دریافت فایل

Report
‫کلسرتول‬
‫‪ 12 ‬تا ‪ 14‬ساعت ناشتایی برای خونگیری‪ .‬مصرف آب مجاز است‬
‫‪ ‬رژیم غذایی از ‪ 2‬هفته پیش اثر دارد بنابراین از یک هفته قبل از آزمایش رژیم‬
‫معمول خود را داشته باشند‬
‫‪ ‬کمتر از ‪200 mg/dl‬‬
‫‪ ‬کمتر از ‪5/2 mmol/l‬‬
‫کلسرتول‬
 Adult:<200mg/dl
 Child:120-200
 1m>:70-175
 Infant:53-135
‫افزایش کلسرتول‬
‫‪ ‬فنی توئین‪ -‬اپی نفرین‪ -‬دیورتیک های تیازیدی‪-‬سیکلوسپورین‪ -‬بارداری‪-OCP -‬‬
‫کورتیکواستروئید ها‪ -‬هیپرکلسترولمی فامیلی‪ -‬هیپوتیروئیدی‪ -‬دیابت کنترل نشده‪-‬‬
‫استرس‪ -‬سیروز صفراوی‬
‫کاهش کلسرتول‬
‫‪ ‬سوء جذب‪ -‬سوءتغذیه‪ -‬سرطان پیشرفته‪ -‬هیپرتیروئیدی‪ -‬آلوپورینول (درمان نقرس)‪-‬‬
‫کاپتوپریل‪ -‬کلش ی سین (درمان نقرس)‪ -‬اریترومایسین‪ -‬ایزونیازید‬
‫تری گلیسریید‬
‫‪ 12‬تا ‪ 14‬ساعت ناشتایی‬
‫مقدار بحرانی ‪400 mg/dl‬‬
‫افزایش‪ :‬رژیم پر کربوهیدرات‪ -‬دیابت‪ -‬هیپوتیروئیدی (کاهش تجزیه ‪-)TG‬سندروم‬
‫نفروتیک (افزایش دفع پروتئین‪-‬کاهش فشار انکوتیک پالسما‪ -‬تحریک تولید ‪ LDL‬و‬
‫‪ -)VLDL‬نارسایی مزمن کلیه (کاهش ‪)LPL‬‬
‫کاهش‪ :‬سوءجذب‪ -‬سوءتغذیه‪ -‬هیپرتیروئیدی (تجزیه ‪ VLDL‬افزایش می یابد)‬
‫سایر لیپوپروتئینها‬
‫نسبت ‪ TC/HDL‬برای پیش بینی ‪ CAD‬بهتر است‪ 3 .‬به ‪ 1‬بهترین حالت است‬
‫)‪LDL=TC-(HDL+TG/5‬‬
‫در صورتی که ‪ TG‬کمتر از ‪ 400‬باشد‬
‫افزایش ‪ :LDL‬هیپوتیروئیدی‪-‬بیماری مزمن کبدی (هپاتیت‪،‬سیروز) به دلیل عدم‬
‫تجزیه‬
‫کاهش ‪ :LDL‬هیپرتیروئیدی‬
HDL,LDL
 Male:>45mg/dl
 Female:>55
 LDL:
 Adult:<130
 Child:<110
‫‪BUN‬‬
‫‪ Adult:10-20mg/dl‬‬
‫‪ Child:5-18‬‬
‫‪ Infant>1m:5-18‬‬
‫‪ Infant :3-12‬‬
‫‪ ‬ارزیابی غیر مستقیم عملکرد کلیه و سرعت فیلتراسیون گلومرولی و‬
‫ارزیابی عملکرد کبد‬
‫‪BUN‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بزرگساالن ‪10-20 mg/dl‬‬
‫پیری ‪ :‬افزایش ‪BUN‬‬
‫مقدار بحرانی بیشتر از ‪( 100 mg/dl‬آسیب شدید کلیوی )‬
‫برای اندازه گیری نیاز به ناشتایی نیست‬
‫حجم توده عضالنی ‪ :‬مردان باالتر از زنان و کودکان‬
‫‪ ‬کاهش‪ :‬نارسایی کبد (کاهش تولید اوره در کبد)‪ -‬پرآبی بدن‪-‬‬
‫افزایش ‪BUN‬‬
‫‪ ‬افزایش دریافت رژیم پر پروتئین‪ -‬مراحل آخر بارداری (افزایش متابولیسم باالی‬
‫پروتئین )‪ -‬کم آبی‪ -‬شوک‪ -‬سوختگی‪ -CHF -‬آنفارکتوس قلب (کاهش خونرسانی به‬
‫کلیه و دفع مواد زاید)‪ -‬خونریزی ‪ ( GI‬پروتئین حاصل از تجزیه خون و افزایش‬
‫جذب)‬
‫‪ ‬روزه داری‬
‫‪ ‬آلوپورینول‪ -‬سیس پالتین‪ -‬متوتروکسات‪ -‬جنتامایسین‪-‬پنی سیالمین‪ -‬پروپرانولول‪-‬‬
‫اسپیرونوالکتون‪ -‬تتراسایکلین‪-‬‬
Uric acid
 Male:4-8/5 mg/dl
 Female:2/7-7/3
 Child:2/5-5/5
 Infant:2-6/2
‫اسید اوریک‬
‫‪ ‬مردان ‪4- 8/5 mg/dl‬‬
‫‪ ‬زنان ‪2/7-7/3 mg/dl‬‬
‫‪ ‬برای بررس ی نقرس و عود سنگ کلیه‬
‫‪ ‬مقدار بحرانی ‪:‬بیشتر از ‪12 mg/dl‬‬
‫افزایش اسید اوریک‬
‫‪ ‬افزایش مصرف پورین ها‬
‫‪ ‬سرطان‪ -‬شیمی درمانی‪ -‬همولیز‪ -‬رابدومیولیز‪ -‬تخریب سلول عضالنی‪ -‬بیماری مزمن‬
‫کلیوی (کاهش دفع)‬
‫‪ ‬الکل (افزایش سرعت تجزیه ‪ ATP‬در کبد و افزایش تولید )‪ -‬آسپیرین با دوز پائین‪-‬‬
‫کافئین‪ -‬سیس پالتین‪ -‬متیل دوپا‬
‫‪ ‬استرس‬
‫کاهش اسید اوریک‬
‫‪ ‬بیماری ویلسون و مسمومیت با سرب (افزایش دفع)‬
‫‪ ‬آلوپورینول‪ -‬آسپیرین با دوز باال‪ -‬دیورتیک ها‪ -‬وارفارین‬
‫‪Cr‬‬
‫‪ Male:0/5-1/1 mg/dl‬‬
‫‪ Female:0/6-1/2‬‬
‫‪ Young:0/5-1‬‬
‫‪ Child:0/3-0/7‬‬
‫‪ Breast fed:0/2-0/4‬‬
‫‪ Infant:0/3-1/2‬‬
‫‪ ‬کاهش حجم عضله در افراد مسن موجب کاهش مقدار آن می شود‬
‫‪ ‬برای تشخیص آسیب عملکرد کلیه استفاده می شود‬
‫کراتیننی‬
‫‪ ‬زنان ‪0/5-1/1 mg/dl‬‬
‫‪ ‬مردان ‪0/6-1/2 mg/dl‬‬
‫‪ ‬مقدار بحرانی‪ :‬بیشتر از ‪4 mg/dl‬‬
‫‪ ‬در افراد پیر و بچه ها به دلیل کم بودن ‪ LBM‬کراتینین پائین تر است‬
‫‪ ‬سطح کراتینین دیر تر از ‪ BUN‬افزایش می یابد بنابراین افزایش در کراتینین نشانه‬
‫مزمن بودن بیماری است‪.‬‬
‫‪ 2 ‬برابر شدن کراتینین نشانه کاهش ‪ %50‬در سرعت تصفیه گلومرو لی می باشد‬
‫‪ ‬سطوح کراتینین با ‪ BUN‬تفسیر می شود‪.‬‬
‫افزایش کراتیننی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش جریان خون کبدی‬
‫نفروپاتی دیابتی‬
‫گلومرولونفریت‬
‫نکروز حاد توبولی‬
‫رابدومیولیز‬
‫آکرومگالی و ژیگانتیسم‬
‫جنتامایسین‪-‬سایمتیدین‪-‬شیمی درمانی‬
‫‪FBS‬‬
‫‪ ‬کودکان بیشتر از ‪ 2‬سال و بزرگساالن ‪70-105 mg/dl‬‬
‫‪ ‬حداقل ‪ 8‬ساعت ناشتایی‪ -‬نوشیدن آب مجاز است‬
‫هیپرگلیسمی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دیابت‬
‫استرس حاد یا تنش شدید (عفونت‪ ،‬سوختگی)‬
‫سندرم کوشینگ (باال بودن سطح کورتیزول)‬
‫نارسایی مزمن کلیه (گلوکاگون توسط کلیه تجزیه نمی شود => افزایش سطح )‬
‫آکرومگالی ( هورمون رشد)‬
‫داروهای ضد افسردگی‬
‫کورتیکواستروئید‬
‫استروژن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایزونیازید‬
‫لیتیم‬
‫فنوتیازین‬
‫تریامترن (فشار خون)‬
‫هیپوگلیسمی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هیپوتیروئیدی‬
‫کاهش فعالیت هیپوفیز‬
‫آدیسون (کاهش کورتیزول)‬
‫بیماری های وسیع کبدی‬
‫استامینوفن‬
‫الکل‬
‫استروئیدهای آنابولیک‬
‫کلوفیبرات (کاهش چربی خون)‬
‫جم فیبروزیل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انسولین‬
‫مهارکننده مونوآمین اکسیداز‬
‫پنتامیدین (ضد انگل)‬
‫پروپرانولول‬
‫توالزامید (داروی کاهنده قند خون)‬
‫تولبوتامید (تحریک ترشح انسولین)‬
‫‪ ‬قند دوساعته (کمتر از ‪)140 mg/dl‬‬
‫‪ 12 ‬ساعت ناشتا باشد ‪ 75 -‬گرم کربوهیدرات‪ 2 -‬ساعت بعد خونگیری‬
‫‪ ‬استعمال سیگار در طی انجام آزمایش ‪ :‬افزایش سطح گلوکز‬
‫‪ : OGT‬تست تحمل گلوکز خوراکی‬
‫(‪ 30 ،FBS‬دقیقه‪ ،‬یک ساعت‪ 2 ،‬ساعت‪ 3 ،‬ساعت)‬
‫‪2h PPG‬‬
‫‪ 0-50 year:<140 mg/dl‬‬
‫‪ 50-60 year:<150‬‬
‫‪ 60 and up :<160‬‬
‫‪ ‬برای تشخیص دیابت استفاده می شود‬
‫‪HbA1c‬‬
‫‪ %98 ‬هموگلوبین در ‪ RBC‬می باشد‬
‫‪ ‬کاهش‪ :‬کم خونی همولیتیک‪-‬خونریزی مزمن‪-‬نارسایی مزمن‬
‫‪HbA1c‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫غیر دیابتی‪% 5/9-4:‬‬
‫کنترل خوب دیابت‪:‬کمتر از ‪%7‬‬
‫کنترل نسبتا خوب‪% 9-8:‬‬
‫هر ‪ %1‬تغییر نشان دهنده تغییری حدود ‪ mg35‬قند است‬

similar documents