Resultaten AZ Damiaan - Heelkunde AZ Damiaan, Oostende

Report
INDICATOREN BORSTKANKER
2
VIP
Vlaams Indicatoren Project voor
Patiënten en Professionals
VIP2
Initiatief Vlaamse overheid
Met medewerking van :
 Vlaamse vereniging van hoofdartsen
 Ziekenhuiskoepels
 Mutualiteiten
 Vlaams PatiëntenPlatform
 Universiteiten
 Beroepsverenigingen
VIP2
Doel
• De ziekenhuizen indicatoren aanleveren, waarmee kan
gewerkt worden aan interne kwaliteitsverbetering.
• De ziekenhuizen indicatoren aanleveren, die kunnen gebruikt
worden in het kader van publieke rapportering.
Publicatie op de ziekenhuiswebsite gebeurt in AZ Damiaan alleen na
toestemming van de betrokken discipline(s)
VIP2
Huidige domeinen
•
•
•
•
•
•
Cardiologie
Orthopedie
Oncologie: borstkanker
Moeder en Kind
Ziekenhuisbrede indicatoren
Patiënten tevredenheid
VIP2 : oncologie – borstkanker
Basis voor de indicatoren borstkanker
• de indicatorenset gedefinieerd door de ‘European Society of
Breast Cancer Specialists (EUSOMA)
• De studie van het Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE-rapport 150A)
Aard van de indicatoren borstkanker
• 10 proces-indicatoren
• 3 outcome-indicatoren
Resultaten AZ Damiaan
Periode 2007-2008
Interpretatie funnelplot
Indien de resultaten binnen:
- 95% betrouwbaarheidsinterval (blauwe lijn) of
- 99% betrouwbaarheidsinterval (groene stippellijn)
liggen, worden de resultaten als normale variatie
beschouwd (= zgn. statistische ruis)
Dwz dat de resultaten niet significant afwijkend zijn van
het gemiddelde.
De variatie is groter naarmate de populatie kleiner is,
daarom is het funnel plot ook in een trechtervorm.
Hoe meer patiënten, hoe minder variatie er mag zijn en
omgekeerd.
Potentieel probleem bij publicatie van funnelplots:
Zullen patiënten en andere leken dit meenemen in hun
interpretatie of alleen naar de afwijking kijken tov het
gemiddelde?
CI = betrouwbaarheidsinterval
Indicator B1
Systemische T
voorafgegaan door ER/PRen/of HER2-statusbepaling
Indicator B2
Cyto-/histo-bepaling vóór
eerste chirurgie
Indicator B3
Mammo/echo borst 3m vóór
eerste chirurgie, zonder neoadjuvante T (cStadium I-III
patiënten)
Indicator B4
MOC (-1m<inc<+2m)
Indicator B5
BSC gevolgd door
radiotherapie
Indicator B6
BSC niet gevolgd door
mastectomie (BSC<+6m)
(cStadium I-II patiënten)
Indicator B7
Chirurgie gevolgd door
hormonale T
Indicator B8
Chirurgie gevolgd door
chemotherapie
Indicator B9
Systemische T bij cStadium
IV of pStadium IV
patiënten
Indicator B10
Neo-adj. systemische T bij
cT2-3 cN0-1 cM0 patiënten
Indicator B11
Geobserveerde 5-jaars
overleving
Indicator B12
Gecorrigeerde 5-jaars
overleving
Indicator B13
Relatieve 5-jaars
overleving
Opties voor publicatie
Mogelijke vormen voor publicatie
Tabel
Mogelijke vormen voor publicatie
Sjabloon VIP2
Potentiele interpretatieproblemen
Interpretatie van een funnelplot als leek :
• AZ Damiaan scoort in het algemeen minder dan de andere
ziekenhuizen
Interpretatie van de cijfers in een ranking (cfr. pers):
• AZ Damiaan scoort in het algemeen minder dan de andere
ziekenhuizen

similar documents