Propuneri de modificare ale cadrului legal din

Report
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE
DIRECŢIA PROTECŢIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
Propuneri de modificare ale cadrului
legal din perspectiva autorizării şi
monitorizării unităţilor protejate
CADRUL LEGISLATIV




Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010
pentru aprobarea procedurii de autorizare a unităţilor protejate
Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi
ISTORIC

Noţiunea de unitate protejată, reglementată iniţial în OUG
102/1999 a fost preluată şi în Legea nr. 448/2006
unitate protejată autorizată - operatorul economic de drept public
sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din
numarul total de angajati cu contract individual de muncă sunt
persoane cu handicap (art. 5 pct 29 din Legea nr. 448/2006)
Legea nr. 448/2006 - Capitolul V - Orientare, formare profesionala,
ocupare si angajare in munca
NOUTATI Legea nr. 448/2006
 modificarea de la 50 la 30 a procentului referitor la nr. de angajaţi persoane cu
handicap încadrate cu contract individual de muncă;
 modificarea de la 100 la 50 a numărului de angajaţi pentru care societăţile comerciale
sunt obligate să angajeze 4% persoane cu handicap;
 Introducerea unei noi opţiuni pentru autoritatile şi institutiile publice, persoanele
juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap - să achiziţioneze
produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în sumă
echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat;
Documente internaţionale
 Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabiliăţi,
adoptată la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, semnată de
România la 26 septembrie 2007 şi ratificată prin Legea nr. 221/2010, reprezintă
singurul instrument internaţional bazat pe principiile proclamate în Carta
Naţiunilor Unite care recunoaşte
respectarea
demnităţii inalienabile şi
autonomia individuală.
- Scopul Convenţiei este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în condiţii
de eligibilitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate
persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor inerentă.
- este documentul de referinţă care trebuie avut în vedere la elaborarea actelor normative
naţionale cu privire la persoanele cu dizabilităţi.
Documente internaţionale
Prin ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, România se
angajează să adopte toate măsurile adecvate, inclusiv legislative, pentru a se modifica sau
abroga legile, reglementările, cutumele şi practicile existente care constituie discriminare
împotriva persoanelor cu dizabilităţi.
 Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un
angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere, a fost adoptata la 15 noiembrie
2010 ca strategie globală menită să creeze, până în 2020, o Europă fără obstacole
pentru persoanele cu handicap.
Obiectivul general al Strategiei europene este de a oferi persoanelor cu handicap
capacitatea de a se bucura de drepturi depline și de a beneficia complet de participarea la
viața socială și economică europeană.
Strategia este o asigurare a implementării efective a Convenţiei, stabilind planul de lucru
şi priorităţile pentru anii viitori.
Aspecte privind modificarea procedurii
de autorizare
 autorizarea pe o perioadă determinată (3 ani);
în autorizaţie se vor specifica domeniile de activitate declarate la autorizare;
 controlarea în teren a conformităţii activităţii cu cele declarate în documente, într-o
faza premergătoare autorizării;
 dezvoltarea modelului raportului de activitate anual astfel încât să se asigure colectarea
unor date relevante privind angajarea în muncă a persoanelor cu handicap în unităţi
protejate, pe baza cărora să poată fi dezvoltate politici în domeniu;
 elaborarea unei proceduri de monitorizare a unităţilor protejate astfel încât să se
urmărească inserţia profesională şi dezvoltarea angajatului care să-i asigure angajarea pe
piaţa liberă a muncii;
Aspecte privind modificarea procedurii
de autorizare
 reglementarea procesului de urmarire a respectării condiţiilor de autorizare - protocol
MMFPS (DPPH+IS) – MFP (ANAF) – IM
- UPA care derulează activitati de intermediere
- Entităţi care deşi nu mai figurează în baza UPA a DPPH, desfăşoară activităţi ca UP,
- UP infiinţate fictiv de către firme mari pentru a evita plata taxei către stat pentru că
nu au angajate persoane cu dizabilități.
 finanţarea de proiecte ale unitatilor protejate autorizate – prin linia de finanţare cu
această destinaţie;
 acordarea posibilităţii reinvestirii a minim 75% din profitul obţinut în perioada de
valabilitate a autorizației (3 ani), pentru toate formele juridice de constituire a UP
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Anna - Maria NEAGOE
Director Adjunct
MMFPS – DPPH
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.anph.ro

similar documents