Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Report
Marek Borowski – członek Rady Pożytku Publicznego działającej przy MPiPS
1. Zmianie uległa definicja organizacji pozarządowych,
- niebędące jednostkami sektora finansów publicznych
- niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
- niebędące organizacjami członkowskimi o charakterze
przymusowym.
- Wykluczono spółki prawa handlowego
2. Uregulowana została dotychczas kontrowersyjna kwestia
spółdzielni socjalnych (nie będzie ona organizacja pozarządową),
spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy
kluby sportowe.
Mogą one jednak uzyskiwać status OPP.
Nie będą mogły prowadzić działalności zorientowanej na zysk,
dochód przeznaczać na realizację celów statutowych, nie mogą
go dzielić między swoich członków czy udziałowców
1. Projekt nowelizacji porządkuje i zmienia
definicję organizacji pożytku publicznego.
2. Projekt zaostrza kryteria jakie spełniać musi
podmiot ubiegający się o ten status –
wprowadzając obowiązek prowadzenia
nieprzerwanie działalności przez okres
dwóch lat przed ubieganiem się o status
OPP
Rozszerzona i uporządkowana została sfera zadań publicznych, wśród
zmienionych zapisów znalazły się:
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacji, oświaty i wychowania;
- wypoczynek dzieci i młodzieży;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe;
- porządek i bezpieczeństwo publiczne;
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
Wśród nowych sfer znalazły się:
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej;
- turystyka i krajoznawstwo;
- obronności państwa i działalności sił Zbrojnych RP;
- pomoc Polonii i Polakom za granicą;
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
1. Rozszerzeniu uległy formy współpracy organów
administracji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
2. Ustawa doprecyzowuje możliwości współpracy
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych
3. Uszczegółowieniu uległy zapisy dotyczące
programów współpracy.
1. Ustawa doprecyzowuje szczegółowe zasady zlecania realizacji
zadań publicznych, które w obowiązującej wersji ustawy budziły
wątpliwości interpretacyjne – zasady ogłaszania, oceny konkursu,
podpisywania umów, zawartość oferty. Projekt wprowadza także
obowiązek powoływania przy ogłoszeniu otwartego konkursu ofert
komisji konkursowej.
2. Ustawa wprowadza zapisy określające zasady złożenia i wykonania
oferty wspólnej przez dwie, lub więcej organizacje pozarządowe
oraz podmiotom wymienione w art. 3 ust. 3.
3. Z pewnością ważnym novum jest wprowadzenie w projekcie trybu
uproszczonego realizacji zadań publicznych, zezwalając
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.
3 ust. 3 z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania
publicznego. Projekt opisuje dokładnie procedurę trybu
uproszczonego z pominięciem otwartego konkursu. Tryb
uproszczony jest możliwy do przeprowadzenie pod warunkiem, iż
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie
przekracza 10 000 zł oraz, że zadanie publiczne ma być realizowane
w okresie nie dłuższym niż 30 dni.
Przepisy nowelizacji uszczegóławiają,
zaostrzając jednocześnie przepisy dotyczące
sprawozdawczości. Wprowadzone zostają
terminy złożenia oraz ogłoszenia sprawozdań.
Jeśli chodzi o ogłoszenie sprawozdań projekt
wprowadza dodatkowe wymogi, mające na celu
podniesienie stopnia przejrzystości (w stosunku
do opinii publicznej) działalności organizacji
pożytku publicznego. Stosownie do projektu
minister właściwy ds. zabezpieczenia
społecznego określi w drodze rozporządzenia
zakres sprawozdań dla organizacji pożytku
publicznego.
1. Zmianie uległ zakres zadań Rady działalności pożytku
publicznego.
2. Wprowadzono trzy letnią kadencyjność Rady, z
zastrzeżeniem , że członek Rady nie może pełnić funkcji
dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
3. Określony został termin – 30 dniowy - wyrażenia przez Radę
opinii w kwestii projektów aktów prawnych lub programów
rządowych.
4. Z projektu nowelizacji wykreślony został zapis
uniemożliwiający wypłacanie diet członkom RDPP.
5. Zmiany dotyczą także sposobu zgłaszania kandydatów na
członków Rady. Projekt wprowadza wymóg zgłoszenia
kandydatów przez co najmniej 20 organizacji pozarządowych
lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3
związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje
pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3.
6. Dookreślone zostały zasady odwołania członka Rady poprzez
dodanie jako przesłanki wykluczenia trwałej niezdolności do
pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby
stwierdzonej orzeczeniem lekarskim oraz
nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych
posiedzeniach Rad.
1. Projekt wprowadza obowiązek powołania przez
Marszałka Województwa na wspólny wniosek co
najmniej 50 organizacji pozarządowych lub
podmiotów określonych w art. 3 ust. 3. Wojewódzkich
rad działalności pożytku publicznego.
2. W skład Rady wojewódzkiej wchodzą: przedstawiciel
wojewody, przedstawiciele marszałka województwa,
przedstawiciele sejmiku województwa,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
3. Podobnie jak Rada działalności pożytku publicznego,
Radzie wojewódzkiej przysługuje termin 30 dni na
wyrażanie opinii w kwestii projektu programu
współpracy oraz projektu strategii województwa.
3. Do zadań Rady wojewódzkiej należy:
- wyrażanie opinii sprawach związanych z
funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz
podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, w tym w
zakresie programów współpracy; (30 dni na opinię)
- wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa
miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku
sporów między organami administracji publicznej a
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań
publicznych.
- wyrażanie opinii o strategii rozwoju województwa
- strategii rozwoju powiatów/gmin;
- wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa
miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących
funkcjonowania organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku
sporów między organami administracji publicznej a
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań
publicznych.

Radę Powiatową lub Radę Gminną może
utworzyć organ wykonawczy właściwej
jednostki samorządu terytorialnego na
wniosek organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art.3ust. 3,
prowadzących działalność odpowiednio na
terenie powiatu lub gminy.
Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z:
1)
Przedstawicieli
organu
stanowiącego
odpowiednio powiatu lub gminy;
2) Przedstawicieli organu wykonawczego
odpowiednio powiatu lub gminy;
3) Przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art.3ust.3,
prowadzących
działalność
na
terenie
odpowiednio powiatu lub gminy

Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub
gminy określi, w drodze uchwały, tryb
powoływania członków oraz organizację i tryb
działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady
Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę
zapewnienia reprezentatywności organizacji
pozarządowych oraz podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust.3, terminy i sposób zgłaszania
kandydatur na członków Rady Powiatowej lub
Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia
sprawnego funkcjonowania tych Rad.
Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej
należy w szczególności:
1) Opiniowanie projektów strategii rozwoju
odpowiednio powiatów lub gmin;
2) Opiniowanie projektów uchwał i aktów
prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4,oraz
współpracy z organizacjami
pozarządowymi(…), w tym programów
współpracy (…)
3) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących
funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3
4) Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii wm
przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
5) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań
publicznych, w tym zlecania tych zadań do
realizacji przez organizacj pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art.3 ust.3, oraz w
sprawach rekomendowanych standardów realizacji
zadań publicznych.
Termin wyrażenia przez Radę Powiatową lub
Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia
doręczenia odpowiednio projektu programu
współpracy oraz projektu strategii rozwoju
powiatu lub gminy.
 Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
1.Ustawa porządkuje przepisy związane z wolontariatem. Wprowadza
się nową definicję wolontariatu: wolontariuszem jest każda osoba
fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenie na zasadach określonych w ustawie.
2. Pojawia się zapis umożliwiający członkom stowarzyszenia
wykonywanie świadczenia jako wolontariusz, na rzecz
stowarzyszenia, którego są członkiem.
3. Dodany zostaje przepis stanowiący, iż do porozumień zawieranych
między zawieranych między korzystającym, a wolontariuszem w
zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
4. Przy świadczeniach na rzecz wolontariusza wprowadzona zostaje
możliwość zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.
5. Dodane zostały także zapisy o wykonywaniu przez wolontariusza
świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa
konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa
naturalna. Powstaje tutaj obowiązek zapewnienia przez
korzystającego, wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia
Inicjatywa lokalna
Projekt rządowy wprowadza możliwość
nowej formy współpracy mieszkańców gminy
z władzami gminy w celu realizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Aby organizacja mogła być OPP musi spełniać
następujące warunki:
 dostosować statut do wymogów zgodnie z
wymogami ustawy
 sporządzać i upubliczniać sprawozdania z
działalności
 wyodrębnić działalność w przypadku tzw.
organizacji kościelnych

partie polityczne;

szkoły, ośrodki zdrowia, jednostki badawcze

związki zawodowe i organizacje
pracodawców;

samorządy zawodowe;

fundacje utworzone przez partie polityczne;
a także niebędące organizacjami
pozarządowymi:

spółdzielnie socjalne.




prowadzić działalność pożytku publicznego nieprzerwanie co
najmniej przez 2 lata
Adresuje swoją działalność statutową do ogółu społeczności
lub określonej grupy, pod warunkiem, że grupa ta jest
wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację
życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. .
Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą
wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.
Cały dochód organizacji przeznaczany jest na działalność
pożytku publicznego.
Organizacja ma statutowy kolegialny organ kontroli lub
nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający
mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub
nadzoru.


Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
Jest to nowy warunek jaki pojawił się w znowelizowanej ustawie.
Statut organizacji (lub inne akty wewnętrzne np. jeśli organizacja ubiegająca
się o status OPP nie działa na podstawie statutu, ale innych dokumentów)
musi zabraniać:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
-
Organizacje pożytku publicznego działające
przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie mają rok od wejścia w życie
ustawy na dostosowanie zapisów statutowych
do znowelizowanych przepisów.
Zatem na dostosowanie statutów do
nowych wymagań organizacje mają
czas do 12 marca 2011
OPP mają obowiązek w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania
finansowego:

przekazać sprawozdanie merytoryczne i finansowe (w wersji papierowej) do
ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

opublikować sprawozdanie merytoryczne i finansowe w internetowej bazie
sprawozdań opp prowadzonej przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego na stronie https://bopp.pozytek.gov.pl


Upublicznienie sprawozdań
Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje
sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie
się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez
umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.
Uwaga! Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie zniosła obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych
z działalności do KRS

Obowiązek ten dotyczy organizacji pożytku publicznego,
które nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o
rachunkowości, ale spełniają łącznie trzy następujące kryteria:
- realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do
wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz
- otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na
realizację tych zadań w wysokości co najmniej 50 tys. zł, oraz
- osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co
najmniej 3 mln zł.
Jeśli organizacja pożytku publicznego nie prześle sprawozdania
merytorycznego i finansowego w ustawowym terminie lub
prześle je jako niepełne, budzące wątpliwości to czekają ją
poważne sankcje. I tak:
- organizacja nie zostanie zamieszczona w spisie organizacji
pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1%
podatku przygotowywanym przez ministra właściwego ds.
zabezpieczenia społecznego;
- w pozostałych przypadkach minister wzywa organizację do
zaniechania naruszeń oraz przedstawienia niezbędnych
wyjaśnień. Jeżeli organizacja pożytku publicznego nie
zastosuje się do wezwania ministra w ciągu 30 dni od daty
jego otrzymania w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących
naruszenia obowiązków sprawozdawczych minister występuje
z wnioskiem do KRS o wykreślenie jej statusu organizacji
pożytku publicznego
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie wprowadziła dodatkowe zapisy o
odpowiedzialności organów władzy w organizacjach pożytku
publicznego.
 Członek zarządu, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator
organizacji pożytku publicznego odpowiada wobec tej
organizacji za szkodę za szkodę wyrządzoną działaniem lub
zaniechaniem sprzecznym z prawem lub statutem, chyba, że
nie ponoszą za to winy.
 W przypadku wyrządzenia szkody organizacji członkowie
organów ponoszą odpowiedzialność solidarną.
Z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje:







prawo do otrzymywania 1% podatku od osób
prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o
działalności
organizacji możliwość korzystania z pomocy poborowych, skierowanych do
odbycia służby zastępczej,
możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub
samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach
możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy
możliwość obniżenia podatku VAT od darowizn żywnościowych
zwolnienie od:
- podatku dochodowego
- podatku od nieruchomości
- opłat skarbowych
- podatku od czynności cywilnoprawnych
- podatku VAT przy sprzedaży towarów nieobjętych podatkiem akcyzowym
oraz takich, które organizacja dostała jako darowiznę rzeczową podczas
zbiórki publicznej lub zakupiła za pieniądze zebrane podczas zbiórki
publicznej
To zależy od tego jakie to radio i telewizja. Na mocy ustawy o
działalności pożytku publicznego organizacje pożytku publicznego
mają prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i
telewizję publiczną o działalności organizacji – zasady dostępu
organizacji do mediów publicznych powinny być określone w
rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W związku z
nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie został również zmieniony zapis w ustawie o radiofonii
i telewizji. Nadal delegację do wydania rozporządzenia w tej sprawie
ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ale w porozumieniu z
ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.
 Jeśli są to media prywatne organizacje pożytku publicznego nie są
traktowane w jakiś szczególny sposób.
Organizacje pożytku publicznego mają możliwość użytkowania nieruchomości
(np. ziemi, domów, mieszkań lub innych lokali) należących do Skarbu
Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach –
oznacza to, że:
- minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może w formie darowizny
przekazać OPP nieruchomości należące do Skarbu Państwa; w przypadku
niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie darowizny, a
także w razie utraty przez organizację statusu organizacji pożytku
publicznego – następuje odwołanie darowizny,
- za zgodą wojewody albo rady lub sejmiku organizacja pożytku publicznego
może uzyskać bonifikatę (zniżkę) od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z
art. 67 ustawy o gospodarce, pod warunkiem, że nieruchomość będzie
wykorzystywana na cel prowadzonej przez OPP działalności pożytku
publicznego,
- nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wprowadziła także w ustawie o gospodarcze nieruchomościami dodając
możliwość zawarcia bez przetargu umowy z OPP na użytkowanie lokalu
(użyczenie, najem, dzierżawa) jeśli jest ona zawierana na okres dłuższy niż 3
lata lub na czas nieokreślony (art. 37ust. 4a).

podatku dochodowego – zwolnienie dotyczy dochodów
przeznaczonych na realizację celów statutowych (z
wyłączeniem działalności gospodarczej) oraz dochodów od
inwestowania w zakup obligacji Skarbu Państwa, bonów
skarbowych, obligacji wyemitowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, a także od dochodów
przeznaczonych na nabycie papierów wartościowych lub
niebędących papierami wartościowymi instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d
Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi oraz na nabycie jednostek uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych;

podatku od nieruchomości – w przypadku
przeznaczenia nieruchomości (np. działki) lub ich
części na prowadzenie nieodpłatnej działalności
statutowej – całkowite; w przypadku przeznaczenia
na prowadzenie działalności statutowej odpłatnej –
określono maksymalne stawki, które można pobrać
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części oraz gruntów; stawki te wynoszą do 0,30 zł
od 1 m2 powierzchni gruntu oraz 5, 78 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej w budynkach;

opłat skarbowych – wyłącznie w związku z
nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, np.
gdy OPP składa podanie, występuje z wnioskiem o
dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o
wydanie zaświadczenia, zezwolenia bądź
wystawiają dokumenty (np. gdy organizacja
występuje z wnioskiem o zgodę na
przeprowadzenie zbiórki publicznej),

opłat sądowych – w tym opłat z tytułu wpisów
w Krajowym Rejestrze Sądowym; zwolnienie z
opłat sądowych nie obejmuje spraw
związanych z prowadzoną przez organizacje
działalnością gospodarczą (chodzi m.in. o
takie opłaty jak np. 150 zł za zmianę wpisu w
KRS, 300 zł za wykreślenie z KRS), o
zwolnieniu od opłat z KRS
Niektóre organizacje, ze względu na szczególny posiadany
statut, lub zakres prowadzonej działalności, są ustawowo
zwolnione z opłat sądowych.
 Opłat sądowych w KRS nie ponoszą (art. 104 ustawy o
kosztach sądowych):



organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem spraw
dotyczących działalności gospodarczej (jeżeli taką prowadzą),
stowarzyszenia i fundacje niemające statusu OPP, jeżeli
sprawa dotyczy zadania publicznego zleconego na podstawie
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
W przypadku organizacji pożytku publicznego będzie jednak
konieczne poniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym (zgodnie z definicją ustawową nie
jest to „opłata sądowa”, a więc nie można z niej zwolnić).

podatku od czynności cywilnoprawnych – podatkiem tym są
opodatkowane różne transakcje, np. umowy sprzedaży oraz
zamiany rzeczy, umowy pożyczki, ustanowienie hipoteki,
ustanowienie odpłatnego użytkowania; jeżeli umowa, która
jest opodatkowana, zawierana jest przed notariuszem, wtedy
obliczenia i poboru podatku dokonuje notariusz); z podatku
zwolnione są organizacje pożytku publicznego, ale tylko
wtedy, gdy dokonana czynność cywilnoprawna dotyczy
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, zwolnienie nie obejmuje czynności związanych
z działalnością odpłatną

podatku VAT przy sprzedaży towarów nieobjętych podatkiem
akcyzowym oraz takich, które organizacja dostała jako
darowiznę rzeczową podczas zbiórki publicznej lub zakupiła
za pieniądze zebrane podczas zbiórki publicznej. Jeżeli
wartość darowanych rzeczy, które organizacja sprzedaje
przekracza 2 tys. zł, to skorzystać ze zwolnienia można
jedynie wtedy, gdy OPP ma dokumentację, pozwalającą na
zidentyfikowanie darczyńcy i potwierdzającą dokonanie
darowizny. Jeśli natomiast sprzedawane są rzeczy zakupione
za pieniądze za zbiórki publicznej, to organizacja może
skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że przedstawi
fakturę potwierdzającą nabycie tych przedmiotów.
DZIĘKUJĘ

similar documents