METODIKA TVORBY ATESTA*NEJ PRÁCE

Report
METODIKA TVORBY
ATESTAČNEJ PRÁCE
Mgr. Rastislav Švába
NÁZOV ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Využívanie IKT vo vyučovaní matematiky.
ODBORNO METODICKÝ PROBLÉM
Nízka motivácia žiakov
na hodinách matematiky
CIEĽ ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Priblížiť učebné pomôcky a didaktickú techniku s ich
názornými ukážkami a zistiť, či ich zaradenie do
vyučovacieho procesu pomôže študentom 1. ročníka na
Gymnáziu Antona Bernoláka zvýšiť motiváciu na hodinách
matematiky.
OTÁZKY VYMEDZUJÚCE ODBORNO
METODICKÝ PROBLÉM
• Aký je súčasný stav v triede?
• Aký je typický priebeh hodiny matematiky?
• Ako vplýva využívanie IKT na kvalitu učenia?
• Vyvoláva sledovanie informácii na počítači väčší záujem o učenie?
• Existuje vzťah medzi získavaním bodov na hodinách a gramotnosťou študentov?
• Aká je efektívnosť používania IKT na zvýšenie motivácie žiakov?
• Zlepší sa motivácia žiakov na hodinách matematiky, ak zavediem do výučbu IKT?
PRÍNOS VYRIEŠENIA ODBORNO
METODICKÉHO PROBLÉMU PRE
PEDAGOGICKÚ PRAX
• Spoznávanie nových informačno komunikačných technológií
• Motivácia k samostatnej a tvorivej práci
• Zmena jednotvárnosti a stereotypu vyučovacích hodín matematiky
• Grafická ilustrácia matematických problémov
• Zdokonalenie prezenčnej schopnosti
• Sebahodnotenie ako motivácia k správnosti riešenia problému

similar documents