SZ RP - Wojsko Polskie

Report
SZTAB GENERALNY WP
ZESPÓŁ DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP
UNORMOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE
OBOWIAZUJĄCE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ORAZ
SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
Na podstawie materiałów
ZPSZ oraz ZOiU P1 SG WP
opracował
płk Leszek Laszczak
Kraków, 18 września 2010 r.
NOWY MODEL UZUPEŁNIANIA SIŁ
ZBROJNYCH
K
W
A
L
F
I
K
A
C
J
A
NIEZDOLNI
DO SŁUŻBY
WOJSKOWEJ
UZUPEŁNIENIE MOB.
O
C
H
O
T
N
I
W
O C
J Y
S
K
O
W
A
SZ RP „W”
UZUPEŁNIENIE WOJENNE
SZ RP „K”
SŁUŻBA
KANDYDACKA
SŁUŻBA
ZAWODOWA
UZUPEŁNIANIE
KRYZYSOWE
(SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA)
SZ RP „P”
ZDOLNI DO
SŁUŻBY
WOJSKOWEJ
PRZENIESIENIE DO REZERWY
GROMADZENIE
REZERW
OSOBOWYCH
OSOBY
PRZENIESIONE
DO REZERWY
BEZ ODBYCIA
SŁUŻBY
5
UWARUNKOWANIA TWORZENIA
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
RZĄDOWY PROGRAM
z dnia 5 sierpnia 2008 r.
„Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010”
OKREŚLIŁ
NSR UTRZYMYWANE BĘDĄ NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,
WZMACNIANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W SYTUACJACH POTRZEBY
ICH UŻYCIA DO DZIAŁAŃ W KRAJU I POZA GRANICAMI PAŃSTWA
STWORZENIE MATERIALNYCH REKOMPENSAT I ZACHĘT DO PEŁNIENIA
SŁUŻBY W RAMACH NSR ORAZ DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH
ŻOŁNIERZY NSR
PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE LICZEBNOŚCI
SIŁ ZBROJNYCH RP:
Liczebność etatowa SZ RP na koniec 2012 roku na poziomie 120.000
stanowisk etatowych.
Liczba stanowisk etatowych żołnierzy na koniec 2012 roku zgodnie z
projektem Rozporządzenia Rady Ministrów.
Stan ewidencyjny żołnierzy w latach 2009-2012 na poziomie 100.000
żołnierzy służby czynnej oraz kandydatów.
Liczba żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych - do 10.000 w 2010 roku
oraz do 20.000 w 2011 i 2012 roku
Zmniejszanie stanu etatowego SZ RP zgodnie z „Planami zamierzeń
organizacyjnych…” na kolejne lata.
Stan ewidencyjny oficerów oraz podoficerów będzie pochodną ich
naturalnego „odpływu” (odejście do rezerwy) oraz dopływu ze szkół
wojskowych.
Zrównanie stanu etatowego i ewidencyjnego (służba czynna
i NSR) nastąpi w 2012 roku.
4
PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ
REZERWOWYCH
WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU
ZWALCZANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
I LIKWIDACJA ICH SKUTKÓW
DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE
AKCJE POSZUKIWAWCZE I RATOWANIA
ŻYCIA LUDZKIEGO
OCZYSZCZANIE TERENU Z MATERIAŁÓW
NIEBEZPIECZNYCH
UZUPEŁNIANIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
KIEROWANYCH DO MISJI POZA GRANICAMI KRAJU
REGULACJE USTAWOWE DOTYCZĄCE
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY
O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP ORAZ O ZMIANIE
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.)
OKREŚLA
ZASADY ADMINISTROWANIA ZASOBAMI ŻOŁNIERZY NSR
ZASADY ZAWIERANIA KONTRAKTÓW DO NSR
ZASADY NADAWANIA PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH
ZASADY PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAMACH NSR
ŚWIADCZENIA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY NA PRZYDZIAŁACH KRYZYSOWYCH
ŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY
REZERWY
ZMIANĘ ZADAŃ TOAW W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM
I WYKORZYSTANIEM NSR
DEFINICJE ZASADNICZYCH POJĘĆ
Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową
i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby
wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej,
jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej
„Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych” tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące
żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do
zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w
którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień
podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia
„Narodowe Siły Rezerwowe” tworzą żołnierze rezerwy, którym
nadano przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach
wojskowych, w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie
służby wojskowej w rezerwie i pozostający w dyspozycji do
wykorzystania
w
przypadku
realnych
zagrożeń
militarnych
i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.
7
GŁÓWNE ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZASOBÓW
OSOBOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY
ZAWODOWA SŁUŻBA
WOJSKOWA
• STAŁA
• KONTRAKTOWA
SŁUŻBA
KANDYDACKA
SŁUŻBA
PRZYGOTOWAWCZA
ZASADNICZA SŁUŻBA
WOJSKOWA
PRZESZKOLENIE
WOJSKOWE
DOTYCHCZASOWE ZASOBY ŻOŁNIERZY REZERWY
ZASOBY OSOBOWE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
OFICEROWIE
REZERWY
PODOFICEROWIE
REZERWY
SZEREGOWI
REZERWY
AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY
O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP
DOTYCZĄCE NSR
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
WESZŁO
W ŻYCIE
WESZŁO
W ŻYCIE
W SPRAWIE PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 497)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
W SPRAWIE ZAWIERANIA KONTRAKTÓW NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW
W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (Dz.U. z 2010 r. Nr 87, poz. 562)
WESZŁO
W ŻYCIEW
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
SPRAWIE SWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PRACODAWCOM
ZATRUDNIAJĄCYM ŻOŁNIERZY REZERWY POSIADAJĄCYCH NADANY PRZYDZIAŁ
KRYZYSOWY ZA OKRES ODBYWANIA PRZEZ TYCH ŻOŁNIERZY ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
LUB PEŁNIENIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 509)
WESZŁO
W ŻYCIE
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
W SPRAWIE ODBYWANIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 87, poz. 563)
WESZŁO
W ŻYCIE
WESZŁO
W ŻYCIE
WEJDZIE
W ŻYCIE
23.09
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ŻOŁNIERZOM REZERWY
POSIADAJĄCYM PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE (Dz.U. z 2010 r. Nr 145, poz. 971)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
W SPRAWIE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY
(Dz.U. z 2010 r. Nr 145, poz. 974 )
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
(Dz.U. z 2010 r. Nr 170, poz.1144 )
URUCHOMIENIE PROCESU TWORZENIA
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
DECYZJA Nr 401/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych
OKREŚLENIE
zadań dla osób funkcyjnych resortu Obrony Narodowej dotyczących
zapewnienia niezbędnych warunków umożliwiających wdrożenie
rozwiązań dotyczących tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych.
ROZKAZ Nr 47/SG/P1
SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP
Z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu tworzenia
i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych
OKREŚLENIE
zadań i terminów ich realizacji dla Kierownictwa i komórek
organizacyjnych Sztabu Generalnego WP oraz dla Dowódców
Rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnych) w zakresie naboru i
obsadzania stanowisk służbowych żołnierzami NSR, procesu ich
szkolenia oraz wdrożenia rozwiązań dotyczących służby
przygotowawczej.
DOKUMENTY USZCZEGÓŁAWIAJĄCE PROCES
TWORZENIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
WPROWADZONO ROZKAZEM SZEFA SGWP Nr 214/SG/P1
z dnia 24 marca 2010 r.
do użytku służbowego informator pt.: „NARODOWE SIŁY REZERWOWE.
VADEMECUM”
WPROWADZONO ROZKAZEM SZEFA SGWP Nr 416/SG/P1
z dnia 8 czerwca 2010 r.
do użytku służbowego opracowanie pt.: „ SYSTEM UZUPEŁNIANIA SIŁ
ZBROJNYCH RP ŻOŁNIERZAMI NSR”
WYDANO WYTYCZNE SZEFA ZOiU – P1
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie przygotowania jednostek wojskowych i terenowych organów
administracji wojskowej do wdrożenia nowego podsystemu uzupełniania
stanowisk służbowych żołnierzami NSR
WYDANO WYTYCZNE SZEFA ZOiU – P1
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozpoczęcia procesu kwalifikowania i naboru ochotników w celu
uzupełnienia stanowisk służbowych przeznaczonych dla NSR
ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZASOBÓW OSOBOWYCH
NA POTRZEBY
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
SŁUŻBA
KANDYDACKA
SŁUŻBA
PRZYGOTOWAWCZA
ZAWODOWA
SŁUŻBA
WOJSKOWA
(STAŁA I
KONTRAKTOWA)
ZASOBY
ŻOŁNIERZY
REZERWY
- OFICEROWIE
ZASOBY OSOBOWE
NA POTRZEBY
NSR
- PODOFICEROWIE
- SZEREGOWI
AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE
URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA
SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 1967 R.
O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP
(Dz.U z 2004 r. Nr 241, poz 2416, z późn. zm.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE
SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 170, poz.1144
Decyzja MON Nr 340/MON z dnia 10 września 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających uruchomienie
i funkcjonowanie służby przygotowawczej w 2010 r.
Rozkaz Nr 768/SG/P1/ Szefa Sztabu Generalnego WP
z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
organizacyjnych zapewniających realizację procesu
uruchomienia i funkcjonowanie służby przygotowawczej w 2010 r.
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:
ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA
OFICERA
ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA
PODOFICERA
ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA
SZEREGOWEGO
Do 6 miesięcy
Do 5 miesięcy
Do 4 miesięcy
ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:
SZKOLENIE
PODSTAWOWE
SZKOLENIE
SPECJALISTYCZNE
EGZAMIN
warunkujący
przyjęcie do NSR
14
KOMPETENCJE ORGANÓW WOJSKOWYCH
W PROCESIE PLANOWANIA UZUPEŁNIENIA NSR
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
SZTAB GENERALNY WP
DEPARTAMENT
BUDŻETOWY MON
ZARZĄD ORGANIZACJI I ZUPEŁNIEŃ – P1
DOWÓDZTWA RSZ
(RÓWNORZĘDNE)
PODLEGŁE JEDNOSTKI
WOJSKOWE
INSPEKTORAT WSPARCIA
SIŁ ZBROJNYCH
PODLEGŁE
JEDNOSTKI
WOJSKOWE
TERENOWE
ORGANY
ADMINISTRACJI
WOJSKOWEJ
Jak zostać żołnierzem NSR ?
Złożenie wniosku do WKU
OCHOTNIK DO
SŁUŻBY W NSR
Dołączenie życiorysu, odpisu skróconego aktu urodzenia, świadectwa pracy,
informacji z KRK, zaświadczenia o zatrudnieniu, inne dokumenty.
Skompletowanie wymaganych dokumentów
WOJSKOWY
KOMENDAT
UZUPEŁNIEŃ
- Sprawdzenie czy jest wakujące stanowisko i spełnianie kryteriów doboru przez
ochotnika, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i służby poza
granicami państwa, wystąpienie o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa,
przesyła dokumenty do dowódcy JW.
Postępowanie kwalifikacyjne i podpisanie kontraktu
DOWÓDCA JW
Przeprowadzenie sprawdzianu ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna,
sprawdzenie poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego, a w przypadku
akceptacji kandydata:
-określenie stanowiska dla żołnierza,
- określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków
w ramach NSR,
-podpisanie kontraktu.
PODSTAWA: Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na
wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ
I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NSR
NALEŻNOŚCI
FINANSOWE
ŚWIADCZENIA
RZECZOWE
ŚWIADCZENIA
ZDROWOTNE
OCHRONA
UPRAWNIEŃ
PRACOWNICZYCH
np.
- uposażenie za każdy dzień czynnej służby;
- dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
- zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia
służby.
np.
- zakwaterowanie zbiorowe;
- umundurowanie i wyekwipowanie;
- bezpłatne wyżywienie.
np.
-opieka medyczna;
-opieka stomatologiczna;
- zaopatrzenie w produkty lecznicze.
np.
- gwarancja stabilności zawodowej;
- zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów,
ochrony socjalnej itp.;
- ograniczenie możliwości rozwiązywania stosunku
pracy.
PODNOSZENIE KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH W RAMACH
ROZWOJU SŁUŻBOWEGO
MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁEGO ROZWOJU SŁUŻBOWEGO:
• PODNOSZENIE KWALIFIKACJI,
• AWANSOWANIE I OBEJMOWANIE WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH,
• PRZECHODZENIE DO WYŻSZYCH KORPUSÓW KADRY.
Po określonym
czasie służby
w NSR
Podwyższenie wykształcenia
Dobra opinia służbowa
Odpowiednie predyspozycje
SZEREGOWI
Wykształcenie średnie
PODOFICEROWIE
wykształcenie wyższe
Możliwość
ubiegania się
o przyjęcie do
wyższego
korpusu kadry
KURS PODOFICERSKI
do 2 miesięcy
KURS OFICERSKI
do 3 miesięcy
KSZTAŁTOWANIE RELACJI
Z PRACODAWCAMI I ŻOŁNIERZAMI NSR
Wypracowanie modelowych rozwiązań w relacjach pracownik
pracodawca, tworzenie atmosfery zrozumienia
Uświadamianie znaczenia ochotniczej służby w NSR i zachęcanie
pracodawców do jej wsparcia
Organizowanie szkoleń i seminariów oraz wizyt w jednostkach
wojskowych
Dostarczanie pracodawcom wiedzy na temat wpływu służby w NSR na
wzrost kompetencji i dyscypliny pracowników
Współpraca z instytucjami państwowymi i publicznymi na rzecz budowy
społecznego prestiżu służby w rezerwie
Rozpatrywanie wniosków i skarg pracodawców i żołnierzy rezerwy
Prowadzenie działalności promocyjnej oraz popularyzującej dobre
przykłady współpracy
19
PODSUMOWANIE
2010 ROK
2011 ROK
Nabór ochotników – żołnierzy rezerwy do służby w
NSR – od 1 lipca 2010 r.
Rozpoczęcie procesu obsadzania stanowisk
żołnierzami NSR – od 1 lipca 2010 r.
Opracowanie
programów
szkolenia w ramach
służby
przygotowawczej
– do czerwca 2010 r.
Rozpoczęcie procesu szkolenia żołnierzy
NSR w ramach ćwiczeń rotacyjnych – od
jesieni 2010 r.
Rozpoczęcie naboru ochotników bez
przeszkolenia wojskowego do służby
przygotowawczej
– od 1 lipca 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia w ramach
służby przygotowawczej
– od października 2010 r.
2010 r.
2011 r.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents