Pravilnik o ocjenjivanju

Report
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima
vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi,
N.N. 112/10 od 29.09.2010.
Pravilnik o ocjenjivanju
Sažetak za Nastavničko vijeće, 19. 10. 2010.
Pedagoginja Katica Molnar
VREDNOVANJE:
PRAĆENJE + PROVJERAVANJE =
OCJENJIVANJE
Pojmovi:
• VREDNOVANJE – sustavno prikupljanje
podataka o procesu učenja i postignutoj
razini kompetencija
• provoditi: transparentno, javno,
kontinuirano, poštujući ličnost učenika,
svatko jednaku priliku
PRAĆENJE
• sustavno uočavanje i bilježenja zapažanja
•
BILJEŠKE U IMENIKU: samo zapažanja koja su
od pomoći u konačnom ocjenjivanju, uočljiva te
učeniku i roditelju razumljiva
- zabilježiti: datum i broj bodova pisane
provjere, cjelinu koja se provjerila, teme
samostalnih radova, redovitost izvršavanja
zadataka
- afirmativne
• PROVJERAVANJE – procjena razine
kompetencija
• OCJENJIVANJE - pridavanje
brojčane ili opisne vrijednosti
rezultatima praćenja i provjeravanja
prema zadanim elementima
OCIJENITI javno, u razredu, upisati u
adekvatnu rubriku imenika
• SVAKU OCJENU OBRAZLOŽITI
učeniku
• ocijenjene pisane i druge radove,
nastavnik dužan DATI NA UVID
učeniku i čuvati do kraja godine
USPJEH uratka
• ocjenjuje se: primjena učeničkog
znanja u izvođenju zadatka,
samostalnost i pokazane vještine,
korištenje alata, instrumenata i
drugih pomagala te primjena
sigurnosnih mjera
ZAKLJUČNA OCJENA
• rezultat cjelokupnog vrednovanja
• način dogovara stručni aktiv; NE MORA
(pedagoški i ne smije) PROIZLAZITI IZ
ARIMETIČKE SREDINE upisanih ocjena,
posebno ako je uočen napredak u 2.
polugodištu
UČENICI S TEŠKOĆAMA
• vrednovati odnos prema radu i odgojnim vrijednostima i
napredak; stalni dogovor Razrednog vijeća
•
individualni kurikulum primjeriti teškoći i ličnosti, po
preporuci stručnog tima, mora biti JASNO SVIM
NASTAVNICIMA
• razinu kompetencija provjeriti OBLIKOM kojim teškoća
najmanje smeta i kojim se učenik najbolje izražava,
pogreške nastale zbog teškoće ne smiju umanjiti ocjenu,
popratiti i OPISNO
Uvodno ili INICIJALNO
provjeravanje
• MOŽE se provesti na početku radi uvida u
razinu kompetencija
• pedagoški smisao: OPTIMALNO
PLANIRANJE i kvalitetna individualna
INFORMACIJA učeniku i roditelju
• do kraja 2. tjedna nastave; najavljeno,
upisati u bilješke, ne ocjenjuje se
Prava i obaveze
NASTAVNIKA
• izrađuje elemente ocjenjivanja te načine i
postupke vrednovanja
• usklađuje ih s nastavnicima istog
predmeta, a školski aktiv usklađuje na
lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
• upoznaje učenike, razrednike i stručnu
službu
UČENIK
• PRAVO - znati za svaki predmet
elemente, načine i postupke
vrednovanja
• DUŽNOST - pridržavati se svih
pravila vrednovanja i ponašanja u školi
- nepridržavanje – može prijedlog
pedagoške mjere
RODITELJ
• PRAVO:
- znati za svaki predmet elemente, načine i
postupke vrednovanja te UVIDA
- zatražiti razgovor s nastavnikom
- izvijestiti ravnatelja ako mu odbiju dati
obavijesti o uspjehu
- na pisane i usmene predstavke: PRIMJEDBE,
KOMENTARE I SUGESTIJE o vrednovanju koje
podnose ravnatelju i/ili Vijeću roditelja
•
DUŽNOST: redovito dolaziti na roditeljske
sastanke i individualne razgovore, DO posljednjeg
tjedna nastave
RAZREDNIK
• Na PRVOM satu / roditeljskom sastanku upoznaje
s Pravilnikom učenike / roditelje
• PIŠE raspored sastanaka (NAJMANJE
3 godišnje) i informativnih razgovora na početku
godine, upoznaje ravnatelja, stručnu službu,
roditelje i učenike
• na sastancima informira o razrednim postignućima,
i aktivnostima te osigurava razmjenu informacija
•
dogovara informativni razgovor s nastavnikom
- zaključuje ocjenu vladanja uz mišljenje
razrednog vijeća
RAVNATELJ
• informira sve nastavnike na početku
godine
• sa stručnom službom prati
provođenje pravilnika
• razmatra svaku pisanu predstavku
roditelja, do 15 dana
NAČINI PROVJERE
USMENO
- kontinuirano, nakon obrađenih i
uvježbanih sadržaja
- bez najave, svaki sat, do 10 minuta
po učeniku
- jedan UČENIK u danu:
pismeni + 1 predmet, ili 2 predmeta
PISANO – 1 u danu, 4 u tjednu
• PISANE PROVJERE, kontinuirano, ali POSLIJE obrađenih i
uvježbanih nastavnih sadržaja, upoznati učenike s
OPSEGOM SADRŽAJA I NAčINOM
- KRATKE pisane provjere: do 15 min, u pravilu upisati u
bilješke, opsegom bitno manje
• u slučaju neočekivanih postignuća – nedovoljna za nastavak
poučavanja i učenja, utvrditi uzroke neuspjeha, organizirati
DOPUNSKU nastavu i ponoviti pisanje; o dogovorenom
obavijestiti razrednika i stručnu službu
Okvirni VREMENIK pisanih
provjera
• Obavezno; ZA POLUGODIŠTE, najkasnije do kraja 3. tjedna
nastave, prema nastavnom programu i rasporedu, donosi
Nastavničko vijeće
• KRATKE provjere upisati 5 dana prije, a STRUKOVNE
škole, iznimno, mogu za naredni mjesec, ali 15 dana unaprijed
•
JAVNO OBJAVITI za sve razrede
•
iznimne obrazložene odgode – IZMJENE, dogovoriti s
učenicima, upoznati stručnu službu i ravnatelja

similar documents