Az infrastruktúra - UNI-NKE

Report
Településüzemeltetés
(Közigazgatási Urbanisztika II)
2. A települési infrastruktúra
[email protected]
Az infrastruktúra
fogalma és felosztása.
Az
infrastruktúrafejlesztés
és főbb problémái.
Egy kis etimológia
Egy kis etimológia
infra
+
struktúra
• alapszerkezet?
• alépítmény?
infra- praep.:
vmi. alatt
structura - ae f.:
épület, szerkezet
Egy kis fogalomtörténet
(hadtudomány
definíciója)
első közgazdaságtani definíció:
Paul. N. Rosenstein-Rodan:
„feltételek komplexuma, amely a magántőke és a lakosság
szükségletét elégíti ki, alapvető szolgáltatás, amely
nélkül az árukat és a szolgáltatást nyújtó intézmények
nem tudnak működni”
későbbi definíciók
Egy definíciós kísérlet
!
általánosítható jelenségek
térben
változnak
időben
A gazdasági-társadalmi
szféra
működését megalapozó
feltételek
(létesítmények,
eszközök, speciális
szaktudással rendelkező
személyek)
gyűjtőfogalma.
??
általános definíciók (?)
Infrastrukturális ágazatok
Termelői
infrastruktúra
Szociális
infrastruktúra
Az ágazati megközelítés problematikus
elemei
Személyi infrastruktúra
vs.
Termelői infrastruktúra
Hagyományos (kemény)
infrastruktúra
vs.
Puha infrastruktúra
Termelői infrastruktúra
és szociális infrastruktúra
összemosódhat
Infrastrukturális ágazatok
(Abonyiné P. J. 2007)
Az infrastruktúrafejlődés történeti típusai
(a) megelőző típus
(b) párhuzamos típus
(c) utólagos típus
fejlődés →
fejlesztés ?
Az infrastruktúrafejlesztés és főbb problémái
Technikai oszthatalanság
Infrastruktúra nem
építhető ki „részlegesen”
Magas tőkekoefficiens
tőkeigénye: nagy
megtérülési ideje: hosszú
önmagában véve vett
jövedelmezősége:
alacsony/negatív
Korlátozott piaci
szerepvállalás
Gyakori állami
szerepvállalás
Az infrastruktúrafejlesztés stratégiái
(Albert O. Hirschman)
Fejlesztés infrastruktúramegelőlegezés mellett
Fejlesztés infrastruktúrahiány mellett
(Világbank)
fejlődő világ
(kudarc?)
volt szocialista országok
(kudarc!)
Infrastruktúrafejlesztés és gazdasági
növekedés
a
Infrastruktúrafejlesztés és gazdasági
növekedés
A nagy tőkeigényű / kevéssé
termelékeny infrastrukturális
beruházások
ideális mértékének
eltalálása bonyolult
kalkuláció eredménye
a
•
•
Ti= az infrastruktúrában lekötött eszközök aránya
Tt= az anyagi javak előállításában lekötött eszközök aránya
Rostow fejlődési stádiumai
Infrastruktúrafejlesztés
mint a
a take-off szakasz
előfeltétele
A Kondratyev-ciklusok
K: konjunktúra
Infrastruktúra
↔
Közvetlen termelőágazatok
kölcsönös
egymásrahatás
Az infrastruktúra-fejlesztés néhány
problémája
Az infrastruktúra
alábecsülésében rejlő
veszélyek :
•Nem termelő vs. közvetlenül nem
termelő beruházások
Az infrastruktúra túlbecsüléséből
fakadó csapdák:
• cargo-hatás
(avagy az infrastruktúra
mindenhatósága)
• nem várt következmények
A települési
infrastruktúra
Infrastruktúra – települési
infrastruktúra
az infrastruktúra sajátos megjelenési
formája
funkció:
A településekhez legszorosabban kapcsolódó,
zavartalan működésük, kiegyensúlyozott fejlődésük szempontjából
döntő fontosságú infrastrukturális szektorok
tartalom:
A település térbeli-fizikai határai között
található mindazon létesítmények (lakó-, munka- és pihenőhelyek,
szolgáltatóintézmények) összessége, amelyeket az ott élő
embercsoport bővített társadalmi újratermelésének érdekében
folyamatosan igénybe vesz.
A definíció néhány problémája
A település „térbeli-fizikai határai” közé
szorítottság
A „kellően szoros kapcsolat” mértéke
A települési infrastruktúra 8 szektora
(Kőszegfalvi György, 1990):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
lakásállomány
közösségi szolgáltatások ellátására, közvetítésére
alkalmas intézmények
a lakossági igényeket kielégítő javító-szolgáltató
szervezetek, kisipari műhelyek
a közüzemi szolgáltatások létesítményi és hálózati
rendszerei
a települési környezet védelmére hivatott
létesítmények, berendezések
a településen belüli szállítás-közlekedés hálózati és
létesítményi rendszerei
az üdülés-pihenés céljait szolgáló intézmények,
létesítmények
a települések fenntartásával, üzemeltetésével
foglalkozó építmények, létesítmények
1. lakásállomány
2. közösségi szolgáltatások ellátására,
közvetítésére alkalmas intézmények
-
Oktatási
Művelődési
egészségügyi-gyógyászati
kereskedelmi-vendéglátó
intézmények
3. a lakossági igényeket kielégítő javítószolgáltató szervezetek, kisipari műhelyek
?
4. a közüzemi szolgáltatások létesítményi és
hálózati rendszerei
=
„műszaki infrastruktúra”:
energiaellátás villamos-, gáz- és távhőellátás,
vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz-elvezetés, távközlés
5. a települési környezet védelmére hivatott
létesítmények, berendezések
szemétégetők,
szemét- és
hulladéklerakók
szennyvízkezelés,
-tisztítás, -hasznosítás
zajvédőfalak
6. a településen belüli szállítás-közlekedés
hálózati és létesítményi rendszerei
„településen belüli”?
7. az üdülés-pihenés céljait szolgáló
intézmények, létesítmények
építészeti-térbeli
„dekorok”
zöldterületek
lakosság napi, hétvégi
pihenési, felfrissülési igényeit
kielégítő területek
8. a települések fenntartásával,
üzemeltetésével foglalkozó építmények,
létesítmények, szervezetek
a köztisztaságtól ….
… a kertészetekig
Települési infrastruktúra és
településüzemeltetés
Települési infrastruktúra és
településüzemeltetés
Településiinfrastruktúragazdálkodás
>
közjavak szolgáltatása
• díjfizetéses javak
• magánjavak
helye/szerepe a települési
köszolgáltatások között

similar documents