Cvičenie č.10

Report
1. Technologický postup výroby zvarenca – príklad
Cvičenie č.10
Návrh technologického postupu výroby
zvarenca vychádza z konštrukčného návrhu,
ktorý vzniká v spolupráci konštruktéra a
zváracieho technológa
 Na základe počtu zvarencov, typov použitých
zvarových spojov a vybavenia pracoviska je
možné rozhodnúť o polohovaní zvarkov,
voľbe zváracích prípravkov, zváracích zdrojov
a zváracích zariadení, určiť zváracie
parametre

Štúdium a rozbor výkresovej dokumentácie
 Posúdenie rôznych technologických postupov
a výber optimálneho variantu
 Určenie typu zváracieho zariadenia
 Návrh polohovadiel a prípravkov
 Určenie zváracích parametrov a podmienok
pre jednotlivé typy a polohy zvárania
 Určenie časov zvárania
 Výpočet spotreby prídavných materiálov
 Konečný návrh technologického postupu

a)
b)
c)
d)
Výkres zvarenca s označením druhu zvarov
a ich veľkosti
Postup operácií s vyznačením spôsobu
zvárania, zváracích parametrov, prípadne
predohrev vrátane tepelného spracovania
Špecifikácia prípravkov, zariadení a
prídavného materiálu
Spôsob kontroly a normované časy

Postup je zameraný na technológiu ručného
zvárania elektrickým oblúkom obalenou
elektródou
Výhody ručného oblúkového zvárania (ROZ)
 Operatívnosť
 Možnosť zvárať vo všetkých polohách
 Pomerne nízke náklady na zdroje
 Široký sortiment vyrábaných elektród
umožňujúcich ich použitie pre uhlíkové
konštrukčné ocele, tak aj pre legované
materiály a neželezné kovy
Nevýhody ROH
 Závislosť akosti zvaru na ľudskom faktore
 Vysoká prácnosť

Zvárať je možné materiály od hrúbky 2 až
100 mm
Základné parametre:
Zvárací prúd: I=50 – 400 A
Zváracie napätie:
U=15 – 40 V
Zváracia rýchlosť:
v= až 120 mm.1/min
A) Základné polohy pri zváraní
 Poloha zvárania ovplyvňuje výkon, akosť a
čas potrebný k zváraniu
 Určenie technologicky optimálnej polohy pri
zváraní ovplyvňuje rentabilitu zvárania
 Formovanie zvaru a prívodu prídavného
materiálu napomáha gravitácia
 Pri zváraní sa používajú polohovadlá, ktoré
zaisťujú optimálnu polohu zvarenca
 Pod pojmom zváranie v polohách sa
rozumie také zváranie, pri ktorom gravitácia
nepomáha prechodu kovu do zvarového
kúpeľa
B) Druhy zvarov, tvary a rozmery zvarových spojov
 Tvary zvarových spojov pre ROH predpisuje
norma STN 0025 26, 27 a EN
 Jednotlivé časti konštrukcie sa spájajú do celku –
zvarku s rôznymi druhmi zvarových spojov
C) Tvary zvarových plôch pre ručné zváranie
 Použitie jednotlivých druhov zvarov sa riadi
konštrukčnými, technologickými a výrobnými
podmienkami
 Príprava zvarových plôch sa robí trieskovým
opracovaním, alebo tepelným delením,
drsnosť povrchu nemá prekročiť Ra=50 µm
 Tolerancie uhlov skosenia hrany je ß=±1°
 Podľa tvaru povrchu zvaru môžu mať zvary
povrch plochý, prevýšený alebo preliačny
D) Materiál na zvárané konštrukcie
 Pri zváraní konštrukčných uhlíkových ocelí je
najdôležitejší obsah uhlíka, ak je menší než 0,2 %
je možné považovať materiál za dobre zveriteľný
 Zvariteľnosť sa zhoršuje ak je hrúbka materiálu
viac ako 25 mm
 Pri vašej hrúbke sa používa predhrev pre inak
zvariteľné ocele
 Ocele až do cca 0,5 % uhlíka majú podmienenú
zvariteľnosť a vyžadujú predhrev 100 až 200ºC
 Ocele s obsahom uhlíka väčším ako 0,5 %C sú
zvariteľné obtiažne a vyžadujú špecifické
technologické opatrenie
E) Elektródy pre zváranie elektrickým oblúkom
 Elektródy pre ručné oblúkové zváranie sa zvolia
predovšetkým podľa toho, na aký účel bude
zvarový kov slúžiť
 Na spojovacie zvary ocelí sa elektródy zvolia tak,
aby zvarový kov mal približne to isté chemické
zloženie, ako má zváraný materiál
 Podľa účelu sa elektródy rozdeľujú na elektródy
pre zváranie uhlíkových, nízkolegovaných a
vysokolegovaných ocelí, liatin a neželezných
kovov
Pre spojovacie zvary sa používajú iba kovové
obalené elektródy
Podľa obalovej látky elektródy sa delia s obalom:
 kyslým A
 rutilovým R
 bázickým B
 bázicko-rutilovým BR
 kyslým rutilovým AR 0
 celulózovým C
 oxidačným O
 grafitizačným G
 špeciálny S

G) Údaje technologického postupu
 Správne navrhnutý postup vychádza z
výkresovej dokumentácie, kde je uvedený
spôsob zvárania, druh a typ prídavného
materiálu
 Zvárací postup obsahuje sled operácií a popis
práce, druh použitého zváracieho zariadenia
a prídavného materiálu, prídavky, výrobné
podmienky
[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej výroby
, elfa s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 80-89066-72-0 ,
142s.
[2] Blaščík a kol. – Technológia tvárnenia,
zlievárenstva a zvárania , Alfa. ,Bratislava 1988,
063-563-87 TTZ , 832s.
[3] TECHNOLOGIA ZVARANIA.: Dostupný na
WWW:<hhttp://robotoj10.casystem.eu/zvaranie.h
tml> [online] [26.1.2013]
[4] Zvaraciatechnika.eu.: Dostupný na
WWW:<http://www.zvaraciatechnika.eu/zvaracie_
elektrody.html> [online] [26.1.2013]

similar documents