Niebieskie Karty

Report
Niebieskie Karty – stan na teraz
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie 1 VIII 2010 r.
NK obowiązują:
 Policję
 Pomoc Społeczną
 Komisję RPA
 Ochronę Zdrowia
 Oświatę
Niebieskie karty – punkt wyjścia do interwencji
i uruchomienia działań w kierunku zatrzymania przemocy –
uruchomienie pracy w zespole interdyscyplinarnym
Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące
przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny,
naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące
cierpienie i szkody.
Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:
1. JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza
a sprawca silniejszy.
3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa
ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.
Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą
zdolność do samoobrony.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r. w sprawie
procedury NIEBIESKIE KARTY oraz formularzy „NIEBIESKA KARTA”
Procedura NIEBIESKIE KARTY
Ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie,
przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej,
GKRPA, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia
Uzasadnione podejrzenie: samo wszczęcie procedury powinno
następować w sytuacjach, w których jedynie zaistnieje podejrzenie
stosowania przemocy, nawet nie poparte żadnymi dowodami
Dalsze prowadzenie procedury wymaga, aby przypuszczenie stosowania
przemocy zostało uzasadnione (uprawdopodobnione)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r. w sprawie
procedury NIEBIESKIE KARTY oraz formularzy „NIEBIESKA KARTA”
Aby wszcząć i prowadzić procedurę NIEBIESKIE KARTY
nie wymagana jest zgoda osoby, co do której istnieje podejrzenie,
że została dotknięta przemocą w rodzinie
Art. 12 Ustawy nakazuje niezwłoczne powiadomienie Policji
lub Prokuratury o podejrzeniu przestępstwa ściganego z urzędu
Zgłoszenia dokonuje osoba inicjująca procedurę
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r.
w sprawie procedury NIEBIESKIE KARTY oraz formularzy
„NIEBIESKA KARTA”
Prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:
art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą
lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku
zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze
względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.
art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną
w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania
lub znoszenia - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane
z urzędu)*.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r.
w sprawie procedury NIEBIESKIE KARTY oraz formularzy
„NIEBIESKA KARTA”
art. 197 §1 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem
doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie następuje na wniosek
pokrzywdzonego)**.
art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na
nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez
niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to
naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych - podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie
następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r.
w sprawie procedury NIEBIESKIE KARTY oraz formularzy
„NIEBIESKA KARTA”
* ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą
postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej.
Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia
postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono
przestępstwo.
** ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej
postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r. w sprawie
procedury NIEBIESKIE KARTY oraz formularzy „NIEBIESKA KARTA”
KARTA A – wszczęcie procedury
Wypełniają przedstawiciele (ta służba, która pierwsza dowie się
o przemocy):
 Pomocy Społecznej
 Gminnej Komisje RPA
 Policji
 Oświaty
 Ochrony Zdrowia
Wypełnienie formularza NK powinno nastąpić w obecności osoby,
co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie
– gdy niewykonalne – bez udziału tej osoby
Osoba wszczynająca procedurę przekazuje wypełniony formularz
do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
KARTA A – wszczęcie procedury cd.
Osoba wszczynająca procedurę przekazuje wypełniony formularz
do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
 niezwłocznie, ale nie później, niż w terminie 7 dni (kopia pozostaje
u wszczynającego procedurę)
 przewodniczący ZI – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni
przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej
KARTA B – przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie,
że jest dotknięta przemocą w rodzinie
Jeżeli tą osobą jest dziecko, formularz „Niebieska Karta — B” przekazuje się
rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła
podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie
KARTA C
Na posiedzeniu członkowie ZI lub grupy roboczej w obecności
zaproszonej osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają
formularz „Niebieska Karta C”
Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac ZI lub grupy
roboczej.
KARTA D
Członkowie ZI lub grupy roboczej wypełniają formularz
„Niebieska Karta D” w obecności osoby, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
Możliwe jest wypełnienie Karty D w miejscu zamieszkania sprawcy.
Zadania Służb - Policja






Wszczyna procedurę (Karta A)
Udziela niezbędnej pomoc ODP – dostęp do pomocy medycznej
Czynności chroniące życie, zdrowie i mienie
Rozmowa z OSP o odpowiedzialności karnej
Zabezpiecza ślady i dowody przestępstwa
Podejmuje działania mające na celu zapobiec dalszym zagrożeniom
mogącym występować w tej rodzinie (wizyty)
ODP – osoba dotknięta przemocą
OSP – osoba stosująca przemoc
Zadania służb - Pomoc Społeczna
 Wszczyna procedurę (Karta A)
 Diagnozuje sytuację i potrzeby ODP
 Udziela kompleksowych informacji (pomoc dla dorosłych i dzieci,
możliwości podjęcia działań)
 Organizuje dostęp do pomocy medycznej – jeśli wymaga tego stan
zdrowia
 Zapewnia schronienie – jeśli potrzeba
 Rozmowy z OSP – na temat konsekwencji stosowania przemocy
i możliwościach podjęcia terapii
Zadania Służb - Gminna Komisja RPA
 Diagnozuje sytuację i potrzeby ODP
 Udziela kompleksowych informacji (pomoc dla dorosłych i dzieci,
możliwości podjęcia działań)
 Organizuje dostęp do pomocy medycznej – jeśli wymaga tego stan
zdrowia
 Rozmowy z OSP – na temat konsekwencji stosowania przemocy
i możliwościach podjęcia terapii
 Zakres działania członków Komisji zależy od tego, na jakim etapie
sprawa do komisji trafia – sprawdzenie, jakie informacje osoby posiadają
i uwaga na niepowielanie działań
W rozmowie ze sprawcą warto uwzględnić to, co zostało już przez
poszczególne służby w danym przypadku dokonane
 Też może wszcząć procedurę (Karta A)
Zadania Służb - Ochrona Zdrowia
 Wszczyna procedurę (Karta A)
 Udziela informacji ODP o możliwościach uzyskania pomocy
 Udziela informacji o możliwości uzyskania bezpłatnego zaświadczenia
o stanie zdrowia
Zadania Służb - Oświata
 Wszczyna procedurę (Karta A)
 Diagnozuje sytuacje i potrzeby ODP – szczególnie dziecka
 Udziela kompleksowych informacji rodzicowi lub opiekunowi
o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej
i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie
Kuratorzy – zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie:
 Mogą być członkami zespołu interdyscyplinarnego
 Mogą być inicjatorami powoływania grup roboczych (wniosek
do przewodniczącego ZI)
 Mogą być zapraszani do pracy grupy roboczej przez inne służby
…co może znacznie ułatwić pracę, w szczególnie trudnych
przypadkach…
 Są zobowiązani do monitorowania realizacji zarządzeń sądu (nakaz
opuszczenia mieszkania lub zbliżania się)
 Mogą składać wnioski do sądu o odwieszenie wyroku lub cofnięcie
warunkowego zwolnienia
Zakończenie procedury

Gdy ustanie przemoc w rodzinie

Gdy zostanie zrealizowany indywidualny plan pomocy

Gdy stwierdza się brak zasadności podejmowanych działań
Zakończenie procedury wymaga udokumentowania
- protokół podpisany przez przewodniczącego
O zakończeniu procedury powiadamiane są podmioty
uczestniczące w procedurze – po jej zakończeniu
Niebieska Karta - Częstochowa
Obecna Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Częstochowa Rejtana 7b
ul. 343663231
p. Alina Gruszka – Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego,
zatrudniona MOPS - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Częstochowie
Ważne telefony
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Częstochowa ul. Rejtana 7B: 34 366 32 31
Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
Niebieska Linia: 801 120 002
Rzecznik Praw Dziecka – telefon zaufania: 800 12 12 12
Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
Zagrożenia w sieci internetowej - Helpline: 800 100 100
Dziękuję za uwagę
Opracowanie – Anna Sitek

similar documents