Peter Demčák - Protimonopolný úrad SR

Report
Súťažno-právne aspekty
výmeny citlivých informácií
Konferencia
Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve
Peter Demčák
Protimonopolný úrad SR
Bratislava 14. 5. 2014
2
“People of the same trade seldom meet together, even for merriment
and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the
public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible, indeed,
to prevent such meetings, by any law which either could be executed,
or would be consistent with liberty and justice. But though the law
cannot hinder people of the same trade from sometimes assembling
together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies, much less
to render them necessary.”
Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776
Základné východiská
3
„...každý podnik si musí autonómne určiť politiku, ktorú na
spoločnom trhu mieni sledovať, vrátane výberu zákazníkov a
podmienok, ktoré im zamýšľa ponúknuť“. (Suiker Unie)
„...požiadavka nezávislosti nebráni podnikom, aby sa prispôsobili
existujúcemu alebo očakávanému správaniu konkurentov, avšak
striktne bráni priamemu alebo nepriamemu kontaktu medzi nimi,
ktorého cieľom alebo následkom je vytvorenie podmienok súťaže,
ktoré nezodpovedajú obvyklým podmienkam na trhu.“ (Anic)
„...výmena informácií medzi konkurentmi je v rozpore so súťažnými
pravidlami, pokiaľ znižuje alebo odstraňuje stupeň neistoty o
fungovaní trhu, čo vedie k obmedzeniu súťaže medzi konkurentmi“.
(T – mobil Netherlands)
Protisúťažný cieľ a následok
4

Cieľová výmena



obsah, objektívne ciele (môžu byť aj pozitívne (BIDS)),
hospodársky a právny kontext – „už svojou povahou“
budúce individualizované informácie, najmä o cene a množstve
„výmena spôsobilá vylúčiť neistotu – dátum, rozsah a spôsob
prispôsobenia, ktoré musí podnik zaviesť“
(T – mobil Netherlands)

Následková výmena



skutočné alebo potenciálne následky výmeny
ekonomické podmienky trhu – transparentnosť/koncentrovanosť
charakter informácií – nižšia pravdepodobnosť rizika



agregované - aký stupeň?
historické – nedávne?
verejné, benchmarking
Rule of reason vs Per se
5
„...pro a anti - súťažné aspekty obmedzenia môžu byť posudzované
len v rámci článku 101 ods. 3 Zmluvy. Tento článok by stratil veľa zo
svojej účinnosti, ak by takéto posúdenie malo byť vykonané už podľa
čl. 101 ods. 1 Zmluvy.“ (Métropole Télevision)
„...uprednostňovaná, viac flexibilná interpretácia zákazu podľa čl. 101
ods. 1 Zmluvy, nemôže byť interpretovaná ako zavedenie pravidla
rule of reason do európskeho súťažného práva (vo vzťahu k zákazu).“
(Métropole Télevision)

1.
2.
3.
EÚ prístup:
cieľ vs následok (101 ods. 1 Zmluvy) ≠ rule of reason
pro a anti – aspekty cieľa, resp. následku (101 ods. 3 Zmluvy) =
rule of reason
preto cieľ ≠ per se (Suiker Unie)
Forma a spôsob výmeny I.
6

Horizontálne

Vertikálne výmeny

Hub & Spoke
odberateľ má významnú vyjednávaciu silu
 silná koncentrácia na hornom alebo dolnom trhu
 A,B,C test
 nepriama koordinácia na dolnom trhu


Združenia podnikateľov

Tretie strany – facilitátor
konkurent
 konzultant

Forma a spôsob výmeny II.
7

Reciprocita výmeny
„je zachovaná, ak jeden podnik odhalí svoje budúce
zámery alebo správanie sa na trhu iným podnikom, či
už na žiadosť ostatných, alebo tým, že takéto
informácie konkurenti akceptujú.“
(Cimenteries)
„skutočnosť, že len jeden účastník stretnutia odhalí
svoje zámery nestačí na vylúčenie možnosti existencie
dohody alebo zosúladeného postupu.“
(Tate & Lyle)
Forma a spôsob výmeny III.
8

Pasívna participácia na výmene
„účastník, ktorý mlčky súhlasí s nezákonnou iniciatívou, bez
verejného dištancovania sa od takéhoto konania, resp. bez
oznámenia
súťažnému
úradu,
účinne
podporuje
pokračovanie porušenia a sťažuje jeho odhalenie.“
(Aalborg)

Podmienka vyvinenia sa zo zodpovednosti
 Manifestácia
 výslovne
 konaním
zjavného nesúhlasu s výmenou:
Forma a spôsob výmeny IV.
9

Vyvrátiteľná domnienka pri zosúladenom
postupe
„podniky zúčastňujúce sa na zosúlaďovaní postupu a naďalej
aktívne pôsobiace na trhu, pri určovaní svojho konania na
tomto trhu zohľadňujú informácie, ktoré si vymenili so
svojimi konkurentmi.“ (Anic)

Domnienka sa aplikuje aj v prípade, ak sa
uskutočnil jediný kontakt medzi podnikmi
„môže stačiť jediný kontakt na to, aby sa uskutočnil
protisúťažný cieľ zamýšľaný podnikmi.“
(T – mobil Netherlands)
Forma a spôsob výmeny V.
10

Na preukázanie cieľovej výmeny informácií:
nevyžaduje dôkaz, že sa podnik na trhu
skutočne správal určitým spôsobom, resp.,
 že
konkurenti výslovne súhlasili s určitým
spôsobom správania sa na trhu;
 stačí dôkaz o výmene, ktorá viedla k zníženiu
alebo odstráneniu neistoty. V takom prípade sa
neskúmajú následky takejto výmeny.
 sa
Informačná transparentnosť trhu
11
Ekonomický pohľad

ideálny model súťaže
 ponuková strana - účinne súťaží s konkurenciou
 dopytová strana – porovnáva podmienky, profituje
verejná výmena informácií (Ahlström/Woodpulp)
 trh s informačnou asymetriou na strane zákazníka


tacitná kolúzia
 monitorovanie, koordinovanie





informácie o budúcich podmienkach
informácie o cenách a množstvách
súkromná komunikácia
tovarovo homogénny trh
individualizované informácie
Safe Harbour
12

CEPI – Cartonboard



zber a rozširovanie štatistických informácií
ak je však na trhu málo podnikov, dáta musia byť agregované z viacerých
trhov – minimalizovať riziko individualizácie
EUDIM



individuálne
nákupné
podmienky
a
ceny
členov
asociácie
(veľkoobchodníkov)
cieľ – posilniť vyjednávaciu silu a získať nižšie nákupné ceny od
dodávateľov
redukovať náklady, efektívnejšie súťažiť s konkurenciou

Hospodárske sektory: poisťovníctvo, technológie, inovácie a pod.

Konkurenti vo vertikálnom vzťahu?
13
Ďakujem za pozornosť!
www.antimon.gov.sk
Twitter: @PMUSR_tweetuje
[email protected]

similar documents