powstanie iii rzeczpospolitej polskiej

Report
POWSTANIE III
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Beata Jeleń
Kl. III ALP
Spis treści
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O III Rzeczpospolitej
Powstanie III RP
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Obrady okrągłego stołu
Rządy Tadeusza Mazowieckiego
Wybory do sejmu i senatu w 1991 roku
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Nuty hymnu
Wpływ Solidarności na powstanie III RP
Bibliografia
O III Rzeczpospolitej
III Rzeczpospolita to użyte w Konstytucji
określenie państwa polskiego po zasadniczych
przemianach politycznych, jakie zaszły od 1989
roku, stosowane do chwili obecnej (2007).
Oficjalna nazwa państwa to Rzeczpospolita Polska.
Wymową tego określenia jest zerwanie z
ustrojem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
(tzw. Demokracja Ludowa) i nawiązanie
bezpośrednio do tradycji II Rzeczpospolitej.
Symbolem III Rzeczypospolitej jest m.in.
przywrócenie w godle Polski orła w koronie.
Określenie Trzecia Rzeczpospolita pojawia się
w preambule do Konstytucji.
Powstanie III RP
Zazwyczaj przyjmuje się, że przegłosowanie
przez tzw. Sejm kontraktowy przywrócenia nazwy
państwa polskiego Rzeczpospolita Polska i godła
w postaci orła w koronie, które weszło w życie 31
grudnia 1989, zapoczątkowało symbolicznie
powstanie tak zwanej III Rzeczypospolitej.
Według innych opinii, za początek III
Rzeczypospolitej uznaje się zakończenie obrad
Okrągłego Stołu, lub powołanie rządu Tadeusza
Mazowieckiego albo przeprowadzenie pierwszych
po wojnie wolnych wyborów do Sejmu i Senatu
w 1991, gdy nastąpiło tym samym przerwanie
ciągłości niedemokratycznych struktur PRL.
Konstytucja RP z kwietnia 1997 w swej preambule
zawarła nazwę Trzeciej Rzeczypospolitej .
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Godłem Rzeczypospolitej
Polskiej jest wizerunek orła
białego w koronie
w czerwonym polu. Jego
aktualny, ustawowy wygląd
to: biały, jednogłowy orzeł
w złotej koronie, ze złotymi
szponami i dziobem,
zwrócony w prawo na tle
czerwonej, lekko zwężającej
się ku dołowi tarczy
herbowej. Barwy bieli
i czerwieni są barwami
Rzeczpospolitej Polskiej,
określonymi ustawowo.
Obrady Okrągłego Stołu
Rozmowy Okrągłego Stołu – rozmowy prowadzone
przez przedstawicieli władz PRL, opozycji i Kościoła, w
wyniku których rozpoczęła się transformacja
ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Rozmowy rozpoczęły się 6 lutego 1989, a zakończyły 5
kwietnia tego samego roku. Prowadzone były w kilku
miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się
w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu
Namiestnikowskim w Warszawie. W obradach
wszystkich zespołów brały udział 452 osoby. Pomysł
zorganizowania rozmów między władzą a opozycją
pojawił się na kilka lat przed rozpoczęciem obrad.
Jednak idea zorganizowania Okrągłego Stołu została
po raz pierwszy sformułowana dopiero 31 sierpnia
1988 r. podczas spotkania gen. Czesława Kiszczaka z
Lechem Wałęsą. Warunkiem rozpoczęcia obrad miało
być wygaszenie zorganizowanej przez „Solidarność”
fali strajków.
Obrady toczone były w trzech
głównych zespołach:
• Do spraw gospodarki i polityki
społecznej (przewodniczący:
Władysław Baka PZPR i Witold
Trzeciakowski Solidarność)
• ds. reform politycznych
(przewodniczący: Janusz
Reykowski PZPR i Bronisław
Geremek Solidarność)
• ds. pluralizmu związkowego
(przewodniczący: Aleksander
Kwaśniewski PZPR, Tadeusz
Mazowiecki Solidarność
i Romuald Sosnowski OPZZ).
Obrady Okrągłego
Stołu
Filmik przedstawiający obrady
Okrągłego Stołu
Czesław Kiszczak i jego najlepszy agent ps.
"Bolek" Lech Wałęsa.
Rząd Tadeusza Mazowieckiego
Rząd Tadeusza Mazowieckiego - gabinet pod
kierownictwem premiera Tadeusza Mazowieckiego
powołany przez Sejm 24 sierpnia 1989, a
zatwierdzony przez niego i prezydenta Wojciecha
Jaruzelskiego 12 września 1989 po nieudanej
próbie stworzenia rządu Czesława Kiszczaka. Rząd
Tadeusza Mazowieckiego złożył dymisję 25
listopada 1990, nazajutrz po porażce Tadeusza
Mazowieckiego w wyborach prezydenckich. Sejm
przyjął dymisję rządu 14 grudnia 1990. Rada
Ministrów pełniła swoje obowiązki do czasu
powołania rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego 12
stycznia 1991.
Tadeusz Mazowiecki
urodził się 18 kwietnia
1927 w Płocku. Polski
publicysta, działacz
społeczny i polityk,
związany pierwotnie
z Unią Demokratyczną,
później Unią Wolności,
obecnie Partia
Demokratyczna demokraci.pl. Pierwszy
premier III
Rzeczypospolitej
w latach 1989-1991.
Poseł na Sejm PRL
z katolickiego koła
("Znak") i poseł
na Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wybory do sejmu i senatu w
1991roku
Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r.
odbyły się 27 października 1991 roku. Były to
pierwsze w Polsce po II wojnie światowej
całkowicie wolne wybory parlamentarne.
Kadencja Sejmu rozpoczęła się wraz z pierwszym
posiedzeniem 25 listopada 1991 i trwała do 30
maja 1993. 31 maja 1993 weszło w życie
zarządzenie Prezydenta RP Lecha Wałęsy
rozwiązujące Sejm. Od 31 maja 1993 do 14
października 1993 nie funkcjonowały obie izby
polskiego parlamentu. Na mocy przepisów
konstytucyjnych urzędy sprawowali do 14
października 1993 Marszałek Sejmu, Marszałek
Senatu oraz wicemarszałkowie.
Gmach sejmu
w Warszawie
Konstytucja Rzeczpospolitej
Polskiej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej –
najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza)
Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia
1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe,
zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25
maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr
78, poz. 483, wszedł w życie 17 października
1997. Konstytucja złożona jest z preambuły 13
rozdziałów i 243 artykułów.
Nuty Mazurka
Dąbrowskiego
- Hymnu
Rzeczypospolitej
Polskiej
źródło "Konstytucja RP"
Słowa: Józef Wybicki
Muzyka: Autor nieznany
Wpływ Solidarności na
powstanie III RP
Powstanie Solidarności
W sierpniu 1980 roku
narodziła się
"Solidarność", która
dała początek wielkim
przemianom w Polsce
i Europie. Naród polski,
przez lata schylony pod
ciężarem ustroju
totalitarnego, teraz
prostował się, mężniał.
Filmik przedstawiający
powstanie Solidarności
w 1980 roku
Solidarność w III RP
Kiedy nadszedł rok 1989 - Polska stała się krajem
wolnym i niepodległym. Jednak to był dopiero
początek, ponieważ przed społeczeństwem
polskim stanęły teraz nowe wyzwania i nowe cele.
Wolność bowiem, tak wytęskniona, okupiona krwią
i męczeństwem nie została nam jedynie dana ale,
jak nauczał nasz Wielki Rodak Jan Paweł II,
także zadana. To przesłanie nie straciło na
aktualności, obowiązuje i wzywa do pogłębionej
refleksji szczególnie dziś, gdy obchodzimy
jubileusz 25-lecia powstania Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
"Solidarność".
Bibliografia
• Multimedialna Encyklopedia PWN
• www.wikipedia.pl
• Kronika historii

similar documents