دیابت

Report
‫ديابت‌مليتوس از گروه بيماريهاي متابوليك و يك اختالل چند عاملي (‪ (Multifactor‬است‪ ،‬كه‬
‫با افزايش مزمن قند خون يا هيپرگليسمي (طبق معيارهاي تشخيص ي) مشخص مي‌شود و ناش ي از‬
‫اختالل ترشح و يا عمل انسولين و يا هر دوي آنهاست‪.‬‬
‫اختالل ‪.‬ديابت مليتوس شامل مجموعه‌اي از اختالالت است كه با هيپرگليسمي مزمن و‬
‫متابوليسم كربوهيدرات‪ ،‬چربي و پروتئين همراهند‬
‫ن ديابت عالج قطعي ندارد بنابراين بهترين درمان براي‬
‫چو ‌‬
‫اين بيماري‪ ،‬پيشگيري‌ ‌از آن است‪.‬‬
‫ديابت يك اپيدمي بزرگ است‪ .‬به طوري كه افزايش‬
‫در حال توسعه چشمگي ‌ر‬
‫در كشورهاي ‌‬
‫شيوع اين بيماري‌ ‌‬
‫است‪.‬‬
‫سير صع ‌ودي‬
‫در كشورمان ‌‬
‫در سالهاي اخير‪ ،‬شيوع بيماري‌ ‌‬
‫‌‬
‫داشته است ‪.‬‬
‫انواع ديابت‬
‫ديابت نوع ‪1‬‬
‫ن سلو ‌لهاي بتاي پانكراس به صورت مزمن تخريب‬
‫اثر يك پديدهي اتوايميو ‌‬
‫در ‌‬
‫اغلب ‌‬
‫در مجموع ‪ %10-%15‬كل بيماران مبت ‌ال به‬
‫ميشوند و توليد انسولين متوقف مي‌گردد‪‌ .‬‬
‫ديابت را شامل ميشود‪.‬‬
‫باالتر ني ‌ز ديده‬
‫‌‬
‫در سنين‬
‫در كودكان ‌و نوجوانان رخ ميدهد‪ ،‬اما برو ‌ز آن ‌‬
‫بيشتر ‌‬
‫‌‬
‫اين بيماري‌‬
‫ميشود‪.‬‬
‫تظاااهر بااالييي دياباات نااوع ‪ 1‬پرنوش ا ي ‪ ،‬پاارادراري ‪ ،‬كاااهش وزن ‪ ،‬پلي‌فااادي ‪ ،‬تاااري ديااد ‌و در‬
‫‪ %25‬موارد كتواسيدوز است‪.‬‬
‫ديابت نوع ‪2‬‬
‫سراسر‬
‫‌‬
‫در‬
‫شايع ترين نوع ديابت است‪ .‬بيش از ‪ %90‬كل افراد مبت ‌ال به ديابت ‌‬
‫جهان مبت ‌ال به اين نوع ديابت هستند‪.‬‬
‫در ميانسالي ‌و به طور‌ عمده پس از ‪ 30‬سالگي به اين نوع ديابت‬
‫بيشتر ‌‬
‫‌‬
‫مبتاليان‬
‫در حال كاهش است)‪.‬‬
‫اگر چه سن ابت ‌ال به اين بيماري‌ پيوسته ‌‬
‫مبت ‌ال مي شوند ( ‌‬
‫ي كمبود توليد انسولين يا مقاومت نسبت به آن‬
‫در اين بيمار ‌‬
‫اختالل اصلي ‌‬
‫است‪.‬‬
‫دياب اات مليت ااوس عل اات اص االي بيم اااري كلي ااوي مرحل ا نه ااا ي ( ‪ ،) ESRD‬نابين ااا ي و‬
‫در ديابت ‪،‬‬
‫آمپوتاسيون اندام تحتاني به داليل غير تروما ي است‪ .‬علت اصلي مرگ ‌‬
‫بيماري‌هاي قلبي عروقي است‪.‬‬
‫ديابات پنجمااين علات ماارگ وميار در جوامااع غربااي باوده و بيماااريزا ي ايان عارضااه‪ ،‬چااه‬
‫از نظاار هزين ا درماااني و چااه از جه اات از كارافت ااادگي ‪ ،‬ساايار باااال و ي ااي از عمااده‌ترين‬
‫مسايل بهداشتي و درماني انسانها شمار مي‌رود‪.‬‬
‫معيار تعيين شده‬
‫‌‬
‫اغلب بيماران اين نوع ديابت چاق هستند ‌و بيماراني هم كه طبق‬
‫در محدودهي شكم تجمع چربي دارند‪.‬‬
‫چاق نباشند‪‌ ،‬‬
‫در اين بيماري‌‬
‫اگر چه توارث ‌‬
‫شيوع ديابت نوع ‪ 2‬رو ‌ز به رو ‌ز افزايش مييابد‪ ،‬زيرا ‌‬
‫در برو ‌ز آن دارند‪ .‬زندگي‬
‫ي ‌‬
‫اثر چشمگير ‌‬
‫نيز ‌‬
‫نقش زيادي دارد‪ ،‬اما عوامل محيطي ‌‬
‫شهر نشييي عامل اصلي افزايش تعداد مبتاليان به اين بيماري‌ است‪.‬‬
‫صنعتي ‌و ‌‬
‫عوامل ابتال به ديابت نوع ‪2‬‬
‫ديابت نوع ‪ 2‬يك بيماري چند عاملي است و دو عامل زير در ايجاد آن دخيل‬
‫هستند‪:‬‬
‫‪ -1‬استعداد دنتي ي (سابقهي ابتال به ديابت در افراد درجه يك خانواده يعيي پدر‪،‬‬
‫مادر‪ ،‬برادر يا خواهر)‬
‫‪ -2‬عوامل محيطي كه شامل‪:‬‬
‫عدم تحرك بدني‬
‫تغذيه نامناسب‬
‫چاقي و ‪ BMI‬باال و توز ع چربي (در صورت ‪ BMI‬طبيعي) در اطراف كمر و‬
‫باسن‬
‫نشانه هاي ديابت نوع دو چيست؟‬
‫‌سر ‌و صدا مي‌باشد‪.‬‬
‫متاسفانه ديابت نوع ‪ 2‬يك بيماري‌ بي ‌‬‫نيز اين بيماري‌ مي‌تواند‬
‫در سطوح نسبتا‌ باالي قند خون‌ (‪‌ )180-200 mg/dl‬‬
‫در واقع ‌‬
‫ ‌‬‫در‬
‫‌دار نشود‪‌ ،‬‬
‫بيمار ايجاد ننمايد ‌و ممكن است براي ماهها يا سالها عالمت ‌‬
‫در ‌‬
‫نشانه‌اي ‌‬
‫حاليكه آسيب‌هاي آن متوجه ارگانهاي بدن مي‌شود‪.‬‬
‫سيار باالي قند خون‌ (‪ )200-220 mg/dl‬فقط نشانه‌هاي خفيفي را ايجاد‬
‫‌‬
‫در سطوح‬
‫ ‌‬‫پر ادراري‌) ‌و تشنگي غيرطبيعي (پرنوش ي) مي‌باشد‪.‬‬
‫مي‌كند كه شامل ‪ :‬افزايش حجم ادرار ( ‌‬
‫لزوم انجام غربالگري‌‬
‫ديابت حاملگي‬
‫ديابت حاملگي با شيوع ‪ %4/5‬ي ي ‌از عوارض شايع دوران حاملگي است‪ ،‬با عوارض‬
‫مادر ‌و جنين‪.‬‬
‫جدي روي ‌‬
‫بار طي دوران حاملگي به وجود آمده يا‬
‫گلوكز كه براي اولين ‌‬
‫‌‬
‫هر اندازه ‌از عدم تحمل‬
‫‌‬
‫مشخص شود‪ ،‬ديابت حاملگي ناميده ميشود‪.‬‬
‫ي معيارهاي خاص خود را دارد‪ ،‬بطوريكه آزمايش‌هاي روتين‬
‫تشخيص ديابت باردار ‌‬
‫در دوران حاملگي ندارد‪.‬‬
‫نظير ‪ FBS‬تقريبا‌ هيچ ارزش ي ‌‬
‫ي تشخيص داده مي‌شود‪.‬‬
‫در ماههاي ‪ 24 – 28‬باردار ‌‬
‫ي ويژه ‌‬
‫با غربالگر ‌‬
‫چرا شيوع ديابت نوع دوم بسرعت در حال افزايش است؟‬
‫‪)1‬كاهش فعاليت بدني‬
‫‪ )2‬افزايش توده بدني‬
‫خانوار ‌و عادات تغذيه‌اي‬
‫‌‬
‫تغيير تركيب سبد غذا ي ‌و مواد غذا ي مصرفي‬
‫‪‌ )3‬‬
‫‪ )4‬افزايش شيوع بيماري‌ فشارخون‌ باال‬
‫‪ ) 5‬افزايش استرس‌هاي رواني‬
‫‪....... )6‬‬
‫چه كساني بايد از نظر داشتن ديابت نوع ‪ 2‬مورد بررس ي قرار گيرند؟‬
‫•سابقه وجود ديابت در ي ي از اعضاي خانواده (والدين‪ ،‬برادر يا خواهر)‬
‫•سابقه ابتال به ديابت بارداري‌‬
‫•سابق سقط‪ ،‬مرده‌زا ي و تولد نوزاد بيشتر از ‪4kg‬‬
‫•حاملگي‬
‫•افراد مبتال به بيماري فشارخون باال‬
‫•افراد چاق يا داراي اضافه وزن‬
‫•افزايش كلسترول و يا تري گليسيريد خون و كاهش ‪( HDL‬چربي خوب خون‌)‬
‫معيارهاي تشخيص و هدف درمان‬
‫( مصوبات كميته كشوري ديابت)‬
‫قند پالسماي خون وريدي ناشتا‬
‫كمتر از ‪100 mg/dl‬طبيعي است‪.‬‬
‫تشخيص ديابت ‪:‬‬
‫دو نوبت قند پالسماي خون وريدي ناشتا مساوي يا‬
‫بيشتر از ‪ 126 mg/dl‬باشد‪.‬‬
‫‪FBS ≥ 126 mg/dl‬‬
IFG = Impaired Fasting Glucose
‫قند ناشتاي مختل‬
100mg/dl ≤ FBS < 126 mg/dl
‫‪IGT = Impaired Glucose Tolerance Test‬‬
‫اختالل تحمل گلوكز ( ‪ 2‬ساعت بعد از مصرف ‪ 75‬گرم گلوكز‬
‫خوراكي)‬
‫‪140 mg/dl ≤ BS < 200 mg/dl‬‬
‫وضعيت پره ديابتيك‬
‫‪Prediabetes = IFG or IGT‬‬
‫‪ IGT‬و حدود ‪ 8‬ـ ‪ %3‬مبتاليان به‬
‫به‬
‫مبتاليان‬
‫م‬
‫چها‬
‫يك‬
‫از‬
‫بيش‬
‫ر‬
‫‪140-200‬‬
‫‪ IFG‬در ‪ 3‬الي ‪ 5‬سال آينده دچار ديابت ميشوند و اگر اين افراد‬
‫‪100-126‬‬
‫مبتال به ديابت هم نشوند در معرض عوارض ماكرواسكولر (مانند‬
‫بيماريهاي عروق كرونري‪ ،‬مغزي و اندامها) قرار دارند‪.‬‬
‫بيماران مبتال به ديابت نوع ‪ 2‬جهت كنترل بيمار شان چه كارها ي‬
‫را بايستي انجام دهند؟‬
‫الف) كاهش وزن‬
‫•چرا كاهش وزن ؟‬
‫اضافه وزن حتي به ميزان كم بخصوص اگر در ناحيه شكم ذخيره شده باشد‪،‬‬
‫خطر پيشرفت ديابت نوع دو‪ ،‬بيماري فشارخون باال و سطح باالي كلسترول را‬
‫افزايش مي‌دهد‪ .‬وزن مناسب و تركيب بدني مناسب مي‌تواند از بروز اين بيماريها‬
‫جلوگيري نمايد ‪.‬‬
‫•در مبتاليان به ديابت نوع دوم‪ ،‬فشارخون باال‪ ،‬كلسترول باال يا تركيبي از اين‬
‫بيماريها‪ ،‬كم كردن وزن بهترين درمان است‪ .‬ورزش روزانه به تنها ي يا همراه با ساير‬
‫درمانها سيار مناسب است و حتي گاهي نياز به درمان دارو ي را با م انيسم بهبود‬
‫عملكرد انسولين از بين مي‌برد‪.‬‬
‫•افزايش وزن يك عامل خطر قلبي‌عروقي مي‌باشد‪ .‬اين جمله به اين معيي است كه‬
‫حتي در غياب ديابت‪ ،‬افزايش فشارخون يا سطح چربي‌هاي خون يا حتي وقتي كه‬
‫اين بيماريها بخوبي درمان شوند‪ ،‬كاهش وزن مي‌تواند طول عمر شما را افزايش‬
‫دهد‪.‬‬
‫ب) ورزش‬
‫براي هر فرد مبتال به ديابت در مرحل اول بايد يك رديم غذا ي صحيح همراه با‬
‫برنام فعاليت بدني و ورزش منظم در نظر گرفته شود‪ .‬اين برنامه بايد بر حسب‬
‫وضعيت سالمت و تناسب بدني هر فرد و متناسب با سن‪ ،‬جنس‪ ،‬وضعيت اجتماعي‬
‫و نحوة درمان دارو ي آن فرد تنظيم گردد‪.‬‬
‫موثر‬
‫ي اوليه ديابت نوع ‪‌ 2‬‬
‫در پيشگير ‌‬
‫بر اينكه ‌‬
‫مستمر عالوه ‌‬
‫‌‬
‫انجام فعاليت بدني ‌و ورزش‬
‫خطر ابتالء به‬
‫در كاهش ‌‬
‫بر اين ‌‬
‫نيز مي‌باشد‪ .‬عالوه ‌‬
‫در درمان ديابت ‌‬
‫است‪ ،‬بلكه قدم او ‌ل ‌‬
‫بيماريهاي قلبي‌عروقي كه ‌از عوارض مهم ‌و عامل اصلي مرگ ‌و ناتواني بيماران ديابتي‬
‫است نقش دارد‪.‬‬
‫انجام ورزش و فعاليت بدني در سوخت وساز ذخاير سلولي و ساخت مجدد آنها نقش‬
‫مهمي دارد‪.‬‬
‫ورزش در ضمن حساسيت سلول‌ها به انسولين را افزايش مي‌دهد‪.‬‬
‫ورزش سبب افزايش تعداد گيرنده‌هاي انسولين غشاء خارجي سلولها مي‌شود و‬
‫گلوكز بيشتري به داخل سلول راه مي‌يابد‪ .‬اثر عمدة فعاليت بدني بصورت افزايش‬
‫ميزان گلوكز انتقالي به عضالت و بافت چربي است‪.‬‬
‫‪ ‬كاهش دوز‌ مصرفي دارو‌ ‪:‬‬
‫در افرادي كه داروهاي خوراكي ضد ديابت مصرف‬
‫انجام فعاليت بدني ‌و ورزش ‌‬
‫ي كنتر ‌ل شود ‌و همچنين‬
‫مي‌كنند موجب مي‌شود كه با كمترين دو ‌ز دارو‪ ،‬بيمار ‌‬
‫قرار دارند‪ ،‬مصرف انسولين آنها به حداقل‬
‫بيماراني كه تحت درمان با انسولين ‌‬
‫كاهش مي‌يابد‪.‬‬
‫روشهاي پيشگيري از ديابت نوع ‪: 2‬‬
‫‪ )1‬تغيير عادات غذايي و كاهش مصرف چربيهاي اشباع و كاهش دريافت كالري‬
‫‪ )2‬افزايش فعاليت فيزيكي‬
‫‪ )3‬ترك دخانيات‬
‫‪ )4‬كاهش وزن‬
‫‪ )5‬كاهش استرسهاي روزانه‬
‫‪ )6‬افراد باالي ‪ 30‬سال هر سه سال يك بار قند خون ناشتاي خود را كنترل‬
‫كنند‪.‬‬
‫ج) اجراي اصول برنامه غذا ي مناسب براي افراد در معرض خطر و‬
‫افراد مبتال به ديابت‬
‫‪ ‬داروهای ضد دیابت اعم از خوراکی و انسولين جایگزین سایر درمان‌ها (ردیم‬
‫غذایی‪ ،‬ورزش‪ )... ،‬نبوده‪ ،‬بلکه عنوان درمان کمکی در روشهای غير دارویی‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪ ‬این داروها عد از شکست ردیم درمانی توام با فعالیت بدنی مستمر در سیاری‬
‫از بیماران قند خون را تا حد زیادی کنترل می‌کنند‪.‬‬
‫‪ ‬درصورتي كه قند ناشتا بيشتر از ‪ 300-350 mg/dl‬باشد‪ ،‬احتمال پاسخگو ي‬
‫به اين داروها كم است‪.‬‬
‫‪ ‬اين داروها در محدوه قند خون باالي ‪ 200 mg/dl‬تجويز مي‌شوند‪.‬‬
‫‪ ‬داروهاي سنتي و گياهي علت كاهش موقتي قند خون و عدم تاثير طوالني مدت‬
‫توصيه نمي‌شوند‪.‬‬
‫داروهای خوراکی‬
‫‪-1‬سولفونیل اوره‌ها (گلی بن کالمید)‬
‫‪-2‬بیگوانیدین‌ها (در ایران فقط مت فورمين وجود دارد‪).‬‬
‫• م انيسم اثر‬
‫‪ )1‬تحريك سلول‌هاي بتاي پانكراس جهت افزايش ترشح انسولين‬
‫‪ )2‬با افزايش مصرف محيطي گلوكز موجب كاهش گلوكونئودنز مي‌شود‪.‬‬
‫•‬
‫مهمترين عارضه ‪ :‬هيپوگليسمي (بخصوص افراد مسن و نفروپاتي)‬
‫•‬
‫ش ل دارو ي ‪ :‬بصورت قرص‌هاي ‪ 5‬ميلي‌گرمي‬
‫• روش مصرف ‪ :‬شروع تك دوز ‪ ، 1/25-5 mg‬افزايش تدريجي حداكثر تا ‪20mg‬‬
‫‪ 5‬دقيقه قبل از غذا تجويز مي‌شوند‪.‬‬
‫•‬
‫كاربرد در افراد با وزن طبيعي و يا الغر‬
‫•‬
‫م انيسم اثر‬
‫‪)1‬افزايش حساسيت سلولها نسبت به انسولين‬
‫‪ )2‬كاهش مقاومت محيطي نسبت به انسولين‬
‫•‬
‫مهمترين عوارض ‪ :‬عوارض گوارش ي‪ ،‬اختالل در جذب ويتامين ‪ ، B12‬اسيدوز الكتيك‬
‫•‬
‫كنتراندي اسيون مصرف ‪ :‬نفروپاتي‪ ،‬افراد باالي ‪ 70‬سال‪ ،‬بيماران با نارسا ي قلبي يا كبدي‪ ،‬افراد‬
‫مستعد به اسيدوز الكتيك‬
‫•‬
‫ش ل دارو ي ‪ :‬بصورت قرص‌هاي ‪ 500‬ميلي‌گرمي‬
‫•‬
‫روش مصرف ‪ :‬شروع با نصف قرص و حداكثر ‪3000 mg‬‬
‫توام با غذا يا چند دقيقه عد از آن‬
‫•‬
‫كاربرد در افراد چاق و داراي اضافه وزن (كمك به كاهش وزن)‬
‫•‬
‫داراي دو اثر مفيد ‪ :‬كاهش وزن – نداشتن عارضه هيپوگليسمي‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫تمام افراد مبتال به ديابت نوع ‪1‬‬
‫قند ناشتا باالي ‪300-350 mg/dl‬‬
‫عدم کنترل و درمان دیابت نوع ‪ 2‬با درمان خوراکی (می‌تواند به همراه داروهای خوراکی یا‬
‫به تنهایی تجویز شود‪).‬‬
‫ي‬
‫ديابت باردار ‌‬
‫اعمال جراحی و استرسها (سکته قلبی ‪،‬عفونتها)‬
‫کنتراندیکاسیون مصرف داروهای خوراکی‬
‫نكات عمده در تجویز انسولين‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫درمان با انسولين با مقادیر کم و ترجیحا ‪ NPH‬و کریستال و در یک وعده آغاز می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ %30‬انسولين محاسبه شده بصورت کریستال و ‪ %70‬بصورت ‪ NPH‬تجويز ميگردد‪.‬‬
‫زمان تزریق کریستال قبل از غذا (نيم ساعت) و ‪ NPH‬قبل از خواب است‪ ،‬ولی در‬
‫صورت مصرف همزمان قبل از غذا تجویز میشود‪.‬‬
‫بهترین محل تزریق اطراف ناف و بصورت زیرجلدی است و محل باید مرتب عوض شود‪.‬‬
‫بازوها و رانها محل هاي مناسب ديگري هستند‪.‬‬
‫مقادیر ‪ NPH‬با توجه به قندهای ناشتا و کریستال با قندهای بعد از غذا تنظیم‬
‫میشود‪.‬‬
‫در صورت تزریق با یک سرنگ ابتدا انسولين کریستال و سپس ‪ NPH‬به سرنگ‬
‫کشیده میشود‪.‬‬
‫مهمترين عارضه انسولينتراپي ‪ :‬حمالت هيپوگليسمي‬
‫غربالگري با هدف كشف ديابت نوع ‪،2‬‬
‫استراتژي اصلي اكثر برنامههاي كنترل ديابت‬
‫است‪.‬‬
‫شيوع عوارض در بين افراد ديابتي‬
‫• ‪ %34‬بيماري‌ ايسكميك قلبي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ن‬
‫‪ %50‬هيپرتانسيو ‌‬
‫‪ %12‬نارسا ي قلبي‬
‫‪ %44‬رتين ‌و پاتي‬
‫‪ %5‬كاتاراكت‬
‫‪ %27‬باكتريوري‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ %10‬نفروپاتي‬
‫‪ %72‬نوروپاتي‬
‫‪ %60‬افسردگي‬
‫‪ %5/2‬پاي ديابتي‬
‫‪ %37‬هيپركلستروملي‬
‫ي گليسيريدمي‬
‫‪ %37‬هيپرتر ‌‬
‫حقيقت‬
‫در نيمي از‬
‫در كشور‌ كه ‌‬
‫ن ديابتي ‌‬
‫وجود حداقل ‪ 4‬ميليو ‌‬
‫ي خود بياطالعند‪.‬‬
‫آنها ‌از بيمار ‌‬
‫در بيماري ديابت نوع ‪ 2‬و همچنين بيماري فشارخون باال ‪:‬‬
‫تنها ‪ %50‬بيماران از بيماري خود آگاهي دارند‪.‬‬
‫تنها ‪ %50‬بيماران اقدام به درمان بيماري خود مي‌كنند‪.‬‬
‫تنها ‪ %50‬بيماران‪ ،‬بيماري خود را كنترل مي‌كنند‪.‬‬
‫يعيي تنها يك هشتم بيماران ‪ ،‬بيماري خود را كنترل مي‌كنند‪.‬‬
‫وضعيت ديابت در مناطق شهري و روستا ي ايران‬
‫‪ %4‬افراد باالي ‪ 30‬سال جمعيت روستايي ديابتيك‬
‫‪ %10‬افراد باالي ‪ 30‬سال مناطق شهري ديابتيك ( بخصوص در شهرهاي بزرگ)‬
‫‪ %5‬كل جمعيت كشور (روستايي و شهري) ديابتيك‬
‫يادمان باشد ‪:‬‬
‫مرگهای منسوب به دیابت ساالنه‬
‫‪ 4000000‬مورد در سال برآورد شده‬
‫است‪ ،‬به این ترتیب دیابت عامل ‪9‬‬
‫درصد از کل مرگهای جهان است‪.‬‬
‫رتينو پاتي ديابتي‬
‫ ‪ 25‬برابر افراد عادي‬‫ شايعترين علت كوري در افراد بالغ‬‫ تا ‪ %20‬در زمان تشخيص ديابت نوع ‪2‬‬‫وجود دارد‪.‬‬
‫نفروپاتي ديابتي‬
‫ در ‪ %20-25‬ديابت نوع ‪ 2‬ديده مي‌شود‪.‬‬‫ شايعترين علت نارسا ي مزمن كليه و دياليز‬‫‪ -‬با ميكروآلبومينوري ظاهر مي‌شود‪.‬‬
‫وضعيت واحدها و مراكز ديابت و آزمايشگاهها در برنامه ديابت شهر‬
‫تبريز‬
‫تعداد واحد ديابت ‪45 :‬‬
‫دولتي ‪33 :‬‬
‫خصوص ي ‪12 :‬‬
‫تعداد مراكز ديابت ‪5 :‬‬
‫ق تخصص ي) ‪1 :‬‬
‫تعداد مركز جامع ديابت (سطح فو ‌‬
‫تعداد آزمايشگاه ‪43 :‬‬
‫طرف قرارداد‬
‫دولتي ‪4 :‬‬
‫(در حال احداث)‬
‫خصوص ي ‪39 :‬‬
‫اهم نتايج حاصل از اجراي برنامه ديابت شهري تاكنون‬
‫تعداد كل مراجعه كنندگان باالي ‪ 30‬سال غربالگري شده تا پايان شهريور ‪166816 : 90‬‬
‫تعداد افراد پره ديابتي ‪34639 :‬‬
‫تعداد بيماران ديابتي قديمي ‪19832 :‬‬
‫تعداد بيماران ديابتي جديد ‪7809 :‬‬
‫تعداد بيماران غير ديابتي مبتال به فشارخون باال ‪29191 :‬‬
‫تعداد بيماران غير ديابتي مبتال به هيپرتري‌گليسيريدمي ‪23440 :‬‬
‫تعداد بيماران غير ديابتي مبتال به هيپر كلستروملي ‪24098 :‬‬
‫تعداد افراد غيرديابتي مبتال به اضافه وزن ‪42499 :‬‬
‫تعداد افراد غيرديابتي مبتال به چاقي ‪33695 :‬‬
‫تعداد بيماران آموزش ديده ‪28393 :‬‬
‫تعداد موارد مشاوره تغذيه ‪13373 :‬‬
‫تعداد موارد ارجاع به سطح ‪2367 : 2‬‬

similar documents