KA1 - Mobilita

Report
Erasmus+
Výzva 2015
Spolupráca s partnerskými
krajinami
Katarína Šmálová
Informačný seminár Erasmus koordinátorov
Bratislava, 3.7.2014
Výzva 2015 - spolupráca s partnerskými krajinami vo
VŠ vzdelávaní:
KA1
 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
 Spoločné magisterské programy (JMD)
KA2
 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom
vzdelávaní
2
KA1 - Mobilita
 Plán 135 000 študentov a pracovníkov počas 7 rokov
(teraz už len 6  väčší rozpočet na rok)
 Partnerské krajiny podporované z 5 finančných nástrojov
vonkajšej pomoci IPA, ENI, DCI, PI (EDF nie v 2015) =
rozpočet pre konkrétne regióny sveta
 Rôzne pravidlá jednotlivých nástrojov (koľko % na
mobilitu, stupeň vzdelávania, smer mobilít, limity na
konkrétne krajiny)  rôzne rozpočty
3
 Riadenie prostredníctvom Národných agentúr
v krajinách programu
 Žiadosť o grant podávajú VŠ v krajinách programu
 Granty udeľované VŠ podľa kvality ich prihlášky
 Vyúčtovanie mobilít podľa finančných nástrojov
4
 „Erasmovská“ kultúra: princípy ECHE,
interinštitucionálne zmluvy (nepovinné v čase
podávania prihlášky), zmluva o štúdiu/stáži/mobilite,
Mobility Tool, PIC aj partnerské VŠ (nemusia mať
v prihláške, ale v MT), granty pre študentov so
špeciálnymi potrebami...
5
Plánované granty
Študenti:
1. Pobytové náklady
•
•
Prichádzajúci: od 750 – 850 Eur/mesiac podľa skupiny cieľových krajín
programu
Odchádzajúci: 650 Eur/mesiac pre všetky partnerské krajiny
2. Cestovné náklady – vzdialenostné pásma
Pracovníci:
1. Pobytové náklady
•
•
Prichádzajúci: podľa skupiny cieľových krajín programu - horná hranica
sadzieb (160, 140, 120, 100 Eur/deň)
Odchádzajúci: 160 Eur/deň do všetkých partnerských krajín
2. Cestovné náklady – vzdialenostné pásma
OS – ako v nadnárodnej mobilite
6
Hodnotiace kritériá
Základné:
•
•
•
•
Relevantnosť stratégie
Kvalita spolupráce
Kvalita aktivít a implementácia
Dopad a šírenie výsledkov
Doplnkové:
- krajiny ich môžu uplatniť, ak ich ročný rozpočet na nejaký región klesne
pod 35.000 Eur (cca. 6 študentských mobilít*):
• Len určitý stupeň VŠ vzdelávania
• Výlučne mobilita zamestnancov alebo študentov
• Obmedzená dĺžka trvania mobilít
* Predpokladaný náklad - 6-mesačný pobyt s grantom 6250 EUR (6x800 Eur/mesiac individuálna
podpora, 1100 Eur príspevok na cestovné náklady, 350 Eur na OS).
7
Otázka
 Aký je „dopyt“ slovenských VŠ?
 Národná agentúra plánuje krátky prieskum
o preferenciách VŠ v medzinárodnej
mobilite – ktoré regióny, ktoré stupne
vzdelávania, či študenti alebo učitelia, ...,
aby mohla poskytnúť info MŠVVŠ pri
nastavovaní národných priorít.
8

similar documents