praca__poda___kapital

Report
Práca, pôda, kapitál




Je cieľavedomá ľudská činnosť, nositeľom
ktorej je človek so svojimi fyzickými a
duševnými vlastnosťami a talentom.
Predstavuje ľudský kapitál, ktorého hodnota
sa zvyšuje so schopnosťou vyrábať väčšie
množstvo tovarov a služieb.
Množstvo práce závisí od počtu osôb
schopných a ochotných pracovať.
Kvalita práce závisí predovšetkým od
vzdelania a kvalifikácie a od výrobných
nástrojov.




Riadi sa trhovými zákonitosťami
Má osobitný charakter, pretože prácu
produkujú ľudia, sama osebe neexistuje.
Dopyt po práci určujú firmy, podniky,
výrobcovia, závisí od výrobných faktorov –
kapitálu a použitej technológie (pri
dokonalejšej technológií je dopyt po práci
nižší a naopak).
Dopyt po práci sa odvodzuje od dopytu po
tovaroch a službách, ktoré produkuje
príslušná práca
Ponuku práce určujú tieto faktory:
1. Veľkosť populácie
2. Časť populácie tvoriaca práceschopné
obyvateľstvo, zaraďujeme sem aktívne
pracujúcich i nezamestnaných
3. Priemerný počet hodín odpracovaných
pracovníkmi za rok
Práceschopné obyvateľstvo rozdeľujeme:
1. zamestnaní, ľudia, ktorí majú prácu
2. Nezamestnaní, ľudia bez práce, ale aktívne
hľadajú prácu
Zamestnaní + nezamestnaní = pracovné sily
Prirodzená miera nezamestnanosti je táka,
pri ktorej počet nezamestnaných je nižší
alebo rovnaký ako počet voľných pracovných
miest.




Frikčná - zapríčinená migráciou obyvateľstva,
zmenami zamestnania, bývania, nástupom do
práce po ukončení školy, MD a pod.
Štruktúrna – vzniká ako dôsledok nesúladu
medzi dopytom a ponukou po prac. silách, napr.
dopyt po určitej práci je nižší, ale po inej je vyšší,
ponuka sa nestačí prispôsobiť.
Cyklická (sezónna) je narušená rovnováha
ekonomiky.
Nedobrovoľná nezamestnanosť – počet voľných
pracovných miest je menší ako počet voľných
pracovných síl.



Je cenou práce, je výsledkom fungovania trhu,
vzťahom medzi dopytom a ponukou práce.
Formy mzdy: 1. časová – vyjadruje odmenu
za odpracovaný čas (hodinová, týždenná,
mesačná).
2. úkolová – závisí od počtu výrobkov, ktoré
pracovník vyrobí za určité obdobie, je
nástrojom zvyšovania intenzity práce



Nominálna mzda – suma peňazí, ktorú
pracovník dostáva
Reálna mzda – predstavuje množstvo tovarov
a služieb, ktoré si pracovník môže kúpiť za
svoju nominálnu mzdu.
Mzdová diskriminácia – môže byť spôsobená
rasou, pohlavím, náboženstvom.




Pôda je druhým základným výrobným
faktorom, je výtvorom a darom prírody.
Pôda má rozdielnu úrodnosť, nie všade sú
rovnaké výnosy. Záleží od polohy a blízkosti
veľkých odbytísk tovaru.
Tieto rozdiely sú zdrojom diferenciálnej
renty.
Pozemková renta vzniká poplatkom za
prenájmom pôdy.




Je odvodeným dopytom, závisí aký bude
dopyt napr. po zemiakoch, obilí...
Ceny tovarov sa odvíjajú od poplatku za pôdu
–rentu a od úrodnosti pôdy
Ponuka na trhu pôdy má monopol. Nemožno
ju reprodukovať.
Ponuka pôdy je nepružná, cena pôdy sa
odvodzuje od ceny vyrábanej produkcie, nie
naopak.
Kapitál nazývame statky, ktoré sú výsledkom
výroby, neslúžia však na bezprostrednú
spotrebu, ale na výrobu ďalších statkov
 Podoby kapitálu: - vecná (stroje, zariadenia...)
- peňažná
Akumulácia kapitálu: tvorba kapitálu, alebo
proces , keď pridávame dodatočný kapitál už
k fungujúcemu kapitálu





Miera akumulácie – závisí od toho, do akej miery
sú ekonomické subjekty motivované a ochotné
vzdať sa časti dnešnej spotreby v prospech
budúcej spotreby.
Technológia – osobitná forma kapitálu , ktorá
nemá podobu hmotných statkov (myšlienky,
invencia, tvorivosť).
Dôchodky – prinášajú vlastníctvo jednotlivých
výrobných faktorov, majú motivačnú funkciu.
MZDA, RENTA, ZISK, prislúchajú 3 výrobným
faktorom a sú hnacím motorom trh. ekonomiky




Kapitál sú nahromadené úspory premenené
na investície. Je to potenciálny kapitál.
Ak tento kapitál požičiame, alebo premeníme
na výrobné statky premení sa na reálny
kapitál. Vzniká tu úverový vzťah, dlžník má
úver.
Za požičiavanie platí dlžník úrok.
Úrok je príjem z kapitálu, tvorí výnos z
kapitálu.



Je odvodeným dopytom, záleží od dopytu po
tovaroch, ktoré príslušný kapitál vyrába
Dopyt po kapitáli závisí od produktivity
kapitálu a od úrokovej miery
Ak je produktivita kapitálu vyššia ako trhová
úroková miera, bude sa dopyt po kapitáli
zvyšovať., ak je produktivita nižšia ako
trhová úroková miera, neoplatí sa investovať.
Peniaze ukladáme do banky a poberáme
úrok.



Rozhodujúcu úlohu majú úspory obyvateľstva
teda dôchodky.
Vlastník dôchodku sám rozhodne ako ho
použije. Časť môže spotrebovať a časť
premeniť na úspory.
Úspory môže investovať do cenných
papierov, alebo uložiť do banky alebo použiť
na nákup investičných statkov.



Je výnos z kapitálu.
Hrubý zisk predstavuje rozdiel medzi
výnosmi z predanej produkcie a výrobnými
nákladmi.
Čistý zisk vzniká splnením daňových a
odvodových povinností z hrubého zisku.

similar documents