea, pentru cele 5 sucursale sunt postate saptamanal
pe site-ul www.apaservteleorman.ro
Se inregistreaza plangerea si se preleveaza proba de apa in prezenta beneficiarului care a facut
reclamatia, din locul solicitat. Se fac determinari fizico-chimce in laboratorul propriu, iar
pentru determinarile microbilogige se apeleaza la DSP. Beneficiarului care a facut plangere i
se elibereaza un buletin de analiza cu determinarile efectuate.
IMBUNATATIREA PROCEDURILOR DE MONITORIZARE A CALITATII APEI
UZATE
LOCALITATE
ACTIUNE
Alexandria
Turnu Magurele
Rosiri de Vede
Zimnicea
Videle
Micsorarea intervalului de monitorizare
Supravegherea deversarilor de ape uzate
industriale poluatoare in reteaua de canalizare
Efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii
Supravegherea procesului de epurare
Stabilirea punctelor de recoltare- monitorizare(pe
fiecare cartier) din reteaua de canalizare
Marirea numarului punctelor de control pentru
analize
Marirea numarului parametrilor analizati
Acreditare laborator
OBIECTIV
Punctele de
recoltare
Potentialii poluatori
Toate obiectivele
Statia de epurare
Reteaua de
canalizare
Potentiali poluatori
Laborator
APLICAREA PRINCIPIULUI “POLUATORUL PLATESTE”
S.C. APA SERV S.A, va implementa principiul “Poluatorul plateste”, prin instrumente coercitive
adresate agentilor economici industriali cu potential risc de poluare a apelor deversate in
reteaua de canalizare oraseneasca.
In contractul cadru de servicii pe care S.C.APA SERV S.A il incheie cu agentii industriali care
sunt racordati la reteaua de canalizare, exista reglementari care permit aplicarea acestui
principiu. Politica viitoare de tarifare a COR va trebui orientata spre acest principiu.
In cazul depasirii indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, prevazuti in avizul/contractul
S.C.APA SERV S.A, respectiv in normativele in vigoare, pentru agentii economici
industriali, se va calcula o contributie suplimentara, ce va fi stabilita in Consiliul de
Administratie, din taxa de canalizare, in vederea inlaturarii efectelor negative produse in
retelele de canalizare si in statia de epurare, precum si plata eventualelor daune produse prin
poluarea receptorului.
In caz de neplata a acestor sume, S.C.APA SERV S.A va dezafecta bransamentul de apa si
racordul canal de la retelele publice. Utilizatorul va suporta toate cheltuieli de debransare rebransare si orice dauna cauzata de acesta.
Ex: in acest moment S.C. APA SERV S.A are incheiata o minuta cu S.C.BIOFUEL ENERGY
SRL -Zimnicea, prin care acesta plateste eventualele penalitati aplicate de Apele Romane
pentru poluarea pe Dunare la evacuare din Statia de epurare - sucursala Zimnicea.
Urmeaza analizarea situatiei create la SEAU Turnu Magurele de evolutie a indicatorilor de
calitate dupa caminul de vizitare S.C Donau Chem.
Similar pentru Sucursala Alexandria,cu privire la principalii poluatori S.C Cicalex S.A si S.C
Koyo S.A
ABORDAREA MONITORIZARII CALITATII NAMOLURILOR PENTRU
EVACUAREA ACESTORA
Au fost dezvoltate urmatoarele scenarii:
•reutilizarea completa a namolurilor în agricultura;
•depozitarea completa a namolului în depozitul Mavrodin;
•combinatii între reutilizarea în agricultura si depozitare;
•incinerarea namolului;
•revitalizarea terenurilor;
•Compostarea
ROSIORI DE VEDE
ALEXANDRIA
Localitate
Amplasare
si Parametrii
dotare laborator analizati
si
mod
de
stocare date
Acreditat
ISO 17025
1.Laboratoare de analize apa potabila
Probleme
functionarea
laboratorului
in Strategie viitoare
In SE si are
dotarea necesara
pentru
monitorizare
de
control
a
parametrilor
fizico-chimici
Conform
Nu
buletinelor de
analiza de la
OR.
Datele
obtinute
se
stocheaza
pe
hartie
Spatiu inadecvat
(redus si la un loc
cu apa uzata).
Dotarea actuala nu
permite
monitorizarea
microbiologica
Laborator nou la
Gospodaria de Apa
PECO si pentru
monitorizare
microbiologica
In incinta Uzinei
de Apa si are
dotarea
pentru
monitorizare
de
control
a
parametrilor
fizico-chimici
Conform
Nu
buletinelor de
analiza de la
OR.
Datele
obtinute
se
stocheaza
pe
hartie
Dotarea
actuala Laborator nou cu
este
la
limita dotare
admisibilului
corespunzatoare
Probleme
in Strategie viitoare
functionarea
laboratorului
TURNU
MAGURELE
Amplasare
si Parametrii
dotare laborator analizati si mod
de stocare date
In incinta Uzinei
de Apa si are
dotarea
pentru
monitorizare de
control
a
parametrilor
fizico-chimici
Conform
Nu
buletinelor
de
analiza de la
OR.
Datele
obtinute
se
stocheaza
pe
hartie
Dotarea actuala
nu
permite
efectuarea
analizelor
microbiologice si
este invechita
In incinta Uzinei
de Apa, dotare
necorespunzatoar
e si monitorizarea
se
face
in
laboratorul
din
Alexandria
Conform
Nu
buletinelor
de
analiza de la
OR.
Datele
obtinute
se
stocheaza
pe
hartie
Din cauza dotarii, Laborator nou
laboratorul este dotare
in conservare
corespunzatoare
VIDELE,
ZIMNICEA
Localitate
Acreditat
ISO 17025
1.Laboratoare de analize apa potabila (continuare)
Dotare
cu
echipamente
corespunzatoare
Acreditare laborator
cu
TURNU
ROSIORI DE ALEXANDRIA
MAGURELE VEDE
Amplasare
si Parametrii
dotare laborator
analizati si mod
de stocare date
Acreditat
ISO 17025
Localitate
2.Laboratoare de analize apa uzata
Probleme in Strategie
functionarea viitoare
laboratorului
In incinta SE. Are
dotarea necesara
pentru
monitorizarea apei
uzate
din
Alexandria, Videle
si Zimnicea
Conform
Nu
buletinelor de
analiza de la
OR. Datele sunt
stocate pe hartie
Aparatura
invechita,
spatiu
insuficient,
etc.
Dotare
cu
echipamente
corespunzatore.
Acreditare
laborator
In incinta SE. Are
dotarea necesara
pentru
monitorizarea apei
uzate
Conform
Nu
buletinelor de
analiza de la
OR. Datele sunt
stocate pe hartie
Aparatura
invechita,
spatiu
insuficient,
etc.
Modernizare
laborator
In incinta SE. Are
dotarea necesara
pentru
monitorizarea apei
uzate
PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMBUNATATIREA MONITORIZARII APEI
POTABILE
Localitate
Element
Actiuni
ALEXANDRIA
Statie
Punct de monitorizare la
intrarea in statia de clorinare
de clorinare
Laborator nou inregistrat la
Ministerul Sanatatii
Retea
de distributie
Puncte noi de monitorizare
Captare
Punct de monitorizare
Statie
Puncte de monitorizare pe flux
de tratare
Laborator acreditat
TURNU
MAGURELE
Aductiune
apa potabila
Rezervoare
Retea
apa potabila
de distributie
Punct de monitorizare la Casa
Vanelor
Puncte de monitorizare
intrare si iesire
Puncte noi de monitorizare
la
PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMBUNATATIREA MONITORIZARII APEI
POTABILE (continuare)
Localitate
ROSIORI DE
VEDE
Element
Actiuni
Retea
de distributie
Puncte noi de monitorizare
Statia
de clorinare
Laborator nou
Aductiune
Statie
apa bruta
de tratare
ZIMNICEA
Punct de monitorizare
Punct de
intrare
monitorizare
la
Laborator nou
Retea
de distributie
Aductiune
Statie
apa bruta
de tratare
VIDELE
Puncte noi de monitorizare
Punct de monitorizare
Punct de
intrare
monitorizare
Laborator nou
Retea
de distributie
Puncte noi de monitorizare
la
PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMBUNATATIREA MONITORIZARII APEI
UZATE
Localitate
Element
Reteaua
Actiuni
de canalizare/camine de
Puncte noi de monitorizare
racord
ALEXANDRIA
Statie
de epurare
Puncte de monitorizare in
functie de tehnologia adoptata
Acreditare laborator
ROSIORI
DE Reteaua de canalizare/camine de
VEDE, TURNU racord
MAGURELE,
Statie de epurare
ZIMNICEA
Puncte noi de monitorizare
Puncte de monitorizare in
functie de tehnologia adoptata
Laborator nou
VIDELE
Reteaua
de canalizare/camine de
Puncte noi de monitorizare
racord
Statii
de pompare ape uzate
Puncte noi de monitorizare
Statie
de epurare
Puncte de monitorizare in
functie de tehnologia adoptata
Laborator nou
INDICATORI DE PERFORMANTA SPECIFICI MONITORIZARII CALITATII
APEI
1. Indicatori de performanta (pentru OR) relevanti pentru monitorizarea calitatii apei uzate
IP – apa uzata
U.M.
Valoare
%
61
nr/km/an
5.85
%/an
0,6
Procentul din apa uzata colectata tratata primar
%
75
Procentul din apa uzata colectata tratata secundar
%
10
Procentul de analize de apa uzata conforme cu NTPA 002/an
%
74
Procentul de analize de apa uzata conforme cu NTPA 001/an
%
70
#/an/‘000
abonati
0,0034
Rata de acoperire a populatiei cu servicii de canalizare
Frecventa avariilor din reteaua de canalizare
Procentul de retea inlocuita/an
Plangerile anuale legate de serviciile de canalizare oferite
INDICATORI DE PERFORMANTA SPECIFICI MONITORIZARII
CALITATII APEI (continuare)
2. Indicatori de performanta (pentru OR) relevanti pentru monitorizarea calitatii apei
potabile
IP – apa potabila
Rata de acoperire a populatiei cu servicii de alimentare cu apa
Frecventa avariilor din reteaua de distributie
Procentul de retea inlocuita/an
NRW
NRW/km/zi
Procentul de
standardele/an
analize
de
apa
potabila
conforme
cu
Plangerile anuale legate de serviciile de alimentare cu apa
oferite
U.M.
Valoare
%
66
nr/km/an
3.6
%/an
0,7
%
41.61
m³/km/zi
41.96
%
92
#/an/‘000 abonati
0,0145

similar documents