optikot - palkkatutkimus 2013

Report
SUOMEN OPTIKOIDEN
AMMATTILIITTO SOA RY
Palkkatutkimus 2013
Etta Partanen
Meiju Ahomäki
Ari Kurlin
Innolink Research Oy
INNOLINK RESEARCH OY
TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE
FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI
Puh. 010 633 0200
YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA
SOA ry on vuonna 1970 perustettu, puoluepoliittisesti sitoutumaton liitto.
Reilun tuhannen henkilön jäsenistö koostuu optikoista / optometristeistä ja
optometristiopiskelijoista.
Syksyn työehtosopimusneuvotteluja varten SOA ry keräsi toukokuussa 2013
ajankohtaista tietoa optisen toimialan ammattilaisten palkoista,
palkkakehityksestä ja muista työtehtäviin ja työolosuhteisiin liittyvistä
tekijöistä.
Tutkimuksen toteutti tamperelainen tutkimusyritys Innolink Research Oy.
Tutkimuskysely lähetettiin 787 liiton jäsenelle, ja heistä 508 vastasi kyselyyn.
Vastausprosentiksi muodostui siten 65 %.
TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA
•Vastaajista valtaosa on tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä nykyiseen työtilanteeseen kokonaisuutena.
•Alan työsuhteet ovat pääosin toistaiseksi voimassaolevia ja kokoaikaisia.
•Osa-aikaisesti töitä tekee yli neljännes. Määräaikaiset pääosin nuorimpia työntekijöitä.
•Keskimääräinen palkkataso kohtalainen, mutta erot miesten ja naisten välillä suuret.
•Miesten keskipalkka 3429 (mediaani 3426) euroa ja naisilla 2995 (mediaani 3000) euroa.
•Miehet saavat myös naisia useammin tulosbonuksia.
•Optikkoliikeketjuissa peruspalkat ovat hieman keskimääräistä suuremmat ja myös tulosbonuksia maksetaan
useimmin, muissa yksityisen terveydenhuollon toimiyksiköissä peruspalkat selkeästi suurimmat.
•Keskeisimpänä toiveena ikä- ja kokemuslisien porrastaminen palkkaukseen – toisaalta vertailun mukaan iäkkäämpien
vastaajien palkkataso on jo nykyisellään selvästi korkeampi.
•Työajan tasoittumisjärjestelmä on useimmin käytössä optikkoliikeketjuissa. Yleisin jakson pituus on 26 viikkoa ja
työvuoroluetteloiden laadintaväli 4 viikkoa. Arviot tasoittumisjärjestelmän vaikutuksista ovat neutraalit, muissa yksityisen
terveydenhuollon toimintayksiköissä selvästi positiiviset.
•Lähes neljä viidestä oli suorittanut PL-lisäkoulutuksen ja joka toinen THA-koulutuksen. Korvausta näistä koulutuksista sai
joka neljäs ja joka viides vastaaja. Tyypillisimmin korvaukset olivat 100-150 €/kk. Korvaus lisäoikeuksista koetaan tärkeäksi.
•Suurin osa oli saanut viime vuosina työnantajan kustantamaa lisä- tai täydennyskoulutusta ainakin joitain päiviä. Useimmin
työantaja maksoi näistä ainakin kurssi- tai osallistumismaksut, usein myös matka- ja majoituskulut.
•Kuitenkin vain joka toinen kokee, että pystyy ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan riittävästi työn ohessa. Tämä oli
selkein kokonaistyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Useimmin ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen onnistuu muun yksityisen
terveydenhuollon toimintayksiköissä. Myös miesten ja naisten välillä tässä on selvä ero miesten hyväksi.
•Alle keskipalkan jäävät kokevat keskeisimmäksi kehittämistarpeeksi peruspalkan korotuksen ja osaamisen
kehittämismahdollisuudet. Yli keskipalkan saavat ovat näihin muita tyytyväisempiä, mutta vapaa-ajan riittävyyden merkitys
nousee tärkeimmäksi kehitystarpeeksi heidän kohdallaan.
TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS
Ikä
Sukupuoli
22 - 26 vuotta 10,0% (51)
nainen 87,7% (441)
27 - 31 vuotta 19,3% (98)
32 - 36 vuotta 14,8% (75)
37 - 41 vuotta 13,2% (67)
mies 12,3% (62)
42 - 46 vuotta 12,4% (63)
47 - 51 vuotta 13,0% (66)
52 - 56 vuotta 8,7% (44)
0%
50%
100%
57 - 61 vuotta 8,1% (41)
62 vuotta tai > 0,6% (3)
0%
20%
Nykyisen työpaikan sijanti
40%
60%
80%
100%
Etelä-Suomi 42,7% (212)
Länsi-Suomi 27,4% (136)
Keski-Suomi 4,8% (24)
Työtilanne
Itä-Suomi 10,5% (52)
Pohjois-Suomi 14,5% (72)
työssä 76,7% (388)
äitiys- tai isyysvapaalla / vanhempainvapaalla 9,3% (47)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
vuorottelu-/opintovapaalla 0,6% (3)
osittaisella hoitovapaalla 3,8% (19)
Tutkinto
työtön 5,9% (30)
optikko 41,8% (212)
osa-aikaistettu työnantajan toimesta 2,4% (12)
osittain lomautettu 1,6% (8)
optometristi 58,6% (297)
muu 6,3% (32)
0%
20%
40%
mahdolliset muut tutkinnot 16,2% (82)
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TYÖTILANNE SUKUPUOLEN, IÄN JA NYKYISEN
TYÖPAIKAN SIJAINNIN MUKAAN
nainen
74,5% (328)
mies
10,0% (44) 4,3% 6,8%
91,8% (56)
0%
20%
22 - 26 vuotta
27 - 31 vuotta
40%
työssä
vuorottelu-/opintovapaalla
86,3% (44)
työtön
osittain lomautettu
70,4% (69)
32 - 36 vuotta
60%
80%
24,0% (18)
5,3% 6,7%
9,5% (6)
81,5% (53)
52 - 56 vuotta
86,4% (38)
57 - 61 vuotta
87,5% (35)
62 vuotta tai >
9,2% (6)
20%
työssä
vuorottelu-/opintovapaalla
työtön
osittain lomautettu
Itä-Suomi
66,7% (2)
40%
60%
80%
7,8% (4)3,9%3,9%
9,4% (20)
75,0% (102)
Pohjois-Suomi
11,0% (15) 4,4% 5,9%
74,6% (53)
0%
20%
työssä
100%
äitiys- tai isyysvapaalla / vanhempainvapaalla
osittaisella hoitovapaalla
87,5% (21) osa-aikaistettu työnantajan toimesta
8,3% (2)4,2%4,2%
muu
78,8% (167)
Länsi-Suomi
4,5%
10,0% (4) 5,0%
82,4% (42)
Etelä-Suomi
6,3%
12,3% (8)
4,5% 6,8%
33,3% (1)
0%
8,0% (6)
7,5% (5) 10,4% (7) 6,0% 4,5%7,5% (5)
84,1% (53)
47 - 51 vuotta
100%
äitiys- tai isyysvapaalla / vanhempainvapaalla
osittaisella hoitovapaalla
5,9%
osa-aikaistettu työnantajan toimesta 5,9%
muu
19,4% (19)
6,1%
76,1% (51)
42 - 46 vuotta
Keski-Suomi
3,3%
3,3%
58,7% (44)
37 - 41 vuotta
7,0%
40%
11,3% (8)
60%
5,9%
6,6%
6,6%
5,6%4,2%4,2% 8,5% (6)
80%
äitiys- tai isyysvapaalla / vanhempainvapaalla
100%
NYKYINEN
TYÖSUHDE
NYKYINEN TYÖSUHDE
Työsuhteen tyyppi
toistaiseksi voimassaoleva 84,0% (424)
Työsuhteen laatu
määräaikainen 10,9% (55)
kutsuttaessa työhön tuleva 2,4% (12)
kokoaikainen, työaika 37,5 tuntia / viikko 64,8% (328)
työllistän itseni franchising-yrittäjänä 0,4% (2)
osa-aikainen, sovittu viikkotyöaika 26,3% (133)
työllistän itseni itsenäisenä yrittäjänä 0,8% (4)
ei sovittua viikkotyöaikaa 5,5% (28)
muu 1,6% (8)
0%
20%
muu 3,4% (17)
40%
60%
80%
0%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
Työsuhteen kesto
alle 2 vuotta 29,8% (150)
2-5 vuotta 26,8% (135)
Nykyinen työpaikka
6-10 vuotta 18,3% (92)
optikkoliikeketju 57,5% (290)
yli 10 vuotta 25,2% (127)
yksityinen optikkoliike 22,6% (114)
0%
franchising-optikkoliike 11,1% (56)
muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö 4,4% (22)
20%
40%
60%
optikoiden työehtosopimusta 90,9% (459)
terveyspalvelualan työehtosopimusta 3,0% (15)
työvoimaa vuokraava yritys 0,2% (1)
kaupan alan työehtosopimusta 1,2% (6)
muu 3,6% (18)
kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta 0,4% (2)
en tiedä mitä sopimusta 2,4% (12)
20%
40%
60%
80%
100%
Työehtosopimus jota sovelletaan
muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) 0,6% (3)
0%
80%
muuta 2,2% (11)
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
NYKYINEN TYÖSUHDE
Työsuhteen tyyppi ikäluokittain
22 - 26 vuotta
62,7% (32)
27 - 31 vuotta
29,4% (15)
81,6% (80)
32 - 36 vuotta
15,3% (15)
88,0% (66)
37 - 41 vuotta
8,0% (6)
91,0% (61)
42 - 46 vuotta
4,5%
85,7% (54)
47 - 51 vuotta
7,9% (5)
87,7% (57)
52 - 56 vuotta
7,7% (5)
85,7% (36)
57 - 61 vuotta
4,8% 4,8%
87,8% (36)
62 vuotta tai >
0%
3,9%3,9%
9,8% (4)
66,7% (2)
20%
33,3% (1)
40%
60%
80%
100%
määräaikainen
työllistän itseni franchising-yrittäjänä
muu
toistaiseksi voimassaoleva
kutsuttaessa työhön tuleva
työllistän itseni itsenäisenä yrittäjänä
Nykyinen työpaikka sukupuolittain
optikkoliikeketju
87,1% (249)
12,9% (37)
yksityinen optikkoliike
90,2% (101)
9,8% (11)
franchising-optikkoliike
89,3% (50)
10,7% (6)
muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö
77,3% (17)
muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki)
66,7% (2)
33,3% (1)
työvoimaa vuokraava yritys
100,0% (1)
muu
0%
22,7% (5)
88,9% (16)
20%
40%
nainen
11,1% (2)
60%
mies
80%
100%
PALKKA JA MUUT LISÄT
Peruspalkka ilman lisiä /kk, kokoaikaiset
•Kaikissa työsuhteissa miesten
palkkakeskiarvo 3469 €, naisten 2995
€ (miehet mediaani 3426 €, naiset
mediaani 3000 €)
2001-2500 € 4,6% (15)
•Vain kokoaikaiset: palkkakeskiarvo
3240 € (mediaani 3200 €). Miehet
keskiarvo 3577 € (mediaani 3450 €) ,
naiset 3180 € (mediaani 3136 €).
2501-3000 € 29,0% (94)
3001-3500 € 42,3% (137)
3501-4000 € 24,1% (78)
0%
20%
40%
60%
80%
•Kaikissa työsuhteissa miehistä 83,6 %
asettuu kahteen korkeimpaan
palkkaluokkaan, naisista 57,6 %.
100%
Peruspalkka ilman lisiä / kk, osa-aikaiset
•Osa-aikatyö on useimmin joko 26-30
h/vko (55 %) tai 21-25 h/vko (21 %)
0-1000 € 1,5% (2)
1001-1500 € 3,8% (5)
•21-25 tuntia viikossa työskentelevät
asettuvat useimmin palkkatasoon
1501-2000 €/kk (50 %) tai 2001-2500
€/kk (32 %).
1501-2000 € 13,5% (18)
2001-2500 € 25,6% (34)
2501-3000 € 29,3% (39)
3001-3500 € 16,5% (22)
3501-4000 € 3,0% (4)
•26-30 tuntia viikossa työskentelevistä
26 % ansaitsee 2001-2500 €/kk ja 47
% 2501-3000 €/kk.
tuntipalkka 6,0% (8)
MUUT 0,8% (1)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PALKKA JA MUUT LISÄT
Peruspalkka nykyisen työpaikan mukaan, kokoaikaiset
optikkoliikeketju
26,9% (53)
yksityinen optikkoliike
6,0%
franchising-optikkoliike
muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö
44,7% (88)
43,3% (29)
12,5% (4)
6,7% (1)
32,8% (22)
28,1% (9)
13,3% (2)
46,7% (7)
10,0% (1)
33,3% (5)
30,0% (3)
60,0% (6)
20%
40%
2001-2500 €
2501-3000 €
60%
3001-3500 €
80%
3501-4000 €
Peruspalkka sukupuolittain, kokoaikaiset
5,5%
mies
6,3%
0%
15,6% (5)
100,0% (2)
0%
nainen
17,9% (12)
43,8% (14)
muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki)
muu
25,4% (50)
33,1% (90)
39,3% (107)
56,3% (27)
20%
37,5% (18)
40%
2001-2500 €
22,1% (60)
2501-3000 €
60%
3001-3500 €
80%
3501-4000 €
100%
100%
PALKKA JA MUUT LISÄT
Peruspalkka ikäluokittain, kokoaikaiset
22 - 26 vuotta
22,9% (8)
27 - 31 vuotta
62,9% (22)
7,1%
32 - 36 vuotta
50,0% (35)
38,6% (27)
30,6% (15)
37 - 41 vuotta
53,1% (26)
14,6% (6)
42 - 46 vuotta
43,6% (17)
52 - 56 vuotta
30,8% (8)
11,5% (3)
13,0% (3)
0%
22,0% (9)
54,1% (20)
47 - 51 vuotta 5,1%
24,3% (9)
51,3% (20)
57,7% (15)
26,1% (6)
20%
60,9% (14)
40%
2001-2500 €
4,3%
16,3% (8)
61,0% (25)
18,9% (7)
57 - 61 vuotta
14,3% (5)
60%
2501-3000 €
80%
3001-3500 €
100%
3501-4000 €
Peruspalkka työsuhteen keston mukaan, kokoaikaiset
alle 2 vuotta
13,5% (12)
2-5 vuotta
6-10 vuotta
yli 10 vuotta
0%
43,8% (39)
39,3% (35)
16,4% (10)
31,5% (28)
36,0% (32)
50,8% (31)
11,3% (9)
2001-2500 €
40%
2501-3000 €
22,5% (20)
32,8% (20)
53,8% (43)
20%
11,2% (10)
35,0% (28)
60%
3001-3500 €
80%
3501-4000 €
100%
PALKKA JA MUUT LISÄT
Saatko yrityksen myyntiin tai tulokseen perustuvaa bonusta? Nykyisen työpaikan mukaan.
optikkoliikeketju
35,6% (103)
muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö
64,4% (186)
63,6% (14)
franchising-optikkoliike
•Miehistä bonuksia saa 57 %,
36,4% (8)
83,6% (46)
16,4% (9)
yksityinen optikkoliike
88,6% (101)
11,4%
muu
88,9% (16)
11,1%
työvoimaa vuokraava yritys
100,0% (1)
muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki)
100,0% (3)
0%
20%
40%
en
60%
80%
naisista 42 %
100%
kyllä
Saatko rahapalkkasi lisäksi yritykseltä joitakin luontoisetuja?
ateriaetu/lounassetelit 35,5% (165)
puhelinetu 8,6% (40)
•Luontoisedut yleisimpiä
optikkoliikeketjuissa työskentelevillä,
harvinaisimpia franchisingoptikkoliikkeissä
autoetu 1,9% (9)
työsuhdelippu 1,1% (5)
vapaaehtoinen eläkevakuutus 2,4% (11)
vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus 9,0% (42)
työhön liittymättömät ulkomaanmatkat 0,4% (2)
en saa luontoisetuja 40,4% (188)
muu 21,5% (100)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PALKKA JA MUUT LISÄT
Oletko saanut työurasi aikana muita palkankorotuksia kuin SOA:n neuvottelemat yleiskorotukset? Työpaikoittain.
työvoimaa vuokraava yritys
100,0% (1)
muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö
muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki)
optikkoliikeketju
68,2% (15)
31,8% (7)
66,7% (2)
33,3% (1)
61,0% (175)
39,0% (112)
muu
50,0% (9)
50,0% (9)
yksityinen optikkoliike
48,2% (55)
51,8% (59)
franchising-optikkoliike
41,1% (23)
0%
58,9% (33)
20%
40%
kyllä
60%
80%
100%
en
Oletko saanut työurasi aikana muita palkankorotuksia kuin SOA:n neuvottelemat yleiskorotukset? Sukupuolittain.
nainen
53,9% (236)
mies
0%
46,1% (202)
67,7% (42)
20%
32,3% (20)
40%
60%
kyllä
en
80%
100%
TYÖAJAN
PITUUS JA
TYÖAIKAJÄRJESTELYT
TYÖAJAN PITUUS
Työviikon 5 työpäivän sijoittuminen pääsääntöisesti työpaikoittain
muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki)
100,0% (3)
työvoimaa vuokraava yritys
100,0% (1)
muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö
95,2% (20)
muu
yksityinen optikkoliike
72,6% (82)
24,8% (28)
optikkoliikeketju
0%
23,2% (13)
64,3% (36)
12,5%
20%
9,7%
69,8% (201)
20,5% (59)
franchising-optikkoliike
maanantai - perjantai -päiville
38,9% (7)
61,1% (11)
60%
40%
100%
80%
maanantai - sunnuntai -päiville
maanantai - lauantai -päiville
Työtuntien sijoittuminen vuorokauteen työpaikoittain
franchising-optikkoliike
73,2% (41)
optikkoliikeketju
26,8% (15)
76,8% (222)
yksityinen optikkoliike
23,2% (67)
90,4% (103)
9,6%
muu
94,4% (17)
muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö
95,2% (20)
Ei vastattu
100,0% (2)
muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki)
100,0% (2)
työvoimaa vuokraava yritys
100,0% (1)
0%
20%
kello 9.00 - 18.00 välille
40%
60%
kello 9.00 - 21.00 välille
80%
100%
TYÖAJAN PITUUS
Kuinka työaikalisät (ilta- ja lauantailisät) korvataan?
rahana kuukausittain 68,2% (324)
vaihtamalla vapaaksi (ilta 50%, lauantai 100%) 17,5% (83)
työaikalisät ovat sovittu osaksi kuukausipalkkaa 8,4% (40)
muutoin 5,9% (28)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
•
.
TYÖAIKAJÄRJESTELYT
Onko käytössänne työajan tasoittumisjärjestelmä vai sovittu viikkotyöaika?
työvoimaa vuokraava yritys
100,0% (1)
yksityinen optikkoliike
90,2% (101)
muu
76,9% (10)
franchising-optikkoliike
50,0% (11)
20,2% (58)
0%
79,8% (229)
20%
40%
80%
100%
Toimipisteen työvuoroluetteloiden laadintaväli
1-8 vkoa 14,3% (37)
9-12 vkoa 7,8% (20)
13 vkoa 0,4% (1)
14-25 vkoa 8,1% (21)
26 vkoa 54,7% (141)
yli 26 vkoa 6,2% (16)
MUU 8,5% (22)
60%
60%
työpaikallani on käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä
Tasoittumisjärjestelmän pituus
40%
33,3% (1)
50,0% (11)
työskentelen sovitun viikkotyöajan mukaisesti
20%
24,5% (13)
66,7% (2)
muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö
0%
23,1% (3)
75,5% (40)
muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki)
optikkoliikeketju
9,8% (11)
80%
100%
2 viikon ajalle 5,6% (15)
3 viikon ajalle 15,7% (42)
4 viikon ajalle 45,1% (121)
5 viikon ajalle 2,2% (6)
6 viikon ajalle 3,4% (9)
8 viikon ajalle 4,5% (12)
10 viikon ajalle 0,7% (2)
12 viikon ajalle 0,7% (2)
13 viikon ajalle 0,4% (1)
vaihtelee 19,4% (52)
MUUT 2,2% (6)
TYÖAIKAJÄRJESTELYT
Näkemykset työajan tasoittumisjärjestelmän vaikutuksista. Vertailu työpaikoittain.
TOIMINNAN TEKIJÄT
Keskiarvo optikkoliikeketju Yksityinen franchising-optikkoliike muu yksityisen muu terveydenhuolto muu
N=508
N=290
optikkoliike
N=56
terveydenhuollon (kunta, kaupunki)
N=18
N=114
toimintayksikkö
N=3
N=22
Työajat ovat joustavat - työajat eivät ole joustavat
3,1
3,1
2,8
3,2
2,1
4,0
3,0
Työaikoihin pystyy vaikuttamaan paremmin - työaikoihin ei pysty vaikuttamaan lainkaan
2,9
2,9
2,7
3,2
2,3
4,0
3,3
Olen tyytyväinen työaikoihini - olen tyytymätön työaikoihini
2,6
2,7
2,5
3,2
1,6
2,0
1,3
2,86
2,89
2,67
3,18
2,01
3,33
2,56
Kaikkien kriteerien keskiarvo
Näkemykset työajan tasoittumisjärjestelmän vaikutuksista. Vertailu työtilanteittain.
TOIMINNAN TEKIJÄT
Keskiarvo työssä äitiys- tai isyysvapaalla/ vuorottelu-/
osittaisella työtön
osa-aikaistettu
muu
N=541 N=388
vanhempainvapaalla opintovapaalla hoitovapaalla N=30 työnantajan\toimesta N=32
N=47
N=3
N=19
N=12
Työajat ovat joustavat - työajat eivät ole joustavat
3,1
3,0
3,3
3,7
3,4
3,1
4,0
2,8
Työaikoihin pystyy vaikuttamaan paremmin - työaikoihin ei pysty vaikuttamaan lainkaan
2,9
2,8
3,1
3,3
3,1
3,1
4,0
2,6
Olen tyytyväinen työaikoihini - olen tyytymätön työaikoihini
2,6
2,6
2,6
2,0
2,9
2,3
3,8
2,5
2,86
2,79
3,02
3,00
3,13
2,83
3,93
2,64
Kaikkien kriteerien keskiarvo
Asteikko 1-5: Arvot 1 ja 2 ovat lähempänä ensimmäistä ääripäätä, arvot 4 ja 5 puolestaan lähempänä toista ääripäätä
Vihreä tausta: arvo 2,5 tai parempi, punainen tausta: arvo 3,5 tai heikompi, sininen tausta: keskiarvo
Työajan yleisimmät vaihteluvälit tasoittumisjärjestelmän aikana: (rajaus kokoaikaisiin)
0-10h 12,4% (13)
11-20h 1,9% (2)
21-30h 48,6% (51)
31-37h 35,2% (37)
Yli 37 tuntia 1,9% (2)
Työaika
minimissään
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0-10h 13,2% (14)
Työaika
maksimissaan
38-45h 74,5% (79)
yli 45h 12,3% (13)
0%
50%
100%
Valtaosalla (82 %) tasoittumisjakson lopulla työtunnit ovat kutakuinkin plus miinus nolla. 15 prosentilla työtunnit jäävät plussalle.
Yleisimmin plustunnit siirretään seuraavalle jaksolle vapaana pidettäväksi (55 %).
TYÖAIKAJÄRJESTELYT
Vuosilomajärjestelyt työpaikoittain
optikkoliikeketju
yksityinen optikkoliike
35,2% (100)
11,7% (13)
10,9% (31)14,1% (40)
30,6% (34)
franchising-optikkoliike 3,6%
30,6% (34)
44,6% (25)
muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö
17,1% (19)
21,4% (12)
27,3% (6)
33,3% (1)
työvoimaa vuokraava yritys
muu
32,1% (18)
45,5% (10)
33,3% (1)
20,1% (57)
27,9% (31)
17,9% (10)
31,8% (7)
muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki)
63,0% (179)
13,6% (3)
66,7% (2)
100,0% (1)
5,9%
0%
47,1% (8)
20%
29,4% (5)
40%
kiertävät säännönmukaisesti (toukokuu, kesäkuu, heinäkuu jne.)
pätkitään omasta aloitteestani
muuta
23,5% (4)
60%
29,4% (5)
80%
100%
voin pitää yhdenjaksoisena
pätkitään työnantajan aloitteesta
Kuinka usein teet vähintään kymmentuntista työpäivää?
satunnaisesti 84,0% (347)
1 - 4 päivää viikossa 4,1% (17)
sovittu työnantajan kanssa muutoin 11,9% (49)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Eri työpaikkojen kohdalla ei ole merkittäviä eroja. Useimmin
vähintään kymmentuntista työpäivää tekevät muun yksityisen
terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevät (10 %
viikoittain). Yksityisissä optikkoliikkeissä useimmin sovittu
työnantajan kanssa muutoin (20 %) , mikä useimmin tarkoitti ettei
näitä ole lainkaan.
LISÄKOULUTUS
LISÄKOULUTUS
Oletko suorittanut seuraavia lisäkoulutuksia?
PL (piilolasien sovittamiseen ja määräämiseen oikeuttava lisäkoulutus) 79,1% (402)
HA (heikkonäköisten apuneuvosovittamiseen oikeuttava lisäkoulutus) 3,7% (19)
DGL (diagnostisten lääkkeiden käyttämiseen oikeuttava lisäkoulutus) 5,1% (26)
THA (työterveyshuollon asiantuntijakoulutus) 52,4% (266)
Ei vastattu 17,3% (88)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Maksetaanko sinulla lisäoikeuksista korvausta?
PL, piilolasilisää 25,0% (127)
DGL, lääkelisää 1,6% (8)
Ei vastattu 74,2% (377)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
•PL- ja DGL-lisät yleisimmin 100-150 €/kk
•19 % saa myös THA-koulutuslisää, yleisimmin 100-150 €/kk
•8 % esimieslisää, yleisimmin 100-150 €/kk
•7 vastaajaa muuta osaamisen tai pätevöitymislisää , yleisimmin 100-150 €/kk
•2 vastaajaa HA-koulutuslisää
LISÄKOULUTUS
Jos olet saanut viimeisen kolmen vuoden aikana työnantajan kustantamaa lisä- tai
täydennyskoulutusta, kuinka monta päivää näistä koulutustapahtumista yhteensä kertyy?
1 - 2 päivää 35,2% (179)
3 - 5 päivää 20,1% (102)
6 - 9 päivää 7,1% (36)
yli 9 päivää 9,6% (49)
Ei vastattu 28,0% (142)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Jos työnantaja lähettää sinut lisäkoulutukseen tai täydennyskoulutukseen, korvataanko sinulle…
kurssimaksut tai osallistumismaksut 89,8% (397)
matkakulut 67,0% (296)
majoituskulut 52,3% (231)
ruokailukulut 30,3% (134)
ansionmenetys peruspalkan mukaan (ei työaikalisiä) 25,6% (113)
muuta 10,9% (48)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
LISÄKOULUTUS
Kuinka monta päivää olet käyttänyt omaehtoisesti viimeisten 12 kk aikana itseopiskeluun tai muuhun itsesi kehittämiseen?
0 päivää 33,6% (165)
1 päivä 24,6% (121)
2 päivää 17,7% (87)
•Useimmin muussa yksityisen terveydenhuollon
toimintayksiköissä (27 % väh. 6 päivää).
Harvimmin yksityisissä optikkoliikkeissä (9 % väh. 6
päivää)
3 päivää 7,5% (37)
4 päivää 4,3% (21)
5 päivää 2,4% (12)
6 - 10 päivää 2,9% (14)
yli 10 päivää 6,9% (34)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Jos olet kouluttautunut omaehtoisesti, onko työnantaja korvannut sinulle…
kurssimaksut tai osallistumismaksut 62,6% (67)
matkakulut 39,3% (42)
•Optikkoliikeketjuissa ja yksityisissä optikkoliikkeissä
matkat on korvattu muita useammin
majoituskulut 20,6% (22)
ruokailukulut 8,4% (9)
ansionmenetys peruspalkan mukaan (ei työaikalisiä) 10,3% (11)
muuta 21,5% (23)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TYÖURA JA
TYYTYVÄISYYS
AMMATTITAIDON YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN
Pystytkö työsi ohessa riittävästi ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoasi koulutuksen ym. keinojen avulla?
kyllä 54,1% (269)
en 45,9% (228)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vertailu nykyisen työpaikan mukaan
työvoimaa vuokraava yritys
100,0% (1)
muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö
77,3% (17)
muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki)
22,7% (5)
66,7% (2)
33,3% (1)
yksityinen optikkoliike
58,9% (66)
41,1% (46)
franchising-optikkoliike
57,1% (32)
42,9% (24)
muu
52,9% (9)
47,1% (8)
optikkoliikeketju
50,2% (142)
49,8% (141)
0%
20%
kyllä
40%
en
60%
80%
100%
AMMATTITAIDON YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN
Pystytkö työsi ohessa riittävästi ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoasi koulutuksen ym. keinojen avulla?
Vertailu sukupuolen mukaan
kyllä 51,5% (222)
nainen
en 48,5% (209)
kyllä 75,4% (46)
Vertailu peruspalkan mukaan
mies
en 24,6% (15)
0-1000 €
0%
20%
40%
60%
80%
100%
33,3% (1)
66,7% (2)
1001-1500 €
60,0% (3)
1501-2000 €
57,9% (11)
2001-2500 €
2501-3000 €
3001-3500 €
47,1% (24)
49,0% (70)
51,0% (73)
56,4% (93)
43,6% (72)
62,5% (55)
37,5% (33)
53,8% (7)
46,2% (6)
MUUT
0%
42,1% (8)
52,9% (27)
3501-4000 €
tuntipalkka
40,0% (2)
100,0% (2)
20%
40%
60%
kyllä
en
80%
100%
TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS
(KUILUANALYYSI)
•
Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia
toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu
organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.
•
Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa
kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä,
kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole
paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan
annetun onnistumisarvosanan ja merkitysarvosanan erotusta (kuilua).
•
Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa
onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat
olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset
pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi
kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs
ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä.
•
Tutkimusraportissa toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin
perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti:
•
Onnistuneet tekijät = kuilu -0,5 tai parempi
•
Parantamisen varaa -tekijät = kuilu -0,6 - -1,2
•
Kriittiset tekijät = kuilu -1,3 tai heikompi
•
Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on
suurehko negatiivinen kuilu.
TYYTYVÄISYYS NYKYISEEN TYÖTILANTEESEEN
Kuiluanalyysi: Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työtilanteeseesi niiden osalta?
4,6
Vapaa-ajan riittävyys, 506 kpl
-1,3
Peruspalkka, 507 kpl
-1,3
Osaamisen kehittämismahdollisuudet, 498 kpl
-1,3
Ammatin arvostus, 503 kpl
-1,1
Työsuhteen pysyvyys, 497 kpl
-1,1
Yrityksen arvot, 499 kpl
-1,0
Kykyjeni ja osaamiseni huomioiminen, 503 kpl
-0,9
Työtehtävien kuormittavuus, 501 kpl
-0,9
Työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus, 507 kpl
-0,7
4,3
4,2
4,3
4,6
4,1
4,3
4,1
4,2
max 5
Onnistuneet tekijät = kuilu -0,5 tai parempi, parantamisen varaa -tekijät = kuilu -0,6 - -1,2 , kriittiset tekijät = kuilu -1,3 tai heikompi
Asteikot: 1= Ei lainkaan tärkeä …5=erittäin tärkeä / 1=hyvin tyytymätön …5=hyvin tyytyväinen
TYYTYVÄISYYS NYKYISEEN TYÖTILANTEESEEN
Kuiluanalyysi työpaikoittain:
Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työtilanteeseesi niiden osalta?
TOIMINNAN TEKIJÄT
Keskiarvo optikkoliikeketju yksityinen franchising-optikkoliike muu yksityisen
muu
työvoimaa muu
N=508
N=290
optikkoliike
N=56
terveydenhuollon terveydenhuolto vuokraava N=18
N=114
toimintayksikkö (kunta, kaupunki)
yritys
N=22
N=3
N=1
Peruspalkka
-1,3
-1,4
-1,1
-1,3
-0,7
-1,0
0,0
-0,4
Vapaa-ajan riittävyys
-1,3
-1,5
-0,8
-1,8
-0,9
-0,3
0,0
-1,1
Osaamisen kehittämismahdollisuudet
-1,3
-1,3
-1,1
-1,2
-1,0
-1,3
-2,0
-1,0
Työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus
-0,7
-0,7
-0,6
-0,7
-0,5
-0,7
-2,0
-0,8
Yrityksen arvot
-1,0
-1,1
-0,7
-1,1
-0,4
0,0
-2,0
-0,6
Ammatin arvostus
-1,1
-1,2
-1,0
-1,3
-0,7
-0,7
-3,0
-1,0
Työsuhteen pysyvyys
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
-0,8
0,0
-3,0
-0,9
Työtehtävien kuormittavuus
-0,9
-1,1
-0,5
-0,7
-0,4
-0,7
0,0
-0,9
Kykyjeni ja osaamiseni huomioiminen
-0,9
-1,0
-0,9
-0,7
-0,5
-0,3
0,0
-1,0
-1,06
-1,16
-0,87
-1,09
-0,66
-0,56
-1,33
-0,86
Kaikkien kriteerien keskiarvo
Kuiluanalyysi sukupuolittain:
Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työtilanteeseesi niiden osalta?
TOIMINNAN TEKIJÄT
Keskiarvo nainen mies
N=508 N=441 N=62
Peruspalkka
-1,3
-1,3
-1,1
Vapaa-ajan riittävyys
-1,3
-1,4
-1,2
Osaamisen kehittämismahdollisuudet
-1,3
-1,3
-0,8
Työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus
-0,7
-0,7
-0,6
Yrityksen arvot
-1,0
-1,0
-0,8
Ammatin arvostus
-1,1
-1,1
-1,2
Työsuhteen pysyvyys
-1,1
-1,1
-0,6
Työtehtävien kuormittavuus
-0,9
-1,0
-0,5
Kykyjeni ja osaamiseni huomioiminen
-0,9
-0,9
-0,7
-1,06
-1,09
-0,83
Kaikkien kriteerien keskiarvo
Onnistuneet tekijät = vihreä tausta, kuilu -0,5 tai parempi, parantamisen varaa -tekijät = keltainen tausta, kuilu -0,6 - -1,2 , kriittiset tekijät =
punainen tausta, kuilu -1,3 tai heikompi. Sininen tausta = keskiarvo.
Asteikot: 1= Ei lainkaan tärkeä …5=erittäin tärkeä / 1=hyvin tyytymätön …5=hyvin tyytyväinen
TYYTYVÄISYYS NYKYISEEN TYÖTILANTEESEEN
Kuiluanalyysi suhteessa peruspalkkaan:
Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työtilanteeseesi niiden osalta?
TOIMINNAN TEKIJÄT
Keskiarvo 0-1000 € 1001-1500 € 1501-2000 € 2001-2500 € 2501-3000 € 3001-3500 € 3501-4000 € tuntipalkka MUUT
N=508
N=3
N=5
N=19
N=53
N=144
N=170
N=90
N=13
N=2
Peruspalkka
-1,3
-0,3
-1,6
-1,9
-1,8
-1,6
-1,0
-0,9
-1,2
Vapaa-ajan riittävyys
-1,3
0,0
-1,0
-0,4
-1,2
-1,3
-1,5
-1,5
-1,5
0,0
Osaamisen kehittämismahdollisuudet
-1,3
-2,0
-1,0
-1,6
-1,2
-1,5
-1,0
-1,1
-1,8
-2,0
Työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus
-0,7
-0,5
-0,6
-0,8
-0,8
-0,8
-0,6
-0,7
-0,5
0,0
Yrityksen arvot
-1,0
-0,5
-1,4
-0,6
-1,2
-1,0
-0,8
-1,1
-1,3
1,0
Ammatin arvostus
-1,1
-0,5
-1,2
-1,1
-1,6
-1,2
-1,0
-1,1
-0,8
-0,5
Työsuhteen pysyvyys
-1,1
-2,0
-2,4
-1,1
-1,6
-1,1
-0,9
-1,1
-1,8
-1,5
Työtehtävien kuormittavuus
-0,9
-1,0
0,4
-0,1
-1,0
-0,8
-1,1
-0,8
-1,1
2,0
Kykyjeni ja osaamiseni huomioiminen
-0,9
-1,0
-1,8
-1,1
-1,1
-1,0
-0,8
-1,0
-0,4
0,0
-1,06
-0,87
-1,18
-0,96
-1,26
-1,14
-0,96
-1,04
-1,16
-0,11
Kaikkien kriteerien keskiarvo
Kuiluanalyysi suhteessa kokonaistyytyväisyyteen:
Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työtilanteeseesi niiden osalta?
TOIMINNAN TEKIJÄT
Keskiarvo
1
2
3
4
5
N=508 N=33 N=59 N=133 N=223 N=52
Peruspalkka
-1,3
-1,9
-1,6
-1,6
-1,1
-0,5
Vapaa-ajan riittävyys
-1,3
-1,6
-1,6
-1,6
-1,2
-0,7
Osaamisen kehittämismahdollisuudet
-1,3
-2,0
-1,5
-1,5
-1,1
-0,6
Työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus
-0,7
-1,7
-1,2
-0,8
-0,4
-0,1
Yrityksen arvot
-1,0
-2,4
-1,7
-1,2
-0,6
-0,2
Ammatin arvostus
-1,1
-2,2
-1,3
-1,4
-0,9
-0,4
Työsuhteen pysyvyys
-1,1
-2,3
-1,7
-1,5
-0,7
-0,3
Työtehtävien kuormittavuus
-0,9
-1,7
-1,3
-1,1
-0,7
-0,4
Kykyjeni ja osaamiseni huomioiminen
-0,9
-2,1
-1,3
-1,1
-0,7
-0,3
-1,31
-0,82
-0,38
Kaikkien kriteerien keskiarvo
-1,06
-2,00 -1,48
Kokonaistyytyväisyyden asteikko:
1=hyvin tyytymätön, 5=hyvin
tyytyväinen
Onnistuneet tekijät = vihreä tausta, kuilu -0,5 tai parempi, parantamisen varaa -tekijät = keltainen tausta, kuilu -0,6 - -1,2 , kriittiset tekijät =
punainen tausta, kuilu -1,3 tai heikompi. Sininen tausta = keskiarvo.
Asteikot: 1= Ei lainkaan tärkeä …5=erittäin tärkeä / 1=hyvin tyytymätön …5=hyvin tyytyväinen
0,0
KOKONAISTYYTYVÄISYYS TYÖTILANTEESEEN
Miten tyytyväinen tai tyytymätön olet nykyiseen työtilanteeseesi kokonaisuutena ottaen?
Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön … 5 = hyvin tyytyväinen
1 6,6% (33)
2 11,8% (59)
3 26,6% (133)
4 44,6% (223)
5 10,4% (52)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kokonaistyytyväisyys työpaikoittain
TOIMINNAN TEKIJÄT
Kaikkien kriteerien keskiarvo
Keskiarvo optikkoliikeketju yksityinen franchising-optikkoliike muu yksityisen muu terveydenhuolto
työvoimaa
muu
N=500
N=287
optikkoliike
N=56
terveydenhuollon (kunta, kaupunki) vuokraava yritys N=14
N=113
toimintayksikkö
N=3
N=1
N=22
3,4
3,4
3,5
3,3
3,9
4,0
2,0
3,3
3,40
3,40
3,46
3,29
3,86
4,00
2,00
3,29
Kokonaistyytyväisyys ikäluokittain
TOIMINNAN TEKIJÄT
Kaikkien kriteerien keskiarvo
Keskiarvo 22 - 26 vuotta 27 - 31 vuotta 32 - 36 vuotta 37 - 41 vuotta 42 - 46 vuotta 47 - 51 vuotta 52 - 56 vuotta 57 - 61 vuotta 62 vuotta tai >
N=500
N=51
N=97
N=74
N=65
N=62
N=65
N=44
N=40
N=2
3,4
3,5
3,3
3,5
3,4
3,4
3,4
3,2
3,4
5,0
3,40
3,55
3,33
3,54
3,40
3,40
3,35
3,16
3,43
5,00
Vihreä tausta = arvo 3,5 tai parempi
Punainen tausta = arvo 2,5 tai heikompi.
Sininen tausta = keskiarvo.
KOKONAISTYYTYVÄISYYS TYÖTILANTEESEEN
Kokonaistyytyväisyys suhteessa peruspalkkaan
TOIMINNAN TEKIJÄT
Keskiarvo 0-1000 € 1001-1500 € 1501-2000 € 2001-2500 € 2501-3000 € 3001-3500 € 3501-4000 € tuntipalkka MUUT
N=500
N=2
N=5
N=19
N=53
N=143
N=168
N=86
N=13
N=2
Kaikkien kriteerien keskiarvo
3,4
4,0
2,6
3,2
3,1
3,4
3,6
3,5
2,6
2,5
3,40
4,00
2,60
3,21
3,06
3,44
3,60
3,50
2,62
2,50
Vihreä tausta = arvo 3,5 tai parempi. Punainen tausta = arvo 2,5 tai heikompi. Sininen tausta = keskiarvo.
Pystytkö työsi ohessa riittävästi ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoasi koulutuksen ym.
keinojen avulla? – Kokonaistyytyväisyys työtilanteeseesi kokonaisuutena
1
24,2% (8)
75,8% (25)
2
44,8% (26)
55,2% (32)
3
43,4% (56)
56,6% (73)
4
60,6% (132)
5
0%
39,4% (86)
82,7% (43)
20%
40%
17,3% (9)
60%
kyllä
Asteikko: 1=hyvin tyytymätön … 5=hyvin tyytyväinen.
80%
en
100%
AVOIN PALAUTE
AVOIN PALAUTE
Miten koet SOA:n suoriutuneen edunvalvontatyöstään palkkaan liittyvissä kysymyksissä?
Pääosin myönteistä tai maltillista palautetta. Keskeisimmät huomiot:
-Peruspalkan taso tyydyttävä, mutta korotukset koetaan viime vuosina pieniksi.
- Liiton toivottaisiin olevan jatkossa tiukempi neuvotteluissa.
- Keskeisimpänä toiveena vuosi- ja kokemuslisät porrastuksittain.
- Ilta- ja lauantailisiä pidetään liian pieninä
- Sukupuolten välinen palkkaero nähdään alalla yleiseksi
Vastaajat antoivat vapaamuotoista palautetta runsaasti ja kehitysehdotuksia yksityiskohtaisesti.
Tässä joitakin keskeisiä nostoja:
Kiitoksia ja kehuja työstä
Tiukempaa neuvottelua palkankorotuksista, lisistä ja työvuoroista ja -ajoista
Jäsenmaksu mielletään ehkä korkeaksi, mutta myös perusteet sille ymmärretään
Ammattialan arvostusta tulisi saada korotettua, pois ilmaisista näöntarkastuksista ja asiantuntevuus kunniaan
JOHTOPÄÄTÖKSET
JOHTOPÄÄTÖKSET
Suomen Optikoiden ammattiliitto SOA ry:n jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä nykyiseen
työtilanteeseen kokonaisuutena. Palkkataso herättää tosin hieman tyytymättömyyttä. Vastaajien
keskimääräinen peruspalkka on miesten osalta 3469 euroa naisilla 2995 euroa. Kuukausittain
keskimääräistä enemmän tienaavat ovat hieman muita tyytyväisempiä työtilanteensa
kokonaisuuteen. Peruspalkkaa tärkeämmiksi tekijöiksi arvioidaan kuitenkin työsuhteen pysyvyys ja
vapaa-ajan riittävyys, ja pysyvyyteen jäsenet ovatkin melko tyytyväisiä. Parantamisen varaa silti
edelleen löytyy. Kokonaistyytyväisyyteen vaikuttaa selkeimmin kuitenkin mahdollisuus ylläpitää ja
kehittää ammattitaitoa, mikä ei vastausten perusteella ole suoraan yhteyksissä palkkatasoon.
Vastaajat kokevat aiempien palkkaneuvotteluiden tuloksena saavutetun alkupalkan olevan
kohtuullinen, mutta keskeisimpänä toiveena olisi kokemuslisien ja vuosikorotusten saaminen
palkkataulukoihin. Myös miesten ja naisten väliset palkkaerot nostetaan esiin, ja tämä käy ilmi myös
aineistosta. Paitsi eroavaisuudessa peruspalkassa, miehet ilmoittavat saavansa hieman naisia
useammin myös yrityksen myyntiin tai tulokseen perustuvia bonuksia. Useimmin bonuksia jaetaan
optikkoliikeketjuissa, joissa miehistä kolme neljäsosaa ja naisista vajaa kaksi kolmesta saa nämä
lisät. Myös muita kuin SOA:n neuvottelemia palkankorotuksia miehet ovat onnistuneet hankkimaan
hieman naisia useammin.
Valtaosa vastaajista on suorittanut PL-lisäkoulutuksen ja osa myös THA-koulutuksen. Korvausta
lisäkoulutuksista saa PL:n osalta joka neljäs ja THA:sta joka viides. Avovastauksissa kritisoidaankin,
että ilmeisesti PL-koulutuksesta saavat lisäkorvauksen vain sen viimeisen palkkauudistuksen
jälkeen suorittaneet. Korvaukset lisäoikeuksista koetaan tärkeiksi.
Kaiken kaikkiaan jäsenet toivovat liitolta tiukkaa otetta tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin.
Edelliset neuvottelut mielletään torjuntavoitoksi, mutta tiukampaakin linjaa olisi vastaajien mielestä
voitu noudattaa. Optikoiden ammattitaidon ja osaamisen korostaminen ja nostaminen arvoonsa
nähdään tärkeänä tavoitteena liiton toiminnassa.

similar documents