REDIS - Monogram Blog

Report
Mýtus
 Relačné databázy (spolu s objektovými a OR) sú
najvyspelejšou formou databáz. Nie je dôvod uvažovať
o ničom lepšom.
REDIS - REmote DIctionary Server
 key-value store alebo data structure server (string,
hash, list, set, sorted set)
 patrí do skupiny NoSQL DB (not-SQL, noRel)
 dnes je silne vžité SQL – jednoduché pre programátora
a analytyka, zložité pre server ACID (atomicity,
consistency, isolation, durability)
ACID (v REDISe)
 Atomicity - je zabezpečené
 Consistency, Isolation - transakcie vo forme
blokovania všetkých ostatných volaní (transakcia sa
nezastaví ani kvôli chybe)
 Durability – všetko v RAM, môže sa robiť záloha na
disk ako append-only súbor. Po reštarte sa znovu
načíta do RAM.
Iné noSQL
 Document store
 Graph DB
 Key-value store (memcached)
 Hierarchický key-value store
SQL vs noSQL
SQL
noSQL
 fixná štruktúra (tabuľky,
 univerzálne typy





typy)
časté krátke read/write
transakcie alebo dlhé batch
jobs hlavne s čitanim cross
veľa tabuliek
veľké BLOB dáta
JOIN
spĺňa ACID podmienky
tažko distribuovateľné (dáta
sú zviazané už v DB)
 časté krátke read alebo write
transakcie s malými dátami
 dáta v databáze nie sú
zviazané
 plne nezabezpečuje ACID
 relatívne ľahko
distribuovateľne
REDIS vs Memcached
 redis - je zložitejší ako memcacheddb (viac operácií aj






funkcií)
Keys - (navyše expirácia, hash keys - kľúč je tabuľka,
lists - kľúč je zoznam s operáciami insert, append,
remove atď)
Sets - kľúč je množina
Sorted Sets - utriedený zoznam
Pub/Sub - publish, subscribe, channel
Transactions – blokujúce (serialized)
pipelining – šetrí sieťový roundtrip
Mýtus
 Databázový server musí byť poriadne zložitý a plný
zložitých algoritmov aby bol rýchly.
REDIS inside
(jednoduchší, ako by sa dalo čakať)
 REDIS = len 20k riadkov kódu
 append only file, všetko je v RAM (a VM)
 dva druhy protokolov
 jednoduchý textový
 veľmi jednoduchý textový
=> široká podpora klientov (možno viac ako MySQL)
REDIS - Multiuser server
 redis obsluhuje mnoho userov (rádovo 10k) Znamená
to mnoho threadov?
 Ako dokáže menežovať toľko threadov?
 Nemusí – redis je single threaded (event library)
Mýtus
 Pre obslúženie mnoho úloh a userov potrebujem
mnoho threadov.
Event Library
http://redis.io/topics/internals-eventlib
 jedna veľká slučka (Event Loop)
 rad eventov s prioritou rozdelený podľa zdrojov (napr.
IO)
 vytváram eventy (napr. počúvam zo siete), hádžem ich
do zoznamu eventov spolu s časmi pre scheduler
 Vo volaní eventu neblokujem hlavné vlákno. Ak
čakám na nejaký zdroj, volanie robím znovu ako event
v event loop (asynchrónne).
 Iny spôsob myslenia, napr. nemám stack trace ani pri
rekurzívnom volaní (nevýhoda pre debug)
Mýtus
 V dnešných viacjadrových serveroch musí mať proces
viac threadov, aby bol efektívny.
 Nemusí. Môže mať viac procesov.
Event Library
 Vhodné pre “mega multi”-user servere (napr. REDIS)
 Je ale použiteľny aj inde?
Mýtus
 Rýchly server (web, TCP, file, ...) musí byť
špecializovaný software.
 Programovať takýto server v javascripte je čistá
samovražda (prečo by som to vlastne robil???).
Node.JS
(DEMO)
Aky rýchly je redis?
http://redis.io/topics/benchmarks
SET
GET
 100007 requests completed
 100000 requests completed




in 0.88 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
58.50% <= 0 milliseconds
99.17% <= 1 milliseconds
99.58% <= 2 milliseconds
99.85% <= 3 milliseconds
99.90% <= 6 milliseconds
100.00% <= 9 milliseconds
114 293.71 requests per second




in 1.23 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
43.12% <= 0 milliseconds
96.82% <= 1 milliseconds
98.62% <= 2 milliseconds
100.00% <= 3 milliseconds
81 234.77 requests per second
Budúcnosť databáz?
 množstvo dát (GB, TB)
 sociálne siete – silné väzby, interaktivita
 veľa RAM - ako ju vôbec využiť?
 SSD disky – vhodné pre redis
Ďakujem za pozornosť.
Diskusia

similar documents