Desatoro a Pätoro mini*tranta

Report
Desatoro
a Pätoro
miništranta
Pri komunikácii sa
stretávame s otázkou:
Je to človek, ktorý prijíma hodnoty
(v podobe príkazov, nariadení, predpisov)
a je o nich presvedčený, že sú správne,
že mu pomôžu pri jeho ďalšej formácii,
že ho uchránia od nebezpečenstva.
Zásady je potrebné poznať, vnútorne sa
s nimi stotožniť a hlavne ich žiť.
 Aj miništrant je človekom, ktorý by mal
byť zásadový. Zásadovosť je ozdobou
charakteru človeka. Zásadový človek:
- je priamy a život podľa zásad ho robí
veľmi šťastným
- zachovávanie zásad ho
robí stále radostným
Miništrant pozná Desatoro
Božích prikázaní, či Pätoro cirkevných
prikázaní. Nestačí ich len poznať, ale
treba sa snažiť im aj rozumieť.
Nasledujúca tabuľka uvádza
poradie jednotlivých
príkazov, druhý stĺpec
podáva spoločné znenie
Desatora a Pätora a v treťom
stĺpci je výklad zameraný na
život miništranta.
Desatoro Božích
prikázaní pre
miništranta
P.č.
Znenie prikázaní
Výklad prikázaní pre
miništrana
1.
Ja som Pán, tvoj
Boh! Nebudeš mať
okrem mňa iných
bohov, ktorým by si
sa klaňal.
Miništrant sa snaží
o pravidelnú každodennú
modlitbu a nehanbí sa odísť
od kamarátov, keď má službu
na sv. omši.
2.
Nevezmeš Božie
meno nadarmo.
Miništrant nepoužíva
nadávky, vulgárne slová ani
dvojzmyselné reči.
3.
Pamätaj, že máš
svätiť sviatočné dni.
Miništrant sa vo sviatok oblieka
sviatočne. Zúčastňuje sa na sv.
omši každú nedeľu
a v prikázaný sviatok.
Zachováva jednohodinový
eucharistický pôst
pred
sv. prijímaním.
Nekoná
v tieto dni ťažké práce.
p.č.
Znenie prikázaní
Výklad prikázaní pre
miništranta
4.
Cti svojho otca
svoju matku.
a Miništrant má v úcte okrem
rodičov aj kňaza, kostolníka
a iných ľudí, ktorí pomáhajú
v kostole a zúčastňujú sa
slávenia sv. omše.
5.
Nezabiješ.
Miništrant sa stará o svoje
zdravie a zdravie druhých ľudí
a vyhýba sa všetkému, čo by
mu mohlo škodiť (alkohol,
fajčenie, drogy).
6.
Nezosmilníš.
Miništrant sa vyhýba
pokušeniam vo filmoch,
na internete, aj v kolektíve
kamarátov.
p.č.
Znenie prikázaní
Výklad prikázaní pre
miništranta
7.
Nepokradneš.
Miništrant si neprivlastní
a ani nepoškodí majetok iného.
8.
Nebudeš krivo
svedčiť proti
svojmu blížnemu.
Nebudeš
žiadostivo túžiť po
manželke svojho
blížneho.
Nebudeš túžiť po
majetku svojho
blížneho.
Miništrant hovorí pravdu
a dokáže si priznať svoju chybu.
9.
10.
Miništrant sa snaží čisto
zmýšľať, a upozorňuje na to
aj iných okolo seba.
Miništrant sa úprimne teší
z úspechu iných a vždy im ho
praje.
Miništrant pomáha mladším,
povzbudzuje ich
a snaží sa byť im dobrým
príkladom.
Pätoro
cirkevných
prikázaní pre
miništranta
p.č.
Znenie prikázaní
Výklad prikázaní pre
miništranta
1.
V nedeľu a v prikázaný Miništrant sa aktívne a dôstojne
sviatok sa zúčastniť na zapája do slávenia sv. omše
svätej omši.
(odpovede, spev, sústredenosť,
správanie). Myslí sa tu na celú
svätú omšu od V mene Otca... až
po Iďte v mene Božom...
2.
Zachovávať prikázané
dni pokánia.
Miništrant nielen vykonáva pôst,
ale aj chápe zmysel sebazáporov.
Dáva si predsavzatia nielen vtedy,
keď sú dané príkazom, ale aj
z vlastnej iniciatívy (na začiatku
roka, adventu, po sv. spovedi…).
3.
Aspoň raz v roku sa
vyspovedať a vo
Veľkonočnom období
prijať Oltárnu sviatosť.
Miništrant sa spovedá pravidelne
aspoň 1x mesačne, a snaží sa
počas miništrovania vždy
pristupovať k sv. prijímaniu.
p.č.
Znenie prikázaní
Výklad prikázaní pre
miništranta
4.
Uzatvárať
manželstvo pred
tvárou Cirkvi.
Miništrant si udržiava vieru aj počas
dospievania, sviatosť birmovania
prijíma z presvedčenia a snaží sa
nepodľahnúť zlému príkladu
rovesníkov. Takto sa pripravuje
na kresťanský život v rodine alebo
v inom životnom povolaní.
5.
Podporovať
cirkevné
ustanovizne.
Miništrant si uvedomuje, že za vieru
vďačí nielen rodine, ale aj samotnej
Cirkvi. Je ochotný prispievať
k šíreniu viery takými prostriedkami,
akými môže (finančne z vreckového,
pomocou pri brigádach a zdobení
kostola, pomocou pri organizovaní
farských podujatí alebo duchovne
zameraných podujatí).
Uživotnenie:
Naučím sa
Desatoro Božích
prikázaní
a občas si
prečítam aj ich
výklad pre
miništranta, aby
som Desatoru
rozumel.
Naučím s Pätoro
cirkevných
prikázaní
a prečítam si ich
výklad pre
miništranta, aby
som Pätoru
rozumel.
Pánu Ježišovi sa iste
páči, keď jeho
prikázania plníme
nielen navonok,
ale s vnútorným
presvedčením
a radostne. Budem
sa o to snažiť.

similar documents