Plánovanie a príprava hodiny

Report
Plánovanie a príprava hodiny
Účel a funkcia prípravy
Umožňuje :
• jasne a konkrétne si premyslieť, aký typ
učenia sa žiakov chce učiteľ navodiť a uviesť
ciele do súladu s vedomosťami učiteľa
o žiakoch a o mieste a význame hodiny vo
všeobecnom pláne vyučovania
Účel a funkcia prípravy
• jasne a konkrétne si premyslieť obsah a štruktúru
hodiny, čo znamená rozmyslieť si, koľko času
bude potrebné venovať jednotlivým aktivitám.
(Voľba času a vhodného tempa patrí
k najdôležitejším pedagogickým zručnostiam).
Príprava obsahu a štruktúry hodiny vedie k príprave
všetkých materiálov, pomôcok a vybavení, napr.
doplnková práca pre žiakov, ktorí ukončia zadanie skôr,
súhrn kľúčových bodov, ktoré chce učiteľ v priebehu alebo
na konci zrekapitulovať. Umožní to plynulý a efektívny
priebeh hodiny.
Účel a funkcia prípravy
• jasne a konkrétne si premyslieť mnoho vecí
vopred, takže sa im netreba venovať
v priebehu hodiny
• poskytuje základ pre prípravu ďalších
podobných hodín v budúcnosti
• písomná príprava slúži ako pomôcka pre
„osvieženie“ pamäti na hodine
Požiadavky na prípravu
• plán hodiny musí obsahovať jasné a vhodné zámery a ciele
• obsah, metódy, formy a štruktúra musia zodpovedať
špecifickým cieľom
• hodina má byť naplánovaná tak, aby nadväzovala na
predchádzajúcu hodinu a umožnila nadviazať na ďalšiu
hodinu
• učebné materiály a pomôcky majú byť včas pripravené a
skontrolované
• pri každom rozhodovaní je potrebné v procese plánovania
brať do úvahy situáciu žiakov a širší kontext
• hodina má byť usporiadaná tak, aby vyučovanie zaujalo
a udržalo pozornosť žiakov a aktívnu účasť na vyučovaní
Prvky plánovania a prípravy
A. Výber vyučovacích cieľov a učiva,
ktorým bude hodina venovaná
Ciele - vymedziť a formulovať špecifické ciele s
dôrazom na požiadavku primeranosti,
jednoznačnosti , kontrolovateľnosti,
konzistentnosti
Učivo –vybrať podstatné, rozdeliť tému na menšie
časti, prvky, aspekty a logicky usporiadať. To
vyžaduje dobré poznanie predmetu a žiakov
Prvky plánovania a prípravy
B. Výber činností a štruktúra hodiny (výber
typu a charakteru činností, ktoré budú
použité (napr. výklad, práca v skupinách,
samostatná práca -metódy a formy),
poradie a časový rozvrh jednotlivých
činností
Prvky plánovania a prípravy
Výber učebných činností má zodpovedať :
 cieľom a charakteru učiva
 potrebám žiakov, ich schopnostiam a motivácii
 času, v ktorom sa hodina uskutoční
 dostupnosti učebných pomôcok, ktoré sú k dispozícii
 času na prípravu
Pestrosť a rôznorodosť činností má
 udržať aktivitu žiakov
 poskytovať príležitosť žiakom s rôznymi učebnými štýlmi
a schopnosťami
Prvky plánovania a prípravy
C. Príprava pomôcok, ktoré učiteľ hodlá využiť (napr.
príprava rôznych materiálov, vzorových príkladov,
kontrola funkčnosti didaktickej techniky, usporiadanie
učebne, prípadne nácvik (pokusu, experimentu,
inštruktáže, ukážky apod.)
D. Kontrola splnenia cieľov, rozhodnutie o spôsobe
sledovania a hodnotenia priebehu a výsledkov
vyučovania verbálna a neverbálna spätná väzba- otázky, testy, sledovanie
práce žiakov a pomoc

similar documents