Nutná obrana § 25 Trestného zákona

Report
Nutná obrana
§ 25 Trestného zákona
(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo
trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným
činom.
(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná
útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim
sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.
(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude
trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom,
najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia.
(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že
útok hrozí, nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z
nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti.
 Podstatou nutnej obrany je odvracanie nebezpečenstva, ktoré
vzniká útokom človeka na chránené záujmy, a to konaním
namiereným proti útočníkovi.
 Vo vzťahu ku krajnej núdzi je nutná obrana osobitným, špeciálnym
a privilegovaným ustanovením (lex specialis). Namiesto
akéhokoľvek nebezpečenstva (krajná núdza) sa predpokladá
„útok ako úmyselné protiprávne konanie človeka (útok je vlastne
kvalifikovaným nebezpečenstvom). Škoda spôsobená obranou
nevzniká komukoľvek, ale len útočníkovi.
 (R 18/1996): Význam nutnej obrany spočíva v tom, aby sa trestne
nestíhali osoby, ktoré pri rešpektovaní určitých podmienok bránia,
resp. vystúpia na obranu záujmov chránených Trestným zákonom.
Obrana je právom občana, ktorému je dovolené sa brániť aj
v situácii, keď sa útoku bolo možné vyhnúť, alebo keď bolo možné
sa dovolať pomoci ďalších osôb.
Podmienky nutnej obrany
 Odvracia sa útoku na záujem chránený Trestným
zákonom
 Útok priamo hrozí alebo trvá
 Obrana musí smerovať proti útočníkovi
 Obrana nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku,
najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam
vzťahujúcim sa na osobu útočníka alebo na osobu
obrancu.
Odvracia sa útoku na záujem chránený Trestným
zákonom
 Útokom sa rozumie úmyselné protiprávne konanie človeka.
 Útok nemusí byť trestným činom, a preto sa nevyžaduje, aby bol
útočník trestne zodpovednou osobou. Útočníkom preto môže byť aj
soba nepríčetná, maloletý a osoba konajúca v skutkovom omyle.
 (R 9/1980, R 47/1997): Útok má spravidla formu konania. Môže
však mať aj formu opomenutia. Napríklad osoba neopustí cudzí byt
alebo dom a zotrvá v ňom. V takom prípade útok trvá dovtedy, kým
sa nepodarí takú osobu z bytu alebo z domu vyhnať.
 Útok musí ohrozovať niektorý záujem chránený Trestným zákonom.
Trestný zákon však bližšie nevymedzuje, pri ktorých ním
chránených záujmoch je nutná obrana prípustná. Nutnú obranu
preto možno použiť proti útoku na život človeka, zdravie, slobodu
a majetok.
 Za útok proti chráneným záujmom sa považuje
aj vyprovokovaný útok.
 Nutná obrana nemôže byť použitá v každom prípade
vyprovokovaného útoku. Ak obranca koná v úmysle vyprovokovať
útok len preto, aby mohol v rámci konania v nutnej obrane
spáchať proti útočníkovi trestný čin, nejde o nutnú obranu.
Napríklad jedna osoba vyprovokuje k útoku proti sebe inú osobu,
ale s tým úmyslom, aby jej mohla v rámci obrany spôsobiť ujmu
na zdraví. Provokácia je v takomto prípade prostriedkom
spáchania trestného činu.
 Útok nemôže byť spôsobený dovoleným činom alebo činom
nariadeným podľa právneho predpisu. Takéto činy nemôžu
ohrozovať chránené záujmy. Preto proti nim nie je prípustná nutná
obrana, teda napríklad proti služobnému zákroku policajta, ktorý
sa snaží obnoviť verejný poriadok tým, že použije zákonné
oprávnenia proti jeho narušiteľovi.
Útok priamo hrozí alebo trvá
 Útok hrozí priamo vtedy, ak má nastať ihneď, bezprostredne,
v najbližšom okamihu. Napadnutá osoba nemusí čakať, kým mu
útočník zasadí prvý úder, pretože niekedy by už mohlo byť na
obranu neskoro. Priamo hroziacim útokom môže byť podľa
okolností prípadu aj vyhrážka.
 Nutná obrana nie je prípustná ani proti už ukončenému útoku.
Ukončenie útoku však musí byť definitívne. O nutnú obranu už
nepôjde, ak napadnutý beží za útočníkom, ktorý mu spôsobil ujmu
na zdraví a potom sa dal na útek.
 (R 36/1991): Pri použití dôvodov, ktoré vylučujú
protiprávnosť podľa ustanovení o nutnej obrane, sa
nemôže vychádzať zo záveru, že útok zo strany
poškodeného „sa veľmi pravdepodobne neskončil“. Ak
túto otázku nemožno celkom bezpečne zistiť
vykonanými dôkazmi, je nevyhnutné vychádzať zo
zásady „in dubio pro reo‘‘ (v pochybnostiach
v prospech veci) a z hľadiska skončenia či
neskončenia útoku na záujem chránený Trestným
zákonom urobiť záver, že útok v čase činu obvineného,
ktorý sa mu bránil, trval.
Obrana musí smerovať proti útočníkovi

Obrana musí byť zameraná len proti osobe útočníka.
Ak je útočníkov viac, konanie v nutnej obrane je
prípustné proti ktorémukoľvek z nich, nielen proti
hlavnému útočníkovi.
Obrana nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku,
najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam
vzťahujúcim sa na osobu útočníka alebo na osobu
obrancu.

(R 18/1996): Ak má byť nutná obrana úspešná, môže a niekedy
aj musí napadnutý použiť intenzívnejšie konanie alebo
účinnejšie prostriedky, než použil útočník. Nesmie však ísť
o konanie alebo prostriedky celkom zjavne neprimerané povahe
a nebezpečnosti útoku.

Škoda spôsobená v obrane môže byť väčšia ako škoda, ktorú
útočník spôsobil napadnutému alebo ktorá hrozila z jeho útoku.
Nesmie však byť medzi nimi celkom zjavný nepomer.
Skutočnosť, že si niekto pripraví na obranu proti hroziacemu
a očakávanému útoku zbraň, nevylučuje záver, že ide o nutnú
obranu.


Občan má právo výberu, či sa útoku vyhne inak, než použitím
obrany, alebo sa rozhodne brániť, lebo nikto nie je povinný
ustupovať pred neoprávneným útokom na záujmy chránené
Trestným zákonom. Riziko vyvolané útokom musí znášať
útočník.
 (R 41/1980, R 18/1982):Medzi účinnosťou nástrojov útoku
a obrany nemusí byť úmernosť. Podľa prostriedkov, ktoré používa
útočník, môže obranca odhadnúť hroziace nebezpečenstvo. Od
obrancu však nemožno žiadať, aby nepoužil účinnejší prostriedok,
než má útočník. Obranca nie je povinný pri nutnej obrane riskovať.
V tomto smere neplatí žiadna zásada rovnosť zbraní.
 Obrana sa nemusí obmedzovať len na tzv. pasívnu obranu
(odrážanie rán, ustupovanie pred útočníkom), ale môže byť aj
aktívna. O tom, kto je v role obrancu a kto v role útočníka,
rozhodujúca je vždy iniciatíva na začiatku stretu, nie jeho ďalší
priebeh.
Kritériá na posúdenie primeranosti obrany
k útoku
 Spôsob útoku - intenzita, teda či je útok individuálny, alebo
skupinový, či útočník útočí so zbraňou, alebo bez nej, aký je
pomer síl medzi útočníkom a obrancom.
 Miesto útoku - či sa útok odohráva na opustenom mieste, alebo
na mieste verejnosti prístupnom, či v uzavretom priestore, alebo
na voľnom priestranstve, prípadne aká je možnosť rýchleho
zásahu polície alebo privolania pomoci.
 Čas útoku - moment prekvapenia, či k útoku došlo vo dne, alebo
v noci, v čase, keď obranca odpočíval, v čase, keď sa zabával.
 Okolnosti vzťahujúce sa na osobu útočníka - jeho fyzické
a psychické dispozície, vek, pohlavie, bojové skúsenosti a pod..
 Okolností vzťahujúcich sa na osobu obrancu - fyzické
a psychické vlastnosti, vek, pohlavie, skúsenosti a pod..
 Pri posudzovaní nutnej obrany nebude rozhodujúce, aký
prostriedok bol použitý, ale to, ako ho obranca na odvrátenie útoku
použije. Podmienky nutnej obrany budú spravidla zachované
v prípade smrti útočníka, z útoku ktorého však tiež hrozila smrť
alebo ťažká ujma na zdraví.
Osobitné podmienky konania v nutnej obrane
 Ten kto odvracia útok spôsobom celkom zjavne
neprimeraným ( § 25 ods. 2 TZ), nebude trestne
zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom
útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo
zľaknutia.
 Musí ísť rozrušenie takej kvality, že znemožňuje
obrancovi racionálne posúdiť primeranosť obrany
k charakteru útoku.
Zdanlivá nutná obrana
 Dva prípady zdanlivej obrany.
 V prvom prípade, trestná zodpovednosť nevznikne
vôbec, ak pôjde o odôvodnený omyl, ale omyl nebude
spočívať ani v nedbanlivosti.
 V druhom prípade vznikne trestná zodpovednosť za
nedbanlivostný trestný čin, ak pôjde o odôvodnený
omyl, ale tento bude spočívať v nedbanlivosti.
Vybočenie z medzí nutnej obrany (exces)
 Obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku (intenzívny exces);
napríklad streľba zo strelnej zbrane na zlodeja, ktorý kradne úrodu
z poľa.
 Ku konaniu v nutnej obrane došlo v čase, keď útok bezprostredne
nehrozil alebo už netrval (extenzívny exces); napríklad obranca
prenasleduje útočníka, ktorý ho fyzicky napadol, ale potom sa dá
na útek, obranca útočníka dobehne a ešte ho niekoľkokrát udrie
päsťou do tváre.
 Vybočenie z medzí nutnej obrany je protiprávne, a preto je trestné
podľa toho, aká skutková podstata trestného činu bola takým
konaním obrancu naplnená. Takto môže byť spáchaný nielen
nedbanlivostný, ale aj úmyselný trestný čin. Spáchanie trestného
činu v rámci konania v nutnej obrane, bez splnenia zákonných
podmienok nutnej obrany, je však poľahčujúcou okolnosťou podľa
§ 36písm. i) TZ.
 (R 9/1980): Oprávnený konať v nutnej obrane a aj
v krajnej núdzi je každý, nielen ten, komu útok, resp.
nebezpečenstvo hrozí. Ak teda osoba činom inak
trestným odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok,
ktorý je namierený proti telesnej integrite inej osoby,
ide o nutnú obranu.
 (R 9/1980): Čin v nutnej obrane je činom dovoleným,
a preto nie je proti nemu prípustná obrana. Konanie
útočníka, ktoré je namierené proti osobe, ktorá koná
v nutnej obrane, treba považovať za pokračovanie
útoku, bez ohľadu na to, či bol útok od začiatku
namierený proti osobe, ktorá koná v nutnej obrane
alebo proti inej osobe.

similar documents