Pranešimas. Monetarinės politikos strategijos bei

Report
Monetarinės politikos strategijos bei
privalomųjų atsargų reikalavimai
Parengė: Ieva Astrauskaitė, Laura Krasauskaitė, Kristina
Mikalauskaitė, Karolina Stanevičiūtė, Laura Tičkūnaitė
BANKININKYSTĖ, IV k.
ECB
Pinigų politikos strategija ir
privalomųjų atsargų reikalavimai
ECBS ir Eurosistema
ECBS – ECB ir ES valstybių nacionaliniai bankai
Eurosistema – ECB ir eurą turinčių valstybių nac. bankai
• Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nurodyta, kad
Europos Sąjunga siekia skatinti „ekonominę ir socialinę
pažangą, aukšto lygio užimtumą ir siekti darnios bei tvarios
plėtros“
• Kaip Eurosistema prisideda prie šio tikslo?
- išlaikydama kainų stabilumą
• Pagrindinis Eurosistemos tikslas – palaikyti kainų
stabilumą vidutinės trukmės laikotarpiu.
ECB Valdančioji Taryba yra įgaliota išlaikyti euro
perkamąją galią.
Pinigų politikos strategija
• Kiekybinis kainų stabilumo apibrėžimas:
„mažesnis negu 2 proc. euro zonos suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) metinis
augimas.“
Valdančioji Taryba siekia palaikyti mažesnę, bet artimą 2 % infliaciją vidutiniu
laikotarpiu
• Ar yra rizika kainų stabilumui?
Ekonominė analizė
Pinigų analizė
Ekonominė analizė
Pinigų analizė
• Stebimi įvairūs veiksniai, kurie gali
kelti kainas trumpu ir vidutiniu
laikotarpiu, pavyzdžiui:
• Stebima,
kiek
yra
pinigų
apyvartoje, nes tai gali didinti
kainas
vidutiniu
ir
ilgu
laikotarpiu
ekonomikos augimas
naftos kainų didėjimas
Priimami sprendimai dėl trumpalaikių palūkanų normų lygio, kuris
užtikrintų, kad vidutiniu laikotarpiu būtų palaikomas kainų stabilumas
Kaip valdomos trumpalaikės palūkanų
normos?
Pinigų politikos priemonės:
• Atviros rinkos operacijos
» 4 rūšys
» Svarbiausios iš jų - pagrindinės refinansavimo operacijos
• Nuolatinės galimybės
» Vienos nakties indėlis
» Vienos nakties paskola
• Minimalių privalomųjų atsargų reikalavimas
Privalomosios atsargos (rr)
Tikslas:
» Sukurti arba padidinti struktūrinio likvidumo trūkumą bankų sistemoje
» Stabilizuoti pinigų rinkos palūkanų normas
•
Kur laikomos rr?
- Nacionaliniuose CB
•
Kokią sumą reikia laikyti kaip rr?
- Atsargų bazės % dalis
•
Kaip nustatoma, ar vykdomas rr reikalavimas?
- Vidurkio metodas
•
Ar yra atlyginama už rr laikymą ?
- Taip
•
Kiek yra atlyginama?
- pagal PRO palūkanų normą
•
Kodėl atlyginama už rr ?
-Kad nebūtų bankams našta
•
Ar yra atlyginama už atsargas, viršijančias rr?
- Ne
•
Koks yra rr laikymo laikotarpis?
- vidutiniškai 1 mėn.
Atsargų bazė ir atsargų normos
A.
Įsipareigojimai, įtraukti į atsargų bazę, kuriems taikoma teigiama atsargų norma
Indėliai
•
Vienadieniai indėliai
•
Indėliai, kurių terminas iki 2 m.
•
Indėliai, kurių įspėjamasis laikotarpis iki 2 m.
Išleisti skolos VP
•
Skolos VP, kurių terminas iki 2 m.
B.
Įsipareigojimai, įtraukti į atsargų bazę, kuriems taikoma nulinė atsargų norma
Indėliai
•
Indėliai, kurių terminas nuo 2 m.
•
Indėliai, kurių įspėjamasis laikotarpis nuo2 m.
•
Atpirkimo sandoriai
Išleisti skolos VP
•
Skolos VP, kurių terminas nuo 2 m.
C.
Įsipareigojimai, neįtraukti į atsargų bazę
•
•
Įsipareigojimai kitoms įstaigoms, priklausančioms Eurosistemos min. privalomųjų atsargų sistemai
Įsipareigojimai ECB ir nacionaliniams centriniams bankams
2009 m. atsargų laikymo laikotarpių
kalendorius
Kas mėnesį nustatoma
pinigų politikos
pozicija
Valdančiosios tarybos
posėdis
Pagrindinių refinansavimo operacijų
atsiskaitymo diena po VT posėdžio
Laikymo laikotarpio pradžia
Laikymo laikotarpio
pabaiga
Atsargų bazės duomenys
(mėnesines ataskaitas
teikiančioms kredito įstaigoms)
Laikymo
laikotarpio
trukmė (dienos)
1
2009 m. sausio 15 d.
2009 m. sausio 21 d.
2009 m. vasario 10 d.
2008 m. lapkritis
21
2
2009 m. vasario 5 d.
2009 m. vasario 11 d.
2009 m. kovo 10 d.
2008 m. gruodis
28
3
2009 m. kovo 5 d.
2009 m. kovo 11 d.
2009m. balandžio 7 d.
2009 m. sausis
28
4
2009 m. balandžio 2 d.
2009 m. balandžio 8 d.
2009 m. gegužės 12 d.
2009 m. vasaris
35
5
2009 m gegužės 7 d.
2009 m. gegužės 13 d.
2009 m. birželio 9 d.
2009 m. kovas
28
6
2009 m. birželio 4 d.
2009 m. birželio 10 d.
2009 m. liepos 7 d.
2009 m. balandis
28
7
2009 m. liepos 2 d.
2009 m. liepos 8 d.
2009 m. rugpjūčio 11 d.
2009 m. gegužė
35
8
2009 m. rugpjūčio 6 d.
2009 m. rugpjūčio 12 d.
2009 m. rugsėjo 8 d.
2009 m. birželis
28
9
2009 m. rugsėjo 3 d.
2009 m. rugsėjo 9 d.
2009 m. spalio 13 d.
2009 m. liepa
35
10
2009 m. spalio 8 d.
2009 m. spalio 14 m.
2009 m. lapkričio 10 d.
2009 m. rugpjūtis
28
Pavyzdys
Posėdis
Laikymo pradžia
Laikymo pabaiga
Atsargų bazės duomenys
11
2008 m. lapkričio 6 d.
2008 m. lapkričio 12 d.
2008 m. gruodžio 9 d.
2008 m. rugsėjis
28
12
2008 m. gruodžio 4 d.
2008 m. gruodžio 10 d.
2009 m. sausio 20 d.
2008 m. spalis
42
Pinigų politikos pozicija:
• Vienos nakties indėlių palūkanų norma – 2,75 %
• Vienos nakties paskolos palūkanų norma – 3,75 %
• Pagrindinių Eurosistemos refinansavimo operacijų siūloma
palūkanų norma – 3,25%
2008-11-06
• Pirmosios
pagrindinės
refinansavimo
operacijos
atsiskaitymo diena po pirmojo VT posėdžio tą mėnesį. Tai
ir yra rr laikymo laikotarpio pradžia. Laikomai rr sumai
apskaičiuoti yra naudojama atsargų bazė, nustatyta pagal
rugsėjo pabaigos balanso duomenis.
•Laikymo laikotarpiu yra taikoma rr sumos vidurkio sąlyga
•Už rr laikymą atlyginama atsižvelgiant į laikymo laikotarpio
ECB pagrindinių refinansavimo operacijų normų vidurkį.
(Formulė)
2008 m. lapkričio 6 d.
2008 m. lapkričio 12 d.
2008 m. gruodžio 9 d.
2008 m. rugsėjis
28
1 mln. * 28 * r (3,25 %)
100 * 360
=
Sankcijos už rr nevykdymą
Blogai, jei rr vidurkis < rr reikalavimą
Galimos sankcijos:
• Mokestis = Trūkstama suma * t.t. palūkanų norma
• Reikalavimas tai įstaigai padėtį indėlį NCB-e be palūkanų, o indėlio
suma gali būti net iki 3 kartų didesnė už tą sumą, kurios įstaiga pritrūko.
JAV pinigų politika
Federalinių Rezervų sistema
• Atsakinga už JAV pinigų politikos
vykdymą;
• Sudaro 12 Federalinių Rezervų bankų;
• Viena pagrindinių institucijų – Federalinis
atviros rinkos komitetas (FOMC - The
Federal Open Market Committee);
• FRS pirmininkas – Ben Bernanke.
Federalinių Rezervų sistemos
tikslai:
•
•
•
•
•
•
aukštas užimtumas;
kainų stabilumas;
ekonomikos augimas;
valiutos kurso stabilumas;
bankų saugojimas nuo žlugimo;
palūkanų normos stabilumas.
Federalinių Rezervų sistemos
pinigų politikos priemonės:
• Atviros rinkos operacijos (ARO);
• Diskonto mechanizmas;
• Privalomųjų rezervų norma.
Realybė...
JAV vartotojų kainų indekso dinamika
1998-2008 m.
Nedarbo lygio dinamika
2006 – 2008 m.
Duomenų šaltinis: <http://www.bls.gov/cpi/cpid0809.pdf>
Duomenų šaltinis: <http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf>
JAV realaus BVP augimo tempai 1998-2008 m.
Duomenų šaltinis: <http://www.economywatch.com/world_economy/usa/>
Ekonominės krizės padariniai:
• žlugę didieji investiciniai bankai – Lehman Brothers ir
Merill Lynch;
• žlugę didžiausi hipotekos bankai – Fannie Mae ir
Freddie Mac (išpirko FRS);
• žlugo didžiausia draudimo bendrovė – American Intl
Group (išpirko FRS);
• žlugo didžiausia JAV mažmeninės bankininkystės
bendrovė – Washington Mutual;
• Likę didieji bankai – Bank of America, Morgan Stanley,
Lloyds – vykdo rekapitalizaciją ir beviltiškų skolų
nurašymą.
• JAV Kongresas ir Senatas pritarė
Prezidento siūlymui skirti net 700 mlrd.
USD finansų sektoriaus skolų
restruktūrizavimui per artimiausius metus;
• Spalio 29 d. Federalinis atviros rinkos
komitetas sumažino federalinių fondų
normą (federal funds rate) iki 1%.
JAV PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ
REIKALAVIMAI
ATSARGŲ REIKALAVIMAI
• minimalus procentinis dydis nuo įsipareigojimų
sumos, kurį kreditinės institucijos turi laikyti
atsargose grynaisiais pinigais arba kaip
depozitą centrinio banko sąskaitoje.
• Šie reikalavimai yra apibrėžti JAV įstatymuose
• Federalinės Rezervų Sistemos valdytojų taryba
turi įgaliojimus keisti privalomuosius atsargų
reikalavimus.
JAV PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ
REIKALAVIMŲ PAGRINDINIAI PUNKTAI
o Reikalavimai taikomi
o komerciniams bankams; taupomiesiems bankams; taupymo ir
skolinimo asociacijoms; kreditų unijoms; užsienio bankams,
veikiantiems JAV rinkoje; Edge korporacijoms
o Privalomosios atsargos laikomos
o grynaisiais pinigais banko saugykloje (išskirtinis bruožas)
o kaip depozitas Federalinio Rezervų Banko aptarnaujamoje
sąskaitoje
o Rezervuotini įsipareigojimai nustatomi
o pagal indėlių tipus ir dydžius kreditinėse institucijose
Šaltinis : www.federalreserve.gov/pubs/feds/2007/200754/200754pap.pdf
PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ NORMA
Reikalavimai
Įsipareigojimų tipas
Reikalavimo
įsigaliojimo
data
Procentinė dalis
nuo įsipareigojimų
Reikalavimo
įsigaliojimo
data
Grynųjų operacijų sąskaitos
Įsipareigojimų tipas
Grynųjų operacijų sąskaitos
nuo 0 iki 9.3 mln. $
2007-12-20
0
2009-01-01
nuo 0 iki 10.3 mln. $
nuo daugiau už 9.3 mln.
iki 43.9 mln. $
2007-12-20
3
2009-01-01
nuo daugiau už 10.3 mln.
iki 44.4 mln. $
daugiau už 43.9 mln. $
2007-12-20
10
2009-01-01
daugiau už 44.4 mln. $
Nepersonaliniai terminuotieji
indėliai
1990-12-27
0
1990-12-27
Nepersonaliniai terminuotieji
indėliai
Euro-valiutos įsipareigojimai
1990-12-27
0
1990-12-27
Euro-valiutos įsipareigojimai
Šaltinis: http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reservereq.htm#text2
JAV PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ
REIKALAVIMŲ PAGRINDINIAI PUNKTAI
o Privalomųjų rezervų apskaičiavimo laikotarpis
o 14 dienų savaitiniams indėlių referentams
o ketvirčio indėlių referentams - 7 dienas
o Atsargų laikymo laikotarpis
o Savaitiniams referentams atsargų laikymo laikotarpis apima 14
dienų, o ketvirčio referentams - 7 dienas
o Tarp apskaičiavimo laikotarpio ir atsargų laikymo laikotarpio
atsiranda abiem atvejais 30 dienų vėlavimas
o Privalomųjų rezervų apskaičiavimas
o tarkim vidutinis dienos grynųjų operacjų depozitas sudaro 100
mln. $, tuomet
o privalomieji rezervai = ($9.3 mln x 0.0) + [($43.9 mln - $9.3 mln)
x 0.03] + [($100.0 mln - $43.9 mln) x 0.10] = $6.648 mln.
JAV PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ
REIKALAVIMŲ PAGRINDINIAI PUNKTAI
o VC - vault cash
o JAV privalomiesiems reikalavimams padengti kreditinės
institucijos gali naudoti grynuosius pingus banko saugykloje ir
jais padengiant iki 100% reikalaujamų rezervų.
o Reservų balansų perkėlimo galimybė
o Kreditinei institucijai leidžiama perkelti privalomųjų reikalavimų
perteklių arba deficitą į kitą paskiau einantį atsargų laikymo
laikotarpį (<$50,000 arba <4% reikalavimų )
o Privalomųjų atsargų reikalavimų nesilaikymo nuobaudos
o Nuobauda už privalomųjų atsargų reikalavimų nesilaikymą yra
lygi trūkstama suma * 1% didesnė palūkanų norma už bazinę.
KOMPENSAVIMAS UŽ PRIVALOMĄSIAS
ATSARGAS
Šaltinis: http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reqresbalances.htm
• Monetarinės politikos tikslas ir
vykdantysis organas
• Monetarinės politikos priemonės
• Monetarinės politikos strategija
• Monetarinės politikos dabartis
TIKSLAS:
 palaikyti kainų stabilumą
ekonominis augimas
Vykdantysis organas:
 Monetarinės politikos valdyba
• Rinkoje lėšų korekcija atliekama pinigų
politikos priemonėmis;
• Priemonių paketai:
– Lėšų tiekimo operacijos (angl. Fundssupplying)
– Lėšų absorbavimo operacijos (angl. Fundsabsorbing)
• Operacijų objektas – Japonijos
Vyriausybės obligacijos;
i, %
MS3 MS1 MS2
i2
i1
MD2
MD1
i3
MD3
M3
M1 M2
M
• Monetarinės politikos strategija:
– Tarpbankinė palūkanų norma – diskonto
norma artima 0;
• Nuo 1990 m. – stagfliacija;
• Ekonominio augimo skatinimas;
• Keičiama strategija 2006 m.
–
–
–
–
Išaugęs eksportas
Išaugęs vartojimas
Padidėję įmonių pelnai
Didesnė laisvė investicijoms
– Nustatoma minimali palūkanų norma
• 2008 m. spalio mėn. 31 d. – tarpbankinė
palūkanų norma 0,3 %;
• Palūkanų norma pakeista atsižvelgiant į
situaciją pasaulinėse rinkose, kurių
nuolatinis monitoringas yra vykdomas
atsakingų institucijų;
• Infliacija Japonijoje – 2,5 %. Ribos: 0-2 %
• BVP (2007 m.) - $ 4.272 trilijono (2%↑)
Japonijos
privalomųjų
atsargų norma
(rr)
Japonijos privalomųjų atsargų sistemos pagrindiniai bruožai
Institucijos, kurioms
taikoma rr
rr bazė
rr bazės apskaičiavimo
laikotarpis
Kontroliuojamasis
laikotarpis
Vėlavimas (lag)
• depozitinės institucijos (miestų bankai, regioniniai
bankai ir kt.)
•
•
•
•
Terminuotieji indėliai
Kiti indėliai
Bankų paskolų lakštai
Indėliai užsienio valiuta
• Vienas kalendorinis mėnuo
• Vienas mėnuo, kuris prasideda kalendorinio
mėnesio 16 d., baigiasi ateinančio mėnesio 15 d.
• 1½ mėnesio, nuo apskaičiavimo periodo pradžios iki
kontroliuojamojo periodo pradžios
Šaltinis: www.federalreserve.gov/pubs/feds/2007/200754/200754pap.pdf
Japonijos privalomųjų atsargų sistemos pagrindiniai bruožai
Privalomųjų atsargų
apskaičiavimas
• Nuo pirmos iki paskutinės kiekvieno mėn. dienos kiekvieną dieną yra
apskaičiuojami įsipareigojimai, kuriems taikomas rr reikalavimas
• Kiekvienos d. įsipareigojimai padauginami iš atitinkamos rr normos
• Gautos reikšmės sudedamos
• Gauta bendra suma padalijama iš mėn. dienų skaičiaus
Grynųjų pinigų
įtraukimas į rr
• Vidurkio išlaikymo laikotarpiu tik likučiai CB-e
patenkina reikalavimą, grynieji kasoje
neįtraukiami
Kompensacijos
Nuobaudos nesilaikant
rr reikalavimo
• Netaikoma
• 3,75 p.p. + oficiali diskonto norma
Šaltinis: www.federalreserve.gov/pubs/feds/2007/200754/200754pap.pdf
rr normą lemiantys kriterijai:
Depozitinės
institucijos
tipas
Turto
savininkų
gyvenamoji
vieta
Valiuta
rr
Įsipareigojimų
tipas
Įsipareigojimų
apimtis
Japonijos privalomųjų atsargų norma (%)
Iki 1991
1991
>2,5 tril.jenų
Terminuoti
1,2 – 2,5 tril.jenų
indėliai
0,5 – 1,2 tril.jenų
Bankai,
(ir CD)
ilgo laikotarpio
0,05 – 0,5 tril.jenų
kredito bankai,
>2,5 tril.jenų
shinkin bankai
1,2 – 2,5 tril.jenų
Kiti indėliai
0,5 – 1,2 tril.jenų
0,05 – 0,5 tril.jenų
Terminuoti indėliai (ir CD)
Norinchukin bankas
Kiti indėliai
Bankų, ilgo termino kredito bankų paskolos lakštai
Pinigų suma, valdoma pagal įgaliojimą
1,75
1,375
0,125
0,125
2,5
2,5
1,875
0,25
0,125
0,25
0,125
0,125
1,2
0,9
0,05
0,05
1,3
1,3
0,8
0,1
0,05
0,1
0,1
0,1
Įsipareigojimai užsienio valiuta nerezidentams
0,25
0,15
Įsipareigojimai
Terminuoti indėliai
užsienio valiuta
Kiti indėliai
rezidentams
Įsipareigojimai nerezidentų sąskaitose jenomis
Pervedimai iš spec. tarptautinių pervedimų sąskaitų į kt.
sąsk,.
0,375
0,2
0,5
0,25
0,25
0,15
0,25
0,15
Šaltinis: http://www.boj.or.jp/en/type/stat/boj_stat/junbi.htm
Išvados
• ECB tikslas – kainų stabilumas. Siekiama infliacija – artima 2%. Pinigų
politikos sprendimai priimami remiantis 2 rūšių analize.
• FRS oficialiai turi net 3 tikslus: maksimalų užimtumą, kainų stabilumą,
palūkanų normų stabilumą. FRS nėra nusistačiusi tikslinio infliacijos lygio ir
daugiau dėmesio skiriama bazinei infliacijai.
• Japonijos CB tikslai: kainų stabilumo užtikrinimas ir ekonomikos augimo
siekimas. Politikos strategija: kontraversiškų tikslų siekimas mažiausiais
nuostoliais.
• Eurosistemos rr norma – 2 % nuo indėlių ir išleistų skolos VP iki 2 metų, o
už rr laikymą kredito įstaigoms yra atlyginama.
• JAV FRS privalomųjų rezervų išskirtinis bruožas – galimybė padengti iki
100% privalomųjų rezervų grynaisiais pinigais banko saugykloje (vault cash).
Be to, vos prieš mėnesį privalomųjų atsargų reikalavimai buvo papildyti nauju
punktu – kompensavimu už privalomąsias atsargas.
• Japonijos CB taiko ypač diferencijuotas rr normas, o laikomi rezervai yra
pertekliniai.
Rezervų perviršio koeficientas
Šaltinis: http://economics.sbs.ohio-state.edu/jmcb/jmcb/04322s/04322s.pdf

similar documents