Kerkesa agregate, oferta agregate dhe ekulibri makroekonomik

Report
Kerkesa agregate, oferta agregate
dhe ekulibri makroekonomik
Oferta dhe Kerkesa agregate dhe ekulibri
makroekonomik
• Kerkesa agregate AD
• Oferta agregate AS
Kerkesa agregate dhe faktorete percaktues te saj
Cmimi
P*
C
I
G NX
AD
Q*
sasia
Korrelacioni: niveli agregat i cmimeve GDP real eshte negativ
• Njerezit mund te zevendesojne nje sasi mallrash
dhe sherbimesh qe perbejne GDP real
• Me nje sasi parash apo aktivesh finaciare, ose
• me nje sasi mallrash apo sherbimesh ne te ardhmen, ose
• Nje sasi mallrash dhe sherbimesh te prodhuara ne vendet
tjera
1. Efekti I bilanceve reale
2. Efekti I normave te interesit
3. Efekti i tregtise se jashtme
Zhvendosja e kurbes AD
P
A
B
P1
AD2 ( C2 + I + G + Nx)
AD1 ( C1 + I + G + Nx)
O
Q1
Q2
GDP real
Oferta agregate dhe faktoret
percaktues te saj
• Periudha afatshkurter, ndryshojne cmimet e
mallrave dhe sherbimeve por jo pagat
• Periudha afategjate, pershtaten pagat
Oferta agregate ne periudha afateshkurtera
P
AS
GDP real
Sjellja e kurbes AS ne periudha afateshkurtera
P
AS
pjesa
klasike
Pjesa kejnsiane
pjesa e ndermjetme
GDP real
Sjellja e kurbes AS ne periudha afategjata
P
AS
0
QP
Produkti aktual-produkti potencial
Cmimet dhe kostot=fleksibile
GDP reale
Zhvendosja e kurbes AS
P
AS’
AS
AS”
O
Q’
Q*
Q”
GDP Real
Niveli I pagave
Cmimet e inputeve matrial
Produktiviteti
Goditjes e ofertes
Pritjet ne lidhje me inflacionin
Ekuilibri makroekonomik
P
AS
P1
E
P*
AD
D1
Q*
S1
GDP real
Modeli makroekonomik klasik
P
AS
P*
P’
B
A
C
AD
AD’
O
Q=Q’=Q*
GDP real
Modeli kejnsian
P
AS
B
A
AD’
AD
O
Q
Q*
Qp
GDP real

similar documents