PowerPoint-præsentation

Report
Det moderne
gennembrud
1870-1920
Hvorfra alting startede…
Danmark- et forarmet land i krise





1813: Danmark går konkurs efter Napoleonskrigene
1814: Danmark taber Norge til Sverige
1864: Sidste krig i Danmark, hvor Sønderjylland bliver en
del af Tyskland
1849: Den enevældige konge afgiver noget sin magt og
underskriver den danske grundlov
Romantikken
Et nyt verdensbillede

”Dødsfald” og nyskabt liv – ny kultur vokser frem
Tre vigtige samfundsproblemer sættes til debat:
KKK

Kirke, Køn og Klasse  Et opgør med traditioner, normer

og samfundssyn

Kirken: Opgør med den traditionelle tænkning: Er
mennesket herre over sit eget liv? Sin egen lykkes smed?

Køn: Fokus på kvindernes stilling i samfundet.
-
1871: Stiftelse af Dansk Kvindesamfund.
I Danmark fik kvinder valgret til menighedsråd i 1903, til
kommunale råd i 1908 og til parlamentet i 1915.
Klasse: Samfundet inddelt i et klassesamfund. Skæbnen
bestemmende for menneskets lod.

Erik Henningsen, Summum jus, summa injuria. Barnemordet 1886
Industrialisering og udvikling af ny
teknologi

Danmark var tidligere et landbrugssamfund, og
muskelkraft var den vigtigste energikilde.

Industrialiseringen var baggrund for moderniseringen.

Dampmaskiner, elektricitet, motoren, bil, telefon,
damplokomotiv, etc.

Fabrikker kunne masseproducere kortere produktionstid
og billigere priser

Mindske omkostninger lavere løn
Urbanisering

Naturlig udvikling: fra land til by

-
Indbyggertallet i København:
begyndelsen af 1800 tallet= 120.000
omkring år 1900= 350.000

Ny samfundsklasse: Arbejderklassen

Svære vilkår

Fagforeninger

1871: Socialdemokratiet (Louis Pio). I 1913 var partiet
landets største.
-
Erik Henningsen: Sat ud (1892)
Med kuffert, drømme og håb…



300.000 danskere udvandrede i perioden (hovedparten til
USA)
Danmarks befolkning i samme periode voksede fra knap 1
mio. til 2,7 mio.
Drømmen om et bedre liv (”nemt” at rejse pga.
dampskibe, arbejdsløshed herhjemme, mulighed for at få
egen bedrift, brug for arbejdskraft i USA)
Edvard Petersen: Udvandrere på Larsens Plads (1890)
Georg Brandes (1842-1927)
•
•
•
•
•
•
Dansk kritiker, forfatter og
litteraturforsker.
Kritiserede samfunds- og kulturlivet.
Virkeligheden skulle gengives
realistisk.
Litteraturen skulle sætte problemer
under debat.
Den ny tids ideer og spørgsmål:
religion, det enkelte menneskes
frihed, ægteskabet og kvindens
stilling i samfundet.
Fortalte den kulturelle elite om
Darwin, Nietzsche og de nye
retninger.
Realisme
 Man vil genskabe tingene, som de er. Intet
skal skjules, og forfatteren skal være neutral.
 Realisme er en social holdningsbetonet
virkelighedsskildring
 Autentisk
 Vigtige temaer: levevilkår og
samfundsklasser. Man interesserede sig for
almindelig mennesker og deres liv.
 I forhold til naturalismens fokus på arv og
miljø, koncentrerede man sig her om
samspillet mellem individ og samfundaltså samfundsmæssige emner sættes under
debat, f.eks. den sociale undertrykkelse på
landet
Revolutionerende
tanker
Friedrich Nietsche (1844-1900)
•
”Gud er død”!
•
Slavemoralen
•
Herremoralen: Det
var de stærke,
overmenneskene,
der bestemte
verdensordenen.
Vi var engang
aber…
Charles Darwin (1809-1892)
•
•
•
Mennesket stammer fra
aben.
Mennesket som et
biologisk væsen, hvis
biologiske og
psykologiske reaktioner
man ville kunne iagttage
og analysere
De individer, der ikke
kan tilpasse sig vil dø –
”survival of the fittest”
Naturalisme
 Naturalismens grundfilosofi: Mennesket er et stykke
natur og derfor underlagt naturens love.
 I litteraturen bliver mennesket ofte kun beskrevet ud
fra det, der kan sanses.
 Man forsøger at gengive virkeligheden- det man kan
registrere, objektivt, neutralt og observerende.
 Tænk over den meget brugte formulering ”det ligger i
hans natur at handle sådan” eller ”hun følger sin
natur”
 Det helt store spørgsmål for naturalisterne gjaldt den
biologiske arv og det sociale miljø
 Eksempler: Amalie Skram er naturalist og
interesseret i at finde frem til de
årsagssammenhænge, som styrer individernes
skæbne. Hun skildrer kvindens kår i et patriarkalsk
samfund (mandsherredømme).
 Henrik Pontoppidan hører også hjemme under denne
genre.
Impressionisme
Impressionisme = indtryk
At gengive virkeligheden uden at fortolke
og analysere
 Korte penselstrøg: Når man så det tæt på,
var det flimrende og uklart- men dannede
helhed på afstand  øjebliksbilleder.
 De første impressionister var Monet,
Renoir og Degas.
 I Danmark inspirerede impressionisterne
Skagensmalere som P.S. Krøyer og Anna
og Michael Ancher.


Anna Ancher: Fru Ane Brøndum i den blå
stue, 1913
P.S. Krøyer 1851-1909. Måneskinsaften på
Skagen Strand

Inden for litteraturen er særligt Herman Bang
og J.P. Jakobsen kendte for deres
impressionistiske skrivestil benyttede en
scenisk fremstilling, hvor replikker, miljø- og
handlingsbeskrivelser tilsammen dannede et
udsnit af virkeligheden.

Bang skildrede dels stille eksistenser
(oversete hverdagsmennesker) fra provinsen
og dels exentrikere (særlinge) i storbyerne,
der levede og åndede for deres lidenskab, fx
musik, kunst, penge eller sex.
Nøgleord for perioden







Industrialisering, urbanisering og udvikling inden for
teknologi og naturvidenskab
Udvandring til hovedsageligt USA
KKK  Kirke, Køn og klasse opgør med normer og
traditioner
Fokus på realisme
Naturalisme
Impressionisme
Det moderne gennembrud: grundstenen for måden hvorpå
vi lever i dag…groft sagt!

similar documents