Krešimir Rožman

Report
OKRUGLI STOL:
„Utjecaj politike plaća na tržište rada“
Zagreb, Tvornica kulture - Šubićava 2,
25. listopada 2012.
Tema: PRAVNI ASPEKTI PLAĆA
Krešimir Rožman, urednik „Radnog prava“
PROPISI O PLAĆAMA
― Zakon o radu („Narodne novine“ broj 147/09, 61/11 i 82/12Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje)
― Zakon o minimalnoj plaći (Narodne novine 67/08) - 2.814
kuna
― Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine“, broj
177/2004, 73/2008 i 80/2010)
― Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 95/2005 do
61/2012)
― Zakon o plaćama u javnim službama (Narodne novine
27/2001 i 39/2009)
― Ima još...
ODREĐIVANJE PLAĆE
Plaća se određuje propisom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu,
pravnikom o radu, sporazumom između radničkog vijeća i poslodavca
Primjena za radnika najpovoljnijeg prava – čl. 7. ZOR-a
Izuzeci:
⁻ Ako je Zakonom o radu ili drugim zakonom drukčije riješeno
⁻ Posebni - izričiti izuzetak: članak 27. st. 5. Zakona o kriterijima za
sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za
kolektivno pregovaranje
(5) Za ugovoreno vrijeme produžene primjene pravnih pravila kolektivnog
ugovora iz stavka 2. ovoga članaka i pri ugovaranju vremena važenja
produžene primjene pravnih pravila kolektivnog ugovora iz stavka 3. ovoga
članka, ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 1. i 3. Zakona o radu. –
nejasna odredba
PLAĆA MORA BITI ODREĐENA
Kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu, pravilnikom o radu, eventualno propisom,
sporazumom radničkog vijeća i poslodavca.
Ako nije – tada radniku pripada primjerena plaća .
Temeljem Zakona o minimalnoj plaći plaća nije određena.
Neke dvojbe:
 U ugovoru o radu navedeno da plaću određuje poslodavac zavisno od rezultata
poslovanja
 U ugovoru određeno da plaću određuje poslodavaca odlukom
 Poslodavac određuje plaću odlukom
Članak 388. Zakona o obveznim odnosima:
Odredba ugovora kojom se određivanje cijene ostavlja na volju jednom ugovaratelju
smatra se kao da nije ni ugovorena i tada kupac duguje cijenu kao u slučaju kad cijena
nije određena.
 Naknadno smanjenje plaće u pravilniku o radu?
JEDNAKA PLAĆA ŽENA I MUŠKARACA
Jednaki rad i rad jednake vrijednosti – a to je ako:
1) obavljaju isti posao u istim ili sličnim uvjetima ili bi mogle
jedna drugu zamijeniti u odnosu na posao koji obavljaju
2) je rad koji jedna od njih obavlja slične naravi radu koji
obavlja druga, a razlike između obavljenog posla i uvjeta pod kojima ih
obavlja svaka od njih, nemaju značaja u odnosu na narav posla u
cijelosti ili se pojavljuju tako rijetko da ne utječu na narav posla u
cijelosti,
3) je rad koji jedna od njih obavlja, jednake vrijednosti kao rad
koji obavlja druga, uzimajući u obzir kriterije kao što su stručna
sprema, vještine, odgovornost, uvjeti u kojima se rad obavlja te je li rad
fizičke naravi.
Plaća obuhvaća: osnovnu plaću i sva dodatna davanja bilo koje vrste
koja poslodavac izravno ili neizravno, u novcu ili naravi, na temelju
ugovora o radu, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog
propisa isplaćuje radnici ili radniku za obavljeni rad.
Drukčija odredba ništetna je.
POVEĆANA PLAĆA
 za otežane uvjeta rada
 prekovremeni rad
 noćni rad,
 rad nedjeljom i blagdanom ili drugim danom kada je
zakonom određeno da se ne radi
Nema zakonske kvantifikacije.
Izričita norma – ne može se isključiti!
ŠTO JE PLAĆA?
• Sve što temeljem tj. zbog ugovora o radu odnosno obavljanja
poslova poslodavac isplaćuje radniku, a da nisu troškovi (npr.
troškovi puta).
• Pitanje što je plaću u smislu radnih odnosa ne određuju
porezni i drugi propisi.
Ako neka primanja – npr. božicnia i sl. ne bi bila plaća – što su
onda? Darovanje poslodavca radniku? Dakle, plaća su!
VRIJEME ISPLATE, ISPRAVE O PLAĆI, ZABRANA
PRIJEBOJA
Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada.
Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno,
plaća i naknada plaće se za prethodni mjesec isplaćuje najkasnije do
petnaestog dana u idućem mjesecu – dakle može ranije, ali ne kasnije.
Plaća i naknada plaće se isplaćuje u novcu. (A što je s onim što nije u
novcu?)
Plaća i naknada plaće u smislu Zakona o radu su plaća i naknada plaće
u bruto iznosu.
Ugovaranje neto? Može, ali se plaća bruto!
Naknada za štete za sudski raskid – sud određuje prema neto plaći !??
• Obračun isplaćene ali i neisplaćene plaće
• Zabrana prijeboja
MOGUĆNOST STIMULACIJE I DESTIMULACIJE
Naravno, moguće nagrađivanje za bolji rad.
Mogućnost smanjivanja plaće?
UGOVORENA PLAĆA SE NE SMIJE SMANJIVATI!!!
Ali...
₋ Npr. odredi se da je plaća 5.000 kuna.
₋ Pri tome se odredi da je stimulacija cca 1000 kuna.
₋ Radnik redovito dobiva cca 5.600 kuna (600 je
„stimulacija“ za redovni rad)
₋ Ako naročito dobro radi dobije do 6.000 kuna (ovih
drugih 400 kuna je stvarna stimulacija)
₋ Ako radi lošije dobije samo 5.000 kuna.
Dakle, s 5.000 kuna je stvarno „destimuliran“ jer mu je
plaća stvarno smanjena, ali formalno je sve u redu!
SLOŽENOST SUSTAVA PLAĆA U HRVATSKOJ
Plaće u RH - iznimno složen sustav
Primjer: Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine
Plaća se sastoji od:
- osnovne plaće,
- povećanja plaće po osnovi radnog staţa,
- povećanja plaće za oteţane uvjete rada.
Osnovna plaća
Najniža osnovna - 1.600,00 kuna bruto.
Osnovna plaća x koeficijent
Poslovi u 9 grupa
0,5% za radni staž.
Mogućnost - stimulativni dio plaće.
Povećanje plaće za otežane uvjete rada
Za 10% po pojedinom kriteriju
Jednokratni dodatak plaći - regres
Pravo na povećanu plaću
za rad noću - 30 posto
za prekovremeni rad - 50 posto
za rad nedjeljom - 35 posto
za rad u drugoj smjeni - 10 posto
za dvokratni rad s prekidom duţim od 1 sata - 15 posto
za rad na dane blagdana 50%.
za rad na Uskrs - 50%.
Plaća pripravnika
80% od osnovne plaće pripadajućeg radnog mjesta.
OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA
1. Troškovi prijevoza
2. Dnevnice
3. Odvojeni život
4. Upotreba privatnog automobila u službene svrhe
5. Nagrada učenicima i studentima
6. Solidarna pomoć
potpore u sluĉaju smrti radnika u visini od najmanje 7.500,00 kuna;
potpore u sluĉaju smrti ĉlana uže obitelji (supružnik, roditelji, djeca ili
osobe po zakonu izjednaĉene s njima) u visini od najmanje 3.000,00 kuna;
Poslodavac može kad se steknu uvjeti, isplatiti solidarnu pomoć u
sljedećim sluĉajevima;
potpore zbog invalidnosti u visini od najmanje 2.500,00 kuna godišnje
potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana u visini od najmanje 2.500
kuna godišnje.
7. Jubilarne nagrade
8. Otpremnina za umirovljenje
9. Poklon djeci
Javni sektor
Božićnica
Uvećanje za uvjete rada (brojni od 3% do 25%)
Uvećenje za „radno iskustvo“ – 4%, 8% i 10%.
Uvećanje od 8% za magisterij i 15% za doktorat
Ranija „mala“ Uredba za prosvjetu 3%, 5%, 7% i 9%
Uvećanje osnovice za prosvjetu od 2%
Neki poznaju i uskrsnicu i dar u naravi
U Grčkoj je postojalo uvećanje plaće za dolazak na posao!
(Primjeri dobre prakse EU)
Sve vrlo složeno! Ali ne i baš puno novaca.
BUDUĆI PRAVCI U PRAVNIM ASPEKTIMA PLAĆA
TRI PITANJA:
1. Hoće li se područje plaća biti više ili manje normirano?
2. Hoće li u normativnom smislu (uključujući i proširenje
primjene kolektivnih ugovora) doći do veće ujednačenosti ili
pak do veće raznolikosti u određivanju plaća?
3. Hoće li se sustav plaća dalje usložnjavati ili
pojednostavljivati?

similar documents