Uhly v trojuholníkoch

Report
Uhly v trojuholníkoch
Vonkajšie a vnútorné uhly
Matematika 6.ročník
Strana 87
Urč druh vnútorných uhlov v trojuholníkoch
a) ∆ ABC
b) ∆ DEF
c) ∆ KLM
V týchto trojuholníkoch sú vždy aspoň dva uhly ostré.
OSTROUHLÝ trojuholník má
práve tri ostré uhly.
d) ∆ STU
∆ KLM do skupiny
ostrouhlých
trojuholníkov nepatrí.
Jeden jeho uhol nie
je ostrý.
Tupouhlý trojuholník má
2 ostré a jeden tupý uhol.
Ani ∆ STU nemá
všetky 3 uhly ostré.
Nie je to ostrouhlý
trojuholník.
Pravouhlý trojuholník má
2 ostré a jeden pravý uhol
Over, či existuje trojuholník s iným počtom
ostrých uhlov ako tri alebo dva.
Skús narysovať trojuholník :
• a) s dvoma tupými uhlami
• b) s dvoma pravými uhlami
a)
b)
α
β
α
Trojuholníky podľa veľkosti vnútorných
uhlov delíme
na ostrouhlé, pravouhlé a tupouhlé.
β
Rozdelenie trojuholníkov podľa vnútorných uhlov
• Ostrouhlý:
C
Každý vnútorný uhol je ostrý.
A
• Pravouhlý:
B
B
Práve jeden vnútorný uhol je pravý.
• Tupouhlý:
C
A
C
A
Práve jeden vnútorný uhol je tupý.
B
Vonkajšie uhly trojuholníka
• sú susedné uhly k vnútorným uhlom v ∆.
Vonkajší a vnútorný uhol pri tom istom vrchole
spolu tvoria priamy uhol.
α + α´ = 180°
α + α´´ = 180°
α´ , α´´ vrcholové uhly
SUSEDNÉ UHLY tvoria spolu priamy uhol
• Rozdeľ štvorec na 2 ∆. Aké trojuholníky vznikli ?
• Rozdeľ štvorec dvoma uhlopriečkami. Aké
trojuholníky vznikli ?
• Urč, o aký trojuholník ide :
ABC
DOM
RYS
PES
TUR
• Narysuj ∆ ABC. Vyznač ∡α β γ a k nim vonkajšie ∡.
Učebnica str 89/10., 11., 89/12. DÚ

similar documents