Hovedpresentasjon fra årsmøtet

Report
Velkommen til årsmøte i
Bydalen vel
10. april 2013
Dagsorden for årsmøte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til underskriving av protokoll
Valg av tellekorps
Årsmelding
Regnskap
Valg av nytt styre
Valg av komitémedlemmer
Innkomne forslag
Orienteringssaker:
– Bingedammen v/Lars Oskar Svensen
– Trærne i alleen v/Tore Solbakken
– Ny Bydalsbok v/bokkomiteen
• Eventuelt
Årsmøte i Bydalen vel
•
•
•
•
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til underskriving av
protokoll
• Valg av tellekorps
Bydalen vel - Årsmelding 2012
Styrets sammensetning
Styret 2012/2013 har hatt følgende sammensetning:
Marianne Otterstad
Ane Grimsrud
Ole Henrik Leister
Maya Bergset
Bodil Sundbye
Henrik Holmquist
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Trafikk- og utbyggingskomitee
Det har vært avholdt 7 styremøter.
Bydalen vel - Årsmelding 2012 forts.
Medlemstall
Velforeningen hadde siste år 88 betalende
medlemmer. Det er 6 færre enn i 2011.
Kontingenten var kr. 200,- og den vil bli holdt
uendret i 2013.
Bydalen vel - Årsmelding 2012 forts.
Tradisjonelle arrangementer i regi av
komiteene:
• Vårdugnad
• Grillfest
• Lille-juleaften
• Juletrefest
Bydalen vel - Årsmelding 2012 forts.
Annet arbeid
• Skøyte- og flomlyskomitèen
• Trafikk, asfalt og lys
• Ny Bydalsbok
• Vandring i Bydalen
• Ryddet i brev og dokumenter
• Økonomiske støtte til miljøtiltak fra
Lokalsamfunnsutvalget
• Nye skilt med gatenummer og gatenavn
• Trær
• Lekeplassen
• ”Innspill til tiltak på kommunaltekniske områder”
• Utbygging
• Julebrev med reflekser til alle husstander
• Blomsterkasser i Sportsveien
• Søknad om støtte til ”Lokale Trafikksikkerhetstiltak”
PAUSE
Bydalen vel - Regnskap 2012
v/ kasserer Ole Henrik Leister
Bydalen vel - Regnskap 2012
v/ kasserer Ole Henrik Leister
Valg av nytt styre
Styre:
• Marianne Otterstad (gjenvalg)
• Ane Grimsrud (ikke på valg)
• Maya Bergset (gjenvalg)
• Bodil Sundbye (gjenvalg)
• Robert Antonsen (ny)
• Ann Kristin Bugdø-Petersen (ny)
• Henrik Holmquist (trafikk- og utbygging)
Valgkomité:
• Ole Henrik Leister
• Liss Solstrand
Revisor
• Jan Erik Danielsen (gjenvalg)
Valg av komitémedlemmer – 1
Lekeplasskomité:
• Egil Sekkelsten (gjenvalg)
• Robert Antonsen (gjenvalg)
Lille julaftenkomité:
• Henrik Holmquist (gjenvalg)
• Jostein Gleditsch (gjenvalg)
• Helene Myrberg (gjenvalg)
Juletrefestkomité:
• Lise Antonsen (gjenvalg)
• Hanne Sekkelsten (gjenvalg)
• Elisabeth Bjørnstad Karlsen (gjenvalg)
Valg av komitémedlemmer – 2
Skøyte- og flomlyskomité:
• Rolf Næss (gjenvalg)
• Hans Fredrik Sandberg (gjenvalg)
• Knut M. Fredriksen (gjenvalg)
• John L. Jones (gjenvalg)
• Per Weberg (ny)
Utbyggings- og trafikkomité:
• Henrik Holmquist (gjenvalg)
• John L. Jones (gjenvalg)
• Oddvar Bugdø-Aarseth (ny)
Valg av komitémedlemmer – 3
Grillfestkomité:
• Anette M Syversen (gjenvalg)
• Lisbeth Lindahl (gjenvalg)
• Synnøve Hellsten (gjenvalg)
• Ove Birkeland (gjenvalg)
Web-komité:
• Ole Henrik Leister (gjenvalg)
• Håvard Kristoffersen (gjenvalg)
Ryddekomité:
• Gøran Karlsen (gjenvalg)
• Håvard Kristoffersen (gjenvalg)
Valg av komitémedlemmer – 4
Bydalsorkesteret:
• Wendla Dehli Evensen
• Jon Erik Lindberg
• Arvid B. Johannesen
• Thomas Roaldsnes
• Gabriella Grolms
• Kjell Jørgen Holbye
• Maya Bergseth
Orienteringssaker
•
•
•
•
•
•
Bingedammen v/Lars Oskar Svensen
Trærne i alleen v/Tore Solbakken
Ny Bydalsbok v/bokkomiteen
Hjemmesiden – www.bydalen.no
Bydalen Terrasse
Eventuelt
Bingedammen
v/ Lars Oscar Svensen / Marianne
Trær v/Tore Solbakken og Marianne
Trærne i alleen v/Tore Solbakken
Fredrikstad kommune
Takk for at jeg fikk komme og informere, og kanskje kan
jeg gi noen svar på deres spørsmål.
Min kontaktperson mot Bydalen Vel har vært Marianne
Otterstad jeg føler vi har litt av samme jobben, Marianne i
kontakten med dere og jeg kontakten innad i
kommunen.
Vi begynte å snakke sammen i 2011, da så trærne slik ut:
Hvorfor tar vi ned bjørkene i
Bydalen Allé?
• Sikkerhet og helhet
• Bjørkealléen var/er av variert kvalitet, noen
trær bærer preg av tørke, andre skader og
noen deler seg i flere hovedstammer.
Innimellom finnes det trær som kunne stått i
mange år til. Det finnes sikkert noen her som
syntes det er helt forferdelig at vi feller disse.
Nå ser område slik ut:
Nye Bjørketrær
• Når vi nå har bestemt oss for å skifte ut trærne
har vi et perspektiv på 5 år, der vi i år planter 10
stk. Det er viktig at vi velger trær av en god
kvalitet og at vi har mulighet til å få samme type
de neste årene og i samme størrelse.
• Mange er plaget med pollen, derfor har vi valgt
Ornesbjørk (Betula pendula ”Dalecarlia”) som
skaper minst problemer for de som er allergikere.
Ornesbjørk er hardfør og litt hengende i yttergrensene, det er
vakre trær som egner seg til alleer og tåler trafikk.
• Er det spørsmål skal jeg prøve å svare på disse,
eller ta dem med meg til de i kommunen som
kan gi et bedre svar.
• Takk for at jeg fikk litt tid sammen med dere.
Ny bydalsbok v/Ulf Morten
www.bydalen.no
Bydalen Terrasse
Stenhammerveien 1-11
Block Watne
Bydalen Terrasse - fremdrift
• Graving av grøft for vann og avløp i Stenhammerveien
uke 12 – 17 (veien vil bli stengt i perioden)
• Boring og sprengningsarbeid og bortkjøring av stein
uke 17 – 27
• Planering av byggegrop med tekniske grøfter av sten
uke 28 – 35
• Planlagt at deler av grunnarbeid er klart for forskaling
og betong i september 2013
Eventuelt
Takk for oppmøte

similar documents