Gospodarenje ambalažnim otpadom u RH

Report
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST
UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM
U REPUBLICI HRVATSKOJ
TEORIJA I PRAKSA
Vinko Mladineo, dipl. iur.
direktor Fonda
OSNIVANJE, USTROJSTVO I DJELATNOST FONDA
Fond je osnovan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost na temelju:
- Zakona o zaštiti okoliša
- Zakona o energiji
cilj osnivanja Fonda je osiguranje dodatnih sredstava radi financiranja
programa, projekata i sličnih aktivnosti u području:
očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša
postizanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
Određeni djelokrug Fonda proširen je Zakonom o otpadu i Zakonom o
učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji vezano za energetsku
učinkovitost u neposrednoj potrošnji
izvanproračunski fond
pravna osoba s javnim ovlastima
osnivačka prava i dužnosti u ime RH obavlja Vlada RH
Fond svoju djelatnost u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
ostvaruje u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, te drugim
institucijama
SUSTAV GOSPODARENJA POSEBNIM
KATEGORIJAMA OTPADA
Strategijom gospodarenja otpadom RH definirani su strateški ciljevi čije
ostvarenje jamči učinkovito organiziranje i funkcioniranje sustava gospodarenja
posebnim kategorijama otpada
Organiziranim odvojenim prikupljanjem otpada i njegovom daljnjom
oporabom ostvaruje se:
- racionalno i održivo korištenje prirodnih resursa
- zaštita okoliša i zdravlja ljudi
- potiče održivi gospodarski razvitak zemlje
Sukladno odredbama Zakona o otpadu doneseni su pravilnici kojima se
uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada i to:
- Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
Donesenim pravilnicima i uspostavljenim sustavima za gospodarenje
posebnim kategorijama otpada Hrvatska se prilagođava tim
kretanjima, a rezultatima koje smo postigli u gospodarenju
ambalažnim otpadom i otpadnim gumama svrstali smo se u red
razvijenih europskih zemlja koje su nam u području zaštite okoliša do
sada bile uzor
Tendencija je da se do 2013. godine reciklira najmanje 50% otpada
Gospodarenje otpadom potaknulo je i razvoj gospodarstva te su
mnoge tvrtke modernizirale postojeće ili izgradile nove pogone za
oporabu otpada, a za što su dobile i subvenciju Fonda.
Na poslovima gospodarenja posebnim kategorijama otpada uključeno
je oko 500 tvrtki (prodavatelja, skupljača i oporabitelja) a otvoreno je
preko 4.000 novih radnih mjesta.
Fond sudjeluje u sufinanciranju izgradnje pogona za oporabu otpada
(Drava international, BBS, – ambalažni otpad, Eko velebit - ostali
polimeri, Gummimpex – otpadne gume, PAN papirna industrija –
papir i karton.
U sustavu gospodarenja posebnim kategorijama
otpada do sada je prikupljeno:
319.597 t ambalažnog otpada (230.656 t stakla, 83.519 t PET-a i 5.422 t Al/Fe)
odnosno 3.776.371.762 jedinice (969.543.622 stakla, 2.430.420.410 PET-a i
376.405.724 Al/Fe)
608.259 t ambalažnog kartona
20.660 t tetrapaka
4.367 t drva
15.190 t ostalih polimera
89.293 t otpadnih guma
25.792 t otpadnih akumulatora i baterija
28.234.274 l otpadnih ulja
51.221 kom otpadnih vozila
21.048 t EE otpada
Za realizaciju gospodarenja posebnim kategorijama otpada odobreno je i
isplaćeno 439,19 mil. € (3,2 milijardi kn).
SUSTAV GOSPODARENJA AMBALAŽNIM
OTPADOM
ZAKONSKA REGULATIVA
Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
Direktive EU o ambalaži i ambalažnom otpadu (96/62/EZ
i 2004/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća)
- propisuje načelo da “onečišćivač plaća”
Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05)
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od
2007. do 2015. godine (NN 85/07)
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08,
31/09, 156/09, 38/10)
Odluka o uvjetima označavanja ambalaže (NN 155/05, Ispravak 24/06,
28/06)
sustav prikupljanja ambalažnog otpada
započeo je s primjenom 01. 01. 2006. godine
prikupljanje ambalažnog otpada provodi se
primjenom depozitnog sustava kojim se
prikupi i oporabi oko 90% ambalažnog
otpada (primjenjuje se u skandinavskim
zemljama, Njemačkoj, Nizozemskoj,
Švicarskoj, i dr.)
od 01.01. do 16.03.2006. godine u sustav
gospodarenja ambalažnim otpadom uključeni su
ovlašteni skupljači i komunalna poduzeća (36
nacionalnih i županijskih skupljača)
građani su mogli vraćati neograničene količine
ambalažnog otpada, te je prikupljen sav “povijesni
ambalažni otpad” zatečen u okolišu i na odlagalištima
od sredine ožujka 2006. godine u sustav se
uključuju i sve trgovine veće od 200 m², a manja
prodajna mjesta po zahtjevu (280 prodavatelja s 1.830 prodajnih
mjesta)
Pravilnik propisuje:
1. obveze proizvođača, uvoznika, prodavatelja, skupljača i oporabitelja
2. način naplate naknada za ambalažu i ambalažni otpad:
- naknada zbrinjavanja (plaća se prema količini ambalažnog materijala
stavljenog na tržište i prema jedinici proizvoda)
- povratna naknada (plaća se po jedinici prodajne ambalaže za piće i
napitke stavljene na tržište)
- poticajna naknada (plaća se po jedinici prodajne ambalaže za piće s
obzirom na vrstu i veličinu ambalaže)
3. način isplate naknada potrošačima za vraćenu jedinicu povratne
ambalaže
4. organiziranje centara za gospodarenje ambalažnim otpadom za
poslove kontrole i nadzora
od 01. 01. 2008. godine uvodi se
sustav
vreća
i
naljepnica
za
ambalažni otpad u sustavu povrata
na prodajnim mjestima ambalaža se
pakira u namjenske vreće Fonda i
označava sigurnosnom naljepnicom
ambalažni otpad u namjenskim
vrećama prevozi se do centara za
gospodarenje ambalažnim otpadom
u centrima se ambalaža kontrolira,
broji, sortira i balira
Efekti – otklonjene su sve
zloporabe
u
gospodarenju
ambalažnim otpadom
TOKOVI AMBALAŽE, AMBALAŽNOG OTPADA I
SREDSTAVA U SUSTAVU POVRATNIH NAKNADA
OPORABITELJ
(staklo)
ovlašteni skupljač
OPORABITELJ
(PET)
OPORABITELJ
(Al/Fe)
PROIZVOĐAČ
AMBALAŽE
FZOEU
PUNIONICA/UVOZNIK
staklo
TRGOVINA
Al/Fe
KUPAC
PET
ovlašteni skupljač
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
AMBALAŽNIM OTPADOM
Godišnje se u Hrvatskoj stavi na tržište oko 240.000 t ambalažnog otpada
(PET, ostali polimeri, staklo, Al/Fe, karton, tetrapak, drvo) odnosno oko 650
milijuna jedinica PET, Al/Fe i staklenog ambalažnog otpada
U procesu gospodarenja ambalažnim otpadom sudjeluje 351 tvrtka:
• 280 prodavatelja s ukupno 1830 prodajnih mjesta
• 11 nacionalnih i 25 županijskih ovlaštenih skupljača
(koncesionara)
• 24 centara za gospodarenje ambalažnim otpadom (koncesionara)
• 11 oporabitelja (koncesionara)
Koncesije dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva na temelju provedenih natječaja
Na temelju ugovora o koncesiji Fond sklapa poseban ugovor sa ovlaštenim
koncesionarima za skupljanje ili oporabu ambalažnog otpada
Od početka primjene Pravilnika o ambalaži i ambalažnom
otpadu prikupljeno je:
83.519 t
230.656 t
5.422 t
608.259 t
20.660 t
4.367 t
15.190 t
PET ambalažnog otpada
staklenog ambalažnog otpada
Al/Fe ambalažnog otpada
kartonskog i papirnog ambalažnog otpada
tetrapaka
drvenog ambalažnog otpada
ambalažnog otpada od ostalih polimera
STRUKTURA AMBALAŽNOG OTPADA
PREMA SKUPLJENOJ MASI
PET
Al/Fe
staklo
karton
tetrapak
drvo
ostali polimeri
OTKUPLJENE KOLIČINE AMBALAŽNOG
OTPADA U SUSTAVU POVRATNIH NAKNADA
EFEKTI GOSPODARENJA AMBALAŽNIM
OTPADOM
Donesenim pravilnicima i uspostavljenim sustavima za gospodarenje
posebnim kategorijama otpada Hrvatska se prilagođava europskim
kretanjima, a rezultatima koje smo postigli u gospodarenju ambalažnim
otpadom svrstali smo se u red razvijenih europskih zemlja koje su nam u
području zaštite okoliša do sada bile uzor
Strategijom gospodarenja otpadom RH definirani su strateški ciljevi čije
ostvarenje jamči učinkovito organiziranje i funkcioniranje sustava
gospodarenja posebnim kategorijama otpada
Uspostavom sustava gospodarenja ambalažnim otpadom očišćen je
okoliš od otpada, te su iskorištena vrijedna svojstva otpada za dobivanje
vrijedne sirovine ili gotovog proizvoda (PET i staklene boce, Al/Fe
limenke, folija, polieltilenske vreće…)
EFEKTI GOSPODARENJA AMBALAŽNIM
OTPADOM
Organiziranim odvojenim prikupljanjem otpada i njegovom daljnjom
oporabom ostvaruje se:
racionalno i održivo korištenje prirodnih resursa
zaštita okoliša i zdravlja ljudi
potiče održivi gospodarski razvitak zemlje
160 tvrtki sa dozvolom izvoznika ambalažnog otpada
408 tvrtki sa dozvolom prijevoza
71 tvrtka sa dozvolom za gospodarenje inertnim/neopasnim
otpadom
Gospodarenje otpadom potaknulo je i razvoj gospodarstva te su mnoge
tvrtke modernizirale postojeće ili izgradile nove pogone za oporabu
otpada, a za što su dobile i subvenciju Fonda
Tendencija je da se do 2013. godine reciklira najmanje 50% otpada
GODIŠNJI TROŠKOVI SUSTAVA
GOSPODARENJA AMBALAŽNIM OTPADOM
(2009. GODINE)
PRIHOD
Naknada za zbrinjavanje amb. otpada
Naknada za povratnu ambalažu
Poticajna naknada
Naknada od prodaje ambalaže
Kn
€
187.651.632
385.871.518
61.835.919
23.618.447
25.705.703
52.859.112
8.470.674
3.235.404
ukupno
658.977.517
90.270.893
RASHOD
Kn
Građani
Prodavatelji
Skupljači
Centri
Vreće
Oporabitelji
Ostali troškovi
ukupno
€
364.160.031
110.066.633
126.399.409
21.020.138
25.860.057
12.842.253
52.451
49.884.936
15.077.621
17.314.988
2.879.471
3.542.474
1.759.213
7.185
660.400.972
90.465.887
HVALA NA PAŽNJI
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST
Zagreb, Ksaver 208
tel. 00385 1 5391 800 fax. 00385 1 5391 840
www.fzoeu.hr
[email protected]

similar documents